Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpracování archiválií

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002

2002
Z plánovaných úkolů v 1. oddělení byly ukončeny práce na inventáři fondu Reambulované mapy, byly započaty práce na pořádání fondu Židovské kontrolní matriky a byla provedena aktualizace inventářů fondů Sbírka rukopisů a Sbírka neplatných archivních pomůcek. Jelikož se u posledních 2 fondů jedná o fondy minimálně badatelsky vytěžované, lze aktualizované inventáře používat, avšak pro velké množství oprav je bude zapotřebí v budoucnu počítačově zpracovat a pořídit inventáře nové. Podle plánu bylo prováděno pořádání, inventarizace a katalogizace rytin fondu Řád Benediktinů Břevnov (1703 ks rytin), jejichž katalogizace bude ukončena v r. 2003. Pro nemoc nebyl splněn jeden z hlavních úkolů této skupiny, dokončení inventáře fondu Pražské arcibiskupství IV. Rejstříkování map a plánů z fondů Česká léna, Stará a Nová manipulace probíhalo dle plánu. Rejstříkování fondu Nová manipulace bylo z technických důvodů (chyběl odpovídající počítač i program) nahrazeno rejstříkováním map a plánů z fondu Hejtmanství německých lén. Z neplánovaných úkolů proběhlo zpracování dodatků k fondu Patenty a zapracování dodatků fondu Kollmann, Hynek, které jsme získali z Národního muzea.
Druhé oddělení věnovalo maximum času (60,6 % ze dnů na pracovní úkoly) zpracování archiválií. Na okraj této skupiny je třeba letmo zmínit činnosti spojené ještě s předarchivní péčí, která se ve 2. oddělení objevila díky pomoci dvou členů oddělení při likvidaci následků srpnových povodní v centrálních státních úřadech.
Nejvíce dnů ze zpřístupňovacích prací bylo už takřka tradičně věnováno zemědělským fondům. Z nich se v minulém roce po mnoha peripetiích a takřka pionýrských pokusech dočkal vytištění dokončený inventář fondu Účtárna císařských soukromých a rodinných statků Praha, který je připraven pro metodickou komisi. Zásadně postoupily práce na pořádání a inventarizaci fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných fondů Vídeň, který je téměř uspořádán, z velké části inventarizován a je opatřen úvodem. Kromě dokončení inventarizace stojí před správkyní a zpracovatelkou fondu úkol dořešit zpracování map z tohoto fondu, což by se mělo stát ve spolupráci s metodickou komisí, jíž bude inventář během roku rovněž předložen ke schválení. Poslední z trojice zemědělských fondů, jejichž pomůcka čeká po úpravách a přepsání rejstříků pouze na projednání a schválení na metodické komisi, je fond Inspekce císařských soukromých a rodinných statků Smiřice.
V oblasti horních fondů znatelně postoupily práce na inventáři Staré montanum, kde bylo nově vytvořeno 1067 regestů a kde by práce měla s pomocí programu Janus dál směřovat k dopracování prvního ze svazků inventáře v programu Janus. Dále byla určena a zařazena další část nezpracovaných archiválií z fondů samosprávy - Zemského ústavu pro choromyslné Praha, Zemského ústavu - Hospodářská akademie Tábor, Zemského zastupitelstva a Zemského výboru a do SÚA nově převzatých jednotlivin z registratury Zemské porodnice a nalezince. Mezi významné inventarizační počiny je třeba zařadit dokončení přepracovaného a doplněného inventáře fondů k roku 1848. Skutečnosti by zde přesněji odpovídalo množné číslo nejen u fondů, ale i u pomůcky, protože půjde o 5 samostatných svazků s vlastními rejstříky. Celkově byly po doplnění o nový materiál vytvořeny nové regesty nejen k doplňkům, ale i k obrovskému množství dalších dokumentů. Celý text byl revidován, odstraněno mnoho chyb či nepřesností, opravena a v případě místního rejstříku aktualizována hesla, podrobný rejstřík věcný přibyl zcela nově. Lehce upraven byl i úvod, resp. jeho pasáže, které byly nejsilněji poplatné době vzniku (resp. politickému systému), a za něj byl připojen důkladný záznam o přepracování pomůcky, doplňcích, úpravách a změnách. Tuto práci je také možné považovat za další ze zásadních testů programu Janus, v němž byly záznamy po naskenování z původního inventáře zpracovány a upraveny. Až na některé nedotaženosti v přípravě pro tisk poskytoval program velmi dobré služby, především v práci s rejstříky.
