O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Publikační činnost Národního archivu

Publikace je možné zakoupit v badatelnách Národního archivu nebo Vám mohou být zaslány na základě písemné objednávky a po předchozím zaplacení složenky. K zásilce bude připočteno poštovné a balné. Objednávky zasílejte na adresu: Národní archiv - podatelna, Archivní 4/2257, 149 01 Praha 4 – Chodovec nebo e-mail na[zavinac]nacr.cz

Publikace, které Národní archiv poskytuje zdarma, lze vyzvednout v badatelnách. Nelze je zasílat poštou!Publikace Národního archivu byla oceněna v rámci II. pilíře

Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění Pod názvem Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění vydalo v roce 2013 nakladatelství Paseka společně s Národním archivem biografii politika a historika Zdeňka Nejedlého, jejímž autorem je pracovník archivu Jiří Křesťan, který zde mohl prezentovat výsledky svého více než dvacetiletého výzkumu.

Velmi úspěšná publikace získala rovněž několik ocenění (včetně ceny Magnesia litera 2013 v kategorii literatura faktu). Zcela mimořádný úspěch zaznamenala rovněž při nedávném vyhlášení výsledků hodnocení vědeckých výstupů v rámci tzv. druhého pilíře. Tzv. Pilíř II je součástí Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů za léta 2013–2015 schválené vládním usnesením č. 475 ze dne 19. 6. 2013. Cílem II. pilíře je ocenit nejkvalitnější výsledky splňující kritéria excelence. Nezávislý panel, v němž většinu tvořili zahraniční odborníci, ocenil takto celkem 280 nejzávažnějších vědeckých výsledků za uplynulé období (třída A). Mezi nimi nalezneme i uvedenou publikaci, která je zároveň jedním z pouhých dvou oceněných výstupů relevantního oboru AB – Dějiny. Blahopřejeme!

Aktuálně vyšlo

Miloslav Moulis: Z mých vzpomínek


Miloslav Moulis Edice vzpomínek novináře, historika, autora řady publikací literatury faktu a především aktivního účastníka protinacistického odboje, politického vězně nacistické káznice Amberk a koncentračních táborů Osvětim a Buchenwald Miloslava Moulise (1921–2010) zachycuje období let 1945–2005. Osobní vzpomínky autora se prolínají s vylíčením klíčových společenských a politických událostí a jsou výsledkem autorovy celoživotní konfrontace jak se svými životními osudy, tak s historickým vývojem v poválečném Československu. Miloslav Moulis se dotýká také okolností vzniku pamětí armádního generála a československého prezidenta Ludvíka Svobody Cestami života, na nichž v letech 1966–1972 společně s historiky Oldřichem Janečkem a Karlem Richterem spolupracoval.


Cena 187 Kč


SHF 2016: Historická fotografie 2016


Historická fotografie 2016 Patnáctý ročník předkládá opět v barevném provedení řadu témat z českého i slovenského prostředí. Úvodní studie se zabývá proměnami recepce osobnosti Jana Svobody a jeho fotografického díla. Další příspěvky přibližují historii ateliéru pražského rodáka Viliama Wietze působícího v Trnavě a mikulovského fotoateliéru Elektra, představena jsou alba Jaroslava Šklíby se snímky sovětských válečných zajatců v Sachsenhausenu a fotografiemi z cesty československých vězňů zpět do vlasti po osvobození tábora. Kolektivní studie pracovníků Národního muzea prezentuje dílčí výsledky průzkumu fotografického fondu Českého muzea hudby s popisem zastoupených technik a jejich identifikace pomocí nedestruktivních metod. K již tradičně představovaným historickým technikám letos přibyla albuminová fotografie. Zařazena je také práce představující snímky z Regionálního muzea v Chrudimi, vážící se k válečným událostem roku 1866, a obsáhlý přehled fotografické sbírky Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Sborník uzavírá článek o kurzu Vizuální dokumentace v etnologii vyučovaném na bratislavské Univerzitě Komenského a šest recenzí.


Cena 315 Kč


Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 17. československé vlády (3. Hodžovy)


Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 17. československé vlády Poslední svazek ediční řady Národního archivu zpřístupňující zápisy ze schůzí prvorepublikových vlád formou katalogových záznamů a rejstříků.
Zaznamenává 42 schůzí 17. československé vlády, jež se konaly od 21. 7. 1937 do 22. 9. 1938.


