Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Personální situace

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002

k 31.12. roku zaměstnanců:

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

celkem

162

163

170

171

182

158

150

odborných

103

103

115

109

105

106

 

vysokoškoláků

56

57

58

61

56

58

 

Průměrné mzdy 1992-1996

2002
V uplynulých letech tato pasáž byla vždy naplněna konstatováním, že k žádným velkým změnám nedochází a že stávající systém personální práce je zdlouhavý a nepružný. V roce 2002 jsme z nových míst plánovaných k otevření nového provozu na Chodovci získali pouze dvě místa informátorů, a to až k 1. červnu. Od zahájení běžného fungování provozní budovy jsme tudíž ve zvýšené míře museli odčerpávat prostředky na dohody o pracovní činnosti. Z rezervy ze zrušených postů topičů, uklízeček a telefonistky po opuštění budovy v Karmelitské ulici jsme díky naší nesamostatnosti neměli příliš užitku. Tři tabulková místa jsme byli nuceni zapůjčit Zařízení služeb MV ke zprovoznění výdeje stravy v nové jídelně a kantýně. Ostatní nárokovaná místa, z nichž některá měla sloužit i ostatním archivům, zůstala v nedohlednu, ač jsme již v roce 2001 na přechodnou dobu dokonce byli vyzváni k náboru mikrografa, chemika a správce mikrofilmů pro oblastní archivy. Archiv nadále silně pociťuje snížení pracovníků o deset osob z první poloviny devadesátých let v důsledku administrativních opatření k úspoře mezd.
V uplynulém roce se realizovalo u některých pracovníků navýšení tříd bez nároku na zvýšení objemu mezd za pomoci osobních ohodnocení nabídnuté archivům náměstkem ministra pro legislativu a místní správu již v roce 2001. Odstranily se tak nejkřiklavější rozdíly mezi skutečně vykonávanou prací a platovým zařazením a dlouhodobé ustrnutí středoškoláků i vysokoškoláků, kteří nastoupili bezprostředně po absolvování škol, na nejnižších tarifech. Obdobně se řešila potřeba zařazovat nové profese, nutné k výkonu hospodářských a provozních funkcí archivu jako organizační složky státu, do platových tarifů v místě a čase obvyklých. Nedostačující mzdový fond posílil ekonomický odbor.
V souvislosti s osamostatněním byla archivu delimitována místa: personální referentka z personálního odboru ministerstva (po domluvě byla zaškolena na mzdovou účetní) a neobsazené referentské místo z odboru ekonomického zabezpečení (okamžitě bylo využito pro funkci materiálové účetní). Uvažovaná delimitace správce provozně-technické budovy z odboru ekonomického zabezpečení nastane až po převzetí celého areálu do užívání SÚA.
Ostatní potřeby musel archiv řešit z vlastních zdrojů. Z 1. oddělení bylo převedeno jedno technické místo související s provozem budovy a trezoru Archivu České koruny do 11.oddělení a vytvořeno nesmírně potřebné místo investičního technika. Zkušenost ze závěru roku, kdy dlouhodobě onemocněl vedoucí provozně ekonomického oddělení, potvrzuje vhodnost tohoto řešení, kdy jej právě investiční technik s nasazením sobě vlastním zastoupil. Zástup ekonoma vysokoškolsky vzdělaným odborníkem technického zaměření však nepomohl odstranit svízelnou situaci s neuspokojivým vývojem na úseku finančního účetnictví. Archiv nedostál včas svým povinnostem při roční účetní uzávěrce a bude následovat příklad oblastních archivů - posílí o jednu finanční účetní navíc. Teprve čas a plánovaný interní audit (s co nejmenší časovou prodlevou) ukáže, zda turbulence konce roku měly důvody objektivní či pouze personální (nebo organizačně-personální). Stávající finanční účetní má odpovídající vzdělání a praxi a opustila místo hospodářky, jejichž počet v SÚA z minulých let byl více než dostatečný. Další hospodářka se přeměnila v pokladní a správce FKSP. Provozní zkušenosti bývalé centrály v Karmelitské ulici využívá nyní provozní referentka, jež je současně zodpovědná za bezpečnost práce, požární ochranu, ekologii, dopravní prostředky. Zející trhlina na 1. oddělení po odchodu provozního technika musela být zacelena navýšením povinností správce budovy s příslušným finančním ohodnocením a externí službou provozní firmy. Vše samozřejmě s příslušnými dopady do rozpočtu archivu.
Také místo právníka znamenalo zásah do podstaty - byla zrušena místa uklízeček pro objekt Milada Horáková, úklid se vykonává dodavatelsky a dvě zbytková místa přinesla úlevu oběma studovnám v podobě dávno vytoužených manipulantů. Obdobná metoda v objektu Kamýk vytvořila do nového roku tabulkové místo pro druhou finanční účetní. Vzniklo též dlouhodobě požadované místo na fyzické odtajňování spisů ÚV KSČ a ústředních úřadů spojené s manipulačními úkoly v oddělení, kde probíhá nejintenzivnější příprava archiválií pro využívání ve studovně, úřady a narůstá styk s občany korespondenční cestou.
Archiv nyní intenzivně využívá možnosti obsadit všechny nedočerpané krátké úvazky, jež vznikly zaměstnáním matek pečujících o malé děti. Takto jsme mj. vyřešili povinnost ze zákona a zřídili místo interního auditora. Stejným způsobem jsme si poradili s potřebou plánovat, realizovat a vyhodnocovat zahraniční cesty, jejichž roční objem je díky mimorozpočtovému financování srovnatelný s výjezdy celého odboru archivní správy včetně všech archivů v minulých letech.
Všechna vyjmenovaná organizační, provozní a personální opatření se promítají do všech částí rozpočtu - do adresných i neadresných položek běžných výdajů. Vzbuzují obavy o dostatečnost rozpočtových zdrojů v roce 2003 v souvislosti s pokynem dbát na hospodárnost, aby mohl být snižován schodek státního rozpočtu. Přechod na systém ohodnocení o šestnácti platových tarifech by však měl být příslušně finančně pokryt.

