Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo NA Národní archiv Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Výroční zprávy NA
Organizace a pracovníci

Národní archiv je od 1. ledna 2005 správním úřadem a a ústředním archivem státu přímo řízeným ministerstvem vnitra. Je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. Sídlem Národního archivu je Praha. V čele NA stojí ředitelka, jíž jsou podřízena oddělení. V čele oddělení stojí vedoucí.

Oddělení SÚA:

Oddělení fondů samosprávy a státní správy do roku 1848 a církevních institucí. Spravuje nejstarší archivní fondy převážně vzniklé do roku 1848 z činnosti ústředních úřadů státní správy a stavovské samosprávy českého státu a zemí Koruny české a některých církevních institucí. Například archivní fondy: Archiv České koruny, Archiv českých stavů, Česká dvorská kancelář, Stará a Nová manipulace, České gubernium, Archiv pražského arcibiskupství, Židovské matriky, katastry aj.

Oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 1848 - 1918. Spravuje bohemikální archiválie z činnosti ústředních úřadů habsburského soustátí, státní správy a samosprávy se zemskou působností a jejich zařízení. Např. archivní fondy České Místodržitelství, Zemský výbor Království Českého, Policejní ředitelství Praha, fondy k roku 1848, bohemikální písemnosti vídeňských ministerstev převzaté po roce 1918 a fondy s hornickou tématikou (16. - 20. stol.).

Oddělení fondů státní správy z let 1918 - 1945. Spravuje archivní fondy vzniklé z činnosti ústředních úřadů státní správy a zemské správy pro zemi Českou, a to z období Československé republiky a Protektorátu Čechy a Morava (např. Prezídium ministerské rady, jednotlivá ministerstva, Zemský úřad Praha), dále také fondy německých okupačních úřadů (např. Úřad říšského protektora). Ve správě oddělení jsou i fondy československých státních orgánů v zahraničí z let 1939-1945 (např. Státní rada v Londýně a jednotlivá londýnská ministerstva).

Oddělení fondů státní správy 1945 - 1992. Spravuje archivní fondy ústředních úřadů státní správy unitárních, federálních a českých a jejich zařízení. Např. archivní fondy úřadů předsednictva vlády ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR, dále federálních a národních ministerstev, generální prokuratury aj.

Oddělení předarchivní péče, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů. Zabývá se především předarchivní péčí u ústředních úřadů státní správy a jejich zařízení a spravuje jejich archivní fondy z období od roku 1993 (např. Úřad vlády ČR, ministerstva a ústřední úřady, justice). Buduje pracoviště pro přejímání, zprávu, ukládání a využívání elektronických dokumentů. Oddělení dále zabezpečuje základní archivních evidence a spravuje vybrané části informačního systému NA jehož rozvoj koordinuje, provádí konverzi archivních pomůcek do elektronické podoby a spravuje internetové stránky NA.

Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek. Spravuje archiválie, jejichž původcem jsou fyzické osoby, rodiny, některé podniky, zájmová samospráva (politické strany, spolky, apod.). U těchto původců provádí akvizici a předarchivní péči. Například rodinné archivy (toskánských Habsburků, Metternichů), osobní fondy (Jan Masaryk, F.X. Hodáč, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Ivan Sviták atd.), fondy politických stran (Ústřední výbor KSČ, Sudetoněmecká strana, Československá strana národně socialistická ad.), spolků (Československá obec sokolská, Klub českých turistů, Svaz protifašistických bojovníků ad.), sbírky (map a plánů, plakátů letáků, novinových výstřižků ad.).

Oddělení badatelských služeb a využívání archiválií. Zabezpečuje provoz badatelen a ve spolupráci s ostatními odděleními poskytuje badatelům poradenský servis.

Oddělení foto-, fono-, kinodokumentů a služeb veřejnosti. Oddělení spravuje a zpřístupňuje fondy a sbírky v nichž jsou zastoupeny především fotografie, kinematografické filmy a zvukové záznamy dokumentárního charakteru, jejichž původcem jsou ústřední úřady státní správy i fyzické a právnické osoby celostátního významu. Oddělení zabezpečuje provoz fotoateliérů Národního archivu a zajišťuje bezpečnostní snímkování archivních fondů a sbírek I. kategorie. Provádí reprografické a mikrografické služby pro veřejnost. Oddělení dále organizuje a koordinuje aktivity Národního archivu ve vztahu k veřejnosti: konference, odborné semináře, výstavy atp.; zajišťuje provoz recepce Archivního areálu. Koordinuje a zabezpečuje realizaci vydavatelské činnosti Archivu včetně redakce, tisku a distribuce. Součástí oddělení je podatelna, která přijímá, eviduje a přiděluje k vyřízení došlé písemné žádosti.

