Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Výzkumná chemická laboratoř

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002

2002
1. Ochrana archivních materiálů před živelními pohromami v síti archivů České republiky
Zpracováním literární rešerše i experimenty, které souvisely se srpnovými povodněmi. Byla získána řada cenných praktických zkušeností, které lze při zpracování grantového úkolu využít. V rámci grantu se uskutečnila návštěva Státního archivu a Národní centrální knihovny ve Florencii (22.11.-29.11. 2002);
2. Průzkum Litoměřického graduálu;
3. Vliv Bückeburgského odkyselovacího procesu na vlastnosti papíru
Dokončeny zkušební testy a hodnocení metody. Výsledky budou publikovány v Archivním časopise
4. Ověření vlastností vývojového vzorku archivní lepenky
Testovány vlastnosti nové archivní lepenky, která byla vyvinuta v rámci úkolu Národní knihovny v Praze. Vlastnosti lepenky byly srovnávány se standardem anglické lepenky. Bylo sledováno chování mechanických a chemických vlastností během umělého stárnutí. Výsledky byly předány řešitelům NK v prosinci 2002;
5. Studium vlivu sušicích metod na fyzikálně-chemické a mikrobiologické vlastnosti různých druhů papíru
Společná práce s oddělením restaurování v Národní knihovně. Studie vznikla na základě potřeby sušení archivních a knihovních materiálů zasažených povodněmi. Byly porovnány sušicí metody z hlediska vlivu na vlastnosti kancelářského, filtračního a novinového papíru. Získané výsledky jsou zpřístupněny na webovských stránkách SÚA i NK. Součástí práce je i bohatá fotografická dokumentace;
6. Restaurování iluminovaných rukopisů
Začátkem roku 2002 byly dokončeny práce na projektu grantového úkolu MK ve spolupráci s NK ČR a projekt byl v průběhu roku obhájen. V souvislosti s tímto projektem se B. Nováková zúčastnila stáže u profesora R. Fuchse na Fachhochschule v Kolíně nad Rýnem.

Ve spolupráci s Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha bylo zahájeno řešení diplomová práce Bělení papíru světlem (školitel - dr. ing. Michal Ďurovič).
Pro mikrografická pracoviště SÚA byly v chemické laboratoři průběžně kontrolovány filmy po vyprání analytickou metodou dle ĆSN ISO 417 - Stanovení zbytkového thiosíranu ve zpracovaných fotografických materiálech metodou s methylenovou modří (Celkem 180 analýz!).
Významným počinem, na kterém se podílela celá řada pracovníků oddělení, bylo bezesporu vydání ojedinělé publikace Restaurování a konzervování archiválií a knih nakladatelstvím PASEKA.

2001
Pracovníci desátého oddělení řešili v uplynulém roce samostatně nebo ve spolupráci s dalšími institucemi devět výzkumných úkolů:
1. Vliv světla UV záření na knihovní, archivní, muzejní a galerijní sbírky
2. Ochrana archivních materiálů před živelními pohromami v síti archivů České republiky
Rok 2001 byl zahajovacím rokem, byl vypracován harmonogram projektu a úkoly jednotlivých řešitelů. Započaly práce na literární rešerši.
3. Konzervování a restaurování iluminovaných rukopisů
Ve spolupráci s restaurátorským oddělením Národní knihovny ČR pokračovaly práce na průzkumu vybraných iluminovaných rukopisů a byly ukončeny experimenty týkající se vytypování vhodných fixačních prostředků barevné vrstvy iluminací. Oponentní řízení závěrečné zprávy proběhne v první polovině roku 2002.
4. Průzkum Litoměřického graduálu
5. Studium mechanismu konverze mikročástic MgO na MgCO3 a hloubky jejich průniku do papíru
Pomocí infračervené spektroskopie byl studován mechanismus konverze mikročástic MgO na uhličitan a pomocí metody elektronové RTG-mikroanalýzy hloubka jejich průniku do papíru. Tato studie ověřuje vhodnost doporučené metody hromadného odkyselování archiválií BOOKKEEPER. Výsledky budou zpracovány v prvním čtvrtletí 2002.
6. Ověření procesu odkyselování provozovaném v Bückeburgu
Cílem této studie, která byla zahájena v roce 2001, je ověření účinnosti metody hromadného odkyselení a zpevnění archiválií, kterou vyvinula firma Neschen a používá v praxi Státní archiv Dolního Saska v Bückeburgu. Výsledky budou známy v prvním čtvrtletí roku 2002.
7. Rekrystalizace vosku pečetí
8. Studium vlastností vybraných UV absorberů na polymerní podložce
Ve spolupráci s Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha byla dokončena diplomová práce Studium vlastností vybraných UV absorberů na polymerní podložce (školitel - ing. Hana Paulusová).
9. Studium vlastností psacích prostředků a jejich vlivu na papírovou podložku
Nově byla zahájena spolupráce se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave - Katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie na řešení diplomové práce (školitel - Dr. ing. Michal Ďurovič). Závěrečná práce Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli byla věnována studiu cyklododekanu jako fixačního prostředku.

