Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Fyzická péče o archiválie

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002

- Statistika fyzické péče 1993-1999-
- Úsek reprografie 1993-2002-
- Vědecký výzkum a přehled řešených výzkumných úkolů -

2002
Odborným garantem fyzické péče o archiválie ve Státním ústředním archivu je desáté oddělení. Přesto většina archivních oddělení těmto záležitostem věnuje odpovídající pozornost. Tradičně ve velké míře se zabývají touto problematikou v prvním oddělení. Byla realizována hloubková revize fondu Řád křižovníků s červenou hvězdou, a to za účasti řádového archiváře. Splnily se i úkoly na úseku evidence studijních fotografií fondu Archiv zrušených klášterů a evidence fondu Archiv české koruny. Zde také proběhla každoroční hloubková kontrola, při níž nebyly zjištěny žádné závady. Oproti minulým létům lze u pečetí tohoto fondu konstatovat zastavení nadměrné krystalizace vosku, případně zlepšení jejich fyzického stavu, a to v důsledku aplikace přijatých opatření, tj. postupného zvýšení teploty v trezoru na 15o C. Podobně nebyly shledány žádné závažné nedostatky při pravidelné kontrole stavu kulturních památek 1. oddělení. V souladu s plánem byly desátým oddělením zhotovovány bezpečnostní mikrofilmy fondů Desky zemské, Registra a Židovské matriky. Pracovnice studovny, jako každý rok, prováděly v rámci ochrany archivních materiálů průběžně podle potřeby dílčí revize nejvíce vytěžovaných fondů a paginaci a foliaci archiválií. Rovněž v souladu s plánem probíhaly kontroly uložení a fyzického stavu archiválií a kontroly stavu objektu a dodržování protipožárních předpisů.
Také ve druhém oddělení řešili úkoly spojené s ochranou archiválií. Snažili se zabezpečit některé poškozené části fondů alespoň v klíčových případech proti dalšímu ničení přípravou na mikrofilmování a digitalizaci. Příkladem nutnosti externí spolupráce je připravovaná digitalizace policejních přihlášek, která by se měla stát řešením při špatném fyzickém stavu materiálu a zákazu jeho půjčování a současně příležitostí pro dobrou prezentaci SÚA směrem k badatelské obci a veřejnosti vůbec. Svým tempem pokračovalo bezpečnostní snímkování aktového materiálu fondu Prezídium českého místodržitelství -tajné a knih fondu Policejní ředitelství Praha - prezidium v úseku mikrografie 10. oddělení.
V průběhu roku intenzivně pokračovalo mikrofilmování archiválií z fondů třetího oddělení pro washingtonské muzeum holocaustu. Digitalizovaly se též části fondu Okupační vězeňské spisy pracovníky Mezinárodní vyhledávací služby Červeného kříže v Arolsenu. Obě tyto akce přinesou archivu potřebné bezpečnostní resp. studijní kopie alespoň částí fondů. Do Archivu hlavního města Prahy byly zapůjčeny ke zpracování písemnosti pražských spolků z fondu Policejní ředitelství Praha - spolkový katastr, protože převažující část těchto dokumentů je uložena v tamním archivu. Výsledkem je společná počítačová databáze, která by (po vyřešení technických problémů a ošetření licenčních záležitostí) měla sloužit 3. oddělení a studovně. Mimo budovu SÚA probíhá ještě digitalizování částí fondu Cenzurní sbor kinematografický (v Národním filmovém archivu). Do tohoto oddílu lze rovněž zahrnout postupné restaurování poškozených kartoték z fondu Policejní ředitelství Praha - evidence obyvatelstva 10. oddělením.
Pro šesté oddělení byl dokončen oddělením péče o fyzický stav archiválií časově náročný úkol mikrofilmování rozsáhlého fondu Sokol Paříž.
V roce 2002 pokračoval úsek konzervování a restaurování archiválií 10. oddělení v restaurování větších celků přijatých do oddělení v minulých letech:
- pro 1. oddělení - archiválie z fondu Archiv České koruny. Byla dokončena konzervace listiny inv. č. 1996, zbývá doplnit fotografickou dokumentaci. Pokračují práce na pečeti inv. č. 2228 (zlomky). Pokračovalo odkyselování desek zemských a zhotovování ochranných obalů (16 knih). Restaurátorky detašované pracoviště 10. oddělení restaurovaly a konzervovaly především pečetě z fondu Řád maltézských rytířů. Bylo vyčištěno, konzervováno a restaurováno 175 pečetí, 67 map a plánů, 42 ks indikačních skic, 5 inventářů, 3 rukopisy a 1 pergamenová iluminovaná listina;