Mezi katalogizačními pracemi je třeba uvést v první řadě dokončený 15. díl katalogu fondu Zemský výbor, revidovaný a opatřený rejstříky rovněž v Janusu, jímž tak došla završení práce na letitém původním konceptu. I zde závisí vytištění na časových a technických možnostech kolegů z 8. oddělení. O velké množství záznamů je bohatší další "janusovská" databáze v oddělení, katalog Prezídia ministerské rady Vídeň, kam přibylo více než 2700 záznamů s rejstříky. Po korektuře již uložených záznamů bychom rádi zpřístupnili výsledky již několikaleté práce badatelům, forma prohlížení bude opět záležet na kolezích informaticích. Ke svému konci se přiblížila "papírová" fáze soupisu konfiskovaného tisku, kde po předchozích podkladech z fondu Vrchní státní zastupitelství bude připraveno k přepisu do počítače několik tisíc karet z fondu České místodržitelství - prezídium. Nyní nastává druhá fáze, uložit získané údaje do databáze Janus, která by měla sloužit jak k vytištění tohoto soupisu, tak k vyhledávání v databázi. Pokud jde práci v programu, do nějž se ukládají údaje o spolcích z fondu České místodržitelství - všeobecná registratura, nelze pominout především jeho dokončení. Po řadě interních diskusí, jednáních s programátorem a mnoha testech se podařilo dosáhnout stavu, kdy nynější verze pod Windows nabízí možnost rychlejší a pružnější práce, než jakou mohl poskytnout jeho předchůdce. Bylo uloženo 800 nových záznamů.
Ve třetím oddělení nemohla být v roce 2002 stále ještě věnována dostatečná pozornost zpracování archiválií. Oddělení teprve dokončovalo generální inventuru a potýkalo se s obrovitou nahlédací agendou. V současnosti jsou dokonce z technických důvodů přerušeny práce na ukládání inventárních záznamů fondu Ministerstvo vnitra - Londýn do databáze v programu Janus. Hotový je však úvod k inventáři.
Archivní fond Londýnský archiv - sbírka dokumentů o rozsahu 25 kartonů, který byl původně připraven k delimitaci do jiných archivů, byl na základě rozhodnutí metodické komise zinventarizován a zároveň nově adjustován. V současnosti již probíhají redakční práce na inventáři. Dokončovací práce probíhají i na soupisu spolků ve fondu Ministerstvo vnitra - nová registratura, sign. D 3111.V podzimních měsíci roku 2002 byly zahájeny práce na prohloubeném inventáři k fondu Německý státní ministr pro Čechy a Moravu. Vzhledem k intenzivnímu využívání tohoto fondu bude naší snahou záhy předat studovně hotovou archivní pomůcku. Tento fond byl spolu s fondem Úřad říšského protektora (114) opatřen i novými štítky.
Dlouhodobý projekt katalogizace protokolů schůzí vlád byl omezen na pouhou kolaci textu k 11. čs. vládě a na přípravné kroky k práci na katalogizaci 12. vlády.
Časově nejnáročnější úkol oddělení představuje adjustace fondu Policejní ředitelství Praha1941-1950 a průběžné ukládání dat (inventárních záznamů) do počítačové databáze. Nově uloženo je již přes 9 300 kartonů, v průběhu roku se tedy podařilo zpracovat dalších 3 800 krabic, a to včetně doplňování četných reponend.