2000
Pracovníci desátého oddělení řešili v uplynulém roce samostatně nebo ve spolupráci s dalšími institucemi 11 výzkumných úkolů:
1. Vliv světla UV záření na knihovní, archivní, muzejní a galerijní sbírky
2. Průzkum Litoměřického graduálu
3. Průzkum pigmentů a pojiv Broumovského urbáře
Úkol dokončen, restaurátorský záměr vypracován s ohledem na identifikované pigmenty a nalezená pojiva a postupně realizován.
4. Blokování železa v papíru
Potřeba vznikla z důvodu častého výskytu mikročástic železa v papírové hmotě, které se i po konzervačním ošetření pokrývají korozními produkty a v papíru se stále objevují rezavé skvrny. Pro blokaci kovu byl zvolen hexametafosforečnan sodný, který byl testován v kombinaci s metodou chelatonu a dithioničitanu sodného. Již během experimentu se objevila řada nežádoucích efektů (hlavně změny barevnosti), které signalizují nevyužitelnost metody v praxi.
5. Odkyselení papíru vodným roztokem hydroxidu vápenatého
Prověření, výsledky v souladu s praxí, kdy hlavním nedostatkem je zavedení nízké alkalické rezervy do papíru a též hnědnutí dřevitých papírů.
6. Vliv odkyselení MMMK na stabilitu železitoduběnkových inkoustů
7. Využití cyklododekanu pro přechodnou fixaci vodorozpustných barviv
Přechodný fixační prostředek vodorozpustných barviv – sledována především rychlost sublimace fixační látky z papíru. Výsledky publikovány na XI. semináři restaurátorů a historiků v Litoměřicích.
8. Rekrystalizace vosku pečetí
9. Konzervace iluminovaných rukopisů
Ve spolupráci s restaurátorským oddělením Národní knihovny ČR začal grantový úkol přínosný pro archivní konzervaci. Ověřuje se terminologie poškození, vytváří se atlas poškození barevné vrstvy, namodelovává se barevná vrstva a její poškození a ověřují se fixační prostředky.
10. Studium vlastností psacích prostředků a jejich vlivu na papírovou podložku
Školitel Dr. ing. Ďurovič vede diplomovou práci na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě, katedře polygrafie a aplikované fotochemie.
11. Studium vlastností vybraných UV absorberů na polymerní podložku
Školitel ing. Paulusová vede diplomovou práci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Ve spolupráci s Ústavem chemické technologie restaurování památek téže vysoké školy byly dokončeny diplomové práce Využití tenzidů v konzervaci papírových sbírek (školitel ing. Paulusová) a Vliv opakované kontaminace mikromycetami a dezinfekce na vlastnosti papíru (školitel PhMr. Bacílková). Významnou akcí tohoto roku, kterou desáté oddělení organizovalo a zajišťovalo ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích, byl XI. seminář restaurátorů a historiků. Byla na něm přednesena řada referátů pracovníků oddělení, jež vyplývala z jejich výzkumných úkolů.

