Publications for sale

Publications are available in our research rooms or by post.

Title Author Year of issue Price (czk)
Hrst vzpomínek z dospìlosti Václav Kaplický 2010 156,-
Archiváøi  J. Kollmann 2010 136,-
Berní rula sv. 14 (kraj Hradecký III) I. Èadková, M.Zahradníková 2009 273,-
Obsazování úøadu krajského hejtmana v pøedbìlohorském období a soupis krajských hejtmanù na základì dochovaných seznamù
z let 1563/1564-1616/1617
Petr Mareš 2009 180,-
Archiv Èeské koruny - I (faksimile listin z let 1158-1310 - 2 sv. + regestáø) L. Matušíková 1982 2400,-
Archiv Èeské koruny - II/1,2 (faksimile listin z let 1311-1346 - 2 sv. + regestáø) L. Matušíková 1983 3600,-
Archiv Èeské koruny - III/1,2 (faksimile listin z let 1347-1355 - 2 sv. + regestáø L. Matušíková 1986 4700,-
Archiv Èeské koruny - IV/1,2 (faksimile listin z let 1356-1360 - 2 sv. + regestáø L. Matušíková 1987 7000,-
Archiv Èeské koruny - IV/3,4 (faksimile listin z let 1361-1368 - 2 sv. + regestáø) L. Matušíková 1987 6500,-
Archiv Èeské koruny - IV/5,6 (faksimile listin z let 1369-1378 - 2 sv. + regestáø) L. Matušíková 2006 6000,-
Soupis poddaných podle víry z roku 1651 (Boleslavsko, 2 sv.) A. Pazderová 2005 180,--
Soupis poddaných podle víry z roku 1651 (Berounsko) H. Klímová 2007 235,--
Soupis poddaných podle víry z roku 1651 (Rakovnicko) A. Pazderová 2007 175,--
Soupis poddaných podle víry z roku 1651 (Kouøimsko) H. Klímová 2008 134,--
Soupis židovských rodin v Èechách z roku 1793 I (Loketsko, Boleslavsko, Budìjovicko) Kolektiv 2002 100,--
Soupis židovských rodin v Èechách z roku 1793, II. (Kouøimsko, Bydžovsko, Litomìøicko) Kolektiv 2003 150,--
Soupis židovských rodin v Èechách z roku 1793, III. (Berounsko, Prácheòsko, Táborsko) Kolektiv 2003 200,--
Soupis židovských rodin v Èechách z roku 1793, IV. (Chrudimsko,Plzeòsko,Žatecko, Hradecko) Kolektiv 2004 200,--
Soupis židovských rodin v Èechách z roku 1793, V. (Èáslavsko, Klatovsko, Rakovnicko) Kolektiv 2005 200,--
Soupis židovských rodin v Èechách z roku 1793, VI/1 (Praha 1792, Praha 1794) Ivana Ebelová 2006 180,--
Soupis židovských rodin v Èechách z roku 1793, VI/2 (Praha 1792, Praha 1794) Ivana Ebelová 2006 180,--
Soupis židovských familiantù v Èechách z roku 1783 I. Ivana Ebelová a kolektiv 2008 227,--
Soupis židovských familiantù v Èechách z roku 1783 II.