Cena 156 Kč


Paginae historiae 24/2, 2016


Paginae historiae Tradice monotematických čísel časopisu Paginae historiae pokračuje číslem věnovaným problematice justičních fondů a justiční správy období 30.–70. let 20. století. Cílem čísla bylo upozornit na tento typ pramenů a všestranné možnosti jejich využití. Celkem 11 studií se pokouší toto téma zpracovat z různých úhlů pohledu: pramenné rešerše (Helena Pochobradská), pozornost jednotlivým kauzám (David Hubený, Jan Němeček, Jakub Šlouf) a typům trestního stíhání (Jaroslav Pažout), biografie představitelů justice (Adam Zítek), proměny soudní správy a soudního řízení (Lukáš Blažek, Ivana Bláhová, Jiří Šouša), retribuční soudnictví (Lucie Chrobáková, Daniela Němečková). V dalších částech časopisu lze nalézt biogram novináře Jaroslava Boučka a recenzní část.


Cena 307 Kč


Paginae historiae 24/1, 2016


Paginae historiae První číslo tohoto ročníku časopisu Paginae historiae obsahuje celkem 7 studií a 4 materiálové texty. V dalších částech nalezne čtenář informace o některých archivních fondech, zprávu o činnosti Národního archivu za rok 2015 a recenzní rubriku.
Ze studií lze upozornit na zevrubné dějiny pražské maltézské knihovny deponované nyní v Národním archivu (Pavel Trnka), příspěvek k dějinám piaristické koleje v Rastattu (Václav Bartůšek), studii k problematice celibátu učitelek v letech 1870–1919 (Lukáš Šlehofer), biogram cyklisty Jindřicha Maštálky (Jan Bílek), dále studii týkající se jmenování Josefa Berana pražským arcibiskupem (Zlatuše Kukánová), dějiny Státní archivní komise 1951–1954 (Tatiana Rohová) a Výzkumného ústavu místního hospodářství (Pavel Vaško). Z materiálových textů lze upozornit na přehled konventních pečetí svatojiřského a břevnovského kláštera (Petra Oulíková), přehled osobních komorníků císaře Františka Josefa I. (Pavel Koblasa), rozbor archivních pramenů k dějinám české zahradní architektury na přelomu 19. a 20. století (Šárka Steinová) a pramenů k obilnímu monopolu na Slovensku (Daniela Tvrdoňová).


Cena 318 Kč


Jaroslav Janda - Moje vzpomínky na světovou válku 1914 - 1918


Jaroslav Janda, Jaroslav Janda, původně rakousko-uherský voják zdravotní služby opětovně povolaný do 1. světové války, prošel frontou v Srbsku a přežil strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska do tehdejší Porty Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt v několika zajateckých táborech ve Francii. Po vstupu do sboru českých dobrovolníků-legionářů se zúčastnil výcviku a následně i bojů u Vouziers a Terronu jako vojín 2. praporu 22. pěšího pluku střelců. J. Janda sepsal originální a autentické vzpomínky, obsahující zkušenosti, dojmy a poznatky z války a ze života v různých evropských zemích.


Cena 164 Kč


Adolf Ludvík Krejčík - Paměti


Adolf Ludvík Krejčík - Paměti Edice pamětí dobrovického rodáka Adolfa Ludvíka Krejčíka (1877 – 1958), zakladatele a prvního ředitele Československého státního archivu zemědělského, jednoho z předchůdců Národního archivu. Krejčík vzpomíná především na dětství a mládí prožité na mladoboleslavsku a v Praze, na studia v Praze i Vídni, na studijní pobyt v Itálii a první roky archivářské praxe v Třeboni. Paměti nechávají nahlédnout také do života rodiny hospodářského správce v poslední třetině 19. století a představují řadu kulturních zájmů pisatele.


Cena 210 Kč


Bachova kartotéka


Bachova kartotéka Kolektivní monografie si klade za cíl ukázat některé možnosti využití Databáze obyvatel Prahy 1850 – 1914, která vznikla přepisem údajů z pobytových přihlášek uložených ve fondu Národního archivu Policejní ředitelství Praha. V první části se Milan Vojáček věnuje migraci obyvatel do Prahy s ohledem na jejich sociální status na příkladu šesti měst ze západních a jihozápadních Čech (Plzeň, Klatovy, Švihov, Chudenice, Strážov a Nýrsko). Následuje studie Pavly Lutovské, která se zabývá pražským obyvatelstvem s ohledem na pestrou škálu zaměstnání. Velmi cenný je německo-český slovník umožňující překlad názvů zaměstnání, jak se v naprosté většině v německy psané podobě na přihláškách vyskytují. Pavel Koblasa ukazuje možnosti využití databáze při sledování fenoménu pobytu šlechty v hlavním městě království a přináší přehledy šlechty s ohledem na její pražský domicil.