1999
Výzkumná chemická laboratoř se v uplynulém roce zaměřila především na řešení a dokončení již započatých úkolů z minulých let:
1. Vliv odkyselení MMMK na stabilitu železitoduběnkových inkoustů
2. Vliv světla UV záření na knihovní, archivní, muzejní a galerijní sbírky
3. Rekrystalizace vosku pečetí
4. Blokování železa v papíru
Potřeba blokování železa v papíru vznikla z důvodu častého výskytu mikročástic železa v papírové hmotě, které se i po konzervačním ošetření pokrývají korozními produkty a v papíru se stále objevují rezavé skvrny. Pro blokaci kovu byl zvolen hexametafosforečnan sodný, který bude otestován v kombinaci s metodou chelatonu a dithioničitanu sodného. Výsledky budou dostupné v příštím roce.
5. Odkyselení papíru vodným roztokem hydroxidu vápenatého
Hydroxid vápenatý se v posledních letech dostává opět do popředí zájmu v restaurátorských pracovištích. Úkol je zaměřen na prověření jeho vlivu na vlastnosti papíru. Ukončení se předpokládá v příštím roce.
6. Hodnocení barevných kartonů a prešpánu
Úkol byl zpracován na žádost Rady státních galerií, která si vybrala pro ukládání plošných materiálů výrobky firmy Fassmann a požadovala ověřit kvalitu. Zpráva byla odevzdána v červnu 1999 Dr. Vykoukalovi.
7. Vlastnosti lepidla pro knihařské účely "Temix 95"
Úkol byl zpracován na žádost restaurátorského pracoviště Národní knihovny. Zpráva byla odevzdána v srpnu 1999 a výsledky byly presentovány na semináři odborné skupiny pro konzervování a restaurování pobočky ČIS při SÚA dne 15. 12. 1999. Knihařské lepidlo se začalo pouřívat pro knihařské práce i ve Státním ústředním archivu.
8. Dezinfekční prostředek Mergal KM 265
Dezinfekční prostředek byl testován z důvodu ověření jeho dezinfekční účinnosti a využitelnosti bez rizik pro dezinfekci archivního materiálu. Výsledky ukázaly, že prostředek není vhodný pro dezinfekci jednotlivých listů archiválií. Výsledky byly presentovány na semináři odborné skupiny pro konzervování a restaurování pobočky ČIS při SÚA dne 15. 12. 1999.
9. Průzkum Litoměřického graduálu
10. Průzkum pigmentů a pojiv Broumovského urbáře
Ve spolupráci s VŠCHT byl proveden průzkum pigmentů a pojiv obrazových příloh Broumovského urbáře. Současně byla pořízena základní fotodokumentace a byl vypracován restaurátorský a konzervátorský záměr.
11. Ve spolupráci s Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha bylo zahájeno řešení diplomové prace Vliv opakované kontaminace mikromycetami a dezinfekce na vlastnosti papíru (školitel: PhMr. B. Bacílková a ing. H. Paulusová), pokračovala práce Povrchově aktivní sloučeniny v konzervátorské praxi (školitel: ing. H. Paulusová).
V roce 1999 byly ukončeny a úspěšně obhájeny dvě diplomové práce Zpevnění povrchu vazebních usní polymerními sloučeninami (školitel: ing. Jana Dernovšková) a Stabilita a odstranitelnost některých přírodních polymerních sloučenin (školitel: Dr. ing. Michal Ďurovič).

1998
Nejrozmanitější byl vědecký výzkum opět ve výzkumné chemické laboratoři SÚA, která samostatně nebo ve spolupráci s dalšími pracovišti řešila několik úkolů:
1. Vliv odkyselení MMMK na stabilitu železitoduběnkových inkoustů
2. Hromadné metody odkyselování archiválií
3. Průzkum Litoměřického graduálu
4. Stanovení jednotného postupu k provádění mikrobiologické kontroly archivních a knihovních sbírek. Úkol, který byl řešen ve spolupráci s Národní knihovnou ČR v rámci přiděleného grantu na pracovišti Národní knihovny, byl dokončen vypracováním závěrečné zprávy. Výsledky byly zveřejněny na semináři knihovníků v Olomouci ve dnech 14.–15. října 1998.
5. Vliv světla a UV záření na knihovní, archivní, muzejní a galerijní sbírky
6. Vliv sterilizace ethylenoxidem na fotografický materiál
7. Stanovení reziduí ethylenoxidu v archiváliích
8. Diplomové práce
Ve spolupráci s Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha bylo zahájeno řešení tří diplomových prací studentů tohoto ústavu: Povrchově aktivní sloučeniny v konzervátorské praxi (školitel ing. H. Paulusová), Zpevnění povrchu vazebních usní polymerními sloučeninami (školitel ing. J. Dernovšková) a Stabilita a odstranitelnost některých přírodních polymerních sloučenin (školitel dr. ing. M. Ďurovič).