Čtvrté oddělení pokročilo v archivním zpracování několika fondů. Národní správa majetkových podstat je fond, do kterého přibyly další celky z přejímek z Ministerstva financí. Provedli jsme potřebnou revizi zpřístupněné části základní řady nemovitostí, tuto řadu jsme doplnili a zároveň jsme doplnili databázi. Současně jsme pořádali druhou věcnou skupinu fondu (rovněž nově převzatý celek) - doklady k movitému majetku.
Registratura Ministerstva zdravotnictví byla přejímána postupně v letech 1970-1998, nemá souvislé vnitřní členění, signatury jsou velice roztříštěné a objevují se pouze v nejstarším období. Fond jsme utřídili na základní věcné celky, byly vyčleněny části písemností z let 1918-1945 a předány 3. oddělení (64 kartonů). Vzhledem k badatelským požadavkům jsme v druhé polovině roku podrobně uspořádali, zinventarizovali a uložili do počítače zápisy z kolegií. Kolegia se nedochovala v úplnosti (r. 1952-1954 torzo), využili jsme proto možnosti doplnění údajů do databáze z fondu ÚV KSČ, ve kterém jsou některé chybějící zápisy uloženy.
Fond G. Husák-zahraničí jsme utřídili na věcné skupiny(teritoria) a zahájili jsme pořádání. Pokračovali jsme v abecedním pořádání a adjustaci do archivních kartonů osobních spisů vězněných z let 1960-1970 (více než 1000 kartonů, mimo plán).
Zpřístupňovací práce vždy bezprostředně souvisí s nahlédací a badatelskou agendou, ale bohužel bez možnosti ukončit postupně jednotlivé úkoly, protože "nápad" nahlédací agendy, příprava archiválií pro studovnu a spolupráce s ústředními úřady na mnoha kauzách odvádí řadu zaměstnanců od pořádání a inventarizování. Že jde o začarovaný kruh, který se nám vymstí, bude-li snad novým archivním zákonem zrušena ochranná lhůta třiceti let, si plně uvědomujeme.
Posledním zadáním čtvrtého oddělení bylo ,,rozpuštění sbírky zemědělsko-lesnických dokumentů". Sbírka jako soubor archiválií z řady fondů bývalého zemědělsko-lesnického oddělení se vytvářela od roku1990 z důvodů nahlédací agendy v záležitostech restitučního řízení. V roce 2002 byla roztříděna a archiválie byly uloženy zpět do jednotlivých fondů. Celkem bylo takto založeno 2072 položek do fondů 3. a 6. oddělení a roztříděno bylo 400 kartonů. V souvislosti s rozpuštěním restituční sbírky a zakládáním materiálu byla nejfrekventovanější část fondu ČSSS vzhledem k jejímu špatnému fyzickému stavu a roztříštěnosti roztříděna abecedně podle územních celků a nově adjustována.
V pátém oddělení nebylo, mj. i z důvodu řešení následků povodní v předarchivní péči, dokončeno třídění a pořádání odboru uranu bývalého Federálního ministerstva paliv a energetiky, který byl převzat v září 2001 - uspořádání předpokládáme v 1. čtvrtletí 2003. Podobně je tomu u Čs. obchodní komory, kde třídění pokračuje. Ze souboru privatizačních projektů Ministerstva zemědělství je detailně (na čj.) sepsáno 60 kartonů.