- pro 2. oddělení - 15 listin Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha (dříve ŘSLS/P), zahájeny restaurátorské a konzervátorské práce na aktovém materiálu fondu Národní výbor, na 4 knihách fondu Vrchní horní úřad Jáchymov;
- pro 3. oddělení - pokračovaly práce na restaurování evidenčních karet fondu Evidence obyvatel Praha, zahájeny restaurátorské a konzervátorské práce aktového materiálu fondu Velkostatek Ožďany, šesti složek fondu Úřad říšského protektora;
- pro 6. oddělení - pergamenové listiny a pečetě z fondu Rodinný archiv Metternichů - listiny Restaurátorské práce na objednávce přijaté v roce 2000 byly dokončeny, zbývá doplnit fotografickou dokumentaci. Pokračovaly práce na knize z fondu Syndikát novinářů, mapě fondu Sbírka map a plánů, mapě inv. č. 274 a třech rozměrných geografických atlasech (nesign.) z Rodinného archivu toskánských Habsburků a rukopise z téhož fondu , část Leopold II. Sg. 15 B 20 C IV/F. Byly zahájeny restaurátorské a konzervátorské práce na knize z fondu Sokol Paříž, na fondu Syndikát novinářů a celém fondu J. a G. Andresovi;
- pro 12. oddělení - restaurován skleněný negativ fondu ČTK - TGM, zahájeny restaurátorské a konzervátorské práce ve fondu KV KSČ (12 ks fotoalb), Fotoarchiv Rudého práva.
Dále pokračovaly práce na třech jednacích protokolech pro Archiv MV.
Z minulých let pokračovala spolupráce s externími restaurátory a Střední průmyslovou školou grafickou v Praze, kteří konzervovali a restaurovali patnáct židovských matrik z fondu prvního oddělení HBMa. Tuto akci financovala paní Daniela Thorsch z Austrálie, jíž patří náš nejupřímnější dík za velkorysý a užitečný dar.
Počet dnů určených na kontrolu stavu archiválií v depozitářích se využíval i na mikrobiologické zkoušky prováděné 10. oddělením v případě podezření pracovníků na poškozené archiválie.
V uplynulém roce bylo ovšem v důsledku srpnových povodní provedeno celkem 438 mikrobiologických zkoušek (pro srovnání v jiných letech jich bývá kolem 150). Mikrobiologický průzkum napadených archiválií a knihovních fondů byl proveden a navrženy způsoby jejich očisty a dezinfekce pro řadu institucí: Archiv hlavního města Prahy, Státní oblastní archiv Praha, Zemský archiv Opava, Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní okresní archiv Karviná, Státní okresní archiv Brno-venkov, Státní okresní archiv Prostějov, Archiv Pražského hradu, Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích, Archiv AVČR, Vojenský archiv, Památník Terezín, Národní knihovna v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R., Institut restaurování a konzervačních technik v Litomyšli, Řád Křižovníků (hudební archiv), Ústav pro hydrodynamiku AVČR (knihovna), Pražská organizace vozíčkářů, Školský spolek Komenský ve Vídni, Městský soud Trója, Česká spořitelna Kralupy nad Vltavou V., Česká spořitelna České Budějovice, Ministerstvo zemědělství, Státní ústav památkové péče, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Česká národní banka České Budějovice, Správa římskokatolické farnosti Štětí, Právnická fakulta UK (knihovna), Národní muzeum v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Národní technické muzeum v Praze, Archeologický ústav AVČR, Úřad městské části Praha 8 (archiv).
Byla kontrolována též účinnosti sterilizace v ethylenoxidových komorách (Státní ústřední archiv: 1x, Archiv hlavního města Prahy 2x).
Materiály z karanténních místností v suterénu vyjmuté pro potřeby badatelů byly individuálně dezinfikovány (12 kartonů a 157 jednotlivých složek). Dále pak bylo individuálně dezinfikována Sbírka staničních kronik pro 3. oddělení (39 kartonů), Sbírka fotografií Školského spolku Komenský ve Vídní pro 6. oddělení (tabla 60 kusů, 2 krabice fotografií a negativů), Řád Křižovníků - hudební archiv (6 banánových krabic not). K desinfekci resp. k dočasnému nebo trvalému uložení převzal SÚA od 23 institucí celkem 2527,4 bm dokumentů poškozených resp. ohrožených následky povodní (viz příloha). Celkově bylo v roce 2002 plynem ETOXEN desinfikováno v SÚA 3012 bm archiválií SÚA (43 fondů) a 1173 bm archiválií a dalších dokumentů (včetně knih) z jiných archivů a institucí, z toho 715 bm dokumentů poškozených při povodni.