1997
Výzkumná chemická laboratoř dosáhla při řešení svých výzkumných úkolů těchto výsledků:
1. Vliv odkyselení MMMK na stabilitu železitoduběnkových inkoustů
2. Vliv biocidního prostředku Mithon PVA na vlastnosti papíru
Byl sledován vliv tohoto prostředku na mechanické, chemické a optické vlastnosti papíru. Současně byla prověřena jeho mikrobiologická účinnost. Výsledky testů byly publikovány v Archivním časopise 1997/2.
3. Hromadné metody odkyselování archiválií
4. Srovnání vlastností polyesterových folií Melinex a Tenolan
Smyslem úkolu bylo porovnání fyzikálních, optických a chemických vlastností polyesterové folie Tenolan české výroby s folií Melinex (výrobce firma ICI Velká Británie), která byla řadu let v archivech používána. Úkol pokračoval z roku 1996. Výsledky zkoušek byly publikovány v Archivním časopise 1997/3 a byly předneseny jako informace na 10. semináři restaurátorů v Litomyšli.
5. Průzkum poškození plánů Josipa Plečnika
Na požádání Správy Pražského hradu byla provedena analýza příčin poškození pauzovacích papírů plánů Josipa Plečnika, ke kterému došlo během výstavy na Pražském hradě. Průzkum byl proveden ve spolupráci s VŠCHT. Zcela jasně se ukázalo, že vystavené plány byly poškozeny díky nešťastné shodě okolností (přítomnost stopového množství železa v některých vystavených plánech) a nepří-pustným výkyvům klimatických parametrů (především relativní vlhkosti). Tyto změny vlhkosti urychlily proces rozpadu papírové podložky. Výsledky průzkumu byly – se souhlasem Správy Pražského hradu – zveřejněny na 10. semináři restaurátorů, aby se staly mementem pro ostatní archivy.
6. Vytvoření databáze pro průzkum Litoměřického graduálu
7. Diplomové práce
Ve spolupráci s Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha bylo zahájeno řešení tří diplomových prací studentů tohoto ústavu: "Povrchově aktivní sloučeniny v konzervátorské praxi" (školitelka ing. H. Paulusová), "Zpevnění povrchu vazebních usní polymerními sloučeninami" (tato práce je součástí mezinárodního projektu koordinovaného významnou vědeckou institucí Centre des Recherches sur la Conservation des Documents graphiques v Paříži, školitelka ing. J. Dernovšková) a "Stabilita a odstranitelnost některých přírodních polymerních sloučenin" (školitel Dr. ing. M. Ďurovič).

1996
Výzkumná chemická laboratoř SÚA pokračovala v řešení řady již dříve započatých výzkumných projektů.
1. Vliv neutralizace na stabilitu železito-duběnkových inkoustů
2. Hromadné odkyselování archiválií
3. Barvení papírové suspenze pro dolévání
4. Vliv ETOXENU na fyzikálně-chemické vlastnosti archiválií – část I. – papír
5. Odstranitelnost některých syntetických polymerů z papírové podložky
Toto výzkumné téma bylo řešeno v rámci diplomové práce studentky Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze. Práce se zaměřila na studium odstranitelnosti některých polymerních sloučenin, které se používají na fixaci inkoustů a razítek na archiváliích před jejich konzervací. Ukázalo se, že přibližně 90–95 % fixačního prostředku lze z papíru po konzervačním zásahu vyextrahovat a odstranit. Dále byl studován vliv vody a organických rozpouštědel o různé polaritě na fyzikálně-chemické vlastnosti papíru. Veškerá studovaná rozpouštědla neovlivňují sledované vlastnosti více než všeobecně akceptovaná voda.

