Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Úsek reprografie

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002

2002
Pracovníci fotografických atelierů a mikrografie 10. oddělení pokračovali v bezpečnostním mikrofilmování. V roce 2002 bylo zhotoveno 48 342 políček bezpečnostního mikrofilmu a 57 838 políček kopií mikrofilmů. Pro badatelské účely bylo zhotoveno 2 768 políček mikrofilmu. Od července roku 2002 bylo pro Holocaust Memorial Museum v USA zhotoveno 102 228 políček mikrofilmu (a trojnásobné množství kopií) archiválií z fondů třetího oddělení. Dále bylo zhotoveno 2 434 ks negativů a 3 438 ks pozitivů z fondů Maltézští rytíři (1. oddělení), Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha (pro 2. oddělení), Rodinný archiv Metternichů (pro 6. oddělení) a Leica (pro fotosbírku 12. oddělení SÚA), pokračovalo fotografování stavu archiválií před a po konzervování.
V uplynulém roce byla zprovozněna digitální kamera (resp. digitální stěna Phase One) a byly zhotoveny první zakázky (např. z fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků - část Petr Leopold) a katalog pro výstavu Dějiny českého novinářství.

2001
Pracovníci fotografických atelierů a mikrografie pokračovali v bezpečnostním mikrofilmování fondů SÚA: Židovské matriky, Registra, Prezídium českého místodržitelství a Sokol Paříž. V roce 2001 bylo zhotoveno 53 555 políček bezpečnostního mikrofilmu a 68 378 políček kopií mikrofilmů. Pro badatelské účely bylo zhotoveno pouze 914 políček mikrofilmu.
Dále bylo zhotoveno 2 865 ks negativů a 3 610 ks pozitivů z fondů Maltézští rytíři, RAM, ŘSLS a Leica (pro fotosbírku SÚA), pokračovala průběžná dokumentace výstavby nové archivní budovy a fotografování stavu archiválií před a po konzervování.
V uplynulém roce byla vytvořena ojedinělá kolekce fotografií 16 archivních budov. Tato kolekce dokumentuje výstavbu účelových archivních budov v 90. letech minulého století. Fotografové se též podíleli na tvorbě publikace o Státním ústředním archivu a katalogu výstavy Poklady SÚA, dokumentovali slavnostní otevření provozně-technického objektu, zahajovací výstavu a připravili podklady pro výzdobu interiéru vestibulu nové budovy SÚA.

2000
Pracovníci fotografických ateliérů a laboratoří pokračovali v bezpečnostním mikrofilmování fondů Židovské matriky, Berní rula, Desky zemské, Knihy svobodnické, Prezídium českého místodržitelství, Národní výbor 1848, Sokol Paříž. Bylo zhotoveno 58 619 políček bezpečnostního mikrofilmu a 102 882 políček kopií mikrofilmů, což představuje sympatický nárůst, jenž byl částečně kompenzován poklesem na 2389 políček pro badatelské účely. Pokračovala kontrola mikrofilmů Desek zemských, přičemž snahou je zkompletovat bezpečnostní mikrofilmy této kulturní památky.
Dále bylo zhotoveno 2879 kusů negativů a 3859 kusů pozitivů z fondů Maltézští rytíři, Rodinný archiv Metternichů, Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha a pro fotosbírku Leica. Průběžně se pořizovala fotodokumentace výstavby nové archivní budovy a archiválií před a po konzervování.

1999
Pracovníci fotografických ateliérů a laboratoří pokračovali v bezpečnostním mikrofilmování fondů Židovské matriky, Berní rula, Desky zemské, Knihy svobodnické. Bylo dokončeno mikrofilmování fondu Cikánský tábor Lety a obnoveno mikrofilmování fondu Sokol Paříž. Oproti r. 1998, kdy bylo zhotoveno 35 339 políček bezpečnostního mikrofilmu, bylo v r. 1999 zhotoveno 54 498 políček. Dále bylo zhotoveno 27 424 políček kopií mikrofilmů především z fondů Desky zemské, Židovské matriky a Berní rula. Pro badatelské účely bylo zhotoveno 15 043 políček mikrofilmů. Pokračovala též kontrola mikrofilmů fondu Desky zemské, přičemž snahou je zkompletovat bezpečnostní mikrofilmy tohoto významného fondu.
Rok 1999 znamenal výrazný posun v kvalitě mikrofilmování, resp. sjednocení postupu při přípravě archivních fondů k mikrofilmování. Jako standardní test bylo zavedeno stanovení thiosíranů ve vypraných filmech dle ISO 417, měření optické hustoty a meze čitelnosti. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány na karty bezpečnostních mikrofilmů.
Dále bylo zhotoveno 3418 ks negativů a 4538 ks pozitivů z fondů AČK, Archivy zrušených klášterů, RAM, ŘSLS a pro fotosbírku aktafoto a Leica. Pokračovala průběžná fotodokumentace výstavby nové archivní budovy a fotografování stavu archiválií před a po konzervování.