Soupis židovských familiantù v Èechách z roku 1783 - Generální rejstøíky
Ivana Ebelová a kolektiv 2010 315,--
Berní rula sv. 2/díl 1: Popis Èech 1654 K. Doskoèil 1953 52,-
Berní rula sv. 8-9 (Boleslavsko) J. Èechura, M. Ryantová, A. Chalupa 2002 200,--
Berní rula sv. 19 (kraj Kouøimský II) Marie Haasová-Jelínková 1952 82,--
Berní rula - Plzeòsko II, sv. 24 M. Zahradníková, I. Èadková 2002 150,--
Berní rula - Plzeòsko III, sv. 25 I. Èadková, M. Zahradníková 2003 150,--
Berní rula sv. 26 (kraj Podbrdský) E. Hradecký 1952 60,--
Berní rula sv. 28 (kraj Prácheòský II) A. Haas 1954 72,80
Berní rula sv. 34 (Kladsko) M. Ryantová 2007 180,--
Karel Beránek, výbor prací z let 1958-1999 K. Beránek, V. Beránková 2005 50,--
Promarnìná šance. Edice dokumentù k èesko-nìmeckému vyrovnání pøed první svìtovou válkou. Korespondence a protokoly 1911-1912 (1) E. Drašarová - R. Horký - J. Šouša - L. Velek 2008 290,--
Promarnìná šance. Edice dokumentù k èesko-nìmeckému vyrovnání pøed první svìtovou válkou. Korespondence a protokoly 1911-1912 (2) E. Drašarová - R. Horký - J. Šouša - L. Velek 2008 290,--
Èsl.-sov.vztahy v diplom.jednáních, 1.díl Kolektiv 1998 210,--
Èsl.-sov.vztahy v diplom.jednáních 2. díl Kolektiv 1999 220,--
Zemìdìlské družstevnictví - Vznik JZD, 1950 J. Pšenièková 1998 50,--
Zemìdìlské družstevnictví - Kolektivizace zemìdìlství -Vznik JZD 1948-49 J. Junìcová, J. Pšenièková 1995 50,--
Zemìdìlské družstevnictví - Vznik JZD, 1951 J. Pšenièková 1999 50,--
Zemìdìlské družstevnictví - Vznik JZD, 1952 J. Pšenièková 2000 60,--
Zemìdìlské družstevnictví - Kolektivizace zemìdìlství - Vznik JZD, 1953 J. Pšenièková 2002 60,--
Zemìdìlské družstevnictví - Kolektivizace zemìdìlství - Vznik JZD, 1954 J. Pšenièková 2008 165,--
Zemìdìlské družstevnictví - Kolektivizace zemìdìlství - Pøedpoklady pro vznik JZD 1945 J. Pšenièková 2003 60,--
Zemìdìlské družstevnictví - Kolektivizace zemìdìlství - Pøedpoklady pro vznik JZD - 1946 J. Pšenièková 2004 100,--
Zemìdìlské družstevnictví - Kolektivizace zemìdìlství - Pøedpoklady pro vznik JZD - 1947 J. Pšenièková 2005 120,--
Sborník dokumentù k vnitønímu vývoji v èeských zemích za 1.svìtové války 1914-1918, sv. I. - rok 1914 Kolektiv 1993 50,--
Sborník dokumentù k vnitønímu vývoji v èeských zemích za 1.svìtové války 1914-1918, sv. II - rok 1915 Kolektiv 1994 50,--
Sborník dokumentù k vnitønímu vývoji v èeských zemích za 1. svìtové války 1914-1918, sv. III - rok 1916 Kolektiv 1995 50,--
Sborník dokumentù k vnitønímu vývoji v èeských zemích za 1.svìtové války 1914-1918, sv IV. - rok 1917 Kolektiv 1996 50,--
Sborník dokumentù k vnitønímu vývoji v èeských zemích za 1.svìtové války 1914-1918, sv. V. - rok 1918 Kolektiv 1997 50,--
Soupis dokumentù k vnitønímu vývoji v èeských zemích za 1.sv. války 1914-1918, sv. I. - léta 1914-1916 Kolektiv 1997 50,--
Soupis dokumentù k vnitønímu vývoji v èeských zemích za 1.sv. války 1914-1918, sv. II. - léta 1917-1918 II Kolektiv 1998 50,--
Týdenní hlášení prezídia zemské správy politické v Praze a v Brnì a zemské vlády slezské v Opavì o politických a hospodáøských bojích dìlnictva èeských zemí v roce 1923 V. Helešicová, I. Malá 1993 50,--
Neznámý rukopis Lazara Erckera z r. 1569 L. Kubátová 1996 60,--
Neveøejné úzkorozchodné dráhy v Èechách. Soupisy z let 1909 a 1925-1930. M. Kunt - T. Kalina 2006 100,--
Marie Èervinková-Riegrová. Zápisy I (1880-1884). K vydání pøipravil kolektiv pod vedením Milana Vojáèka. 2009 498,--
DOPROVODNÉ PUBLIKACE K VÝSTAVÁM, KATALOGY