2001
V roce 2001 bylo plynem ETOXEN desinfikováno celkem 3888 bm archiválií SÚA (153 fondů) a 58,6 bm archiválií z jiných archivů (MZA Brno – 12,6 bm; SOkA Brno-venkov – 6 bm; SOkA Břeclav – 40 bm). V prosinci 2001 byla provedena kontrola stavu KP a vypracována zpráva o jejich stavu za rok 2001.
V roce 2001 pokračoval úsek konzervování a restaurování archiválií v restaurování větších celků přijatých do oddělení v minulých letech:
- mapy a plány z fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků, sign. 17 a 18 - dokončeno, rukopis L. II. sign. 15 B 20 C IV/ F/ 3 a mapa inv. č. 274 - konzervace probíhá
- pergamenové listiny a pečetě z fondu Rodinný archiv Metternichů - pokračovalo se v systematickém restaurování fondu započatém v roce 1997, práce na objednávce přijaté minulý rok (RAM č. 90-116) by měly být dokončeny během 1. pololetí roku 2002
- montanní rukopisné knihy - dokončeno
- archiválie z fondu AČK - byla dokončena konzervace listiny inv. č. 1996, která bude odevzdána v 1. pololetí roku 2002. Pokračují práce na pečeti inv. č. 2228 (zlomky).
- odkyselování nejohroženějších rukopisů z fondu Desky zemské a zhotovování ochranných obalů
- indikační skicy (84 ks)
- Urbář břevnovského kláštera - neutralizace knižního bloku
- fond Řád maltézských rytířů - 17 listin a 76 pečetí
- nesignovaná mapa biskupství Královéhradeckého - dokončeno
- Místopisný slovník (Sedláček) II T 6, Úplný míst. slovník (Kotyška) II T 5, Zevrubný popis kr. Čes. II T 16 - probíhá převazba, 2 převazby knih (Sněm český od r. 1526) - provedeno
- 5 fotografických alb fondu Kruliš-Randa - dokončeno
- 24 map tzv. "Broumovského urbáře" (práce pro SOA Zámrsk) - konzervace včetně zajištění digitalizace dokončena, archiválie odevzdána
- Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - 15 listin - konzervace probíhá, 2 knihy - dokončeno
- Národní výbor 1848 - aktový materiál - dokončeno
- fond Evidence obyvatelstva Praha - evidenční karty - konzervace dvou kartonů dokončena, karton 1724 - konzervace probíhá
- fond Sbírka map a plánů – 1 mapa - konzervace probíhá
- mapa fondu NDŠ - dokončeno
- Rodinný archiv toskánských Habsburků - 3 atlasy bez inv. č. - konzervace probíhá
- fond Veselý-Stainer - aktový materiál - restaurováno
- 3 jednací protokoly pro Archiv MV - restaurováno, připraveno k odevzdání počátkem roku 2002
- průběžně přijímány a odevzdávány inventáře pro VII. oddělení, během roku 2001 jich bylo převázáno 445 kusů, pro I. oddělení bylo převázáno 10 kusů inventářů
- fotografie – fondu Syndikát novinářů ČR (čištění, odstranění podlepů, opravy fotografií, rovnání) - celkem 259 ks, album fotografií "Stavba mostu císaře Františka", tablo z roku 1912 (Langhans), 57 fotografií z tabla Státního pozemkového úřadu