V šestém oddělení plynule pokračovaly zpřístupňovací práce ve fondech Svaz Čechů z Volyně (inventář bude předložen ke schválení v roce 2003) a YMCA, přičemž na pořádání posledně uvedeného fondu se významně podílel člen vedení YMCA Mgr. Pavel Hlaváč. Kvitovat s povděkem lze s ohledem na časové možnosti postup pořádacích prací ve fondu Svaz protifašistických bojovníků - ústřední výbor a zahájení pořádacích prací v Rodinném archivu toskánských Habsburků - v části Leopold II., jež se stane v příštím roce tématem pro jednání metodické komise. Na druhé straně nelze vyjádřit spokojenost s tempem zpřístupňovacích prací ve sbírce Ministerstvo zahraničních věcí - výstřižkový archiv III - pokud by nedošlo k podstatnému urychlení prací, k jejich dokončení by došlo v horizontu 10 - 12 let, což je i z hlediska prostorové situace neúnosné.
Ani v roce 2002 nebylo přistoupeno ke zpracování větších archivních fondů a sbírek fotografických a kinematografických dokumentů. Zaměřili jsme se především na pokračování a příp. dokončení minulých prací a na revizi dřívějšího uspořádání. Evidovali jsme přírůstky bezpečnostních mikrofilmů (celkem 826 svitků), jejichž množství v souvislosti se zahraničními zakázkami velmi vzrostlo. Jeden z pozitivních důsledků generální inventury je skutečnost, že jsme začali ve funkci bezpečnostních evidovat i negativy zhotovené původně jako dokumentační příloha konzervačních protokolů (listiny, pečeti). Vzhledem k obrovskému množství (zatím předáno z 1. oddělení do fotosbírky 3600 kusů) však nebyla tato evidence dokončena. Pokračovala evidence a katalogizace negativů, pozitivů a mikrofilmů zhotovených fotoateliérem SÚA. Byla prováděna i základní evidence nově přejatých a delimitovaných fondů a sbírek či jejich částí. Ze zvukových dokumentů bylo započato s pořádacími pracemi dvou menších osobních fondů Pluhař a Ježek, kde se ukázaly být zajímavé souvislosti s nahrávkami radionaslouchací služby. Pokračuje inventarizace a rejstříkování fondu FČTK 1930-1939 a tzv. KV KSČ Praha, tento fond však bude muset být nově uspořádán.

2001
Jestliže ve srovnání s loňským rokem v celkovém souhrnu narostla pracovní doba věnovaná předarchivní péči cca o 200 dnů, pořádání a inventarizaci jsme se mohli věnovat o více než polovinu vynaloženého času méně. Více jsme se stěhovali a kupodivu i katalogizovali a ukládali do databází. Prozatímní podmínky v manipulačních místnostech depozitáře, jež trvaly až do druhé třetiny září minulého roku a usazování se v nové budově si prostě musely vybrat svou poslední daň. Provozovaly se činnosti nenáročné na manipulační prostory. Navíc většina oddělení prioritně plnila úkoly vyplývající z generální inventury fondů. Třetí a čtvrté oddělení nemělo dostatek času ani na generální inventuru, natož na zpracování archiválií. Kolegy z prvého z jmenovaných útvarů pohltila zcela správní agenda, archiváři spravující fondy ústředních státních orgánů z období po roce 1945 a složitý fond ÚV KSČ rozložili svou pozornost mezi obsluhu badatelů a také nemalou úřední nahlédací činnost presenční a korespondenční.