1995
1. Vliv neutralizace na stabilitu železito – duběnkových inkoustů
2. Hromadné odkyselování papírových archiválií
3. Vypracování metodiky vlákninového složení papíru. Byla stanovena metodika přípravy, odebírání a identifikace vzorků. Byly vytipovány nejvhodnější identifikační roztoky a postupně vzniká sbírka srovnávacích vzorků, preparátů a atlas makrosnímků základních druhů vláken. Na tento úkol navazuje výběr optimálního složení papírové suspenze a pro dolévání listů papíru, což je metoda v restaurátorské praxi běžně používaná. Ve spolupráci s chemickou laboratoří divize Grafický papír SEPAP Štětí a.s. byl definován optimální stupeň mletí lněné a bavlněné vlákniny a po nalezení vhodného poměru len – bavlna se předpokládají jednání s výrobnou ručního papíru Velké Losiny, která by mohla vlákninovou směs o požadovaných parametrech vyrábět pro potřeby archivů.
4. Barvení papírové suspenze pro dolévání
5.-6. Další dva výzkumné úkoly byly řešeny v rámci diplomových prací studentů Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze: Dezinfekční účinnost chemických látek a jejich vliv na fyzikálně – chemické vlastnosti papíru. – Studium odolnosti lepidel v konzervátorské praxi proti plísním. – Konzultantkou obou diplomových prací, které byly úspěšně obhájeny v červnu 1995, byla PhMr. B. Bacílková. Především výsledky a závěry prvně jmenované práce jsou přínosem pro archivní pracoviště, protože byla vypracována a ověřena metodika testování účinnosti dezinfekčních prostředků. Pomocí této metodiky byla testována účinnost řady dezinfekčních látek v archivech běžně používaných. Navíc byly získány informace o jejich vlivu na mechanické, chemické a optické vlastnosti papíru. Výsledky budou publikovány v tuzemské i zahraniční odborné literatuře.

1994
Vědecký výzkum se v roce 1994 odehrával výlučně ve výzkumné chemické laboratoři SÚA, zatímco v archivních odděleních vzhledem k přípravě na stěhování nebyly vytvořeny podmínky pro speciální archivistický výzkum.
Byl zahájen průzkum stavu fondu Desky zemské. Cílem tohoto průzkumu je zmapování stavu jednotlivých knih (mechanické poškození knižního bloku i vazebního systému, kyselost papíru, stupeň degradace vlivem železnato-duběnkových inkoustů, dřívější konzervátorské zásahy...). Jednotlivé záznamy z průzkumu budou počítačově zpracovány a vyhodnoceny. Na základě získaných souhrnných údajů bude ve spolupráci s komisí konzervátorů, restaurátorů a historiků při SÚA vypracován detailní technologický postup konzervování a restaurování. V rámci přípravy konzervování (neutralizace) rukopisů bylo zahájeno studium vlivu zvýšeného pH na stabilitu železnato-duběnkových inkoustů.
Z výzkumných úkolů plánovaných na rok 1994 byl ukončen úkol "Metody bělení papíru archivních a knihovních sbírek" a s výsledky výzkumu byli seznámeni účastníci IX. semináře restaurátorů a historiků, který se uskutečnil v září t.r. ve Frenštátě - Trojanovicích. Výsledky budou též publikovány ve sborníku ze semináře a v některém odborném periodiku. Úkol "Fixační prostředky" pokračoval i v letošním roce studiem vlivu vytypovaných fixačních prostředků s největší fixační účinností na mechanické, chemické a fyzikální vlastnosti papírové podložky. V letošním roce bude výzkumný úkol pokračovat a bude zaměřen na odstranitelnost jednotlivých fixačních prostředků z papírové podložky. Úkol "Ověřování dezinfekčních metod" (diplomová práce studentky VŠCHT) v roce 1994 nepokračoval v důsledku přerušení studia. V letošním roce je plánováno ukončení práce a obhajoba při státní závěrečné zkoušce. "Výzkum povrchově aktivních sloučenin" byl zahájen literární rešerší a shromážděním jednotlivých typů tenzidů (anion- a kationaktivních, neionogenních) perspektivních pro čištění archiválií. Úkol "Metodika stanovení vlákninového složení papíru" spočíval v ověření stávajících metod stanovení a vypracování atlasu barevných fotografií základních typů papírových vláken (bavlna, len, konopí, sulfátová a sulfitová buničina ...), který by napomohl k snadnější orientaci při jednotlivých analýzách. "Hromadné odkyselování" je tématem výzkumů mnoha renomovaných výzkumných pracovišť a firem. Základním problémem je nalezení vhodné náhrady za chlorované uhlovodíky (freony), které byly používány ve většině stávajících procesů jako nejvhodnější nosič neutralizačního média a jejichž používání bylo v roce 1991 tzv. Montrealským protokolem velmi omezeno až zakázáno (některé typy). Příspěvkem výzkumné chemické laboratoře SÚA k této problematice byl překlad komparativní studie existujících neutralizačních technologií "Mass deacidification of paper", jejíž autorkou je Astrid Christiane Brandt z francouzské Národní knihovny. Překlad bude publikován ve sborníku z IX. semináře a v odborném časopise Papír a celulosa. V uplynulém roce byla též ukončeno rozsáhlé "Studium vlastností folie Filmoplast R", jejímž výrobcem je firma NESCHEN. Tato folie je používána pro tzv. teplou laminaci, která je vhodná pro zpevňování především novodobého archivního materiálu. Studium mechanických, chemických a optických vlastností a jejich změn po urychleném stárnutí potvrdilo vhodnost tohoto materiálu pro firmou deklarované účely a laboratoř doporučila jeho používání na všech restaurátorských pracovištích státních archivů. Neplánovaným výzkumným tématem bylo "Studium vlivu papírenských barev na vlastnosti papíru". Byla vytypována tzv. přímá barviva pro papír, která lze použít pro dobarvení papírové suspenze používané pro ruční dolévání chybějících částí archiválií a byla sledována jejich stálobarevnost a vliv na mechanické vlastnosti papíru. Další laboratorní testy byly zaměřeny na vliv nižších alkoholů na mechanické vlastnosti papíru, vlastnosti ethylen - vinylacetátového kopolymeru BEVA-371 a vlákninové složení archivních krabic firmy EMBA.

