Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Knihovna SÚA
Knihovna SÚA
Přehled nejvýznamnějších knihovních fondů a sbírek


vysvětlivky k přehledu - přehled - o knihovně SÚA - přehled archivních fondů

Vysvětlivky:

„od r. .... do r. ...."

je časový rozsah systematického budování knihovního fondu příslušné archivní knihovny (kdy v počátečním uváděném roku přestává mít charakter pouhé archivní příruční knihovny) nebo jde o časový rozsah existence příslušného úřadu, instituce, školy apod., při kterém byla daná knihovna (knihovní fond, redakční archiv, archiv signálních výtisků nakladatelství apod.) budována a přestala být budována se zánikem příslušné instituce, nebo daná instituce existovala dál a knihovnu zrušila a předala
nebo u sbírek dokumentů jde o časový rozsah vročení dokumentů obsažených v příslušné sbírce

„od r. ... do současnosti"

tzn., že fond je dále doplňován podle tematického profilu knihovny SÚA, který je určován současnými informačními potřebami SÚA, směrem k čtenářům a badatelům SÚA, polytematickým charakterem archivních fondů SÚA

[„časový rozsah"]

uváděný v hranatých závorkách značí nepotvrzený časový údaj, tj. jde o přibližné určení časového rozsahu fondu

„a"

přístupný (tj. existence vyhovujícího systému evidenčních a katalogových pomůcek k uspořádanému fondu )

„b"

přístupný jen přes správce fondu (tj. u uspořádaných fondů existence nedokonalých evidenčních a katalogových pomůcek; existence nekompletního systému základních evidenčních a katalogových pomůcek nebo úplná absence těchto pomůcek nahrazená nebo nahrazovaná jinými pomocnými přehledy, soupisy, pomocnými evidencemi)

„c"

nepřístupný ani přes osobu knihovníka (tj. fond s nedochovanými evidenčními a katalogovými pomůckami, bez jiných pomocných přehledů a evidencí nebo fond neuspořádaný)


Přehled
knihovních fondů a sbírek,
knihovnou spravovaných částí archivních fondů:

Knihovní fondy:

Archivy signálních výtisků nakladatelství jako součásti archivních fondů:

název fondu:

Knihovna A

značka fondu:

Knih.A

časový rozsah:

1918 - současnost

index přístupnosti fondu:

„a"

správce fondu:

[Šatochinová]

předchůdce knihovny:

knihovna Ústředního archivu ministerstva vnitra

předchůdce SÚA:

Ústřední archiv ministerstva vnitra

role knihovny v době její působnosti:

odborná archivní (a úřední) knihovna

tematické vymezení fondu:

polytematický fond budovaný v souvislosti se správou archivních fondů

 • ze všech vědních oborů a jednotlivých procesů, stránek a jevů lidské činnosti především v rovině organizace a řízení daného oboru, správního a legislativního zabezpečení daného oboru a jeho dějinného vývoje;
 • příručková literatura (všeobecné a oborové encyklopedie, jazykové slovníky, adresáře, kompasy, schematismy, biografie atd.);
 • oborová archivní literatura zaměřená k teorii a praxi oboru; archivní edice, archivní pomůcky; archivní technika (restaurování, konzervace); reprografie a fotografie;
 • literatura historiografická a historická;
 • literatura z oblasti pomocných věd historických ;
 • literatura geografická, kartografická, místopisná,statistická, apod.;
 • literatura právní vč. legislativy;
 • literatura správní z oblasti státní správy, samosprávy, zájmové samosprávy;
 • literatura společenskovědní;

typy a druhy dokumentů:

 • domácí a zahraniční literatura (monografie a sborníky, seriály);
 • staré tisky, publikace po r. 1800 do současnosti;
 • úřední tiskoviny;
 • výroční zprávy škol, spolků, úřadů a dalších institucí;
 • drobný tisk;
 • denní tisk domácí i zahraniční.

název fondu:

Knihovna B

značka fondu:

Knih.B

časový rozsah:

1904 - současnost

index přístupnosti fondu:

„a"

správce fondu:

Elstnerová

předchůdce knihovny:

knihovna Archivu země České

předchůdce SÚA:

Archiv země České

role knihovny v době její působnosti:

odborná archivní (a úřední) knihovna

tematické vymezení fondu:

polytematický fond budovaný v souvislosti se správou archivních fondů (souvisejících především s obdobím do r. 1848 s přesahy do současnosti)