Cena 310 Kč
K dějinám Židů v českých zemích


K dějinám Židů v českých zemích Sborník článků a přednášek z let 1992-2014 zahrnuje příspěvky k dějinám židovských obcí, demografické sondy, rekonstrukce rodin i osudy jednotlivců v dlouhém časovém úseku 17. – 20. století, které až na výjimky vycházejí ze studia archivních pramenů, upozorňují na další možnosti jejich využití nebo tyto prameny popisují či přímo zpřístupňují formou edice.

Celá anotace ve formátu PDF

Cena 365 Kč


Obeznalý zootechnik s historickým nadhledem


Obeznalý zootechnik s historickým nadhledem Edice souboru částečně dosud nepublikovaných studií významného zemědělského odborníka prof. dr. ing. Josefa Šmerhy, DrSc. (1912–1986), pracovníka Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi a profesora Vysoké školy zemědělské v Praze, zaměřených na dějiny chovu hospodářských zvířat. Svazek navazuje na volnou řadu publikací věnovaných významným odborníkům v oblasti dějin zemědělství. Úvodní studie přináší vědeckou biografii Josefa Šmerhy.


Cena 100 Kč


Ilustrovaný slovník knihařské terminologie a termínů používaných v restaurování


Ilustrovaný slovník knihařské terminologie a termínů používaných v restaurování Ilustrovaný slovník je stručnou příručkou k vyhledání knihařských termínů a termínů používaných v restaurování.
Skládá se z několika částí a obsahuje např. termíny používané v restaurování, základní termíny biologického napadení i terminologii pečetí atd.


Cena 220 Kč


Přehled vybraných filmových korporací v českých zemích 1945-1970


Přehled vybraných filmových korporací v českých zemích 1945-1970 Publikace si klade za cíl na jednom místě v přehledném chronologickém sledu uspořádat dosavadní známé údaje a fakta k vývoji filmového průmyslu v českých zemích s přihlédnutím k průkopnickým začátkům na sklonku 19. století až po počátek období tzv. normalizace na prahu 70. let 20. století.


Cena 120 Kč


Historická fotografie 2015


Historická fotografie 2015 Čtrnáctý ročník recenzovaného sborníku Historická fotografie vychází v barevném provedení a dává tak vyniknout snímkům letos převážně cestovatelsky zaměřeným. K těm nejzajímavějším příspěvkům patří: představení fotografického archivu archeologa a historika umění Lumíra Jisla, obsahující unikátní snímky z jeho cest po Mongolsku a Číně; informace o výrobě skleněných diapozitivů, které doprovázely přednášky cestovatele a spisovatele Archibalda Václava Nováka, a zároveň popis jeho fotografické pozůstalosti uložené v Náprstkově muzeu; příběh vzniku exlibris Jindřicha Imlaufa z dílny Josefa Váchala; prezentace mimopražských snímků fotoamatéra Přemysla Koblice a fotografie zobrazující Leoše Janáčka, dochované ve skladatelově archivu. V neposlední řadě představuje čtenářům jednu z prvních historických fotografických technik – kyanotypii, a to včetně praktického návodu na její přípravu.
Uzávěrka příštího čísla je 15. dubna 2016.

Cena 290 Kč


Paginae historiae 23/2, 2015


Paginae historiae Číslo 2 je monograficky zaměřeno na problematiku Podkarpatské Rusi. Obsahuje celkem 14 studií domácích i zahraničních odborníků. Jednotlivé studie jsou zpracovány na základě dosud často ještě nevyužitých pramenů a ve svém komplexu tvoří významný příspěvek k bádání o dějinách Zakarpatské Ukrajiny. Jednotlivé studie jsou věnovány problematice školství (Julia Delibaltová), působení KSČ na Podkarpatské Rusi (David Hubený), postavení úředníků (David Hubený), vlajce Podkarpatské Rusi (Roman Klimeš), velkostatkům uherské šlechty na tomto území (Pavel Koblasa), Národní rady Zakarpatské Ukrajiny (Stanislav Konečný), stanovení hranice ČSR po roce 1918 v této oblasti (Jan Krlín), postavení Rusínů ve vojenských jednotkách ve Francii v letech 1939–1940 (Zdenko Maršálek), pohraničnímu styku v letech 1919–1945 (Jan Rychlík), dopisovatelům Lidových novin z tohoto regionu (Daniel Řehák), osobnosti Jaromíra Nečase (Michael Švec), vztahu Slovenska a Podkarpatské Rusi v letech 1918–1930 (Peter Švorc), ukrajinské emigraci na Podkarpatské Rusi (Miroslav Tomek) a obsazení Podkarpatské Rusi Maďarskem v roce 1939 (Andrej Tóth).

