Free publications

Free publications are available only in our research rooms.

Title Author Date of issue
Katalogy a rejstøíky k protokolùm schùzí 14. èsl. vlády/3.Malypetrovy/ 6. 6. 1935 - 5. 11. 1935 Helena Nováèková 2009
Katalogy a rejstøíky k protokolùm schùzí 11.èsl. vlády/2.Udržalova/ 11. 12. 1929 - 21. 10. 1932 Kolektiv 2002
Katalog a rejstøíky k protokolùm schùzí 12 èsl. vlády (1. Malypetrovy) H. Nováèková, A. Skipalová 2006
Katalog a rejstøíky k protokolùm schùzí 13 èsl. vlády (2. Malypetrovy) H. Nováèková, A. Skipalová 2008
Mnichov 1938 v øeèi archivních dokumentù : (komentáø k edici Státního ústøedního archivu v Praze Protifašistický a národnì osvobozenecký boj èeského a slovenského lidu, 1938-1945) Z. Šamberger 2002
Sborník prací èlenù SSM Státní ústøedního archivu II/1
Sborník prací èlenù SSM Státního ústøedního archivu II/2
Dodatky a doplòky ke sbírce patentù Státního ústøedního archivu v Praze J. Kahuda 1997
Protifašistický a národnì osvobozenecký boj èeského a slovenského lidu 1938-1945, svazky 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4
25 let SÚA v Praze 1980
Ludvík Salvátor : vìdec a cestovatel : zpráva o životì a díle rakouského arcivévody a toskánského prince se zvláštním zøetelem k mìstu Brandýsu nad Labem - Staré Boleslavi Kolektiv 2005

Top of page»