Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Hromadné odkyselování archiválií

1993
Úkol nebyl zahájen pro nedostatek finančních prostředků, které měly být poskytnuty kulturní nadací ARCHA.

1994
"Hromadné odkyselování" je tématem výzkumů mnoha renomovaných výzkumných pracovišť a firem. Základním problémem je nalezení vhodné náhrady za chlorované uhlovodíky (freony), které byly používány ve většině stávajících procesů jako nejvhodnější nosič neutralizačního média a jejichž používání bylo v roce 1991 tzv. Montrealským protokolem velmi omezeno až zakázáno (některé typy). Příspěvkem výzkumné chemické laboratoře SÚA k této problematice byl překlad komparativní studie existujících neutralizačních technologií "Mass deacidification of paper", jejíž autorkou je Astrid Christiane Brandt z francouzské Národní knihovny. Překlad bude publikován ve sborníku z IX. semináře a v odborném časopise Papír a celulosa.

1995
Úkol je řešen od poloviny roku 1995 v rámci 3letého grantu Ministerstva vnitra ČR. Cílem je objektivní zhodnocení technologií hromadné neutralizace, které jsou ve světě používány, a doporučení vhodné technologie pro archivy ČR. V současné době je řešiteli zpracovávána literární rešerše z odborné literatury (např. Chemical Abstracts, AATA, Paper Conservator, Studies in Conservation, Restaurator ad.). Součástí projektu je i spolupráce s Vysokou školou chemicko – technologickou v Praze, Ústavem organické chemie, jejímž cílem je nalezení vhodného, především netoxického rozpouštědla, které by nahradilo zvlášť nebezpečný jed – methylalkohol – dosud užívaný v neutralizačních roztocích MMMK. V rámci tohoto grantu vycestovala ing. H. Paulusová na mezinárodní konferenci IADA, která se konala na podzim v Tübingen.

1996
Tento úkol je řešen v rámci tříletého grantu Ministerstva vnitra ČR. V současné době se ukončuje podrobné zpracování některých vybraných technologií hromadné neutralizace – Wei T'O system v Kanadském národním archivu a Národní knihovně Francie, modifikace Wei T'O systemu v Německé knihovně v Lipsku, proces DEZ Kongresové knihovny USA, proces BOOKKEEPER, FMC a BOOKSAVER a systém neutralizace a zpevnění používaný v Národní knihovně Rakouska. Za účelem ověření neutralizační účinnosti a vlivu na fyzikálně – chemické vlastnosti byly některým institucím, ve kterých pracují shora zmíněné systémy, zaslány vzorky typických archiválií ke konzervaci. V rámci grantu byly v roce 1996 navštíveny Národní knihovna Francie v Paříži a Sable a Německá knihovna v Lipsku.
Součástí projektu je též nalezení vhodného netoxického rozpouštědla pro neutralizaci MMMK, které by nahradilo nebezpečný a dosud užívaný methylalkohol. Tento úkol je řešen ve spolupráci s Ústavem organické chemie VŠCHT v Praze a Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze. V současné době se dokončují laboratorní testy na připravených vzorcích různých neutralizačních činidel rozpuštěných v nízkých alkoholech s přídavkem různých stabilizátorů. Dále budou připraveny titanové modifikace MMMK v hexamethyldisiloxanu.

1997
Úkol, který je řešen v rámci grantu přiděleného MV ČR, pokračoval dalšími dílčími úkoly. Ve spolupráci s VŠCHT byly připraveny vzorky odkyselovacích prostředků na bázi sloučenin titanu a hořčíku. Byly sledovány fyzikálně chemické vlastnosti papíru odkyseleného těmito prostředky. Za účelem ověření neutralizační účinnosti a vlivu na fyzikálně chemické vlastnosti byly některým institucím, ve kterých již pracují systémy hromadné neutralizace, zaslány vzorky typických archiválií ke konzervaci (Wei T‚ o Francie, Battelle Německo a Bookkeeper USA). U neutralizovaných vzorků papíru byly sledovány hodnoty pH výluhů, měřeny povrchové pH a opticky byly vyhodnoceny případné změny. Výsledky byly zpracovány a zahrnuty do závěrečné zprávy. V březnu 1998 proběhne oponentní řízení celého projektu.

1998
Byly dokončeny rozpracované dílčí úkoly a sepsána obsáhlá závěrečná zpráva. Oponentura úspěšně proběhla dne 6. března 1998. Získané informace budou dále k dispozici ostatním institucím.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.