Cena 455 Kč


Paginae historiae 23/1, 2015


Paginae historiae 23/2015 číslo 1 Národní archiv ohlašuje vydání dvou čísel svého časopisu Paginae historiae. Stejně jako v minulých letech je jedno z čísel polytematické, druhé číslo monografické. Číslo 1 obsahuje celkem 6 studií a 2 materiálové texty, dále zprávu o činnosti Národního archivu v roce 2014, zprávy o některých dalších aktuálních akcí a zprávy o literatuře. Z odborných lze upozornit na rekonstrukci zázemí nunciatury Cesare Speciana u círařského dvora (Alena Pazerová), biografii Johany Eusebie Barbory, hraběnky ze Žďáru (Hynek Fridrich), metodologický text o sdruženém zločinu čarodějnictví (Zuzana Kobrlová), příspěvek k biografii Rudolfa Slánkého (Jan Chadima), rozsáhlou rekonstrukci československo-vatikánských vztahů v polovině 30. let 20. století (Zlatuše Kukánová) a činnost pražské očistné komise v oblasti veřejné správy v letech 1946–1947 (Eva Šímová). Do rubriky Materiály byly zařazeny texty o nobilitaci Tadeáše Hájka (Josef Smolka) a biografii Viktora Metternicha sestavenou na základě korespondence s otcem (Tereza Pluskalová).

Cena 435 Kč


Jiřina Švermová-Kopoldová: Deníček spojařky


Jiřina Švermová-Kopoldová: Deníček spojařky Národní archiv publikoval další z unikátních dokumentů, které má ve své péči. Kniha Deníček spojařky představuje kritickou edici válečných zápisků Jiřiny Švermové (provd. Kopoldové), radistky a osvětové důstojnice u čs. voj. jednotky v SSSR. Autorka si od svého odjezdu na frontu na podzim 1943 do května 1945 pečlivě, byť jen stručně zapisovala události, jež se odehrály kolem ní. Jedná se o velmi osobitý pramen osobní povahy zaměřený především na každodenní život u čs. jednotky. Ediční přípravy knihy se ujala Alena Vitáková.

Cena 200 Kč


Marie Stupková – Martin Klečacký: Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849–1918, ISBN 978-80-7469-041-9


Beda Dudík Národní archiv ohlašuje vydání základní biografické příručky k problematice justiční správy ve 2. polovině 19. století. Slovník připravovaný již od 70. let 20. století navazuje na obdobné slovníky politické správy, samosprávy a církevní správy vydané archivem v minulosti. Slovník obsahuje více než 500 biografických hesel soudců vrchního zemského soudu, zemského soudu, obchodního soudu a krajských soudů v Čechách v daném období a státních návladních. Biografické heslo obsahuje kromě životopisných dat informace o hodnostním postupu, působišti, rodině, veřejné činnosti ad.

Cena 390 Kč


Beda Dudík


Beda Dudík Mahel, Richard: Beda Dudík (1815-1890). Život a dílo rajhradského benediktina a moravského zemského historiografa ve světle jeho osobní pozůstalosti. Praha, Národní archiv, 2015, 544s. (ISBN: 978-80-7469-028-0). Cena 540,-Kč


Jan, ŽUPANIČ – Michal, FIALA – Pavel, KOBLASA, Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra.


Erbovní listiny, Praha 2014, 1047 s.

Národní archiv ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Archivem hlavního města Prahy, Státním oblastním archivem v Praze a Rakouským státním archivem (Österreichisches Staatsarchiv) vydal v rámci projektu Grantové agentury České republiky rozsáhlou edici erbovních a nobilitačních listin doprovázenou bohatou obrazovou přílohou. Úvod se věnuje dějinám a rozboru tzv. šlechtického archivu c. k. ministerstva vnitra ve Vídni, který je uložen v Národním archivu a v Rakouském státním archivu, dále pak procesu udílení šlechtictví a povyšování obcí na města na území Rakousko-Uherska. Vlastní ediční část obsahuje přepisy erbovních listin Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy a Archivu Národního muzea. Ve stejné části se nacházejí rovněž texty konceptů k udílení či polepšení městských a církevních znaků v českých zemích.
Publikaci je možné zakoupit v knihkupectvích za 1.490,- Kč.Paginae historiae 2014