2001
V oblasti personální politiky jsme se v uplynulém roce nedočkali žádných velkých překvapení. Nadále jsme nerozhodovali sami o rozmístění pracovních sil ani o výši tarifů. Pokračovalo zdlouhavé přijímání nových pracovníků na uvolněná místa ve 4. až 11. platové třídě pouze se souhlasem ministra. Nová místa plánovaná k otevření nového provozu archivu na Chodovci po mnoha zvratech a pokynu k náborování konkrétních pracovníků byla pozastavena a o jejich osudu od 20. prosince 2001 není nikomu nic známo. Státní ústřední archiv tak několik měsíců řeší neodkladnou potřebu informátorů a středoškolské síly na správní agendu formou ostatních osobních výdajů. Nedostatek dalšího personálu vedl např. k zastavení plánů na předarchivní péči v oblasti elektronických dokumentů, na správu cizích bezpečnostních mikrofilmů, nerozšířil kapacitu mikrografického střediska, aby bylo možno zároveň vyhovět smluvně zakotveným požadavkům soukromých objednatelů a zároveň povinnosti vyhotovovat bezpečnostních mikrofilmy vlastních fondů. Chybí manipulační dělníci do studoven a tak se plýtvá středoškolsky vzdělanými lidmi na základní obslužné činnosti.
Navýšení tříd bez nároku na zvýšení objemu mezd za pomoci osobních ohodnocení nabídnuté archivům náměstkem ministra pro legislativu a místní správu prošla též několika koly přepracování a po téměř beznadějném mlčení se již konečně blýsklo na lepší časy od 1.2.2002.
Připravované změny v postavení státních archivů přinesou samozřejmě personální posílení hospodářských a správních postů.

