Knihovna archivu

Zdroj: Marie Šatochinová, Knihovna Státního ústředního archivu, in: Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto. K jubileu ústředního archivu českého státu 1954-2004, Praha 2004, s. 187 - 197.

Vznik knihovny a její postavení v rámci archivu


Obr. 1 - Se vznikem knihovny a s prvními více než 20 lety její existence je spojena osobnost Zdeňka Vaise, který působil již v knihovně Ústředního archivu Ministerstva vnitra. Soukromý fotoarchiv Marie Šatochinové.Stejně tak jako Státní ústřední archiv vznikl sloučením Ústředního archivu ministerstva vnitra a Archivu země České v roce 1954 a v roce 1956 vplynutím dalšího významného celku – Ústředního zemědělsko-lesnického archivu, tak vznikla i knihovna sloučením tří archivních odborných knihoven těchto subjektů. Všechny tři knihovny u předchůdců Státního ústředního archivu existovaly od roku 1919, a v případě knihovny Ústředního archivu ministerstva vnitra a knihovny Archivu země České můžeme počátky jejich existence sledovat již ve 2. polovině 19. století. Měly však charakter pouhých příručních knihoven odborné literatury a nelze říci, že šlo o systematické budování a zpracování knihovních fondů podle všech standardů a norem evidence přírůstků a katalogizace knihovních jednotek, tak jak ho známe z 20.–30. let 20. století.

Postavení knihovny v rámci organizace archivu se v průběhu let měnilo. V letech 1954–1985 byla knihovna součástí oddělení studijního a publikačního. K 1. 1. 1986 se stala samostatným oddělením a byla podřízena přímo řediteli archivu. O rok později byl k oddělení knihovna přičleněn úsek automatizace a v roce 1990 i úsek ediční. K další změně došlo k 1. 1. 1996, kdy byly vyčleneny úseky automatizace a ediční a staly se samostatným oddělením. Od roku 1996 zůstává postavení knihovny jako samostatného 9. oddělení archivu nezměněno. (Obr. 1)


Základní charakteristika knihovny


Obr. 2 - Osvědčení o zápisu do evidence knihoven. 30. 10. 2002.Zřizovatelem knihovny je Národní archiv, poskytování služeb stanovuje a konkretizuje Knihovní řád. Knihovna Národního archivu je odborná archivní knihovna, která slouží potřebám oboru archivnictví, informačním potřebám pracovníků archivu a badatelů a informačním potřebám archivu samotného v oblasti jeho plnění funkcí a úkolů jako orgánu státní správy. Nezastupitelná je její funkce konzervační v oblasti správy historických knihovních fondů. Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb je plně v souladu s knihovním zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a s navazujícími vyhláškami. Na základě splnění podmínek knihovního zákona je zapsána v evidenci knihoven vedené Ministerstvem kultury ČR. (Obr. 2)

Funkce a činnosti knihovny jsou od roku 1975 podloženy systematicky zpracovávanými koncepcemi. Účelným soustředěním agend a některých prací do ústředního pracoviště knihovny (knihovna A) se postupně celá agenda doplňování fondu, evidence přírůstků a docházejících seriálů a dalšího zpracování fondu zjednodušila.

K základním činnostem knihovny v současnosti patří tvorba fondu knihovny, zpracovávání a zpřístupňování získané literatury a uchovávání a zpřístupňování historických a vzácných knihovních fondů. V souladu s knihovním zákonem poskytuje rovněž veřejné knihovnické a informační služby, podílí se na tvorbě současné a retrospektivní bibliografie z oboru archivnictví, zpracovává další bibliografické soupisy literatury z fondu knihovny a plní další úkoly vyplývající se zákonných povinností nebo ze spolupráce knihoven ČR.