 • příručková literatura (všeobecné a oborové encyklopedie, jazykové slovníky, adresáře, kompasy, schematismy, biografie atd.);
 • oborová archivní literatura zaměřená k teorii a praxi oboru; archivní edice, archivní pomůcky;
 • archivní technika (restaurátorství, konzervace); reprografie a fotografie;
 • literatura právní a legislativní;
 • literatura správní (státní správa s důrazem na správu zemskou, z oblasti správy patrimoniální a z oblasti územní a zájmové samosprávy);
 • literatura historiografická a historická;
 • literatura z pomocných věd historických;
 • regionální literatura, místopis, vlastivěda;
 • církevní dějiny, církevní legislativa;
 • literatura společenskovědní.

typy a druhy dokumentů:

 • domácí a zahraniční literatura (monografie a sborníky, seriály);
 • staré tisky, publikace po r. 1800 do současnosti;
 • úřední tiskoviny;
 • výroční zprávy škol, spolků, úřadů a dalších institucí;
 • drobný tisk;

název fondu:

Knihovna C

značka fondu:

Knih.C

časový rozsah:

1919 - 1995

index přístupnosti fondu:

„a"

správce fondu:

Vindušková

předchůdce knihovny:

knihovna Ústředního zemědělsko-lesnického archivu

předchůdce SÚA:

Ústřední zemědělsko-lesnický archiv

role knihovny v době její působnosti:

odborná archivní (a úřední) knihovna

tematické vymezení fondu:

polytematický fond budovaný v souvislosti se správou archivních fondů (pro oblast zemědělství a lesního hospodářství)

 • příručková literatura (všeobecné a oborové encyklopedie, jazykové slovníky, adresáře, kompasy, schematismy, biografie atd.);
 • oborová archivní literatura zaměřená k teorii a praxi oboru;
 • literatura právní a legislativní;
 • literatura správní, z oblasti správy patrimoniální a z oblasti samosprávy;
 • literatura historiografická a historická;
 • literatura z pomocných věd historických;
 • regionální literatura, místopis, vlastivěda;
 • literatura společenskovědní.

typy a druhy dokumentů:

 • domácí a zahraniční literatura (monografie a sborníky, seriály);
 • staré tisky, publikace od r. 1800 do r. 1995 (s přesahem do současnosti);
 • úřední tiskoviny;
 • výroční zprávy škol, spolků, úřadů a dalších institucí;
 • drobný tisk;

název fondu:

Knihovna Ministerstva vnitra

značka fondu:

Knih.MV

časový rozsah:

1918 – (1952)

index přístupnosti fondu:

„a"

správce fondu:

[Šatochinová, Vindušková]

původce knihovny:

úřední knihovna Ministerstva vnitra Československé republiky

role knihovny v době její působnosti:

úřední knihovna

tematické vymezení fondu:

polytematický fond s převažující orientací na literaturu:

 • příručková literatura (všeobecné a oborové encyklopedie, jazykové slovníky, adresáře, kompasy, schematismy, biografie atd.);
 • literatura státoprávní, právní a legislativní;
 • literatura správní (tj. z oblasti státní správy, samosprávy, zájmové správy);
 • literatura politická, dějiny politických stran a politických hnutí;
 • dějiny diplomacie a mezinárodních vztahů;
 • dějiny spolků a sdružení;
 • literatura kartografická, topografická, místopisná, statistická apod.;
 • literatura historiografická a historická (dějiny diplomacie a mezinárodních vztahů, světové a národní dějiny; dějiny jednotlivých kontinentů, států, dějiny národních i mezinárodních spolků a sdružení);
 • literatura sociologická, psychologická, filosofická.

typy a druhy dokumentů:

 • domácí a zahraniční literatura (monografie a sborníky, seriály - převážně z 1. poloviny 20. století);
 • úřední tiskoviny (věstníky, zákoníky);
 • drobný tisk;

název fondu:

Knihovna Ministerstva národní bezpečnosti

značka fondu:

Knih.MNB

časový rozsah:

1950 - 1953

index přístupnosti fondu:

„b"

správce fondu:

[Šatochinová, Vindušková, Nováková]

původce knihovny:

dokumenty z knihovny Archivního a studijního ústavu ministerstva národní bezpečnosti

role knihovny v době její působnosti:

úřední knihovna

související archivní fondy:

Ministerstvo národní bezpečnosti

tematické vymezení fondu:

polytematický fond s převažující orientací na literaturu:

 • literatura politická, z oblasti politologie, diplomacie, mezinárodních vztahů;
 • literatura z oblasti tematik stát a právo;
 • literatura pedagogická (včetně učebnic);
 • literatura filosofická;
 • literatura historiografická, historická (české (československé) dějiny, světové dějiny, dějiny jednotlivých států);
 • literatura zemědělská;
 • literatura technická;
 • literatura z oblasti přírodních věd.

typy a druhy dokumentů:

 • domácí a zahraniční literatura (monografie a sborníky, seriály - většinou brožury populárně naučné, propagandistické apod.);
 • staré tisky (v malém počtu);
 • převažují publikace cca z období 1. poloviny 20. století s důrazem na léta 1938-1948/1953;
 • drobný tisk;

název fondu:

Knihovna Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře

značka fondu:

Knih.Táb.

časový rozsah:

1866-[1941]

index přístupnosti fondu:

„b"

správce fondu:

[Vindušková, Šatochinová]

původce knihovny:

Zemská vyšší škola hospodářská v Táboře

role knihovny v době její působnosti:

školní (vědecká) knihovna

související archivní fondy:

SÚA:(1050) Zemské hospodářské akademie Děčín - Libverda, Tábor 1866-1924;
viz též Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec

tematické vymezení fondu:

fond budovaný v souvislosti s pedagogickou činností školy

 • literatura k oboru zemědělství, lesnictví a myslivosti (teorie a praxe oborů);
 • oborová pedagogická literatura.

typy a druhy dokumentů:

 • domácí a zahraniční literatura (monografie, seriály);
 • staré tisky, literatura od r. 1800 do cca r. 1941;
 • periodika;
 • noviny;
 • úřední tisky;
 • drobný tisk.

název fondu:

Knihovna Piaristické koleje na Novém Městě

značka fondu:

Knih.Piar.

časový rozsah:

1753-1944

index přístupnosti fondu:

„c"

správce fondu:

Bartůšek

původce knihovny:

pražská piaristická kolej

role knihovny v době její působnosti:

školní knihovna; knihovna řádu

související archivní fondy:

Řád piaristů 1597-1949

tematické vymezení fondu:

polytematický fond budovaný v souvislosti s teologickou a pedagogickou činností řádu:

 • příručková literatura (všeobecné a oborové encyklopedie, jazykové slovníky, schematismy řádu, biografie);
 • geografická a kartografická literatura, místopis;
 • právní literatura (větší množství rukopisných výpisků ze sbírek zákonů, zákoníků z 19. století);
 • dějiny antické, světové, jednotlivých zemí, dějiny české;
 • teologická literatura;
 • literatura z oblasti přírodních věd (matematika, fyzika, botanika, zoologie, zeměpis - včetně učebnic).

typy a druhy dokumentů:

 • domácí a zahraniční literatura (monografie a sborníky; torza seriálů);
 • staré tisky, publikace od r. 1800 do cca [1944];
 • rukopisy - 19. století (rukopisné výpisky příslušníků řádu a studentů).

název fondu:

Knihovna Rodopisného úřadu

značka fondu:

Knih.Rod.ú.

časový rozsah:

[1940-1945]

index přístupnosti fondu:

„a"

správce fondu:

[Horniecká]

původce knihovny:

Rodopisný úřad = Sippenamt für Böhmen und Mähren

role knihovny v době její působnosti:

úřední knihovna

související archivní fondy:

Rodopisný úřad pro Čechy a Moravu 1939-1945

tematické vymezení fondu:

 • literatura biografická, demografická, národopisná;
 • schematismy;
 • literatura se židovskou problematikou;
 • literatura místopisná, geografická, kartografická;
 • historické kroniky, kroniky měst;
 • literatura onomastická;
 • dějiny měst;
 • edice archivních a historických dokumentů.

typy a druhy dokumentů:

 • německá a česká (výjimečně anglická) literatura (monografie, sborníky; torza seriálů);
 • staré tisky (několik svazků) - publikace od r. 1800 do cca 1945.

název fondu:

Knihovna Svazu protifašistických bojovníků

značka fondu:

Knih.SPB

časový rozsah:

[květen 1945-1996]

index přístupnosti fondu:

„a"

správce fondu:

[Bartůšek]

původce knihovny:

Svaz protifašistických bojovníků

role knihovny v době její působnosti:

knihovna samosprávné zájmové organizace (na ústřední a městské úrovni)

související archivní fondy:

Svaz protifašistických bojovníků - Ústřední výbor, Praha

tematické vymezení fondu:

fond budovaný v souvislosti s domácí i zahraniční činností Svazu protifašistických bojovníků

 • dějiny 2. světové války a protifašistického odboje národů Evropy a světa;
 • antifašistická literatura - i díla krásné literatury (v letech 1945-1950 produkce vlastního nakladatelství Mír; dále pak produkce nakladatelství Vydavatelství Svazu protifašistických bojovníků - jejich knižnice);
 • novodobé dějiny Německa;
 • neofašismus;
 • novodobé dějiny Španělska (občanská válka), dějiny Jugoslávie, Polska;
 • literatura s židovskou tematikou;
 • dějiny mládežniských hnutí, dělnického hnutí;
 • dějiny armádní (české);
 • dějiny regionální;
 • vzpomínková literatura, beletrie (s náměty 2. světové války a odboje).

typy a druhy dokumentů:

 • domácí a zahraniční literatura (monografie, vícesvazková díla, torza seriálů);
 • publikace cca z období 1930-1995;
 • úřední tisky: vlastní materiály, soupisy vězňů a obětí;
 • příležitostný drobný tisk.

název fondu:

Knihovna z pozůstalosti Karla a K. V. Adámkových

značka fondu:

Knih.Adámek

časový rozsah:

[1800 - 1918]

index přístupnosti fondu:

„c"

správce fondu:

[Spáčilová]

původce knihovny:

osobní knihovna Karla Adámka a částečně rodinná knihovna Adámkových

role knihovny v době její působnosti:

osobní (rodinná) knihovna

související archivní fondy:

Rodinný archiv Adámků z Hlinska

tematické vymezení fondu (část rodinná):

 • krásná literatura, poesie;
 • divadelní literatura (texty divadelních her apod.);
 • dějiny umění;
 • náboženská literatura, dějiny náboženství, modlitební knížky.

tematické vymezení fondu (část související s politickou činností Karla Adámka):

 • regionální dějiny, regionální literatura;
 • literatura politická;
 • parlamentarismus;
 • literatura národohospodářská, zemědělská;
 • literatura statistická.

typy a druhy dokumentů:

 • převážně česká literatura (monografie, sborníky, seriály);
 • publikace od r. cca 1800 - do cca (rok převzetí do SÚA nebo dříve tj. rok úmrtí Karla Adámka 1918);
 • části seriálů, torza seriálů (pozn.: část časopisů byla zařazena do fondu Knihovna B; ve vztahu k fondům knihovny SÚA multiplicitní literatura byla vyřazena (např. statistická literatura a zákoníky);
 • části regionálních deníků (vyřazeno do Sbírky novin SÚA).

název fondu:

Sbírka novin Státního ústředního archivu

značka fondu:

Sb.novin

časový rozsah:

1726-současnost

index přístupnosti fondu:

„b"

správce fondu:

Spáčilová

původce fondu:

fond vznikl postupně

 • systematickým odběrem denního tisku formou předplatného v knihovně SÚA (cca od 70. let 20. stol.);
 • přebíráním novinových sbírek z archivních fondů SÚA;
 • přebíráním sbírek jiných úřadů a organizací.

související archivní fondy:

 • kromě níže jmenovaných archivních fondů jsou a budou v archivních fondech Státního ústředního archivu jako samostatné archivní fondy vedeny sbírky novin (nebo jejich jednotlivých čísel) konfiskovaných a novin ilegálních; dále pak velké sbírky novinových výstřižků ;
 • i nadále se nacházejí v archivních fondech jednotlivá čísla novin jako přílohy ke spisům.

jednotlivé části Sbírky novin SÚA:

Fond novin po roce 1945 (původce fondu: knihovna SÚA)

Fond novin přeřazený z fondu Knihovna B knihovny SÚA (původce fondu: knihovna Archivu země české později knihovna SÚA)

