Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Finanční zabezpečení

1994 - 1996 - 2002 - 2003

2003
Státní ústřední archiv je ze zákona č. 320/2002 Sb., podle čl. 6 § 18, odst. 1 zřízen jako samostatná organizační složka státu přímo řízená MV ČR.
Přidělené rozpočtové prostředky byly použity na nákup energií, materiálu, služeb a zajištění oprav ve všech třech spravovaných objektech. Zvláštní kapitolou v rozpočtu byly finanční prostředky určené v rámci programového financování na pořízení strojních investic (kopírka, čtecí přístroje, výstavní vitríny), stavebních investic (projektová dokumentace na akce, které budou realizovány v roce 2004 - "Zateplení objektu M. Horáková" a "Rekonstrukce kotelny v objektu M. Horákové") a vypracování energetických auditů na objekty AA Chodovec a Kamýk n/Vlt.
Přehled čerpání jednotlivých základních rozpočtových položek je uveden na následující tabulce:

Hospodaření SÚA

Součástí přidělených rozpočtových prostředků byly i mimorozpočtové prostředky poskytnuté z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) účelově vázané na odstranění škod způsobených povodní v roce 2002 ve výši 4,7 mil. Kč. Tato dotace z FSEU byla čerpána na zajištění bezporuchového provozu sterilizační linky a její GO ( desinfekce archiválií poškozených povodní ) a vybavení dvou depozitářů regály pro manipulaci a uložení těchto archiválií.
Dále byly z větších akcí financovány opravy na objektech:

V oblasti nákupu materiálu bylo pokračováno ve vybavování jednotlivých pracovišť výpočetní technikou ( včetně software ) a pořizováním dalších knih, tisku a archiválií.
V rámci vlastní činnosti archivu byly získány finanční prostředky do příjmové části státního rozpočtu ve výši 1,9 mil. Kč. Jednalo se o prodej publikací, zhotovování fotokopií a xerokopií archiválií, vypracování rešerší a dále zhotovování mikrofilmů archiválií pro Památník holocaustu ve Washingtonu.

2002
Do 31.7.2002 byl SÚA začleněn pod odbor ekonomického zabezpečení MV, který z velké části finančně zajišťoval provoz, údržbu, nákupy materiálů, čerpání investic a osobní výdaje. Archiv si hradil částečně financování služeb, nákup knih, cestovné, nákup archiválií a školení.

Čerpání v tis. Kč

rozpočet celý rok

rozpočet leden-červenec

skutečné čerpání

% celý rok

% leden-červenec

17 417

10 157

11 015

63,2

108,4

Od 1.8.2002 byl zákonem č.320/2002 Sb. podle čl.6 §18. odst.1 je Státní ústřední archiv samostatnou organizační složkou státu přímo řízenou Ministerstvem vnitra ČR. Rozpočtové prostředky mu byly přiděleny na základě delimitačního protokolu. Zároveň došlo k fyzickému převzetí objektů M. Horákové a Kamýk nad Vltavou. Z archivního areálu na Chodovci byla předána zkolaudovaná 1.stavba (depotní blok I, II, III), provozně technický objekt (v režimu předčasného užívání) zůstal v majetku MV (finančně zajišťován OEZ MV).
Rozpočtové prostředky byly určeny a použity na nákup energií spotřebovaných na objektech Kamýk nad Vltavou, M. Horákové, na zajišťování provozu (firma PRO-ARK), úklid těchto dvou objektů. Zajišťování provozu a úklid bylo čerpáno z položky služby a ostatní. Další delimitované prostředky byly využívány na nákup knih a archiválií, na zajištění tuzemských a zahraničních služebních cest a na mzdy zaměstnanců. Zvláštní kapitolou v rozpočtu byly prostředky delimitované a určené v rámci programového financování na pořízení strojních investic (kopírky, čtecí přístroj).

Výdaje v tis.Kč

 
 

rozpočet

skutečné čerpání

%

Osobní náklady

12 732

12 732

100

Pojištění

4 465

4 453

99,7

OOV (dohody, honoráře)

106

106

100

Grant

140

127

90,7

Cestovné

169

168

99

Nákup archiválií

73

73

100

El. energie

505

498

98,5

Paliva

984

965

98

Plyn

235

228

97

Voda

77

73

95

PHM

65

64

99,3

Opravy a udržování

397

396

99,8

Služby+ostatní

9784

9607

98,2

Nákup knih

225

225

100

Investice

1 485

1 480

99,6

Celkem:

31 442

31 195

99,2

V rámci činnosti archivu byly příjmy do státního rozpočtu ve výši 335 tis. Kč. Jednalo se o prodej publikací, zhotovování xerokopií archiválií a vypracování rešerší jednotlivými odbornými odděleními Státního ústředního archivu.

