Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Výzkumná činnost (mimo chemickou laboratoř)

1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002

2002
Řada podniků patřících do této pasáže již byla zmíněna v souvislosti s ediční činností. Zde zbývá zmínit tématické soupisy, účast ve výzkumných projektech, vystoupení na konferencích i individuální publikační činnost.
Hlavní odborný kolektivní úkol této skupiny - "Soupis pečetí do r. 1526"- byl plněn v prvním oddělení podle plánu s tradičně vysokou kvalitou zpracování a bylo zpracováno 1 027 ks pečetí. V uplynulém roce se však pro nemoc na něm nepodílel dr. Čumlivski a dr. Sedláček v důsledku zabezpečení hlavní výstavy archivu odpracoval na tomto úkolu pouze 20 dní. Jelikož je tento úkol prioritní, snažili se tento deficit vyrovnat ostatní členové kolektivu větším nasazením s tím, že některé méně důležité pořádací úkoly (průběžné pořádání dodatků) byly přesunuty na příští rok. V šestém oddělení došlo k zastavení prací z důvodu několikaměsíční zahraniční stáže Jana Kahudy a účasti téhož v projektu na záchranu fondu Školský spolek Komenský ve Vídni. Naopak ukončen byl časově náročný soupis k dějinám grossetských Maremm a Alberese (Eva Gregorovičová). Nedořešena zatím zůstává otázka tištěného výstupu tohoto projektu (zajišťuje italský partner). Obnovily se práce na soupisu vedut, na němž se podíleli v šestém oddělení Jaroslav Bubeník, Eva Gregorovičová a v druhém oddělení Jiřina Juněcová a Jan Krlín.
Výsledky svých bádání archiváři zúročili v publikovaných článcích (případně připravovaných publikacích - dr. Čumlivski, Monografie k Vyšehradu), realizovaných výstavách, vystoupeních na konferencích či v přednáškové činnosti:

1. oddělení:
Libor Gottfried: Dějiny Karlštejnské kapituly (na základě výsledků realizována výstava v Tetíně);
Jitka Křečková: Pečeti chotěšovského kláštera (na základě výsledků realizován referát na konferenci v Chotěšově), Konvolut map a plánů benediktinského řádu v Klementinu (v tisku);
Lenka Matušíková: Soupis matrik židovských obcí (spolupráce s katedrou archivnictví a PVH - oponentura studentských edicí);
Petra Nevímová: Jezuitská architektura v Čechách 17.-18. stol. (využito pro rigorosum a pro spolupráci s Italským institutem na publikaci o jeho dějinách,v tisku), Pečeti chotěšovských premonstrátek (referát na konferenci v Chotěšově);
Alena Pazderová: Nunciatura Cesare Speciana na císařském dvoře v Praze 1592-98 (využito pro články do sborníků pro dr. Kollmanna a dr. Čáňovou);
Pavel Sedláček: Pernštejnové ve 14. století;
Helena Sedláčková: Krajští hejtmané 16.-19. stol. (příprava studie);

2. oddělení:
Roman Horký: Čtenářské spolky v Čechách 1860-1914, edice dokumentů k česko-německým vyrovnávacím jednáním v posledních desetiletích habsburské monarchie;
Stanislava Jílková: Sociální a majetkové postavení nižšího kléru ve 2. pol. 18. století (disertace);
Jiřina Juněcová: Hospodářská družstva skladištní a výrobní v Čejetičkách a v Benešově - příspěvek pro mezinárodní konferenci 15-16.5.2002 v Uherském Hradišti;
Helena Kokešová: Karel Němec a jeho působení na Hospodářské akademii v Táboře a v Pomologickém ústavu v Tróji pro Paginae historiae,
Helena Kokešová: Vyšší hospodářská a hospodářsko-průmyslová škola zemská v Táboře. Konstituování a vývoj první české zemské akademie v letech 1866-1919. Referát na mezinárodní konferenci Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918 konané ve dnech 18. a 19.1. 2002 v Karolinu;
Jan Krlín: Korutanský plebiscit 1920, převzetí státní moci v Čechách a Slovinsku v roce 1918 (články pro Paginae historiae);