Je s podivem, že za takovýchto podmínek přesto pokračovaly či dokonce byly dokončeny některé zpracovatelské projekty. Druhé oddělení nemuselo díky dobré připravenosti obětovat příliš sil inventuře a dovolilo si více než padesát procent pracovního času na zpřístupňovací úkoly. K nejrozsáhlejším úkolům v této oblasti lze přičíst inventarizaci fondu Účtárna císařských soukromých a rodinných statků Praha, která stojí před dokončením: vytištěním z databáze Janus a konečnou redakcí. Oproti tomu na počátku je minulý rok započaté pořádání Ředitelství císařských soukromých a rodinných fondů Vídeň. V neposlední řadě je třeba zmínit inventář fondu Inspekce císařských soukromých a rodinných statků Smiřice, jenž bude předložen ke schválení. V oblasti montanních fondů byla uzavřena dlouhodobá práce na určování dokumentů do fondů Vrchní horní úřad Příbram, Horní úřad Kutná Hora a především Staré montanum. V rámci vytváření pomůcky posledně zmíněného fondu nyní budou prohloubeny pasáže původního konceptu inventáře, které nebyly dostatečně rozpracovány. Přehled doplňují dohotovený revidovaný a opravený inventář Ministerstva obchodu Vídeň, dokončený a opravený inventář Soudní uvozovací komise Praha a do poslední etapy konečně vstupuje i do značné míry přepracovaný inventář k fondům z roku 1848. V posledním případě jsme se po několikanásobném doplnění novým materiálem a vytvoření nových regestů rozhodli proporcionálně rozpracovat do regestů i mnoho set dalších dokumentů, jež dosud byly podchyceny pouhým nadpisem. Mimo to byla opravena chybná manipulace desítek dokumentů, u dalších byly upraveny nesprávné či zavádějící regesty. Tento důkladný přístup je spolu s počtem nově vytvořených regestů, jichž jen v letošním roce bylo sestaveno takřka 500 (spolu s předchozím rokem přes tisíc), příčinou toho, že definitivní dokončení "přestavby" dotčeného inventáře se přehouplo ještě do dalšího roku.
V oblasti katalogizačních prací se podařilo učinit velký posun především v rámci katalogizace Prezídia ministerské rady Vídeň a při plnění spolkové databáze založené na podkladech fondu České místodržitelství – všeobecná registratura. Dále jsme po ukončení revize a vytváření nových karet konfiskovaného tisku ve fondu Vrchní státní zastupitelství začali s podobným soupisem ve fondu České místodržitelství – prezídium, v rámci signatury věnované tiskovým záležitostem. S přibývajícím množstvím záznamů (jen v PM je jich nově přes dva tisíce) se stále naléhavěji objevuje požadavek adaptovat program Janus pro potřeby databáze podchycující tyto záznamy. V neposlední řadě se v uplynulém roce konečně ve větším rozsahu rozeběhly práce na 15. dílu katalogu fondu Zemský výbor, jenž by měl po letech završit řadu předcházejících svazků.
Časově nejnáročnější úkol třetího oddělení představuje ukládání fasciklů fondu Policejní ředitelství Praha (1941-1950) do krabic. Od září byla tato práce svěřena pouze dvěma pracovníkům - důchodcům a zbytek oddělení se potýkal zejména s písemnou úřední agendou. Přes naprosté vytížení se podařilo adjustovat dalších 2300 kartonů, a to včetně doplnění materiálu o reponenda.
Na základě Dohody o realizaci projektu ČSBS "Záchrana a zpřístupnění dokumentů k nacistické perzekuci" bylo ještě dokončováno ukládání rejstříků z fondů Úřad říšského protektora (114) a Státní ministr (110) a jsou postupně 8. oddělením připravovány k poskytnutí zadavateli. Aby mohly tyto údaje sloužit alespoň jako interní pomůcka, je třeba provést jejich celkové sjednocení a revizi rejstříků. V oddělení se zároveň začalo pracovat na databázi cenných papírů ze zabaveného židovského majetku. Připravila se interní pomůcka fondu Koncentrační tábory – okupační vězeňské spisy - abecedně řazená hlášení německých měst. Tento soupis je určen pro rychlejší vyřizování agendy nuceného nasazení a věznění. Dlouhodobý projekt katalogizace protokolů schůzí vlád byl v minulém roce omezen na pouhé kolace a korektury textu z období 11. vlády.