Knihovní fond


Obr. 3 - Humoristický list „Houpačky“. Jeden z titulů unikátních novin, tzv. sibiřských tisků vydávaných Informačně–osvětovým odborem Československého vojska na Rusi, tiskem LITOGRAFIE. 1919. NA, knihovna – fond Sb. novin (Knih. SPB), sign. 219/31/A/4Současný rozsah fondu knihovny je 11 000 bm (462 000 svazků). Fond knihovny je tvořen řadou dílčích historických knihovních fondů nebo sbírek uměle vytvořených podle typu a druhu dokumentů nebo podle jiných záměrů, depozitních knihovních celků, předaných do správy knihovny a dvěma doplňovanými fondy vlastní odborné archivní knihovny. V rámci třídících prací v letech 1975–1988 a po přejímkách celých fondů v letech 1991–1999 bylo vytříděno, uspořádáno a stanoveno 36 kmenových fondů. Torza ostatních knihoven (převážně úředního charakteru) byla tématicky rozřazena do Nezpracovaného fondu jako jednoho z hlavních interních zdrojů doplňování fondu.

Největší nárůst fondu (více jak 2 000 bm) zaznamenala knihovna v letech 1991–1999. Šlo o velké přejímky redakčních archivů signálních výtisků (knižních a novinových) a fondů knihoven zanikajících subjektů (nakladatelský archiv Orbisu a Svobody, novinové archivy Rudého práva a Melantrichu, Knihovna Svazu protifašistických bojovníků a další).

Počet kmenových fondů a řada dalších torz knihovních celků zatříděných do nezpracovaného fondu svědčí o velkých vlnách přejímek, které zažívaly i knihovny předchůdců archivu ve 20. až 30. letech 20. století a později i v období let 1945–1952.

I tehdy šlo většinou o přejímky knihovního fondu v rámci přejímek archiválií zaniklých institucí a úřadů nebo o přejímky zrušených knihoven (v případě rozhodnutí o zrušení knihovny zřízené některou státní institucí). Rozsahy jednotlivých dílčích fondů v bm se pohybují řádově v desítkách, stovkách až tisících bm – největším fondem je fond Knihovny A v rozsahu 2 500 bm.

Z hlediska knihovnického zpracování fondů (to je fond evidovaný a vybavený alespoň jmenným katalogem) se dílčí fondy dělí na fondy zpracované a nezpracované. Poměr zpracovaného fondu k celkovému rozsahu fondů v bm je 55% ve prospěch fondu zpracovaného. Vzhledem k současnému dlouhodobému úkolu, kterým je zpracovávání a zpřístupňování historických knihovních fondů, by se měl poměr mezi zpracovanými a nezpracovanými fondy posunout ještě více ve prospěch fondu zpracovaného.

Obr. 4 - Některé staré tisky byly součástí knihovních fondů předchůdců Národního archivu. Razítko Guberniálního archivu najdeme například v: Goldastus , Melchior: Melchioris Goldasti Heiminsfeldii Commentarii de Regni Bohemiae incorporatarumque provinciarum juribus ac privilegiis,… Tom I, II. Francofurti ad Moenum, Impenfis Dominici á Sande 1719. NA, knihovna – fond Knih. A, sign. III V 42Z hlediska druhů a typů dokumentů obsažených ve fondech knihovny jde o široké spektrum monografických publikací včetně speciálních druhů dokumentů vydaných od roku 1801 do současnosti (monografické sborníky, sborníky z konferencí a jiných akcí, drobný, úřední a nepublikovaný tisk, normy, kartografické dokumenty a celá řada dalších), dále všechny typy seriálových publikací (sborníky, odborné časopisy, ročenky, výroční zprávy, noviny a jiné typy pravých i nepravých periodik) a staré tisky (vydané v letech 1500–1800 včetně), a to domácí i zahraniční provenience. (Obr. 3, 4)

Samostatnou skupinu tvoří elektronické zdroje.

Doplňování fondu se po celou dobu existence knihovny řídí tematickým profilem fondu knihovny archivu, který vychází z informačních potřeb uživatelů a oboru archivnictví a z polytematického charakteru archivních fondů. Dokumenty jsou do knihovního fondu doplňovány nákupem, výměnou vnitrostátní i zahraniční, dary a z interních zdrojů (Nezpracovaný fond knihovny, tištěné dokumenty z přejímek archiválií). Množství knihovních jednotek získávaných nákupem odpovídalo a odpovídá objemu přidělených finančních prostředků.

Specifickou formou doplňování jsou přejímky celých knihovních fondů (darem nebo ze zákona nebo formou depozit).


1  2  další strana»

na začátek stránky»