Pracovní seminář k dokončení struktury databáze pro projekt "Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu"


Dne 10. října 2006 se v přednáškovém sále Národního archivu uskutečnil pracovní seminář, na němž měli odborníci z obou dalších řešitelských týmů – Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Muzea města Ústí nad Labem - možnost vyjádřit se ke struktuře dokončované databáze adresátů projektu. Koordinátorky projektu z Národního archivu, PhDr. Alena Nosková a PhDr. Zdeňka Kokošková, ve spolupráci s vývojovým pracovníkem systému výpočetní techniky Jiřím Bernasem seznámily kolegy s výsledky úvodního archivního výzkumu. Rešerše písemností uložených ve fondech centrálních úřadů zároveň umožnil zahájení prací na některých dílčích úkolech projektu, zejména však na tvorbě struktury databáze adresátů projektu. Po interních konzultacích v rámci instituce bylo možné představit jednotlivé rubriky a provést případné zásadnější změny.

Vlastní databáze, která bude v brzké době přístupná všem třem řešitelským týmům bude obsahovat údaje o osobách vedených po druhé světové válce v různých tzv. seznamech antifašistů (např. vlastníci průkazů antifašisty, členové meziválečné sociální demokracie či KSČ, osoby zařazené do tzv. antifatransportu, specialisté vyjmutí z odsunu), ale i podrobné údaje o jednotlivcích, jež se přihlásí jako adresáti projektu a poskytnou cenné vzpomínky na události staré více než šedesát let. Dojde tak k propojení údajů z množství přesně citovaných archivních dokumentů úřední povahy s informacemi z audiovizuálních nosičů dodávaných specialisty v rámci výzkumu tzv. oral history. Údaje o těchto osobách budou případně doplňovány i o digitální kopie soukromých písemností a rodinných fotografií.

Struktura databáze mapuje životní osudy jednotlivců v souladu se zadáním projektu, tj. od anexe českého pohraničí Německem v roce 1938 až po poválečné postihy tzv. nepřátelského obyvatelstva. Databáze obsahuje jednak základní osobní data, dále např. údaje o emigraci, účasti v odboji, důvodu, době a místu nacistické politické i rasové perzekuce, o účasti v armádách států protihitlerovské koalice a poválečných osudech jednotlivých osob. Databáze je současně koncipována tak, aby ji mohli průběžně doplňovat pracovníci všech tří institucí, které se podílejí na řešení tohoto projektu.

Pracovní seminář proběhl rovněž za účasti zástupce garanta projektu z Ministerstva zahraničních věcí pana Tomáše Pštrosse, jenž ocenil množství i kvalitu dosavadní práce odborníků Národního archivu na připravované databázi.