Paginae historiae 2014 Národní archiv ohlašuje vydání dvou čísel letošního ročníku svého časopisu Paginae historiae. První číslo přináší celkem 7 studií a 4 materiálové texty, v dalších rubrikách je zastoupena zpráva o činnosti archivu za rok 2013, analýza archivních knihoven nebo řada recenzí odborné literatury. Ze studií je možné upozornit na putování za nejstarší listinou z roku 1322 uloženou ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou (Lucie Neužilová – Jan Vojtíšek), biografii piaristy Gliceria Landrianiho (Václav Bartůšek, Libuše Váňová), rozbor knížek lidového čtení z přelomu 18. a 19. století (Vladimír Lukášek), rozbor habsburského rodinného statutu (Michaela Žáková), představení snahy o zřízení německé obchodní školy v Praze (David Hubený) a správní studii týkající školské správy v okresech Snina a Medzilaborce v meziválečném období (Mária Novosádová).

Druhé číslo letošního ročníku časopisu bylo připraveno při příležitosti nedožitých 65. narozenin bývalého ředitele archivu PhDr. mgr. Vácslava Babičky (1949–2012). Do sborníku přispělo celkem 34 autorů z České republiky, Slovenska, Rakouska, Bulharska a Rumunska. Sborník je rozdělen do dvou částí zaměřených na hlavní oblasti zájmu V. Babičky: první blok je věnován archivnictví a dějinám správy, druhý blok církevním dějinám. V úvodní části pak vzpomínají na osobnost Vácslava Babičky Jiří Úlovec (ředitel Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR), Eva Drašarová (ředitelka Národního archivu), Václav Henych (ředitel Odboru všeobecné správy MV ČR), Peter Kartous (emeritní ředitel Odboru archívov a registratúr MV SR) a Václav Rameš (ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni). V závěru rozebírá podrobně Babičkovo vědecké dílo zaměřené na archivní teorii Mikuláš Čtvrtník.


Historická fotografie 2014


Historická fotografie 2014 Letošní sborník přináší čtenáři rozmanité pohledy na úlohu fotografie a její praktické využití. Na příkladech Archivu Národní galerie v Praze je představena fotografie jako pomůcka malířů 19. století, v jiné studii je pak sledován význam fotografie v souvislosti s orální historií a řada dalších. Stalo se již tradicí, že sborník představuje významné fotografické soubory uložené v paměťových institucích, ročník 2014 informuje o fotografiích dokumentujících stavební rozvoj Pelhřimova, historických fotografiích uložených v Archivu města Brna a také Ostravy – Mariánských Hor a Michálkovic na počátku 20. století. Poněkud netradiční pohled přináší článek o vývoji mužské intimity ve fotografii. Četné recenze seznámí čtenáře s uplynulým děním – fotografických výstavách a publikacích. V roce 2014 byl SHF zařazen na seznam recenzovaných periodik.


Na velkostatku F. L. Riegra, vůdce národa. Edice Pamětní knihy Malče


Na velkostatku F. L. Riegra, vůdce národa. Edice Pamětní knihy Malčeý Kniha je především kritickou edicí Pamětní knihy Malče. V úvodní části je podán životopis jejího hlavního autora Václava Červinky (1844–1929), který byl nejen vzdělaným a zkušeným hospodářským správcem, ale též mužem širokého kulturního rozhledu. Protože měl výrazné literární ambice, podařilo se mu v mikrokosmu Malče zrcadlit nejen hospodářský, ale i společenský, kulturní a politický vývoj české společnosti druhé poloviny 19. století. Červinka přinesl podrobné informace týkající se způsobu hospodaření na velkostatku v tehdejší době, dokumentoval konkrétní situace, jež se na velkostatku, ale také v regionu Malče, odehrávaly. V druhém plánu ukazuje Pamětní kniha Malče z jiné perspektivy osobnost a rodinu F. L. Riegra.


Berní rula. Sv. 4, 5, Kraj Bechyňský


Berní rula. Sv. 4, 5, Kraj bechyňský Čadková Iva, Zahradníková Magda. Berní rula. Sv. 4, 5, Kraj bechyňský. Díl I., vyd I. 2013, Národní archiv Praha 2013. Soupis daňových povinností v bechyňském kraji z let 1653-1654.