2000
Jestliže v oblasti objektivních podmínek pro výkon pracovní činnosti druhá polovina roku 2000 přinesla důvodné očekávání změny k lepšímu, pak v počtu a vyváženosti pracovních sil archiv přešel ze stádia regresu do stádia stagnace. Návrh na úpravu systemizace platových tříd byl akceptován pouze dílčím způsobem (sjednocení platových tříd fotografů). Přínosem je ovšem zřízení systemizovaného místa správce počítačové sítě. Tím se zvýšil počet systemizovaných míst ve Státním ústředním archivu na 150. Jejich rozložení (včetně vedoucích pracovníků) mezi jednotlivá oddělení je následující:
1. oddělení – správa fondů starého českého státu, církevních fondů a genealogicko-heraldických sbírek (13 osob)
2. oddělení – správa fondů vídeňských ústředních úřadů do roku 1918, fondů české zemské samosprávy, fondů správy země České, montanních fondů (8 osob)
3. oddělení – správa fondů ústředních úřadů ČSR 1918–1945/1948, fondů okupační a protektorátní správy 1939–1945, fondů londýnské exilové vlády 1939–1945, fondů správy země České (11 osob )
4. oddělení – správa fondů ústředních úřadů ČSR a ČSSR 1945–1968, fondů ústředních úřadů ČSSR a ČSFR 1968–1992, fondů ústředních úřadů ČSR 1968–1989 (13 osob )
5. oddělení – správa fondů ústředních úřadů ČR po roce 1989 a předarchivní péče (5 osob )
6. oddělení – správa rodových archivů, osobních fondů, fondů politických stran, spolků a zájmových sdružení, podniků, archivních sbírek a foto-fono-kino dokumentů (16 osob, z toho úsek foto-fono-kino dokumentů 4 osoby)
7. oddělení – studovna, rozmnožovna a konzultační služby (9 osob)
8. oddělení – správa počítačové sítě, evidence JAF, vydavatelská činnost (8 osob)
9. oddělení – správa knihovních fondů a sbírek (8 osob)
10. oddělení – reprografie, preventivní péče, konzervace a restaurování, vědecký výzkum (20 osob)
11. oddělení – ekonomika, správa budov, autoprovoz, hromadné stravování, sklady (33 osob)
útvar ředitele, sekretariát, podatelna (6 osob)

Podstatný je dlouholetý problém struktury platových tříd. Restriktivní opatření nadřízených orgánů z konce roku 1997 a z roku 1998 mají za následek nejen absolutní snížení počtu pracovních míst (ve srovnání s rokem 1997 o 19), ale bohužel zakonzervovala momentální stav bez ohledu na koncepční personální politiku. Stále odkládané řešení z hlediska zařazení do platových tříd nutí setrvávat odborníky s již dávno získanou potřebnou praxí v nízkém platovém tarifu. Zejména pro mladé pracovníky se stává perspektiva vzdáleného platového postupu demotivující. Také přijímání nových pracovníků na uvolněná místa ve 4. až 11. platové třídě pouze se souhlasem ministra je velmi těžkopádné a odsuzuje vedoucí pracovníky pouze do role trpných přihlížitelů rozhodovacího procesu, přičemž konkrétní důsledky takovýchto řešení musí nést sami. Tuhý centralistický model řízení, projevující se i v jiných sférách (financování, neinvestiční zásobování), vede v konečném důsledku ke zbytečnému plýtvání pracovním časem na byrokratické zvládnutí celého procesu a vázání odpovědných pracovníků na běžné úkony referentského typu, aniž by se jim dostávalo prostoru na skutečně základní otázky.
V obsazení vedoucích míst ve Státním ústředním archivu došlo v průběhu roku ke značným změnám. K 31. březnu ukončil pracovní poměr PhDr. Rudolf Vévoda, vedoucí 3. oddělení, a na jeho místo byla jmenována PhDr. Zdeňka Kokošková, tehdejší pracovnice 2. oddělení. Dne 1. května byl pověřen dosavadní ředitel SÚA PhDr. Vácslav Babička vedením archivní správy MV a v jeho funkci začala pracovat, nejprve jako pověřená osoba, až do 1. srpna roku 2000, PhDr. Eva Drašarová, vedoucí 2. oddělení. Definitivní odchod na ředitelské posty od tohoto data měl za následek sérii dalších personálních změn, jež se na úrovni vedoucích pracovníků projevily v podobě nového vedoucího 2. oddělení Mgr. Romana Horkého (pověření od 1. srpna, jmenování od 1. září 2000).