3. oddělení:
Jaroslav Pažout: studentského hnutí v 60. letech minulého stol. v ČSSR a v zahraničí (disertační práce na FF UK v Praze, článek Hnutí revoluční mládeže ve sborníku z konference Česká věda a Pražské jaro a Studentské protestní hnutí v západní Evropě v 60. letech 20. století v AUC-HUCP;
Zdena Kokošková, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček a Monika Sedláková - články ve sborníku R. Machatkové;
grant Dokumenty zahraniční politiky, připravili Jan Kuklík, J. Němeček, Helena Nováčková a Ivan Šťovíček další svazek edice - Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády, 1939-1940. Ve spolupráci s Ústavem pro mezinárodní vztahy;

4. oddělení:
viz ediční činnost

6. oddělení:
podíl na realizaci grantového projektu Grantové agentury AV ČR č. A 8063101 "KSČ a radikální socialismus v Československu 1918 - 1989" (Hlavní garant: prof. PhDr. Zdeněk Kárník, CSc. - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR). Dne 14.5. ve spolupráci s dalšími odděleními odborná exkurze, zaměřená na fondy, tematicky se vztahujícími k projektu, dále Alexandra Blodigová studie o fondech a sbírkách bývalých archivů ÚV KSČ a ÚML ÚV KSČ, Jiří Křesťan studie zaměřená na analýzu poměru levicové inteligence ke KSČ v první polovině dvacátých let ve sborníku grantového projektu;
Jan Kahuda: hlavním garant vědeckého projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR reg. č. RB 1/37/02 Česká menšina v Rakousku - k tomu viz blíže kapitoly o propagačních akcích a zahraničních stycích;
Eva Gregorovičová: Testi e testimonianze sui bagni della Boemia. Karlovy Vary tra Quatro- e Cinquecento, příspěvek na konferenci Gli umanisti e le terme, Lecce (Itálie) 23.-25. 5. 2002,
Archivnictví a archivy v Čechách v 19. století. Počátky výzkumu v italských archivech, příspěvek na konferenci Archivi e storia nell´Europa del IX secolo, Florencie 3.-7.12. 2002;
Soupis pramenů k T. G. Masarykovi a jeho rodině ve fondech SÚA
Soupis organizací sdružených v Národní frontě

8. oddělení:
Tomáš Kalina, Rudolf Kaďorek a Miroslav Kunt - konzultace - rozvoje informačních systémů Badatelna a Janus 2000 - SOkA Jindřichův Hradec, SOkA Mikulov, SOkA Náchod, SOkA České Budějovice, SOkA Nymburk, v Literárním archivu PNP a v Národní knihovně v Praze (otázka jmenných a korporativních autorit);
testování stahování internetových stránek k archivaci programem OfflineExplorer Pro. Byly stahovány statické i dynamické stránky všech typů, přičemž program se velmi osvědčil a byl koncem roku zakoupen;
pravidelný kontakt a výměna názorů s okruhem bývalé Pracovní skupiny pro výpočetní techniku východočeských archivů (nyní sekce České archivní společnosti). Na setkání této odborné skupiny organizovaném SOKA Semily informovali dr. Kalina a Ing. Kunt o současné podobě a dalším vývoji systému Janus 2000;
Tomáš Kalina a Josef Žabka - účast na grantovému úkolu odboru archivní správy řešeném ČVUT - uchovávání elektronických dokumentů.
Kalina Tomáš (a Jančík Drahomír): Die Transformation des Tschechoslowakischen Banksystems in der Jahren 1945 - 1948. Vyjde in: Bohemia. Zeitschrift für Sozialgeschichte und Kultur der bömischen Ländern, Oldenbourg Verlag, München, č.2/2003, anotace francouzských a mezinárodních titulů. Bibliografie zahraniční archivní literatury 1996 - 1998, Sborník archivních prací 52, 2002/1, s. 3 - 211;
Tomáš Kalina, Miroslav Kunt: Gli standardi ISAD ed ISAAR e la normalizzazione della descrizione archivistica nell´Archivio centrale di Stato di Praga. - vyjde ve sborníku VI. Evropské archivní konference, 31. 5. - 3. 6. 2001, Atti alla VI Conferenza europea degli archivi, Roma, titíž: Janus 2000. Univerzální systém pro víceúrovňový popis archiválií. Uživatelská příručka. I. Obsluha programu. Státní ústřední archiv v Praze, DLG Computers, s. r. o., Praha 2002;
Miroslav Kunt (a Kuntová Olga): Správa dokumentů v praxi spisové služby a účetnictví. Ostrava, Montanex 2002.
Tomáš Kalina, Pitro Ondřej: Pokyny pro uživatele počítačové sítě v SÚA a SOA. Státní ústřední archiv v Praze, oddělení informatiky, Praha 2002.
Rudolf Kaďorek: Fondy Státního ústředního archivu v Praze a jejich vztah k Rusku a zemím bývalého SSSR podle údajů z databázové evidence listů JAF v programu PEvA. In: Kde je domov. Sborník k životnímu jubileu Raisy Machatkové, s. 77 - 85, Státní ústřední archiv v Praze, Praha 2002.