Čtvrté oddělení roztřídilo a uspořádalo vládní usnesení z let 1945 – 1992. Současně provádělo revizi z hlediska úplnosti a přístupnosti. Do této části fondu Úřadu předsednictva vlády směřuje řada dotazů orgánů státní správy, jednotlivců a badatelů. Inventarizace vládních usnesení nebude v současné době prováděna, protože k usnesením existuje podrobná kartotéka s heslářem, která slouží pro vyhledávání. Pokračovalo zpracování fondu Národní správa majetkových podstat (detailní třídění dokumentů ke správě movitého majetku) a současně byl fond intenzivně využíván pro nahlédací agendu pro účely Mezinárodní organizace pro migraci. Mimo plán se nadále třídily a adjustovaly fondy Vězeňské služby ČR.
Páté oddělení se snažilo vymezit fondy z oblasti zahraničního obchodu, přistoupilo zde k třídění, vnitřní skartaci a pořádání. Dále se soustředilo na přemanipulování soupisu vládních usnesení týkajících se resortu paliv (jedna ze součástí fondu Federální ministerstvo paliv a energetiky), připravilo soupis odboru učilišť bývalého ministerstva hospodářství a dokončilo uspořádání a vnitřní skartaci živnostenských listů tohoto ministerstva.
V šestém oddělení plynule pokračovalo pořádání fondu Svaz Čechů z Volyně. Omezený časový prostor byl vyhrazen fondům Archiv Syndikátu novinářů ČR a Ministerstvo zahraničních věcí - výstřižkový archiv - III. část. U rozsáhlého fondu Svaz českých a moravských výrobních družstev proběhlo hrubé třídění fondu a uložení do kartonů bezprostředně po jeho převzetí, což si vynutil špatný fyzický stav tohoto šťastného nálezu Miroslava Kunta. Ke schválení byly předloženy inventáře k fondům Fiala Zdeněk prof. PhDr., Gajda Rudolf a Grigorovič - Barský Dimitrij Dimitrijevič. Schváleny byly pomůcky k fondům Čechová Gabriela PhDr. a Blachon Georges a k dílčí části Sbírky dokumentů ze zahraničních archivů, nazvané Dokumenty z ruských archivů.
Úsek "foto"se především z prostorových důvodů zaměřil na revizi dřívějšího uspořádání některých fondů a sbírek (archiv Svazu českých fotografů ) a nově uložil i Sbírku fotografií Svazu českých fotografů (více než 11.000 inv.č.). Přemanipulován byl i fond ČTK-Balkánpress (34 bm, tj. více než 30.000 evid.j. skleněných negativů) a některé další. Bez přerušení zde evidovali přírůstky bezpečnostních mikrofilmů (celkem 321 svitků), negativů, pozitivů a mikrofilmů zhotovených fotografickým ateliérem SÚA, kterých však bylo pouze 426 inv.j. Byla prováděna i základní evidence nově přejatých a delimitovaných fondů a sbírek či jejich částí. Dokončeno bylo zpracování Sbírky gramofonových desek a tato sbírka je připravena ke katalogizaci a rejstříkování (po zprovoznění síťové verze programu JANUS). Ve spolupráci se šestým oddělením pracovnice úseku zpracovaly část fondu Barský Dimitrij týkající se fotografií a společně byl připraven inventář. Zpracován byl fond FČTK 1919-1938, zbývá dokončit rejstříkovou část.
V osmém oddělení pokračoval převod strojopisných archivních pomůcek do elektronické podoby. Oproti předcházejícím letům jsou počty pomocí OCR převedených stránek archivních pomůcek nižší, na druhé straně však pokročilo výrazněji definitivní zpracování textů formou separace, které je velmi pracné (2812 stran oproti 2120 v roce 2000). Konverze je zajišťována na dvou počítačích, v následujících letech bude nutné daleko výrazněji využívat externí pracovníky (firmy).

Souhrnný přehled převodu archivních pomůcek do strojově čitelné podoby prostřednictvím OCR.