1998
Pracovníci fotografického a mikrografického úseku pokračovali v bezpečnostním mikrofilmování fondů Židovské matriky, Berní rula, Desky zemské a bylo zahájeno mikrofilmování fondu Cikánský tábor Lety. V r. 1998 bylo zhotoveno 35339 políček bezpečnostního mikrofilmu. Dále bylo zhotoveno 77832 políček kopií mikrofilmů především z fondů Desky zemské, Židovské matriky a Berní rula. Pro badatelské účely byly mikrofilmovány fond Sokol Paříž a dokumenty Židovského muzea v Praze (zakázka byla počátkem roku přerušena pro neplacení faktur ze strany Izraele). Pro badatelské účely bylo zhotoveno 8552 políček mikrofilmu. Stejně jako v minulých letech se ukazovalo, že problém mikrografického kopírování není v samotném mikrofilmování, ale v nezbytné přípravě archiválií pro mikrofilmování. Uplynulý rok by měl znamenat výrazný posun v kvalitě mikrofilmování, resp. sjednocení postupu při přípravě archiválií k mikrofilmování, jednak díky metodickému návodu dr. Benešové "Příprava archivního materiálu k bezpečnostnímu snímkování", jednak zavedením stanovení thiosíranů ve vypraných filmech dle ISO.
Fotografové zhotovili 2780 ks negativů a 5010 ks pozitivů z Archivu České koruny, Archivů zrušených klášterů, Rodinného archivu Metternichů, Ředitelství císařských, soukromých a rodinných statků Praha a fotosbírky. Pokračovala průběžná fotodokumentace výstavby nové archivní budovy a stavu archiválií před konzervací a po ní.
Potešitelné je, že se podařilo zastavit nárůst počtu elektrografických kopií archiválií.Zatímco v r. 1995 jich bylo zhotoveno 66400 a v r. 1996 bylo dosaženo vrcholu počtem 89379, v r. 1997 klesl jejich počet na 74262 a v r. 1998 až na 55237 ks.
Dále pokračovaly přípravné práce na digitalizaci mikrofilmů výběrem a testováním vhodného skeneru. Díky nákupu kvalitní inkoustové tiskárny a fotopapírů pro fotorealistický tisk bude možné v r. 1999 využít digitální kameru Practica Color Scan již i pro badatelské zakázky.

1997
Pracovníci fotografických ateliérů a laboratoří pokračovali v bezpečnostním mikrofilmování a zhotovování kopií mikrofilmů fondů SÚA: Židovské matriky, Berní rula, Knihy svobodnické a Sokol Paříž. Bezpečnostní mikrofilmování je nutné považovat současně s novými nastupujícími digitálními technikami za jeden z nej-efektivnějších způsobů ochrany archiválií. Bohužel bylo v r. 1997 věnováno bezpečnostnímu mikrofilmování pouze 18 dnů. Problém není v samotném mikrofilmování, ale v nezbytné přípravě archiválií pro mikrofilmování. Byla zahájena kontrola mikrofilmů Desek zemských spojená se snahou zkompletovat bezpečnostní mikrofilmy tohoto významného fondu.
Pro badatelské účely byly zhotoveny mikrofilmy fondu Sokol Paříž a dokumentů ze sbírek Židovského muzea. Pro badatelské účely bylo zhotoveno 27 041 políček mikrofilmů. Dále bylo zhotoveno 3 074 ks negativů a 3 997 ks pozitivů z fondů AČK, Premonstráti Strahov, Archivy zrušených klášterů, Fotosbírka a sbírka LEICA. Průběžně pokračovala dokumentace výstavby nové archivní budovy a fotografování stavu archiválií před a po konzervování. Potěšitelné je, že trvalý nárůst zhotovování elektrografických kopií archiválií z minulých let se podařilo zastavit. V roce 1995 bylo zhotoveno 66 400 ks kopií, v r. 1996 to bylo 89 379 ks a v r. 1997 pouze 74 262 ks.

1996
Úsek reprografie pokračoval v mikrofilmování a kopírování mikrofilmů Židovských matrik a Berní ruly. Pro badatelské účely a jako náhradní mikrofilm byly snímkovány dokumenty Židovského muzea v Praze a Sokola Paříž. Bylo zhotoveno 34 504 políček bezpečnostního mikrofilmu, 41 072 políček kopií mikrofilmu a 11 573 políček badatelského mikrofilmu. Dále bylo zhotoveno 3 066 negativů a 3 482 pozitivů z fondů Archiv České koruny, Řádový archiv Premonstráti Strahov, Archivy zrušených klášterů, Rodinný archiv Metternichů, Rodinný archiv Toskánských Habsburků a Josefské vojenské mapování. Oproti minulým letům narostlo množství badatelských xeroxových kopií – z 66 400 ks v roce 1995 na 89 379 ks v roce 1996. Tento trend je z hlediska ochrany archiválií nežádoucí a bude nutno hledat další cesty, jak množství xeroxových kopií archiválií regulovat.

1995
Úsek fotografie a mikrografie pracoval převážně na mikrofilmování židovských matrik a dokumentů Židovského muzea v Praze pro Yad Vashem.

1994
Na úseku reprografie převažovaly služby badatelům (mikrofilmy a xerokopie) nad zhotovováním bezpečnostního a studijního mikrofilmu. Mikrografické pracoviště SÚA nadále zajišťovalo zhotovování mikrografických kopií dokumentů Židovského muzea v Praze pro archivy v Izraeli.

1993
Na úseku reprografie pokračoval pokles zájmu badatelů o mikrografické kopie archiválií (pouze třetina plánovaného výkonu), a tak vyšších výkonů bylo dosaženo u ostatních prací - bezpečnostního mikrofilmu, xerokopií, negativů a zvětšenin.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.