O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe


Valid XHTML 1.0 Strict

Èeská archivní spoleènost

Ministerstvo vnitra ÈR

Co po nás zbude

Národní knihovna ÈR 

Informaèní systém veøejné správy

Sdìlení na základì § 5 odst. 2 písm. h) zákona è. 365/2000 Sb., o informaèních systémech veøejné správy (ISVS)


Národní archiv je ve smyslu zákona è. 365/2000 Sb., o informaèních systémech veøejné správy správcem ISVS ARCHIVNÍ VADEMECUM.

Dodavatelem systému je firma Bach systems, s.r.o.

Systém byl úspìšnì atestován atestaèním støediskem Relsie na shodu se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informaèního systému, verze 005/02.01.

 náhled atestu»

Systém slouží

  • veøejnosti - badatelùm v prostorách studovny Národního archivu
  • pracovníkùm archivu
a umožòuje
  • vyhledávat v pøehledu archivních fondù a sbírek Èeské republiky (data celostátní evidence PEvA)
  • vyhledávat v pøehledu archivních fondù a sbírek Národního archivu, pøehledu pùvodcù tìchto fondù a pøehledu archivních pomùcek
  • objednávat archiválie k prezenènímu studiu z archivních fondù (zatím mimo provoz)

Ukázka informace o archivním fondu je k dispozici zde.