O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

 

logo       logo   logo       logo

Deutsch

Národní workshop Digitální strategie

Vážení pøátelé, kolegové archiváøi, historici, pedagogové a badatelé, dovolujeme si Vás pozvat na národní workshop s názvem Digitalizaèní strategie, který se bude konat v úterý dne 4. øíjna od 10 do 16 hod. v budovì Národního archivu v Praze na Chodovci. Workshop poøádá Národní archiv v rámci plnìní svých povinností vyplývajících z èlenství v mezinárodním spolku International Centre for Archival Research (ICARUS) .

Úèelem workshopu je seznámit archivní obec i odbornou veøejnost s èinností spolku ICARUS, se stavem digitalizaèních projektù probíhajících ve státních archivech, s možností mezinárodní výmìny odborných pracovníkù i zaèínajících archiváøù. Pøednesena bude informace o možnostech využití projektu Monasterium pro akademickou výuku, o mezinárodních odborných stážích pro studenty historie a archivnictví vèetnì mezinárodní výmìny pedagogických pracovníkù.

Program workshopu

Další informace

Prosíme Vás o pøedbìžné potvrzení Vaší úèasti na naše emailové adresy do 20.7. 2011.