Knihovna. Jedna z největších archivních knihoven v České republice. Oddělení zabezpečuje budování, zpracování a využívání knihovních fondů (půjčovny, studovna) včetně správy historických knihovních fondů a zabezpečuje základní bibliograficko-dokumentační činnost z fondů knihovny SÚA a k oboru archivnictví.

Oddělení péče o fyzický stav archiválií. Zabývá se preventivní péčí o fyzický stav archiválií, jejich konzervací a restaurováním a odbornými otázkami stím souvisejícími. Součástí oddělení jsou výzkumná chemická laboratoř jako specializované pracoviště pro Českou republiku.

Ekonomicko provozní oddělení. Zabezpečuje provoz SÚA po hospodářské stránce, správu budov, správu sítě a výpočetní techniky.

Sekretariát ředitelky, personalista, právník a auditor.


Pracovníci SÚA


PhDr. Eva Drašarová, CSc.,ředitelka
PhDr. Alena Nosková, zástupce ředitelky SÚA, vedoucí 4. oddělení

1. oddělení, e-mail: na1@mvcr.cz
PhDr. Alena Pazderová
, vedoucí oddělení, tel. a fax 224 324 272, tel. 974 847 837

Ivana Čadková, tel. 974 847 863 - pozůstalosti a sbírky (patenty, autografy)
PhDr. Denko Čumlivski, tel. 974 847 826 - Archiv České koruny, církevní fondy (12.stol.- 1950); dějiny středověkých archivů, česká lenní šlechta (páni z Koldic), kulturní historie
Libor Gottfried, tel. 974 847 829 - správa katastrálních a mapových fondů I. oddělení, sbírky grafiky a vedut, zabývá se dějinami Karlštejna
PhDr. Helena Klímová, tel. 974 847 834, 233 326 755, 974 847 834 - vedoucí studovny 1. oddělení SÚA: poskytování služeb badatelům, badatelské využívání archiválií
Mgr. Jitka Křečková, tel. 974 847 828 - klášterní archivy
PhDr. Lenka Matušíková, tel. 974 847 825 - judaika, dějiny židovských obcí, sociální a hospodářské dějiny 17. - 19. století
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D., tel. 974 847 828 - politická správa 16.století -1. pol. 18. století, umělecké podnikání jezuitů a dalších církevních řádů v baroku
Pavel Sedláček, tel. 974 847 827 - české zemské desky a fondy s nimi související
PhDr. Helena Sedláčková, tel. 974 847 827 - české gubernium
Magda Zahradníková, tel. 974 847 862 - školské fondy

2. oddělení, e-mail: na2@mvcr.cz
Mgr. Milan Vojáček, vedoucí oddělení, tel. 974 847 346,

Mgr. Stanislava Jílková, tel. 974 847 447 - horní správa 15.- 20. století
PhDr. Jiřina Juněcová, tel. 974 847 446 - zemědělství v 19. století
Mgr. Jaroslav Koláčný, tel. 974 847 343 - politická správa 1848-1915, policejní fondy 1790-1920
Mgr. Jan Krlín PhD, tel. 974 847 344 - ústřední politické i odborné úřady, instituce i podniky habsburské monarchie 1848-1918
Mgr. Pavla Lutovská, tel. 974 847 341 - zemská samospráva a soudní správa 18. - počátek 20. století

3. oddělení, e-mail: na3@mvcr.cz
PhDr. Zdeňka Kokošková
, vedoucí oddělení, tel. 974 847 287, 974 847 288, fax 974 847 213 - školství, zdravotnictví a sociální záležitosti

Martina Losová, Kamýk nad Vltavou, tel. 318 677 116 - údaje ze sčítání lidu 1930 a 1939, pražská evidence obyvatelstva
Zdeňka Malíková, Kamýk nad Vltavou, tel. 318 677 116 - údaje ze sčítání lidu 1930 a 1939
PhDr. Helena Nováčková, tel. 974 847 320 - restituce majetku, ústřední úřady státní správy
PhDr. Jaroslav Pažout, tel. 974 847 318 - hospodářství a finance
Jitka Prajzlerová, tel. 974 847 284 - pražská evidence obyvatelstva
Mgr. Monika Sedláková, tel. 974 847 283 - německá okupační správa
Mgr. Alena Skipalová, tel. 974 847 282 - státní občanství, zemská správa
Jarmila Škrábková, tel. 974 847 288 - věznění a totální nasazení
prom. hist. Ivan Šťovíček, CSc., tel. 974 847 319 - metodika vydávání novodobých historických pramenů, vydávání dokumentů čs. zahraniční politiky, čs. státní úřady a instituce v Londýně
Helena Uchytilová, tel. 974 847 321 - policie a četnictvo, pátrání po československých občanech
Mgr. Justina Vaněčková, tel. 974 847 281 - restituce zemědělského majetku, zemědělské fondy