2001
Co se týče účasti archivářů na vědeckých konferencích a v odborných komisích, reprezentovala P. Nevímová archiv svými referáty na konferencích u příležitosti výstavy Sláva barokní Čechie, které proběhly v Praze a v Ústí n.L., A. Pazderová se účastnila dění v komisi Českého historického ústavu v Římě, L. Matušíková a A. Pazderová se účastnily práce v komisi pro vypracování zásad pro vydávání archivních pramenů při AS (Zásady odevzdány do tisku), P. Nevímová pracovala jako ředitelka odborné sekce pro dějiny umění při České křesťanské akademii a H. Sedláčková se podílela na činnosti Mezinárodní sigilografické komise při MAR.
Do této oblasti patří i práce na soupisu dokumentů k česko – německým vyrovnávacím jednáním v posledních desetiletích habsburské monarchie, na níž se v roce 2001 podíleli E. Drašarová, R.Horký, J. Krlín a H. Kokešová, dále soupis dokumentů SÚA (resp. zatím šestého oddělení) k osobě T. G. Masaryka, a svým charakterem sem spadá rovněž podrobný soupis a komplexní rozbor stavu a úkolů v oblasti archiválií zemské samosprávy, který sestavila A. Skipalová.
Publikační a ediční činnost třetího oddělení je zastoupena jednak dlouhodobým projektem SÚA na vydávání katalogů schůzí vlád (připravena 11. vláda), jednak ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů se podílí I. Šťovíček a H. Nováčková na vydávání dalších svazků edice. V řadě Dokumenty zahraniční politiky byla vydána Čs. zahraniční politika v roce 1938, sv. II (1.7.-5.10.1938) a Československo na pařížské mírové konferenci 1918-1920, sv. I (listopad 1918-červen 1919).
V několika posledních letech spolupracovala A. Nosková a A. Šimáčková se Slezským ústavem v  Opavě a s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR na projektu Vězeňství ve střední Evropě v  letech 1945 – 1955 a účastnily se pravidelně mezinárodního semináře na toto téma.
S tvorbou informačního systému Badatelna byla spojena řada konzultací a odborných diskusí, jakož i návštěv několika mimopražských archivů a knihoven (SOkA Pardubice, SOkA Chrudim, SVK Olomouc, firma Bach Systems, s.r.o., KPsys atd.). Dva pracovníci osmého oddělení se pravidelně zúčastňují setkání tzv. Pracovní skupiny pro výpočetní techniku východočeských archivů. Pro VI. evropskou archivní konferenci ve Florencii (31.5-3.6.2001) zpracovali E. Gregorovičová, T.Kalina, R. Kaďorek a M.Kunt společný příspěvek k problematice standardizace archivního popisu "Le iniciative nazionali nel campo della descrizione archivistica nella Repubblica Ceca e il loro confronto con gli standardi internazionali". T.Kalina a M.Kunt přednesli na konferenci Slovenské archivní společnosti "5. archívne dni Slovenska" ve dnech 5.-10.10.2001 příspěvek "Elektronické dokumenty jako archiválie. Problematika z hlediska SÚA v Praze".