1996

položkové

seskupení

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

v tisících Kč

51 - investiční výstavba

437

2030

4250

1157

1408

*)

*)

52 - údržba a opravy

508

382

2759

1456

2522

2094

2700

53 - materiální výdaje

2698

6219

11115

9168

8889

21658

22678

54 - služby a výdaje nevýr. povahy

430

871

3740

5587

6595

5304

9574

55 - cestovné

30

44

80

47

69

89

94

56 - mzdové prostředky

3749

4511

8246

11373

14044

16082

19496

57 - ostatní výplaty fyzickým os.

20

0

20

20

40

169

95

celkem

7872

14057

30210

28808

33567

45396

54637

*) Výsledek položkového seskupení 51 za poslední 2 roky není znám, neboť s těmito prostředky hospodaří přímo investiční oddělení civilně správního úseku MV.
Vývoj finančního zabezpečení činnosti SÚA v posledních šesti letech podává tabulka. Při porovnávání výsledků jednotlivých let je třeba mít na paměti, že tyto údaje nejsou plně srovnatelné, neboť v důsledku stěhování archivu a postupného zprovozňování archivního areálu na Chodovci mají některé položky útlumový charakter, jiné zase dynamicky narůstají. Závěry plynoucí ze srovnání ročních dat je proto třeba činit opatrně a kriticky.
Vzhledem k průměrné inflaci by se výsledky finančního zabezpečení měly pohybovat kolem indexu 1,09, pokud by měla být zachována úroveň činností z předchozích let. Tento index byl vysoce překročen u položkového seskupení 54, kde dosáhl 1,8, a též u položkového seskupení 52, kde dosáhl 1,28. Naopak mírně pod průměrem zůstala položková seskupení 55 (index 1,05) a 53 (index 1,04) a hluboce pod průměrem položkové seskupení 57 s indexem 0,56.
Pokud jde o vybrané položky, v nichž vydání překročilo 100.000 Kč, byl největší nárůst (index 1,96) u tzv. ostatních prací a služeb, kam mj. spadají platby firmě zajišťující provoz archivního areálu. Další vysoké nárůsty byly u vodného a stočného (index 1,87), plynu (1,68), drobného hmotného majetku (např. nábytek, neinvestiční stroje a přístroje) (1,57), nákupu knih (1,4), pevných paliv (1,37), úklidu a čištění (mj. nákup etoxenu pro sterilizační komory) (1,34), běžné údržby (1,26) a výkonů spojů (1,2). Tyto nárůsty jdou na vrub jak vyšší spotřeby, tak růstu cen. Přibližně na úrovni roku 1995 zůstaly výdaje za ostatní všeobecný materiál (např. archivní krabice) (1,09), pohonné hmoty a mazadla (1,02) a kancelářský materiál (1,01). Pokles zaznamenaly výdaje za stěhování (0,95), za elektřinu (0,79), kde je však srovnání zkresleno vysokými doplatky za minulá léta v r. 1995, a na spotřební materiál (0,1). Opět se ukazuje, že rychleji rostou výdaje spojené se správou a provozem budov než ty, které bezprostředně souvisejí s odbornou činností archivu, i když ve srovnání s předchozím rokem bylo potěšitelné lepší finanční zajištění nákupu drobného hmotného majetku a knih.
Průměrná mzda rostla především díky valorizaci a zavedení 13. a 14. platu.


1992

1993

1994

1995

1996

průměrná mzda celková

5272

5823

6904

8181

9912

odb. prac.

6088

6349

7968

9036

11066

Vzhledem k tomu, že rozpočet mzdových prostředků nebyl navýšen o valorizovanou část, přetrvávaly problémy s poskytováním osobních příplatků a s přeřazováním pracovníků do vyšších platových tříd.