4. oddělení, e-mail: na4@mvcr.cz
PhDr. Alena Nosková
, vedoucí oddělení, zástupkyně ředitelky SÚA, tel. 974 847 405, 974 847 406 - Fondy státní správy po roce 1945, ÚV KSČ

Mgr. František Frňka, tel. 974 847 399 - Průmyslové fondy po roce 1945
PhDr. Milena Marešová, tel. 974 847 416 - Ústřední orgány státní správy: vláda 1945-1968, rezorty kultury, školství, zdravotnictví a sociálních věcí 1945-1990
PhDr. Alena Šimánková, tel. 974 847 417 - Fondy soudních orgánů po roce 1945, ÚV KSČ
PhDr. František Štverák, tel. 974 847 526 - Spisy ministertva obchodu, ministerstva vnitra (státní občanství), vlády ČR (od r. 1969), vlády ČSSR/ČSFR (od r. 1969)
Božena Vlčková, tel. 974 847 418 - Fondy Ministerstvo práce a soc. péče: repatriace, Úřad válečných poškozenců, problematika restitucí

5. oddělení, e-mail: na5@mvcr.cz, na5a@mvcr.cz
PhDr. Tomáš Kalina
, vedoucí oddělení, tel. 974 847 348 - problematika informačních systémů v archivnictví a ve státní správě, předarchivní péče, přejímání a výběr elektronických dokumentů, hospodářské dějiny Československa.

Mgr. Rudolf Kaďorek, tel. 974 847 335
Ing. Miroslav Kunt, tel. 974 847 334 - analýza a rozvoj informačního systému NA, dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů, správa internetových stránek NA, dějiny dopravy (železnice), dohled na vyřazování dokumentů v resortu dopravy.
Jana Leonhardtová, tel. 974 847 347

6. oddělení, e-mail: na6@mvcr.cz
PhDr. Jiří Křesťan, CSc.
, vedoucí 6. oddělení, tel. 974 847 422

Alexandra Blodigová, tel. 974 847 393 - předarchivní péče u nestátních původců a akvizice
PhDr. Eva Gregorovičová, tel. 974 847 424 - správce fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků
Mgr. Maria Chaloupková, tel. 974 847 394 - správce fondu Svaz protifašistických bojovníků
Jana Jakubíková, tel. 974 847 423
Mgr. Jan Kahuda, tel. 974 847 396 - správce fondu Rodinný archiv Metternichů, redaktor archivního čtvrtletníku. e-mail: Jan.Kahuda@ff.cuni.cz
Raisa Machatková, prom. hist., tel. 974 847 425 - Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR 1918-1948
Mgr. Zora Machková, tel. 974 847 397 - správce archivních sbírek
Dana Marvalová, tel. 974 847 421

7. oddělení, e-mail: na7@mvcr.cz
PhDr. Vladimír Waage
, vedoucí oddělení, tel. 974 847 254 - poskytování služeb badatelům a badatelské využívání archiválií

Mgr. Vlasta Měšťánková, tel. 974 847 255 - badatelská agenda, fondy 1850-1950
František Purnoch, tel. 974 847 260
PhDr. Renata Purnochová, tel. 974 847 256
Markéta Rajdlová, tel. 974 847 253
Tatiana Rohová, tel. 974 847 247 - badatelská agenda
Božena Sojková, tel. 974 847 247 - badatelská agenda

8. oddělení, e-mail: naffkd@mvcr.cz
PhDr. Emilie Benešová, vedoucí oddělení, tel. 974 847 412

Miroslava Buriánková, tel. 974 847 245 - recepční; distribuce písemných žádostí; spisovna NA
Kateřina Holíková, tel. 974 847 238 - agenda služebních cest pracovníků NA; příjem, evidence a distribuce písemných žádostí a rešerší; spisovna NA
Mgr. Martin Hrubeš, tel. 974 847431, 974 847 443 - fotograf
Jiřina Kopčáková, tel. 974 847 853 - fotograf (pracoviště Dejvice)
PhDr. Kateřina Kotíková, tel. 974 847 413- péče o bezpečnostní mikrofilmy
Mgr. Taťjana Kubištová, tel. 974 847 410 - péče o zvukové dokumenty
Alena Kynclová, tel. 974 847 337, 974 847 819 - redaktorka (Út-Pá - pracoviště Dejvice)
Eva Machů, tel. 974 847 439, 974 847 440, 974 847 441 - dokumentátor
Iveta Mrvíková, tel. 974 847 408 - péče o fotografické a kinematografické dokumenty
Karolina Petrasová, tel. 974 847 859 - dokumentátor (pracoviště Dejvice)
Ondřej Rieger, tel. 974 847 479, 974 847 461 - výstavář a tiskař
Naďa Slezáková, tel. 974 847 407 - péče o fotografické dokumenty a mikrofilmy
Ing. Miroslav Svojše, tel. 974 847 245, 974 847 449 - recepční a administrativní pracovník
Eva Šimková, 974 847 432, 974 847 443, 974 847 445 - fotograf
Jiří Špaček, 974 847 586 - recepční a administrativní pracovník
Kateřina Táborská, tel. 974 847 240 - příjem a evidence písemných žádostí; spisovna NA

9. oddělení, e-mail: naknih@mvcr.cz
Mgr. Marie Šatochinová
, vedoucí knihovny (9.odd.) SÚA, tel. 974 847 303, 974 847 304, 974 847 305 - organizace a ochrana fondů, automatizace knihovny, správce fondu Knihovna A.

