Osmièky v èeských dìjinách
1948

Úvod 1/2

V období po druhé světové válce procházela česká společnost významnými proměnami
v politické, ekonomické, sociální, kulturní a národnostní sféře. Transformace let 1945–1948 znamenala pokus o vyrovnání se s důsledky nacistické okupace Československa a také specifický pokus o reformu nedostatků a problémů meziválečného liberálního systému. To mělo být provedeno cestou nových systémových kroků, směřujících k obnově demokratického zřízení
a ke zjednodušení i k předpokládané nápravě národnostních poměrů. Tento pokus však v nové konstelaci vnitropolitických sil a mezinárodního uspořádání neuspěl. Plně to prokázal charakter transformace, zahájené po únorovém komunistickém převratu v Československu v roce 1948, provázené vlnou masové nezákonnosti, represe a perzekuce. Tragické přeměny směřovaly
a vedly k likvidaci politické a hospodářské demokracie, občanské společnosti, politických svobod
a občanských práv, práv národů a národnostních menšin, zásad právního státu a ve svých důsledcích k totální proměně společnosti ve všech základních sférách.