O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce (deskové negativy), jejich ošetření, archivaci (dlouhodobé uložení), zabezpečení a zpřístupnění

Projekt výzkumu a vývoje è. NA 3671/2007-12

Národní archiv úspìšnì obhájil projekt. Hodnotící komise ocenila pøedevším komplexní zpracování problematiky zpøístupnìní fotografických archiválií a také to, že se na jeho zpracování podíleli odborníci rùzných profesí.

Jedním z výstupù projektu je server s katalogem sklenìných negativù: http://digi.nacr.cz/grant8/.

Výzkumná zpráva projektu

Pøílohy výzkumné zprávy:

 1. Atlas poškození
 2. Manuál pro obsluhu
 3. Oponentský posudek 1
 4. Oponentský posudek 2

Cestovní zprávy:

 1. Zpráva ze služební cesty do Dánska, 30. øíjna – 2. listopadu 2007 (0,8 MB)
 2. Zpráva ze služební cesty do Bratislavy, 4. – 7. listopadu 2007 (0,2 MB)
 3. Zpráva ze služební cesty do Tábora, 23. ledna 2008 (0,13 MB)
 4. Zpráva ze služební cesty na Slovensko – Summer school Getty, 20. èervence – 9. srpna 2008 (0,9 MB)
 5. Zpráva ze zahranièní služební cesty do Stockholmu a Arninge (Švédsko), 13.–17. øíjna 2008 (1 MB)
 6. Zpráva ze zahranièní služební cesty do Lublanì (Slovinsko), 3.–7. listopadu 2008 (1,3 MB)
 7. Zpráva ze služební cesty na Slovensko – Summer school 2, 20. - 31. èervence 2009 (0,5 MB)