Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Poklady Státního ústředního archivu v Praze.
Výstava u příležitosti otevření Archivního areálu Chodovec

Kdy: Termín konání: pátek 28. září 2001, 9.00 - 16.00 hodin (výstava a den otevřených dveří); 1. až 31. října 2001, pondělí až pátek 9.00 - 18.00 hodin (výstava)
Kde: Archivní areál Praha - Chodovec

Ukázky z katalogu výstavy:
- přehled vystavených dokumentů
- Úvod (127 kB, PDF)
- Český stát za panování přemyslovců (222 kB, PDF)
- Vznik samostatného československého státu (122 kB, PDF)

Dne 25. září tohoto roku bude ministrem vnitra České republiky Stanislavem Grossem slavnostně otevřen nový Archivní areál v Praze 4-Chodovci, budovaný od r. 1992 pro Státní ústřední archiv v Praze a Státní oblastní archiv v Praze. Tato monumentální budova představuje svou úložnou kapacitou, technickým vybavením, rozsahem studijních, konferenčních a výstavních prostor i specializovaných pracovišťnejvýznamnější archivní objekt v České republice a řadí se k největším a nejmodernějším účelovým archivním stavbám v Evropě.
Návrh malého znaku ČSR, 1920 Ke slavnostnímu otevření svého nového sídla v Archivním areálu v Praze 4-Chodovci, Archivní ul. 4, připravuje Státní ústřední archiv v Praze rozsáhlou výstavu originálních dokumentů, nazvanou "Poklady Státního ústředního archivu v Praze. Český a československý stát v dokumentech. 1158-1990." Záštitu nad výstavou převzali Stanislav Gross, ministr vnitra ČR a Petr Pithart, předseda Senátu Parlamentu ČR. Otevření výstavy pro veřejnost spojené se "Dnem otevřených dveří Státního ústředního archivu" se uskuteční v pátek dne 28. září 2001, dále bude otevřena od 1. do 31. října, pondělí až pátek od 9 do 18 hod.
Výstava je zamýšlena jako chronologicky uspořádaná přehlídka více než stovky historicky nejzávažnějších a divácky nejatraktivnějších archiválií, dokumentujících vývoj českého a československého státu. Tak rozsáhlý soubor originálních historických dokumentů nebyl vystaven od r. 1958, kdy se na Pražském hradě konala "Celostátní výstava archivních dokumentů". Vzhledem k mimořádné citlivosti archivního materiálu na osvětlení a změny vlhkosti a teploty se podobná akce neuskuteční po příštích 20-25 let.
Podle scénáře dominují úvodnímu úseku výstavy dvě nejdůležitější archiválie - tzv. Zlatá bula sicilská z r. 1212 a koncept Deklarace nezávislosti z pera T.G. Masaryka, psaný ve Washingtonu 14.10. 1918 (dar Kongresu USA prezidentu Havlovi u příležitosti jeho státní návštěvy USA v r.1991). Při vstupu bude instalována filmová smyčka obsahující ukázky z unikátních filmových záběrů dění v Československu v letech 1918-1946 z filmotéky Státního ústředního archivu.
Druhý úsek výstavy je komponován jako otevřená archivní klenotnice, v níž jsou exponáty uspořádány do historických celků, které na sebe plynule navazují od poloviny 12. století do r. 1990 (český středověký stát, stavovský stát 16. století, český stát éry baroka, 19. století, 1. československá republika, 2. světová válka a léta do r. 1948, období 1948-1990). Diváci shlédnou unikátní listiny Archivu české koruny, prohlášeného za národní kulturní památku, svazky desk zemských, vymalované znaky zemských úředníků, unikátní historické mapy zemí Koruny české, slavný účet kata Mydláře za popravu účastníků stavovského povstání z r. 1621, dobové kresby královských hradů Karlštejna a Křivoklátu, původní pečetidla historických úřadů, dobové grafické listy a lepty s výjevy korunovačních slavností, originální exempláře historických [AP1]ústav, pamětní listinu Národního divadla, Kursovy návrhy státního znaku a vlajky z l. 1919-1920, protokoly o schůzích vlád 1. republiky, dokumenty z období okupace, Benešovy dekrety, dokumenty k politickým procesům 50. let (Milada Horáková), k roku 1968, Prohlášení Charty 77 s průvodním dopisem prof. Jana Patočky, první návrh nové Ústavy ze 7.12. 1989 ajn. významné dokumenty. Druhou polovinu 19. a celé 20. století bohatě dokumentují i unikátní fotografie z fotoarchivu Státního ústředního archivu (poslanci českého zemského sněmu, Masarykův příjezd do Prahy v říjnu 1918, čeští legionáři, portréty prezidentů, významných osobností politického a kulturního života, představitelů zahraničního a domácího odboje, snímky z okupace, z osvobození ČSR sovětskou a americkou armádou, z r. 1968, fotografie Václava Havla s chotí Olgou z prezidentské volby r. 1989 atp.)
Cílem výstavy není podrobná ilustrace vývoje české a československé státnosti, ale prezentace většího počtu jednotlivých archivních unikátů mimořádného významu, které symbolicky, ve zkratce, tento vývoj naznačují. Výstava je svým pojetím, prostorovým řešením i uspořádáním exponátů přizpůsobena vnímání návštěvníka, který si přišel do Archivního areálu pro sváteční zážitek z osobního setkání s archivními poklady, spojenými s tisíciletými dějinami našeho státu.
Dne 28. září v rámci "Dne otevřených dveří" shlédnou návštěvníci vybraná pracoviště Státního ústředního archivu a Státního oblastního archivu v Praze - studovnu, knihovnu, ukázkovou kancelář, restaurátorský ateliér, laboratoře a fotolaboratoř.
K výstavě bude vydán katalog s popisem všech vystavených exponátů, doplněný řadou barevných a černobílých fotografií vybraných archivních pokladů. Odborný výklad pro skupiny zájemců lze objednat na tel. č. 02/67911001-3 (dr. Benešová) nebo e-mailové adrese: sua@mvcr.cz (dr. Benešová). Dopravní spojení autobusovými linkami MHD ze stanic metra: Želivského č. 213, Kačerov č. 170 a 203, Chodov č. 115, Opatov č. 213 a Háje č. 203 a 213. Výstupní stanice CHODOVEC se nachází v bezprostřední blízkosti Archivního areálu.

A. Pazderová, SÚA Praha, tel./fax: 02/24324272, e-mail: sua@mvcr.cz

© Ministerstvo vnitra ČR - Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna v září 2001

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.