Stav ke dni 31.12.2001
hotovo/ rok19981999200020011998-2001
Strany (OCR)19361027113828347627838
Svazky (OCR)7495916115
Separováno stran--212028124932
přepsáno cca-3251147-1472

2000
V uplynulém roce se nepatrně zvýšil objem pracovní doby věnovaný vlastnímu zpracování archiválií. Dá se říci, že jde o téměř stejné množství, oč pokleslo penzum doby věnované předarchivní péči. Procentuální podíl nezpracovaných archiválií se v jednotlivých odděleních liší:

oddělení celková metráž z toho nezpracovánonezpracovaná metráž v %
1.13 259,10 451,673,40
2.15 191,97 586,08 3,85
3.25 779,40 3 753,0514,55
4.31 782,1219 099,6260,09
5.255,00255,00100,00
6.16 333,71 7 961,09 48,74
6. FFKD 725,02311,12 42,91
8. 238,60 40,60 17,01
Celkem 103 564,92 32 458,2331,34

V prvním oddělení se nejvíce pořádalo ve fondu Archiv Pražského arcibiskupství IV a Reambulovaných mapách. Pozornost byla věnována zpracování dodatků k fondům včetně oprav v inventářích. Revidoval se jeden z nejfrekventovanějších fondů Gen. her. sbírka Wumschwitz, k němuž byly pořízeny kopie pro velmi frekventovanou výpůjční agendu. Pokračovaly práce na fondu Čechy, Morava a Slezsko a na počítačové verzi inventáře Nové manipulace. Přibyly záznamy ve Sbírce katastrálních map v řadě C a ve Sbírce map, grafiky, foto. Téměř dokončen je inventář fondu Znakové vývody a čtyři dílčí inventáře ke Sbírce map a plánů a ke Sbírce grafiky.
Druhé oddělení inventarizovalo účtárnu fondu Ředitelství císařských a soukromých rodinných statků v Praze s pomocí databázového programu Janus. Další významné položky představují zpracování a inventarizace nezařazených písemností do fondu Staré montanum a určování nezpracovaného materiálu z tzv. vídeňských fondů (Ministerstvo obchodu Vídeň a Prezídium ministerské rady Vídeň). Byl dokončen soupis nebohemikálních archiválií v dílčí části fondu Ministerstvo vnitra Vídeň. V roce 1999 uzavřené práce ve Fondech k roku 1848 bylo nutno znovu a zásadním způsobem otevřít v důsledku delimitace jednotlivin ze Všeobecné sbírky Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ (6. odd.). Pokročilo ukládání do databáze Spolky a byly započaty práce na 15. dílu katalogu fondu Zemský výbor. Neplánovaně byl dokončen inventář Soudní uvozovací komise Praha.
Ve třetím oddělení byly přednostně zpracovány fondy dvou okupačních úřadů – Úřad říšského protektora a Německý státní ministr na základě Dohody o realizaci projektu Českého svazu bojovníků za svobodu "Záchrana a zpřístupnění dokumentů o nacistické perzekuci". Inventarizace a rejstříkování za pomoci výpočetní techniky proběhla i ve fondu Ministerstvo vnitra – Londýn. Přistoupilo se k soupisu signatury D 3111 – spolkové záležitosti ve fondu Ministerstvo vnitra – nová registratura. Pomalejším tempem pokračoval dlouhodobý projekt katalogizace protokolů ze schůzí prvorepublikových vlád. Do tisku byla odevzdána edice vybraných pasáží a rejstříky katalogu 11. vlády.
Čtvrté oddělení se nadále soustřeďovalo na zpracování badatelsky žádaných fondů a jejich částí. Ukončilo práce na fondu KSČ – ústřední orgány – archiv A. Novotného – kancelář (rejstřík a úvod). Po celý rok se invetarizoval fond Národní správa majetkových podstat v rámci již výše zmíněného projektu Českého svazu bojovníků za svobodu, který má napomoci řešení problému odškodnění obětí holocaustu. Mimo plán pokračovalo třídění a hrubé pořádání fondů z oblasti soudnictví, jež jsou neustále využívány ve prospěch nahlédací agendy.