PhDr. Václav Bartůšek, tel. 974 847 316 - organizace a ochrana fondů, výpůjční a informační služby, historické knihovní fondy/specializace, správce fondu Knihovna piaristické koleje.
Irena Třísková, tel. 974 847 832 - správce fondu Knihovna B.
Vladimíra Horniecká, tel. 974 847 311 - jmenné zpracování fondů, správce fondu Knihovna Rodopisného úřadu.
Václav Jiráček, tel. 974 847 308 - evidence fondů, organizace a ochrana fondů.
Jana Nováková, tel. 974 847 307 - doplňování a evidence fondů, správa seriálů, správce fondu Knihovna MNB a Knihovna ČAS.
PhDr. Olga Pospíšilová, tel. 974 847 314 - výpůjční a informační služby, správce fondu Knihovna SPB
Dagmar Spáčilová , tel. 974 847 310 - jmenné zpracování fondů, automatizace knihovny, správce fondu Sbírka novin SÚA, Knihovna Adámek, RA Svoboda, RA Orbis
Mgr. Anna Vindušková, tel. 974 847 312 - věcné zpracování fondů, bibliograficko-dokumentační činnost, dokumentační databáze, správce fondu Knihovna C a Knih. Táb.

10. oddělení, e-mail: na10@mvcr.cz
Dr. ing. Michal Ďurovič
, vedoucí oddělení, tel. 974 847 472 - restaurování a konzervování aktového archivního materiálu, rukopisů, tisků, pergamenových listin, pečetí, map a plánů, výzkum v oblasti konzervování papíru a fotografických materiálů

Výzkumná chemická laboratoř
PhMr. Bronislava Bacílková, tel. 974 847 466 - výzkum v oblasti biologické degradace materiálu (plísně, hmyz), desinfekce, desinsekce
Jana Dernovšková, tel. 224 311 509 (spojovatel - Dejvice) - restaurování a konzervování aktového archivního materiálu, rukopisů, tisků, pergamenových listin, pečetí, map a plánů, výzkum v oblasti konzervování pergamenů, usní a pečetí
Ing. Hana Paulusová, tel. 974 847 467 - výzkum v oblasti konzervace papíru
Roman Straka, tel. 974 847 468, 974 847 464 - výzkum v oblasti konzervace papíru, preventivní ochrana archivních dokumentů

Úsek konzervování a restaurování archiválií
Benjamin Bartl, tel. 974 847 487 - restaurování a konzervování aktového archivního materiálu, rukopisů, tisků, pergamenových listin, pečetí, map a plánů
Lenka Bartlová - restaurování a konzervování aktového archivního materiálu, rukopisů, tisků, pergamenových listin, pečetí, map a plánů
Marie Buňatová, tel. 224 311 509 (spojovatel - Dejvice) - restaurování a konzervování aktového archivního materiálu, rukopisů, tisků, pergamenových listin, pečetí, map a plánů
Alena Klímová - konzervování a restaurování fotografického materiálu
Johana Langerová, tel. 974 847 489, 974 847 486 - restaurování a konzervování aktového archivního materiálu, rukopisů, tisků, pergamenových listin, pečetí, map a plánů
BcA Anna Rajnišová, tel. 974 847 491 - Restaurování a konzervování aktového archivního materiálu, rukopisů, tisků, pergamenových listin, pečetí, map a plánů
František Šiml, tel. 974 847 497 - knižní vazba, knihařské práce
Ing. Lucie Weberová, tel. 974 847 469, 974 847 464 - konzervování archivního materiálu, chemický výzkum, konzervování papíru

11. oddělení, e-mail: na11@mvcr.cz
Ing. Milan Čadek, vedoucí oddělení, tel. 974 847 275, fax: 974 847 215

Útvar ředitelky, tel. 974 847 290, e-mail: na@mvcr.cz
PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka SÚA

Jana Sochorová, tel. 974 847 273 - personální agenda
JUDr. Věra Valterová, tel. 974 847 324 - právní agenda SÚA
Jarmila Zemanová, tel. 974 847 290

Nahoru

© Národní archiv
Poslední změna této stránky v březnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.