1998
Do roku 1998 vstupoval Státní ústřední archiv v Praze se systemizovaným stavem 158 pracovních míst. Během roku byli pracovníci ostrahy převedeni pod odbor ostrahy objektů a tím se snížil systemizovaný stav archivu na 150 míst.
Systemizace oktrojovaná podle stavu k 1. 12. 1997 byla pro archiv nevýhodná a nefunkční, ale archiv se marně snažil po celý rok 1998 dosáhnout alespoň přesunů některých míst mezi jednotlivými odděleními, aby početní stav oddělení odpovídal počtu a rozsahu spravovaných archivních fondů a sbírek. Dále byl podán návrh na rozšíření systemizace jednak v souvislosti s uvedením archivního areálu na Chodovci do provozu, jednak v zájmu náležité správy archivních fondů, která je po restrikci v r. 1997 vykonávána jen v omezeném rozsahu (zpravidla na úkor zpracování fondů). Ani jeden z těchto návrhů nebyl vyřízen.
Má-li být systemizace funkčním nástrojem pro zabezpečování a řízení archivních činností, bude třeba ji optimalizovat v tom smyslu, že platové třídy, které sloužily pro zařazení nových pracovníků po dobu jejich zapracování (4. a 8.), budou povýšeny tak, aby vyplnily mezery v systemizaci pro pravidelný a plynulý postup pracovníků do vyšších platových tříd (6. a 7., resp. 9. a 10.) v závislosti na jejich odborném růstu.
Situace v personální oblasti se zkomplikovala po jmenování nové vlády. Nový ministr vnitra vydal zákaz uzavírání nových pracovních smluv, omezený později na pracovní místa systemizovaná v 5. – 12. platové třídě. V naléhavých případech bylo nutno pro obsazení těchto uvolněných míst žádat o poskytnutí výjimky.

1997
Do začátku roku 1997 vstupoval Státní ústřední archiv se systemizovaným stavem 168 pracovníků, avšak po restriktivních opatřeních ve státní správě byl od 1. července 1997 systemizovaný stav snížen na 158 pracovníků. Snížení bylo provedeno ve spisové službě, na personálním úseku a ve správě budov, ale bohužel se dotklo i odborných míst, takže situace v plnění odborných archivních úkolů se dále zkomplikovala, neboť souběh mimořádných úkolů při stěhování archiválií a při poskytování výpisů a opisů archiválií a restrikce odborných míst znamenají odložení, ne-li přímo ohrožení některých odborných úkolů archivu, zejména zpracování archivních fondů.
Po těchto radikálních změnách v počtu pracovníků se změnila i jejich kvalifikační struktura. Koncem roku 1997 působilo v SÚA 106 odborných pracovníků, z toho 58 s vysokoškolským vzděláním. V odděleních pečujících o archivní fondy pracovali 64 odborní pracovníci, z toho 38 s vysokoškolským vzděláním.

1996
Pro rok 1996 měl Státní ústřední archiv v Praze schválený systemizovaný přepočtený stav 168 pracovníků. Vzhledem k tomu, že řada pracovníků byla zaměstnána jen na částečný pracovní úvazek, byl fyzický počet zaměstnanců vyšší a pohyboval se kolem 175. Včetně pracovnic na mateřské dovolené mělo v SÚA k 31. 12. 1996 pracovní smlouvu 182 pracovníků.
Změny v kvalifikační struktuře pracovníků se pohybovaly v limitech posledních let a bylo by zatím předčasné z nich usuzovat, zda se jedná o projevy dlouhodobějšího trendu. Počet odborných pracovníků 105 je nižší než v minulých dvou letech (109 osob v r. 1995, 115 v r. 1994), ale stále ještě vyšší než v r. 1993 (103 osob). Odborní pracovníci tak tvoří zhruba 60 % stavu pracovníků SÚA. Tento poměr není příliš výhodný, neboť jedním z důsledků je nižší průměrná mzda (67 pracovníků je zařazeno v nejnižších třech platových třídách) a všechny rozpočtové ukazatele od průměrné mzdy odvozené. Počet vysokoškoláků klesl na 56, což je nejméně za poslední 4 roky (61 v r. 1995, 58 v r. 1994 a 57 v r. 1993). Tím podíl vysokoškoláků na celkovém počtu odborných pracovníků klesl na 53 % (56 % v r. 1995, 50,4 % v r. 1994 a 52,3 % v r. 1993). V odděleních, která spravují archivní fondy, byl podíl vysokoškoláků 58,7 % (61,5 % v r. 1995, 57,5 % v r. 1994, 63,5 % v r. 1993, 67,8 % v r. 1992).