Pro řadu institucí byl na požádání proveden mikrobiologický průzkum napadených archiválií a knihovních fondů a navrženy způsoby jejich očisty a dezinfekce (např. Národní lékařská knihovna, Státní okresní archiv Pardubice, Státní okresní archiv Prostějov, Státní okresní archiv Mikulov, Státní okresní archiv Znojmo, Archiv matematicko-fyzikální fakulty UK, Česká spořitelna a.s., Archiv Ministerstva zahraničí ČR, Státní ústav památkové péče, Moravský zemský archiv, Umělecko-průmyslové muzeum). Ve spolupráci s Centrálními laboratořemi VŠCHT, Ústavem chemické technologie restaurování památek a Ústavem anorganické chemie ČSAV probíhaly průzkumy pigmentů a pojiv, identifikace restaurátorských a konzervačních prostředků. Pracovníci výzkumné laboratoře též vypomáhali restaurátorskému oddělení Národní knihovny, protože toto oddělení nemá vlastního chemika - technologa.
Celé oddělení zajišťovalo odborné stáže pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze, Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze a Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli.

2000
V roce 2000 bylo vydezinfikováno etoxenem 4039 bm archiválií z 22 fondů SÚA a pro pět jiných archivů celkem 137 bm, což je standartní výkon dosahovaný v posledních letech.
Úsek konzervování a restaurování archiválií pokračoval v restaurování větších celků, na něž byly přijaty objednávky již v předchozích letech:
- mapy a plány Rodinného archivu toskánských Habsburků, sign. 17 a 18. Během tohoto roku byla dokončena konzervace většiny map, celý soubor by měl být odevzdán zpět do 6. odd. v prvním čtvrtletí roku 2 001.
- pergamenové listiny a pečetě z Rodinného archivu Metternichů. Pokračovalo se v systematickém restaurování fondu započatém v roce 1997. Během roku bylo dokončeno 11 listin.
- montanní rukopisy. Většina z deseti rukopisů přijatých k restaurování v roce 1997 je již hotova. Poslední kniha by měla být dokončena v průběhu prvního pololetí roku 2001.
- pergamenové listiny Archivu České koruny. Bylo zrestaurováno 8 pergamenových listin a 7 pečetí.
Dále pak bylo vyčištěno 37 a opraveno 20 pečetí (Dominikáni Cheb), restaurováno 7 a konzervováno 15 listin Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha, konzervováno 31 listin Rodinného archivu Metternichů, restaurována 4 fotografická alba Rodinného archivu Kruliš – Randa, 57 fotografií Státního pozemkového úřadu Praha a 63 fotografií z fondu Syndikát novinářů. Byla provedena konzervace a nové uložení sbírky skleněných a originálních negativů J. Pekaře.
Zrestaurován byl i aktový materiál Národního výboru 1848, fondu Státní tajemník u říšského protektora a fondu Koncentrační tábory, okupační vězeňské spisy, dále kniha z fondu Syndikát novinářů, evidenční karty Evidence obyvatelstva Praha. Nadále pokračuje odkyselování Desk zemských a zhotovování speciálních ochranných obalů pro jednotlivé rukopisy. Dohotoveno bylo restaurování 22 kusů Indikačních skic.
Bylo vyhotoveno 10 kopií pečetí pro výstavu v Kutné Hoře. Před vystavením byl ošetřen materiál pro výstavy "Siena v Praze", "Pocta těm, kteří vzdorovali" a další. Stejně tak se nakládalo se spisy k úmrtí Petra Birona, vévody Kuronského, před jejich barevným kopírováním pro potřeby senátní delegace do Lotyšska či písemnostmi Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha před delimitací na Slovensko. Obdobný postup se zvolil před předáním 8 kartonů nebohemikálních judaik do Nizozemí.
Tradičně se na pracovníky oddělení péče o archivní fondy obracejí různé instituce se žádostmi o konzultace i konkrétní pomoc. V uplynulém roce bylo konzervováno 24 map Broumovského urbáře pro Státní oblastní archiv v Zámrsku. Dále byl proveden mikrobiologický průzkum napadených archiválií a knihovních fondů Národní galerie; knihovny a divadelního oddělení Národního muzea, Státní vědecké knihovny v Olomouci, Archivu hl. města Prahy; Státních okresních archivů v Prostějově, v Hodoníně, České Lípě; Archivu matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy; archivu Dopravního podniku hl.města Prahy, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, České spořitelny; Muzea východních Čech v Hradci Králové. Pro Skotský národní archiv v Edinburghu byly provedeny analýzy několika pečetí. Pro Státní okresní archiv v Jihlavě byl vypracován návrh na zřízení restaurátorského a konzervátorského pracoviště, pro Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí se připravil technologický záměr na konzervování vodou poškozených archiválií.