Italské Toskánsko na mapách a plánech - italsky E. Gregorovièová 1992 20,--
Italské Toskánsko na mapách a plánech - nìmecky E. Gregorovièová 1992 20,--
Italské Toskánsko na mapách a plánech - anglicky E. Gregorovièová 1992 20,--
Italské Toskánsko na mapách a plánech - èesky E. Gregorovièová 1992 20,--
Poklady SÚA v Praze, èeský a èeskoslovenský stát v dokumentech 1158-1990 (anglická verze) Kolektiv 2001 100,--
Èeská panovnická a státní symbolika. Vývoj od støedovìku k dnešku. (Katalog k výstavì) Kolektiv 2002 100,--
Skrytý pùvab dopisù toskánských Habsburkù E. Gregorovièová, P. Nevímová 2003 80,--
Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto ( K jubileu ústøedního archivu èeského státu 1954-2004), (èeská verze) E. Benešová a Kolektiv 2004 210,--
Nothing and Nobody Should Be Forgotten (Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto), (anglická verze) E. Benešová a Kolektiv 2005 250,--
Návrat ke koøenùm. Bìh života v archivních dokumentech. (Katalog k výstavì) L. Matušíková 2005 100,--
Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech Kolektiv 2006 100,--
Expo '58. Pøíbìh èeskoslovenské úèasti na Svìtové výstavì v Bruselu E. Benešová - K. Šimùnková 2008 310,--
Periodicals
Paginae historiae è. 10 Kolektiv 2002 50,--
Paginae historiae è. 11 Kolektiv 2003 50,--
Paginae historiae è. 12 Kolektiv 2004 70,--
Paginae historiae è. 13 Kolektiv 2005 50,--
Paginae historiae è. 14 Kolektiv 2006 150,--
Paginae historiae è. 15 Kolektiv 2007 495,--
Paginae historiae è. 16 Kolektiv 2008 584,--
Paginae historiae è. 17 Kolektiv 2009 330,--
Paginae historiae è. 18 Kolektiv 2010 363,--
Historická fotografie 2004. Sborník pro prezentaci historické fotografie Kolektiv 2004 125,--
Historická fotografie 2005. Sborník pro prezentaci historické fotografie Kolektiv 2005 180,--
Historická fotografie 2006. Sborník pro prezentaci historické fotografie Kolektiv 2006 180,--
Historická fotografie 2007. Sborník pro prezentaci historické fotografie Kolektiv 2006 185,--
Historická fotografie 2008/2009. Sborník pro prezentaci historické fotografie Kolektiv 2006 225,--
Conference and Seminar Proceedings
Reflexe a sebereflexe ženy v èeské národní elitì 2. poloviny 19. století PhDr. Milan Vojáèek, Ph. D. 2007 273,--
Èeskoslovensko na rozhraní dvou epoch nesvobody Z. kokošková, J. Kocián, S.Kokoška 2005 190,--
130 let Zemského archivu/sborník pøíspìvkù z konference ke 130 výroèí založení Zemského arch. Kolektiv 1993 35,--
Museli pracovat pro Øíši (sborník ze semináøe) Kolektiv 2004 70,--
Anniversary Proceedings
K dìjinám poštovnictví v Èechách 1722-1918(1930) Alexandra Špiritová 2007 195,--
Našim jubilantkám. Sborník prací k poctì životního jubilea V. Beránkové, D. Culkové a M. Liškové Kolektiv 2000 50,--
Kde je domov (sborník k životnímu jubileu R. Machatkové) Kolektiv 2002 60,--
Pocta Josefu Kollmannovi Kolektiv 2002 60,--
Pocta Elišce Èáòové (Sborník k životnímu jubileu) Kolektiv 2003 50,--
Others
Zelený anton. Plíživé kontravzpomínky. Zpracoval: Václav Bìhounek (M. Kuèera) 2009 218,--
Studie k dìjinám èeskoslovenského archivnictví Z. Šamberger 2005 60,--
Archivní pomùcky SÚA do r. 1993 + Publikaèní èinnost prac. SÚA 1979-1993 O. Sprušilová a Kolektiv 1994 40,--
Peèeti v èeských zemích a jejich cena jako dìjepisného pramene F. Beneš 1949 6,--
Menší fondy a sbírky-Parisova sbírka 1372-1794 A. Haas 1939 5,60
Protektorátní politika Reinharda Heydricha ed. M. Kárný, J. Milotová, M. Kárná 1991 60,--

Top of page»