1993
Výzkumná chemická laboratoř řešila v roce 1993 tyto úkoly:
1. Fixační prostředky pro psací látky a barevnou vrstvu iluminací.
Byl dokončen výběr vhodných polymerních fixativ a laboratorně byly testovány některé jejich fyzikálně - chemické vlastnosti. Výzkumný úkol týkající se barevné vrstvy iluminací, který byl řešen ing. Dernovškovou a diplomantkou Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT, byl zakončen úspěšnou obhajobou u státních závěrečných zkoušek. V současné době je připravován článek pro časopis Restaurator.
2. Deriváty celulózy v konzervátorské praxi
Také tento úkol byl řešen v rámci úspěšně obhájené diplomové práce. V současné době se chystá článek pro časopis Restaurator.
3. Metody bělení papíru archivních a knihovních sbírek
Tento úkol pokračoval laboratorními experimenty a měřeními. V rámci postgraduálního studia byla na studentské vědecké konferenci přednesena v anglickém jazyce přednáška na toto téma. Ukončení práce, rigorózní zkoušky a obhajoba jsou plánovány na 1. polovinu roku 1994.
4. Ověřování desinfekčních metod
Tento úkol se řeší v rámci diplomové práce studentky VŠCHT pod vedením PhMr. B. Bacílkové.
5. Výzkum složení pigmentových skvrn vzniklých působením mikroorganismů
Úkol řeší PhMr. Bacílková a není dosud uzavřen.
6. Využití některých instrumentálně - analytických metod
Jedná se o průběžné využívání některých speciálních technik pro konzervátorský výzkum ve spolupráci s centrálními laboratořemi VŠCHT a Výzkumným ústavem zvukové, obrazové a reprodukční techniky.
7. Hromadné odkyselování
8. Vypracování metodiky stanovení vlákninového složení papíru
Bude vypracována metodika mikroskopického stanovení vlákninového složení různých typů papíru včetně atlasu barevných fotografií vláken v procházejícím i polarizovaném světle, vláken vybarvených indikačními roztoky a SEM fotografií.
9. Vliv poly-p-xylenu (parylenu) na vlastnosti papíru
Pokračovaly ověřovací zkoušky a výsledky budou publikovány v odborné literatuře. Byly zahájeny testy fyzikálně - chemických vlastností fólií německé firmy Neschen pro studenou laminaci.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.