1999
V r. 1999 bylo ze stávajících depozitářů SÚA přestěhováno na Chodovec 2006 bm archiválií z Kamýku nad Vltavou, čímž v podstatě vnitřní stěhování archivních fondů skončilo. Na Chodovci bylo koncem roku 1999 uloženo přes 75 běžných km archiválií SÚA. Po převzetí kurentní spisovny Policejního ředitelství Praha bylo i nadále tzv. karanténní podlaží na Chodovci zcela zaplněno, ale od r. 2000 by se již mělo postupně vyprazdňovat. V r. 1999 bylo vydezinfikováno 3922 bm archiválií SÚA, což je méně než v r. 1998 (4131 bm), ale výkon dezinfekčních komor neklesl, neboť v září– listopadu 1999 zde byly dezinfikovány i archiválie Moravského zemského archivu v Brně napadené plísněmi. Výkon kolem 4000 bm vydezinfikovaných za rok tak asi bude standardním a vysoko překonává výkony dosahované v prvních letech provozu dezinfekčních komor (1995 – 1872 bm, 1996 – 1562 bm, 1997 – 3465 bm). S výpomocí jiným archivům při dezinfekci archiválií se počítá i v příštích letech, na rok 2000 jsou již ohlášeny Archiv města Brna a Státní okresní archiv Chrudim. V r. 1999 byly rovněž vydezinfikovány indikační skicy z 1. odd. SÚA.
V roce 1999 pokračoval úsek konzervování a restaurování archiválií 10. odd. SÚA v restaurování větších celků, na něž byly přijaty objednávky v předchozích letech:
- mapy a plány Rodinného archivu toskánských Habsburků a Sbírky map a plánů,
- pergamenové listiny a pečetě z Rodinného archivu Metternichů (během roku bylo dokončeno 31 listin),
- montanní rukopisy,
- pergamenové listiny Archivu České koruny.
Kromě těchto dlouhodobých úkolů probíhaly konzervátorské a restaurátorské práce na menších celcích a jednotlivinách, jako např. anatomický atlas z fondu RAT, spisy z fondu Okupační vězeňské spisy, kniha Sokola Paříž, pergamenové listiny z fondu ŘSLS/P, spisy Národního výboru 1848, korespondence A. Dumase z fondu RAM, Angioliniho kresby z fondu RAT, mapa z fondu GI/R, mapa z fondu ŘSRF/P, fotografická alba z Rodového archivu Krulišů a Randů, mapa z fondu NDŠ, aktový materiál z fondu Státní tajemník u říšského protektora, evidenční karty z fondu PPE aj. Pro výstavní účely byly zrestaurovány a připraveny aktový materiál pro výstavu Kafka a Praha a mapy a plány z Pardubicka.
Ve spolupráci s jinými archivy bylo zahájeno konzervování Broumovského urbáře (SOA Zámrsk) a Moravských desk zemských (MZA Brno). Pro řadu institucí byl proveden mikrobiologický průzkum napadených archiválií a knihovních fondů a navržen postup očisty a dezinfekce (Strahovská knihovna, Knihovna Národního muzea, Archiv hl. m. Prahy, Státní vědecká knihovna Olomouc, Státní okresní archiv Liberec, Státní okresní archiv Karlovy Vary, Archiv Ministerstva spravedlnosti, spisovna matematicko-fyzikální fakulty UK, Památník Terezín).