František Ladislav Rieger a velkostatek Maleč


František Ladislav Rieger a velkostatek MalečMonografie analyzuje ekonomické poměry rodiny předního českého politika 2. poloviny 19. století. Z této perspektivy se autor nejprve věnuje biografii Riegrovy rodiny, následuje detailní analýza fungování Riegrova velkostatku na Malči včetně problematického podnikatelského záměru s nově založeným cukrovarem. V další části je přiblížen význam malečského velkostatku pro Riegra a jeho rodinu s ohledem na jeho společenské postavení. Na závěr je na Riegrově příkladu sledován vztah politické a finančně-ekonomické sféry v době formování moderních elit v těchto oblastech.


Kapitoly z dějin Rodinného archivu toskánských Habsburků


Kapitoly z dějin Rodinného archivu toskánských HabsburkůNárodní archiv ohlašuje vydání sborníku textů své odborné pracovnice PhDr. Evy Gregorovičové věnovaných historii toskánské linie habsburského rodu a jejich rodinného archivu. Publikace je završením více než dvacetiletého výzkumu autorky k této problematice. Autorka do ní zařadila celkem 31 studií tematicky rozdělených na dvě části a příznačně psaných česky i italsky.


V první části se věnuje osudům toskánské linie habsburského rodu a dějinám jejich rodinného archivu. Podrobné studie jsou věnovány dějinám toskánské sekundogenitury, pobytu toskánských Habsburků na Brandýse nad Labem, několik studií je zaměřeno na atraktivní osobnost arcivévody Ludvíka Salvátora (1859–1915) a jeho vědecké a literární dílo. Problematiky dějin rodinného archivu se týkají závažné studie vztahující se např. k archivní rozluce mezi Italským státem a habsburským rodem, ke způsobům zpracování archivu nebo k dějinám jednotlivých fondových částí.

Ve druhé části sborníku představuje autorka některá historická témata, jejichž zpracování z rodinného archivu toskánských Habsburků vychází. Jde o témata neméně atraktivní a závažná (osobnost Lorenza Medici, toskánská vila Pratolino, studie k dějinám a topografii Florencie, Pisy a Sieny nebo prezentace pramenů k dějinám sjednocení Itálie). Samostatný soubor představují tři rozsáhlé studie věnované toskánským záslužným řádům (sv. Štěpána, sv. Josefa a toskánského záslužného řádu) včetně seznamu laureátů. Publikace je vybavena dále několika úvodními texty dávajícími dílo Evy Gregorovičové do příslušných souvislostí, jejím biogramem a biografií, v závěru pak obrazovou přílohou.


Paginae historiae 21/2, 2013


Paginae historiae 21/2, 2013Národní archiv ohlašuje vydání druhého čísla sborníku Paginae historiae v letošním roce. Tentokrát se jedná o monografické číslo připravené při příležitosti blížícího se 60. výročí vzniku našeho archivu. Pod názvem Archivní vzpomínání je vydáván soubor rozhovorů s bývalými pracovníky archivu, z nichž většina s ním spojila celoživotní profesní kariéru a mnoho z nich se podílelo už na jeho vzniku v roce 1954. Rozhovory byly vedeny podle jednotné metodiky. Jejich cílem bylo v prvním plánu sledování profesní kariéry jednotlivých archivářů, často v širších souvislostech. Jejich soustředění snad může být zajímavým podkladem pro poznání historie našeho archivu.


Vedle monografické části obsahuje číslo ještě tři materiálové studie: Petr Mareš přibližuje krajské mustrunky a krajské musterhery v organizaci vojenské správy předbělohorských Čech, Martin Šámal policejní výslech cestovatele Emila Holuba a Milan Šimůnek projekty pražské pouliční dráhy z let 1875–1955 ve fondech Národního archivu.


Paginae historiae 21/1, 2013


Paginae historiae 21/1, 2013Národní archiv ohlašuje vydání prvního čísla sborníku Paginae historiae v letošním roce. Jedná se o polytematické číslo přinášející čtyři studie a dva obsáhlé materiálové texty. Vedle toho je součástí tohoto čísla výroční zpráva Národního archivu za rok 2012 a informace o dalších aktuálních událostech v archivu a recenze a anotace odborné literatury.

Tři studie jsou věnovány období konce 19. a počátku 20. století. Pavel Fabini sleduje proměny volební kampaně Národní strany na konci 19. století, Martin Klečacký kariéru četnického důstojníka Václava Řezáče a Jan Krlín si všímá proměn státní správy v českém vnitrozemí po 28. říjnu 1918. Jan Benda analyzuje nucené transporty jako prostředek řešení imigrace z odstoupeného pohraničí.