2000
Hlavními odbornými úkoly v prvním oddělení byly jako v minulém roce celostátní Soupis pečetí (zpracováno 1533 kusů) a ediční činnost na 9 edicích (výše již zmíněný Soupis poddaných podle víry 1651 – PhDr. Matušíková, PhDr. Pazderová; Berní rula – I. Čadková, M. Zahradníková; Nunciatura Cesare Speciana 1592 – 1598 – PhDr. Pazderová; Archiv České koruny – V. Beránková, PhDr. Čumlivski, PhDr. Matušíková; Česky psané listy a Regesta Václava IV. – V. Beránková; Edice soupisu vedut z fondů 1. odd. a edice Willenbergových vedut – PhDr. Gottfried, Průvodce po archivních fondech a sbírkách). Pracovníci tohoto oddělení proslovili též díky své specializaci řadu odborných a osvětových přednášek.
Mgr. Libor Gottfried se jako spoluřešitel podílel na grantu "Vytvoření centrálního archivu stavebně historických průzkumů ve Státním ústředním archivu". V rámci tohoto projektu se řeší jednotná metodika provádění stavebně historických průzkumů objektů a ukládání jejich výsledků v SÚA, aby byly k dispozici i dalším badatelům.
Ve druhém oddělení PhDr. Drašarová, Mgr. Horký a PhDr. Krlín se zaměřili v rámci přípravy na grantový úkol – edici dokumentů k Česko – německým vyrovnávacím jednáním na konci 19. a začátku 20. století na soupis archiválií k tématu. Mgr. Skipalová a Mgr. Horký revidovali starší popisy do Průvodce po archivních fondech a sbírkách. PhDr. Juněcová vystoupila na mezinárodní konferenci v Uherském Hradišti s příspěvkem o profesorech Vyšší ovocnicko-vinařské a zahradnické školy v Mělníku.
Také pracovníci třetího oddělení se zúčastnili několika odborných konferencí a besed. Nejvýznamnější byla listopadová akce Terezínské iniciativy pod názvem Arizace židovského majetku v Čechách a na Moravě, na níž přednesla příspěvek Mgr. Sedláková na téma Archivní prameny k arizacím v Čechách a na Moravě ve fondech Státního ústředního archivu.Z publikační a ediční činnosti pracovníků jsme již zmínili edici dokumentů Československá zahraniční politika v roce 1938 (I. sv., 1.1. – 30.6.1938, vyd. J. Dejmek, J. Němeček, H. Nováčková a I. Šťovíček). H. Nováčková a M. Sedláková spolu s J. Němečkem z Ústavu mezinárodních vztahů vydaly edici Zpráva vládního delegáta Františka Němce o vývoji v Podkarpatské Rusi. PhDr. Kokošková se podílela na přípravě českého vydání Kroniky druhé světové války (nakladatelství Fortuna Print). K tisku jsou připraveny Zásady pro vydávání novodobých historických pramenů pro vědecké účely, na jejichž přípravě se významně podílel I. Šťovíček a H Nováčková (vydání zajišťuje AS MV ČR).
Vedoucí čtvrtého oddělení je členkou poradního sboru ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a účastní se jeho zasedání a tím i jeho práce v návaznosti na plnění požadavků úřadu na vyhledávání v archivních fondech. PhDr. Nosková a PhDr. Šimánková se účastnily mezinárodního odborného semináře k vývoji vězeňství v letech 1948–1989, který byl pořádán Vězeňskou službou. Čtvrté oddělení se podílí vyhledáváním archiválií na některých projektech, např. právnické fakulty k dějinám práva v Československu po roce 1945 nebo Zemědělského muzea a Vysoké školy zemědělské.
Také v šestém oddělení se pokračovalo na Soupisu pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků. Na řešení grantového úkolu Evropské unie L.A.D.E.R. II – Dějiny Alberese a grossetských Maremm se spolu s italskými kolegy podílela PhDr. Gregorovičová zpracováním tématického soupisu. A. Blodigová, J. Bubeník, J. Křesťan a D. Marvalová připravili k tisku publikaci Židovské spolky v českých zemích v letech 1918–1945, která byla zpracována v rámci grantového úkolu. Výsledky svých studií představil PhDr. Křesťan na konferencích k 100. výročí narození Olgy Fierzové (Pedagogické muzeum v Praze), o Charlottě Masarykové (Masarykův ústav Akademi věd ČR) a na téma "Česká věda a Pražské jaro" (Ústav dějin Univerzity Karlovy).
V osmém oddělení úsek informatiky se věnoval ještě více než předchozích letech konzultacím ve státních okresních archivech v souvislosti s přepracováním projektu počítačové sítě, s výběrovým řízením na archivní informační systém a s aplikacemi dalšího software (Janus, převod archivních pomůcek). Aktivní byla též účast v tzv. východočeské skupině, PhDr. Kalina a ing. Kunt referovali na konferenci SKIP k problematice konverze a mezinárodních standartů archivních pomůcek.