1998
V roce 1998 bylo nastěhováno do archivního areálu na Chodovci dalších 14406 bm archiválií, takže v těchto kvalitních ukládacích podmínkách bylo koncem roku 1998 již 70259 bm archiválií, tj. 71 % všech převzatých archiválií. Jelikož i ukládací podmínky v objektu M. Horákové 133 a na Kamýku jsou uspokojivé, dá se říci, že koncem roku 1998 je o všechny archiválie SÚA dobře postaráno. V následujících letech půjde především o převzetí těch archiválií ze spisoven, kde jsou nevhodné ukládací podmínky (např. kurentní spisovna Policejního ředitelství, spisovna Majetkového úřadu aj.), aby se předešlo další degradaci těchto archiválií ohrožených vnějším prostředím.
Karanténní podlaží na Chodovci bylo koncem roku 1998 zcela zaplněno a dezinfekce zde uložených archiválií potrvá asi 5 let. Na dezinfekci ještě čekají některé dosud nepřestěhované fondy z Kamýku a ze spisoven. Kapacita dezinfekčních komor je tak nejméně na 8 let dopředu plně vytížena. Přesto archiv poskytuje v případě potřeby výpomoc jiným archivům, např. v r. 1998 Archivu Akademie věd při dezinfekci osobního fondu J. Dobiáše a Škodě Mladá Boleslav při dezinfekci dokumentů poškozených záplavami v depozitáři v Kvasinách. V roce 1998 pokračoval úsek konzervování a restaurování archiválií na restaurování větších celků podle objednávek oddělení z předchozích let. Jednalo se o následující fondy a archiválie:
- mapy a plány z Rodinného archivu toskánských Habsburků a Sbírky map a plánů. Během r. 1998 byla dokončena většina map a zbývá jen několik problematičtějších kusů, na nichž se bude pracovat v r. 1999.
- pergamenové listiny a pečetě z fondu Rodinný archiv Metternichů – listiny. Během uplynulého roku bylo dokončeno 51 ks listin. Pokračovalo se v řadě, která začala být systematicky restaurována v r. 1997, tzn. od čísla 27 do čísla 57. Dále byly dokončeny listiny vyšších čísel, které netvoří souvislou řadu a byly zadány již dříve. Na listiny byly zhotoveny speciální ochranné obaly z nekyselého materiálu. Je třeba ještě zhotovit fotografie po konzervování.
- rukopisné knihy z fondu SH Příbram. V r. 1998 bylo odevzdáno 11 ks rukopisů a ke všem byly zhotoveny mikrofilmy.
- pergamenové listiny z fondu Archiv České koruny. V r. 1998 bylo odevzdáno 7 listin a 1 pergamenový sešit, další 3 listiny jsou dokončeny a 1 listina zbývá restaurovat.
V r. 1998 byly dále restaurovány archiválie, na něž byly přijaty objednávky v předchozích letech, a to:
- pečetě pro Universitu Karlovu,
- rukopis 1. odd. sign. SM, R 109/45,
- rukopis VHÚ Jáchymov č. 55 z 2. odd.,
- anatomický atlas z Rodinného archivu toskánských Habsburků,
- 3 kartony spisů z fondu Koncentrační tábory – okupační vězeňské spisy,
- 1 karton z fondu Svatováclavský výbor (kulturní památky č. 3). Souběžně byl zhotoven bezpečnostní mikrofilm.
- 1 kniha Sokola Paříž, inv. č. 9,
- 6 pergamenových listin z fondu Ředitelství císařských, soukromých a rodinných statků Praha,
- 7 technických výkresů J. J. Friče pro Astronomický ústav AV ČR,
- 9 povodněmi poškozených kronik ze SOkA Vsetín,
- 1 karton fondu Národní výbor 1848,
- 3 svazky písemností pro Archiv MV ČR,
- 2 kartony Dumasových rukopisů z fondu Rodinný archiv Metternichů,
- korespondence Vl. Clementise s manželkou,
- mapy 61/12 Rosice
- kresby Angioliniho z Rodinného archivu toskánských Habsburků pro výstavu,
- 7 map pro výstavu v SOkA Pardubice.
V delimitovaném fondu Dominikáni Cheb bylo konzervováno 57 pergamenových listin, 98 pečetí a 29 pečetí bylo restaurováno. Pro jiné archivy byly prováděny expertízy před restaurováním Broumovského urbáře (SOA Zámrsk), Moravských desk zemských (MZA Brno) a Litoměřického graduálu (SOkA Litoměřice).

