O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Elektronické publikacePaginae Historiae

Sborník Paginae historiae Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.

Sborník, který v roce 2006 prošel některými změnami ve své vnitřní struktuře, sestává z několika oddílů. První a rozsahem největší část je nadále vyhrazena pro otištění studií zaměřených na dějiny správy, pomocné vědy historické, archivnictví i prací z oblasti českých a světových politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin využívajících pramenů Národního archivu nebo se vztahem k jeho fondům, a dále studiím, které primárně prameny Národního archivu nevyužívají, ale mají obecnější metodický a metodologický záběr. Sborník je otevřen rovněž pro otištění edicí jednotlivých pramenů majících vztah k fondům Národního archivu. Druhá část je věnována zveřejnění výsledků pramenných rešerší k některým závažnějším tématům a syntetizujícím přehledovým pracím. V závěru najde čtenář informace o aktuálním dění v našem archivu, drobné metodické příspěvky a recenze a anotace publikací vydaných v Národním archivu nebo s výrazným podílem pracovníků Národního archivu.Bibliografie českého archivnictví

Bibliografie českého archivnictvíPro daný roční soupis (a další roční soupisy Bibliografie českého archivnictví po roce 1977) byl (a výhledově je) v podstatě zachován excerpční záběr dle typů dokumentů (mimo novin/denního tisku) a dle vědních oborů – a to bibliografickým průzkumem především primárních fondů / přímou excerpcí. Vedle knižní produkce, časopiseckých článků, statí ze sborníků, drobného tisku, recenzí a referátů - jsou nově zařazovány záznamy elektronických zdrojů s větší vypovídací a informační hodnotou přístupných on-line. O tematickém rozsahu vypovídá celkové třídící schéma. Novou oblastí zájmu jsou záznamy odborné literatury týkající se digitalizace dokumentů a digitalizace pomůcek k fondům a záznamy literatury týkající se souvisejících problematik (standardy, digitalizační pracoviště, uložení, zpřístupňování, péče o digitalizované dokumenty). Novými tematikami jsou rovněž příspěvky, které se věnují: elektronickému zpracovávání archiválií aj. dokumentů a pomůcek k fondům, problematice a praxi jejich zpřístupnění on-line, přijímání elektronických dokumentů do archivu/digitálního archivu a problematice jejich výběru, skartaci, uložení apod.; novým metodám v ochraně a péči o všechny typy klasických paměťových médií; a dalších problematikám, které se s vývojem nových technologií a prostředků objevují a ovlivňují v těchto směrech i vývoj a rozvoj archivnictví jako takového.