Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Vliv neutralizace na stabilitu železito-duběnkových inkoustů

2000
Dokončeno, pouze se zpracují poslední výsledky měření. Bude publikováno v zahraničním periodiku.

1999
V druhé fázi studia byly připraveny vzorky inkoustů na inertní podložce a byly odkyseleny MMMK o různé koncentraci. Smyslem této práce je zjistit chování samotného inkoustu po odkyselení s vyloučením vlivu papírové podložky. Změny chemické struktury inkoustu byly studovány pomocí FTIR. Ukončení úkolu se oproti předpokladům zpozdilo díky vytíženosti resp. přetíženosti Centrálních laboratoří VŠCHT Praha.

1998
V druhé fázi studia byly připraveny vzorky inkoustů na inertní podložce a byly odkyseleny MMMK o různé koncentraci. Smyslem této práce bylo zjistit chování samotného inkoustu po odkyselení s vyloučením vlivu papírové podložky. Změny chemické struktury inkoustu byly studovány pomocí FTIR. Naměřená spektra budou vyhodnocena v r. 1999.

1997
Tento úkol byl dopracován a výsledky byly prezentovány na 10. semináři resturátorů v Litomyšli. Dále se připravuje publikování v zahraničním odborném časopisu RESTAURATOR. V současné době byla zahájena druhá fáze výzkumu, která by měla lépe a jasněji vysvětlit chemické pochody během stárnutí inkoustů. Součástí tohoto úkolu je studium vlivu neutralizace na novodobé inkousty a razítkové barvy. Tento úkol dosud nebyl ukončen a pokračuje i v roce 1998.

1996
Tento úkol je řešen v souvislosti s přípravou technologického postupu konzervace Desk zemských. Byly připraveny vzorky chromatografického papíru Whatman, který byl impregnován železito-duběnkovými inkousty a urychleně stárnut. Z výsledků měření infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) vyplynulo, že neutralizace, tj. zvýšení pH papírové podložky způsobuje určité změny ve struktuře inkoustů. Toto zjištění je poněkud v rozporu s měřením spekter železito-duběnkového inkoustu DZV 478, neutralizované před 4 lety, které naopak potvrdilo, že k žádným změnám nedochází. Proto je soubor vzorků průběžně doplňován o další vzorky originálních inkoustů, které budou proměřeny. Souběžně s tímto úkolem je studován vliv neutralizace na novodobé inkousty a razítkové barvy, který dosud nebyl ukončen.

1995
Tento výzkumný úkol je řešen v souvislosti s přípravou technologického postupu konzervace Desk zemských. V prvé fázi byly změřeny spektrální charakteristiky originálních železito-duběnkových inkoustů a inkoustu jednoho z rukopisů z uvedeného fondu, který již v minulých letech byl neutralizován 2 % methylalkoholovým roztokem methoxymagnesiummethylkarbonátu (MMMK). Nedestruktivní měření difuzní infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací (DRITS) potvrdila, že přibližně po 3 – 4 letech od neutralizace nedošlo k žádným významným změnám inkoustu. Dále byly připraveny vzorky chromatografického papíru Whatman 1 impregnované železito – duběnkovými inkousty, které byly neutralizovány a urychleně stárnuty. V současné době jsou měřena UV/VIS reflexní spektra a spektra DRIFTS, která budou vyhodnocena v roce 1996. Společně s tímto výzkumným úkolem probíhá studium vlivu neutralizace na novodobé inkousty používané především pro razítkové barvy.

1994
V rámci přípravy konzervování (neutralizace) rukopisů bylo zahájeno studium vlivu zvýšeného pH na stabilitu železnato-duběnkových inkoustů.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.