1997
Jak již bylo konstatováno v minulých letech, zásadní obrat v péči o fyzický stav archiválií znamená jejich přestěhování do účelových depozitářů v archivním areálu na Chodovci. Za rok 1997 bylo přestěhováno 12999 bm archiválií, takže celkem má již SÚA v nové budově uloženo 55076 bm archiválií, tj. asi 60 % všech archiválií.
Zvláštní pozornost je věnována těm archiváliím, které byly uloženy ve zcela nevyhovujících podmínkách a na nichž se objevilo napadení plísněmi. Tyto archiválie procházejí postupně dezinfekčními komorami na Chodovci a pak jsou teprve ukládány do nových depotů. V roce 1997 bylo vydezinfikováno 3465 bm archiválií, což je více než v letech 1995–1996 dohromady (v r. 1995 1872 bm, v r. 1996 1562 bm), a to ještě SÚA vypomohl Státnímu okresnímu archivu ve Vsetíně, když vydezinfikoval jeho archiválie zasažené povodní. V karanténním podlaží čekalo koncem roku 1997 na dezinfekci 8314 bm archiválií.
V roce 1997 byl ukončen několikaletý průzkum fyzického stavu Desk zemských a přípravné práce před jejich konzervací pokračovaly vyplňováním formulářů databáze fyzického stavu fondu. Zatím bylo tímto způsobem zpracováno přibližně 200 záznamů. Na základě zjištěných typických druhů poškození byly zahájeny práce na formulaci technologického záměru konzervování a restaurování tohoto fondu, včetně způsobu jeho uložení (krabice z nekyselých lepenek) a převedení na vhodnou sekundární formu.
V roce 1997 bylo v úseku restaurování a konzervování dokončeno především restaurování archiválií, na něž byly přijaty objednávky v předchozích letech:
– rukopis z konce 16. stol. ze sbírky nesignovaných rukopisů
– OVS – kniha č. 1, Terezín
– rukopis č. 41a z fondu VHÚ Jáchymov
– kniha návštěv Parlamentu ČSR

Dále v r. 1997 pokračovaly práce na restaurování větších celků z minulých let:
– mapy a plány z fondů RAT a SMP
– pergamenové listiny a pečetě z fondu RAM
– rukopisy z fondu SH Příbram
– indikační skicy
– pergamenové listiny a pečetě z fondu AČK

V r. 1997 byly zahájeny práce na restaurování a konzervování:
– anatomického atlasu z fondu RAT
– 3 kartonů aktového materiálu z fondu KT-OVS
– knihy Sokola Paříž i.č. 9
– 1 kartonu z fondu Svatováclavský výbor, KP č. 3
– 6 pergamenových listin z fondu ŘSLS/P
– papírových listin SOkA Chrudim

Pro výstavní účely byly ošetřeny tyto exponáty:
– 3 rukopisy, 3 pergamenové listiny a mapy z fondu RAT pro výstavu v Sieně
– 7 map z fondu SMP pro výstavu v SOkA Pardubice
– 4 lavírované kresby návrhů barokních oltářů pro výstavu J. J. Jelínek 1697–1776
– 24 kusů kopií pečetí pro výstavy Rudolf II. a Praha, Kutnohorské mincovnictví a Svatý Vojtěch

1996
Pokračující přesun archiválií do nových depotů v archivním areálu na Chodovci znamenal další zlepšení fyzického stavu archivních fondů, neboť již přes 40 km archiválií je uloženo v optimálních hygienicko – klimatických podmínkách. Do konce roku 1996 prošlo sterilizačními komorami na Chodovci 3308 bm archiválií a v karanténních sálech bylo připraveno k dezinfekci 4764 bm archiválií, mj. archiválie napadené plísněmi po záplavách spodního podlaží depozitáře na Těšnově a archiválie uložené v nevyhovujících podmínkách na Mníšku.
Úsek konzervování a restaurování archiválií restauroval především pergamenové listiny a pečetě z fondu Rodinný archiv Metternichů, z téhož fondu konzervoval a restauroval korespondenci rodiny Dumasů, z Rodinného archivu Toskánských Habsburků restauroval mapy a plány na pauzovacím papíru. Z minulého roku pokračovala konzervace (především tepelná laminace) aktového materiálu ze sbírky Koncentrační tábory – okupační vězeňské spisy. Dále bylo zahájeno konzervování a restaurování 10 ks montánních knih z fondů 2. odd. Pro 1. odd. byly zhotoveny odlitky všech pečetidel z Řádového archivu Premonstráti Strahov. Pokračovala systematická konzervace pergamenových listin a pečetí Archivu České koruny včetně některých náročných rekonzervačních prací. Díky dovybavení knihařské dílny na detašovaném pracovišti v 1. odd. byly zahájeny dlouho požadované restaurátorské a konzervátorské práce na indikačních skicách.