1994
Celkové náklady na činnost SÚA (bez stavebních investic, bez oprav nemovitostí a bez nájemného) v roce 1994 dosáhly 33 567 597,30 Kč. Vývoj finančního zabezpečení činnosti SÚA v posledních pěti letech podává tabulka.
Uvedená data jsou zčásti zkreslující, neboť ve sledovaném pětiletém období, proběhla delimitace agend a finančních prostředků mezi bezpečnostním a civilně správním úsekem a následně soustředění finančních prostředků na stavební investice, opravy nemovitostí a nájemné do investičního oddělení MV - CSÚ, takže kolísající cifry v příslušných položkových seskupeních neodrážejí skutečný vývoj nákladů. U mzdových prostředků je patrný skok při zavedení nové mzdové soustavy v roce 1992, ale další nárůst neznamená jednoznačně růst reálných příjmů, ale jde na vrub inflaci a rozšiřování personálního stavu SÚA.
Máme-li se pokusit o přibližné hodnocení vývoje finančního zabezpečení SÚA, můžeme vyjít z obecného údaje, že průměrná míra inflace v roce 1994 byla 10 %. Porovnáme-li tedy náklady za rok 1994 s rokem 1993 a stanovíme-li index růstu (rok 1993 = 1), měl by index růstu 1,1 znamenat, že finanční zabezpečení zůstalo na úrovni roku 1993, vyšší index by měl znamenat, že došlo k posílení výdajů, nižší index pak tu skutečnost, že došlo k restrikci rozpočtových výdajů nebo se podařilo dosáhnout úspor.
U celkových výdajů bylo dosaženo indexu 1,17, což je výsledek mírně příznivý. Výše indexu u jednotlivých výdajů však dosti kolísá, je proto třeba se podívat na jednotlivé větší výdaje zvlášť a hodnotit je samostatně. Prioritní pozornost zasluhují výdaje převyšující 100 000 Kč.
V položkovém seskupení 51 - investiční výstavba byl index roku 1994 1,22, což je relativně příznivé. Tento údaj se týká převážně tzv. strojních investic, tj. nákupu strojů a přístrojů s pořizovací cenou vyšší než 10 000 Kč. Vzhledem k dlouhodobému zanedbávání přístrojové vybavenosti archivů v minulých letech je však tento nárůst pomalý a nestačí skutečným potřebám archivů. Vyšší výdaje v tomto seskupení v letech 1991 a 1992 jdou na vrub jiné metodiky sestavování rozpočtu a větších nákladů na zařizování archivního areálu v Kamýku nad Vltavou.
V položkovém seskupení 52 - údržba a opravy (kromě oprav nemovitostí) byl celkový index růstu 1,73, u jednotlivých položek byl však velmi nevyrovnaný. Z větších výdajů byl největší index růstu u běžné údržby 2,08 a údržby spojovacích zařízení 2,14, naopak podprůměrný byl u oprav motorových vozidel 0,62 a ostatních oprav 0,76.
V položkovém seskupení 53 - materiální výdaje došlo k absolutnímu poklesu výdajů, index byl pouze 0,97. Nadprůměrný růst byl dosažen pouze u nákupu knih (index 1,29) a prací výrobní povahy (index 1,29) a zhruba na stejné úrovni zůstaly výdaje na pohonné látky a mazadla (index 1,11). Podprůměrné náklady byly vynaloženy na kancelářský materiál (1,02), pevná paliva (0,97), vodu (0,96), plyn (0,91), kancelářské stroje (0,85), operativní materiál (0,80), elektřinu (0,76), stavebně ubytovací materiál (0,48) a stroje pro zpracování informací (0,30).
V položkovém seskupení 54 - služby a výdaje nevýrobní povahy byl celkový index vcelku příznivý - 1,18, ale na tom mají rozhodující zásluhu odvody do FKSP a na zdravotní a sociální pojištění, které jsou odvislé od výše mzdových prostředků. Ostatní rozhodující ukazatelé tohoto položkového seskupení vůbec příznivé nejsou, neboť u výkonů spojů byl dosažen index 1,12 (kde se nedaří prosadit úsporná opatření při používání telefonů) a u výdajů na úklid, kde by byl žádoucí nárůst, došlo naopak k poklesu (index 0,88).
Ostatní položková seskupení zaznamenala nárůst výdajů. U seskupení 55 - cestovné činí index 1,46 a je předpoklad, že po vystěhování mimopražských depozitářů bude tento výdaj relativně klesat. U položkového seskupení 56 - mzdy činil index růstu 1,23 a u seskupení 57 - ostatní výplaty fyzickým osobám dokonce 1,99, což ovšem bylo dáno nízkým výchozím základem roku 1993.
Teoreticky vzato by měl růst nákladů sledovat alespoň růst míry inflace. Prakticky by však takový vývoj financování potřeb SÚA byl nedostačující, neboť je třeba odstraňovat nedostatky ve vybavenosti způsobené podhodnocením potřeb SÚA v minulých letech, zabezpečovat nákup materiálu a služeb, jejichž ceny rostou někdy rychleji než míra inflace, a zajistit provoz SÚA v mimořádných podmínkách, kdy souběžně nabíhá provoz archivního areálu na Chodovci a zároveň probíhá provoz v dosavadních objektech. Tato dvoukolejnost potrvá nejméně 3 roky a určité snížení provozních nákladů nelze očekávat dříve než v roce 1997 a výrazněji snad až v roce 1998.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.