1995
Počet pracovníků SÚA se v roce 1995 zhruba pohyboval na úrovni roku 1994 (nárůst o 1 pracovníka). Pohyb pracovníků však byl značný a zdaleka nebyl způsoben jen sezónně pracujícími zaměstnanci, nýbrž po několika letech se opět do fluktuace pracovníků výrazně promítla relativně se zhoršující platová situace pracovníků v archivnictví.
V kvalifikační struktuře pracovníků došlo ke změnám odlišným od trendu minulých let. Počet odborných pracovníků klesl na 109 (v roce 1994 115, v roce 1993 103). Počet vysokoškoláků vzrostl na 61 ( v r. 1994 58, v r. 1993 57) a tím se podíl vysokoškoláků na celkovém počtu odborných pracovníků zvýšil na 56 % (v r. 1994 50,4 %. v r. 1993 52,3 %, v roce 1992 54,4 %). V odděleních, která spravují archivní fondy, byl podíl vysokoškoláků 61,5 % (v roce 1994 57,5 %, v r. 1993 63,5 %, v r. 1992 67,8 %).

1994
Počet pracovníků SÚA ve srovnání s rokem 1993 mírně vzrostl. Ke dni 31. prosince 1993 bylo v SÚA zaměstnáno 163 pracovníků a k poslednímu dni roku 1994 to bylo 170 pracovníků. Ve skupině odborných pracovníků pokračoval trend ke zvýšení podílu pracovníků se středoškolským vzděláním. Celkový počet odborných pracovníků stoupl ze 103 v roce 1993 na 115 v roce 1994, ale počet vysokoškoláků vzrostl pouze z 57 na 58. Podíl vysokoškoláků na celkovém počtu odborných pracovníků tak klesl na 50,4 % (v roce 1993 to bylo 52,3 % a v roce 1992 54,4 %). V odděleních, která spravují archivní fondy, byl podíl vysokoškoláků 57,5 % (v roce 1993 63,5 %, v roce 1992 67,8 %).

1993
Počet pracovníků SÚA se v zásadě udržoval na úrovni roku 1992. Ke dni 31. 12. 1993 zaměstnával SÚA 163 pracovníky, t.j. o 1 více než k 31. 12. 1992. Kvalifikační a profesní skladba se nepatrně změnila ve prospěch odborných pracovníků se středoškolským vzděláním. V roce 1993 působilo v SÚA 109 odborných pracovníků oproti 103 v roce 1992. Počet vysokoškoláků však vzrostl pouze o 1 z 56 v roce 1992 na 57 v roce 1993, což znamenalo poměrný pokles vysokoškoláků v rámci všech odborných pracovníků z 54,4 % v roce 1992 na 52,3 % v roce 1993.
Pokud jde o kvalifikační a profesní skladbu 1. - 5. odd., tedy oddělení, která spravují archivní fondy, tvořili v nich vysokoškoláci v roce 1992 v průměru 67,8 %, kdežto v roce 1993 jen 63,5 %. Tento poměr by byl vcelku vyhovující, kdyby ovšem v odděleních nechyběli především manipulanti pro výkon zcela nekvalifikovaných prací, které za této situace musí vykonávat pracovníci kvalifikovaní pro náročnější práce.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.