1995
Rok 1995 znamenal zásadní obrat v preventivní péči o archiválie. Přestěhováním na Chodovec a do 1. odd. byla část nevhodně uložených archiválií (zejména z Mladé Boleslavi, Rakovníka a Arcibiskupského paláce) umístěna do nových, podmínkám trvalého uložení archiválií odpovídajících depotů a archiválie napadené plísněmi byly dezinfikovány ve sterilizačních komorách v archivním areálu. Lépe byla uložena i evidence pražského obyvatelstva do r. 1953, která byla přesunuta ze suterénu zámku v Mníšku pod Brdy do kvalitnějšího depozitáře v Kamýku nad Vltavou.
V dalších depozitářích provádělo 7. odd. průzkum napadení plísněmi za účelem specifikace fondů a jejich částí, které musí projít sterilizací. U nejohroženějších archiválií, k jejichž stěhování dojde až v l. 1996 – 1997, se prováděla operativně lokální dezinfekce přímo v depotech.
Úsek konzervování a restaurování pokračoval převážně v pracích na zakázkách 4. odd. z Rodinného archivu Metternichů, Rodinného archivu toskánských Habsburků a Ředitelství státních lesů a statků. Dále byly restaurovány a převazovány plísněmi značně poškozené knihy 2. a 4. odd.
Důležitým úkolem bylo pokračování v průzkumu fyzického stavu fondu Desky zemské, který probíhal průběžně po celý rok. Průzkum prováděly tři pracovní skupiny ve složení restaurátor + chemik a z plánovaného počtu 1250 knih zbývá v prvé fázi dokončit průzkum přibližně 200 knih. Zároveň probíhala literární rešerše a zjišťování konzervátorských a restaurátorských zásahů v minulosti.

1994
Konzervátorské a restaurátorské práce v dílně na tř. M. Horákové se zaměřily na listiny Archivu České koruny a na indikační skicy stabilního katastru. V dílně v Karmelitské ul. se nejvíce pracovalo na archiváliích z fondů Rodinný archiv Metternichů, Rodinný archiv toskánských Habsburků a Ředitelství státních lesů a statků. Z Rodinného archivu Metternichů pokračovala konzervace a restaurování korespondence rodiny Dumasovy. Zvláště náročná byla konzervace a restaurování celokoženého knižního pokryvu rukopisu M. A. Dumase Madame Benoit zdobeného kováním a polodrahokamy s arabskými nápisy. Mezi velmi náročné práce patřilo i restaurování jednoho rukopisu ze 16. století, manuálu mincovního písaře z fondu HÚ Kutná Hora a atlasu Anatomie člověka. Všestranná pozornost byla věnována přípravě na konzervaci fondu Desky zemské.
S přípravou na stěhování souvisel průzkum archivních fondů z hlediska jejich napadení plísněmi. Pracovníci 7. oddělení prováděli kontrolní stěry a měření klimatických poměrů v depozitářích, aby vytipovali celky, které budou muset projít před trvalým uložením na Chodovci dezinfekčními komorami. Pracovníci výzkumné laboratoře se rovněž podíleli na přípravě provozu dezinfekčních komor. Jiným zajímavým úkolem bylo zpracování návrhu na záchranu písemností, jejichž nález předpokládá ve štole v Hradištku u Štěchovic pan Helmut Gaensel.

1993
V úseku konzervování a restaurování pokračovaly práce na pergamenových listinách Archivu České koruny a listinách Rodinného archivu Metternichů a fondu Ředitelství státních lesů a statků (zvláště obtížné konzervátorské zásahy na slepených pergamenových listinách). Pokračovalo též restaurování rukopisů ze IV. oddělení. Z aktového materiálu byly restaurovány především korespondence z Rodinného archivu Metternichů a Archiv pražského arcibiskupství, které byly značně poškozeny mikrobiologickou degradací. Oproti předpokladu (60 kusů) bylo zhotoveno daleko více běžných a brožovaných vazeb (2378 kusů).
Personální posílení konzervátorských a restaurátorských dílen, probíhající ve všech státních archivech, začíná v SÚA narážet na prostorové a technické problémy. Rozšíření prostor dílny se jeví již dnes jako naléhavé a ruku v ruce s tím kráčí požadavek na doplnění a obnovu přístrojového a technického vybavení (pracovní stoly, lisy, sušáky, laminátor atd.).

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.