O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkumy Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Velký pokrok v projektu Národní digitální archiv

Schválení výbìrovou komisí MV - 7 kol za námi, 4 pøed námi (21 - 65 dnù do podpisu o financování ze strukturálních fondù) 

Dne 15.11. 2010 zasedla hodnotící komise k výzvì è. 10 IOP - Elektronizace služeb veøejné správy a schválila projekt podaný Národním archivem v celkové hodnotì pøes 466 milionù korun. Alokace, která èinila více jak 470 milionù korun, tak byla témìø vyèerpána. Cílem tohoto projektu je vytvoøení Národního digitálního archivu, tzn. vybudování infrastruktury, která zajistí trvale udržitelné a bezpeèné uchování elektronických dokumentù vybraných veøejnými archivy za archiválie a jejich zpøístupnìní subjektùm veøejné správy a obèanùm. Dále vznikne komplexní metodika pro standardizaci procesù správy elektronických dokumentù.

Bližší strukturované informace naleznete v pøiloženém souboru.

pdf icon Dokument ve formátu PDF