V části Materiály Pavel R. Pokorný zpřístupňuje heraldickou výzdobu pamětní knihy nejvyšších úředníků v Čechách z let 1563–1774 (včetně vyobrazení), David Hubený připravil edici dokumentů týkající se Podkarpatské Rusi na jednáních vlád Jana Syrového v roce 1938.


Historická fotografie 2013


Historická fotografie 2013Již po dvanácté přináší sborník Historická fotografie informace o zajímavých fotografických souborech uložených v paměťových institucích, především archivech, muzeích a galeriích, ale i o těch, které jsou v soukromém držení. V SHF 2013 naleznete informace o fotografických souborech uložených v paměťových institucích ČR, praktický návod na zhotovení vlastní platinotypie, metodiku archivního zpracování fotografií podle norského národního standardu a mnoho dalších zajímavostí.


Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1527–1620


Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1527–1620Předkládaná studie je definitivním soupisem přísedících komorního soudu v letech 1527–1620. Vychází ze starší edice Václava Schulze z roku 1904 a z prezencí přísedících zapisovaných do register komorního soudu, uložených v Národním archivu. Komorní soud se v předbělohorském období řadil na třetí místo za soudy zemský a dvorský. Jeho kompetence nebyly přesně stanoveny, překrývaly se s kompetencemi ostatních soudů. V předbělohorském období byl komorní soud personálně propojený se soudem dvorským. V roce 1534 ho stabilizoval král Ferdinand I. vydáním tzv. Zřízení o komorním, hejtmanském a dvorském soudu. Soupis přísedících je rozdělen do dvou bloků. V prvním jsou uvedeni přísedící za vlády Habsburků (1527–1619), v druhém přísedící za vlády Fridricha Falckého (1619–1620). Vnitřně jsou oba bloky rozděleny na přísedící v panském stavu a přísedící v rytířském stavu. Struktura záznamu o každém přísedícím je: a) příjmení a predikát, popř. jen predikát; b) počet přísedících v rámci jednoho rodu a jejich kategorie; c) křestní jméno; d) životopisná data; e) domicil; f) datum jmenování; g) datum složení přísahy; h) datum instalace; ch) datum/data účasti na jednotlivých soudních zasedáních; i) informace o individuální kariéře; j) datum rezignace a propuštění.


Marie Červinková-Riegrová, Zápisky II.


Marie Červinková-Riegrová, Zápisky II.2. svazek Zápisků Palackého vnučky Marie Červinkové-Riegrové nechává vyvstat osobám a událostem z let 1885 a 1886. Mimo jiné nás autorka zavádí do zákulisí říšského sněmu, ale i pražské komunální politiky. Rozsáhlý je exkurz na velehradské oslavy v srpnu 1885, kdy Marie vedle moravské politické scény líčí i slovácký lid s jeho kroji a mentalitou. Zajímavý je také detailní popis výletu na Šumavu či do Písku (potažmo na Zvíkov). Ani v tomto svazku nechybí Riegrovy vzpomínky na časy minulé, tentokráte např. na jeho cestu na Slovensko v roce 1837 či do Itálie v roce 1847.


Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka


Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníkaPrůvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka, která je výsledkem projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR. Průvodce přináší základní informace o fondech a sbírkách archivu z období do roku 1918 s bohemikálním obsahem.


Tomáš Kalina: Úvahy (nejen) o archivnictví


Úvahy (nejen) o archivnictvíNárodní archiv ohlašuje vydání sborníku prací svého pracovníka PhDr. Tomáše Kaliny připravený při příležitosti jeho životního jubilea. Sborník obsahuje vedle úvodních textů kolegů, přátel a žáků Tomáše Kaliny tři skupiny jeho vlastních textů. V první části to jsou úvahy teoretického a metodického charakteru zaměřené na problematiku předarchivní péče, třídění a popisu archiválií a automatizace v archivnictví. Do druhé části jsou zařazeny texty přednášek o spisové službě, výběru archiválií a zpracování archiválií, které dr. Kalina připravil pro svou výuku na Filozofické fakultě UK v Praze. Třetí část pak je shrnutím poznatků v oblasti předarchivní a archivní péče, které získal dr. Kalina se svými spolupracovníky při četných zahraničních cestách.


Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění


Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osaměníPoutavě psaná životopisná monografie o Zdeňku Nejedlém (1878-1962) těží z autorova více než dvacetiletého výzkumu a je první velkou a komplexní analýzou této kontroverzní postavy moderní české historie. Zabývá se Nejedlého vědeckým i politickým působením, příčinami jeho příklonu ke stalinismu, jeho poměrem k politickým idolům (Masaryk, Stalin, Gottwald), ke spolupracovníkům i konkurentům (Beneš, Kopecký), k velkým uměleckým zjevům jeho doby (Dvořák, Janáček, Jirásek, Šalda), ale i jeho soukromým životem, vztahem k ženám a k rodině. Kniha je významným příspěvkem k dějinám komunismu a radikálního socialismu v českých zemích a získá si pozornost i u zájemců o kulturní dějiny.


Publikaci je možné zakoupit v běžné obchodní síti.


Paginae historiae 20/2, 2012


Právě vyšlo nové číslo sborníku Paginae historiaeNárodní archiv ohlašuje vydání druhého čísla ročníku 20 sborníku Paginae historiae. Toto číslo je monograficky zaměřeno na problematiku spisové služby a předarchivní péče. Obsahuje celkem 18 příspěvků k této závažné problematice rozdělených do čtyř částí (Obecné studie, Tematické studie k domácí problematice, Studie k zahraniční problematice, Úvahy a vzpomínky). Studie shrnují současný stav poznání dané problematiky. Věříme, že tradice monografických čísel, ve které by Národní archiv rád dále pokračoval, přispěje ke zkvalitnění našeho časopisu. Vedle monografické části dále upozorňujeme na metodický příspěvek Emilie Benešové k problematice archivního zpracování fotografických archiválií.


Historická fotografie

Právě vyšel sborník Historická fotografie Úvodní studie se zabývá problematikou mapových okruhů, které byly výsadou amatérských fotoklubů. Toto téma nebylo dosud zpracováno a v tomto směru přináší sborník nové informace. Dále se ve sborníku dočtete o objevených deskových negativech – rodinných snímcích schwarzenberské primogenitury, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Pro kolegy archiváře bude jistě přínosem studie popisující možnosti a způsoby „čtení“ fotografií, tedy získávání informací, které nejsou na první pohled patrné. Jsme přesvědčeni, že postřehy z praxe Vám přinesou nové informace a otevřou nové možnosti při archivním zpracování fotografií. Dále se ve sborníku představuje Fotoarchiv Muzea města Brna a Archiv AV ČR. Na stránkách Historické fotografie naleznete mnoho dalších informací.

Sborník můžete osobně zakoupit v badatelně Národního archivu, v Technickém muzeu v Brně nebo objednávejte e-mailem. Cena 175,-Kč


Paginae historiae 20/1, 2012


Právě vyšlo nové číslo sborníku Paginae historiaeNárodní archiv ohlašuje vydání dalšího čísla svého časopisu Paginae historiae. Od letošního roku bude časopis vydáván dvakrát do roka. V prvním čísle je obsaženo celkem pět studií a tři materiálové příspěvky.

Ludmila Sochorová pokračuje ve výzkumu českého divadla na přelomu 18.–19. století, tentokrát se věnuje osobnosti divadelníka Matěje Stuny (1765–1819). Jan Benda sleduje postoj Německé sociálně demokratické strany dělnické k problému nuceného vystěhování obyvatelstva z okupovaného pohraničí v roce 1938. Zlatuše Kukánová podává zevrubnou historii počátečního období existence české bohoslovecké koleje v Římě. Jan Kramář navazuje na svou předchozí studii a sleduje dějiny Poštovního muzea v Praze v letech 1939–1970. V poslední studii pak přináší Vlasta Valeš dějiny Školského spolu Komenský ve Vídni od založení v roce 1872 dodnes.

V materiálové části přináší nejprve Filip Paulus edici deníku správce mapové sbírky Archivu Ministerstva vnitra Františka Bednaříka z let 1939–1942, Milan Vojáček srovnává způsob evidence obyvatel v Praze, Vídni a Berlíně v období před první světovou válkou a trojice autorů Helena Nováčková, Ivan Šťovíček a David Hubený připravila edici záznamů o rozhovorech mezi Edvardem Benešem a Hubertem Ripkou z let 1932–1938.

V další části obsahuje toto číslo mimo jiné přehled písemností ke sjednocovacímu procesu Itálie z fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků z pera Evy Gregorovičové, výroční zprávu archivu za rok 2011 a zprávy o literatuře.