Fond novin z období cca 1922-květen 1945 (původce fondu: Vrchní státní zastupitelství)

Starý tiskový archiv (původce fondu: SÚA - jde o vyřazená jednotlivá čísla novin z archivních fondů SÚA)

Fond „Ministerstvo zahraničních věcí - Sbírka novin"; značka fondu: MZV-SN (původce fondu: Ministerstvo zahraničních věcí)

Fond novin Archivu vydavatelství Rudé právo (původce fondu: redakční archiv Rudého práva) související archivní fondy SÚA: Rudé právo-výstřižkový archiv

Fond „Novinový archiv" nakladatelství a vydavatelství Melatrich (původce: Nakladatelství a vydavatelství Melantrich) související archivní fondy SÚA: Melantrich, Praha

a další části novinové sbírky menšího rozsahu, doplňující titulově nebo časově titulové řady celé Sbírky novin SÚA

typy a druhy dokumentů:

český (československý) a zahraniční tisk (noviny) všech základních forem (tj. denní tisk politický, týdeníky, měsíčníky, ilustrované zpravodaje apod.)


název fondu:

Knihovna České archivní společnosti

značka fondu:

Knih.ČAS

časový rozsah:

1990-současnost / ve správě knihovny SÚA jako depozitum

index přístupnosti fondu:

"a"

správce fondu:

Nováková

původce fondu:

Česká archivní společnost

role knihovny v době její působnosti:

knihovna samostatné zájmové organizace (na celostátní úrovni)

tematické vymezení fondu:

česká a zahraniční archivní literatura

typy a druhy dokumentů:

monografie, seriály, sborníky

název fondu:

Redakční archiv nakladatelství Svoboda

značka fondu:

RA Svoboda (knižní část - archiv signálních výtisků)

časový rozsah:

1945-1997 (1998)

index přístupnosti fondu:

„a"

správce fondu:

[Spáčilová, Vindušková]

původce fondu:

Nakladatelství Svoboda

role knihovny v době její působnosti:

nakladatelský archiv signálních výtisků

související archivní fondy:

Nakladatelství Svoboda, Praha

tematické vymezení fondu:

 • politická literatura;
 • filozofická literatura;
 • české (československé dějiny);
 • dějiny světové, jednotlivých států;
 • dějiny politických stran, politických hnutí (z toho především dějiny KSČ a komunistických stran jiných států);
 • dějiny mládežnických hnutí;
 • kartografická literatura, místopis (země světa);
 • beletrie pro dospělé;
 • beletrie pro děti a mládež.

typy a druhy dokumentů:

produkce nakladatelství, rok působení 1945-1997 (1998)

 • česká literatura (monografie, vícesvazková díla, vybrané a sebrané spisy, sjezdové dokumenty);
 • stranický tisk KSČ;
 • drobný tisk;
 • propagační materiály a názorné pomůcky KSČ.

název fondu:

Redakční archiv nakladatelství Orbis

značka fondu:

RA Orbis (knižní část - archiv signálních výtisků)

časový rozsah:

1922-1997

index přístupnosti fondu:

„b"

správce fondu:

[Spáčilová, Vindušková]

původce fondu:

Nakladatelství Orbis

role knihovny v době její působnosti:

nakladatelský archiv signálních výtisků

související archivní fondy:

Orbis, Praha

tematické vymezení fondu:

 • propagace Československé republiky (obrazové publikace, stručné statistiské přehledy, ...);
 • kartografická, místopisná literatura, cestopisy;
 • adresáře (ve fondu nenalezeny);
 • historická literatura;
 • biografie (česká, československá);
 • propagace a ochrana památek;
 • propagace a ochrana životního prostředí;
 • divadelní literatura;
 • populárně naučné příručky pro fotografy, radioamatéry, ... (a další zájmové okruhy);
 • jazykové slovníkové a gramatické příručky;
 • příručky „studujte doma" apod.

typy a druhy dokumentů:

produkce nakladatelství r. působení (1921) 1922-1998

 • česká literatura (monografie, seriály);
 • cizojazyčné publikace (= bohemika tj. propagační publikace byly vydávány v cca 5 - 10 cizojazyčných mutacích);
 • ediční řady (divadelních her, loutkoher, zájmových naučných příruček, ...);
 • CD-ROM.

o knihovně SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.