1999
Mgr. Libor Gottfried z 1. odd. SÚA se jako spoluřešitel podílel na grantu "Vytvoření centrálního archivu stavebně historických průzkumů ve Státním ústředním archivu". V rámci tohoto grantu se řeší jednotná metodika provádění stavebně historických průzkumů a ukládání jejich výsledků v SÚA, tak aby byly k dispozici i jiným badatelům.
Ve 3. odd. dokončili prom. hist. I. Šťovíček, CSc. a dr. H. Nováčková grantový úkol "Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945" vydáním druhého svazku a celá edice byla prezentována na zasedání Česko-ruské komise historiků a archivářů v listopadu 1999 v Praze a posléze v lednu 2000 na českém velvyslanectví v Moskvě. I. Šťovíček a R. Vévoda vystoupili se svými referáty na VIII. sjezdu historiků v Hradci Králové a R. Vévoda ještě vystoupil na vědeckých konferencích "Po pádu přehrad. Společnost a církve v posttotalitní době" v Brně, "Růže stolistá" ve Strakonicích a "Zlatá šedesátá" v Praze.
Ze 6. odd. se dr. Gregorovičová podílela na řešení grantového úkolu Evropské unie "Dějiny Alberese a grossetských Maremm" zpracováním tematického soupisu pramenů k tomuto tématu ve fondech SÚA. J. Kahuda pokračoval na soupisu pečetí do r. 1526 jako součásti celoarchivního výzkumného úkolu. A. Blodigová, J. Bubeník, J. Křesťan a D. Marvalová připravili k tisku publikaci "Židovské spolky v českých zemích v letech 1918–1945", která byla zpracována v rámci grantového úkolu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR "Židé v protektorátu". Výsledky svých výzkumů představil J. Křesťan na konferenci Archivu hl. m. Prahy "Od středověkých bratrstev k moderním spolkům" a na konferenci Archivu Akademie věd ČR "Věda v českých zemích v letech 1953–1963".
V souvislosti s upřesňováním podkladů pro AIS SÚA a s tvorbou nového SW (Janus, převod archivních pomůcek, lokace, badatelna) a s problematikou péče o elektronické dokumenty se 8. odd. věnovalo intenzívně teoretickému a metodickému výzkumu aplikovaného SW, informačních systémů a pracovních postupů u řady SOA a SOkA a u tvůrců SW.
V 9. odd. SÚA se v souvislosti s úkolem uspořádání a katalogizace knihovny pražské piaristické koleje zabýval dr. V. Bartůšek celkovým výzkumem dějin piaristického řádu ve střední Evropě.

1998
O řešení grantového projektu Československo – sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939 – 1945 byla již zmínka v pasáži o publikační a ediční činnosti archivu. Řešení tohoto grantového projektu vstoupilo do posledního roku a dosavadní tempo prací a výsledky dávají záruku, že tento projekt bude úspěšně dořešen.
L. Gottfried z 1. odd. SÚA se podílí na řešení grantového projektu, jehož cílem je soustředění, ukládání a využívání stavebně – historických průzkumů památek v SÚA. Začátkem r. 1999 se uskutečnilo v SÚA setkání pracovníků provádějících stavebně historické průzkumy, kteří bilancovali i dosavadní zkušenosti s tímto grantovým projektem a vyslovili spokojenost s řešením, které tento grant nastolil.

1997
Pracovníci 3. odd. Ivan Šťovíček a Helena Nováčková získali grant na přípravu a vydání edice dokumentů k tématu Československo-sovětské vztahy v diploma-tických jednáních 1939–1945. V roce 1997 připravili do tisku rukopis 1. dílu této edice a sestavili maketu 2. dílu.
I. Šťovíček také vede z pověření Vědecké archivní rady autorský kolektiv připravující nové zásady pro vydávání historických pramenů. Členy tohoto autorského kolektivu je řada dalších pracovníků SÚA.

1996
V roce 1996 zpracovali I. Šťovíček a H. Nováčková výzkumný projekt na vydání edice dokumentů "Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945" a podali si grantovou přihlášku, která byla schválena. Řešení výzkumného projektu bude zahájeno v r. 1997.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.