Také 5. oddělení začalo pořádat své první fondy, a to z oblasti zahraničního obchodu, dále Úřad pro legislativu a veřejnou správu a Ministerstvo hospodářství.
Zpracování archiválií v 6. oddělení se zaměřilo především ke splnění závazků vůči smluvním partnerům (Archiv Syndikátu novinářů ČR, Sokol Paříž, osobní fond Grigorovič – Barský,). Dokončily se inventáře započaté v uplynulých letech či pokračovaly již zahájené úkoly – osobní fondy Blachon, Culka, Čechová, Fiala, Gajda, KSČ – ústřední orgány – XIV. sjezd. Pokračovalo se ve zpracování fondů, jež jsou badatelsky hojně využívány či do nichž směruje nahlédací agenda (Český fond výtvarných umění – Dílo, Dokumentace, rodinné archivy, Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv – 3. část, Svaz Čechů z Volyně). Zcela schválen je katalog k fondové části Dokumenty z ruských archivů.
V úseku foto-fono-kino dokumentace probíhala základní evidence pozitivů, negativů, mikrofilmů, kinematografických filmů a zvukových dokumentů, zhruba jedna čtvrtina byla zkatalogizována v databázi Janus a Foto. Ke schválení byly předloženy katalogy kinematografických filmů fondů Výzkumný ústav pozemních staveb a Ústav stavebních informací. Rozpracován byl katalog Sbírky gramofonových desek a katalog fotografií k osobnímu fondu Barský.

1999
I když se archiváři v roce 1999 věnovali více ve srovnání s předchozími lety zpracování archiválií, přesto to nestačilo tempu přírůstků nezpracovaného materiálu a poměrná zpracovanost archivních fondů opět poklesla. Zatímco v r. 1998 byla zpracovanost archiválií v SÚA 69,5 %, koncem r. 1999 poklesla na 67,7 %.
V 1. odd. byly dokončeny inventáře k fondu Sbor nejvyšších úředníků a ke Sbírce grafiky a Sbírce fotografií. Před dokončením jsou archivní pomůcky ke Znakovým vývodům a ke Sbírce svatebních a úmrtních oznámení.
2. odd. se věnovalo zpracování archivních fondů v rámci prostorových možností, které dává situace na Chodovci. Bylo dokončeno třídění, pořádání, inventarizace a delimitace nezpracovaných archiválií z okruhu zemské politické správy (fondy k r. 1848, České místodržitelství). Bezprostředně po převzetí byly zapracovány přírůstky do Zemské porodnice a nalezince Praha. Současně s revizí fondů zemské samosprávy probíhalo zpracování dodatků fondů Zemský výbor, Stavovská zemská pokladna a účtárna a Divadelní intendance - česká. Byla ukončena inventarizace dodatků k Archivní registratuře. Do fondů tzv. vídeňských ministerstev byly zareponovány nalezené dodatky. Pokračovalo určování nezpracovaných jednotlivin v montanních fondech a třídění a pořádání účtárny Ředitelství císařských, soukromých a rodinných statků Praha. Prohloubenější formy zpracování byly v činnosti 2. odd. zastoupeny katalogizací Presidia ministerské rady Vídeň a rejstříkováním personálních spisů vysokoškolských učitelů z fondu Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň. Byla obnovena evidence konfiskovaných periodických tisků ve fondu Vrchní státní zastupitelství Praha.
Ve 3. odd. bylo zahájeno pořádání a inventarizace fondů Ministerstvo vnitra - Londýn a Úřad říšského protektora - dodatky a současně s ukládáním spisů kurentní spisovny do krabic se prováděla reinventarizace tohoto fondu. V dlouhodobém úkolu katalogizace schůzí vlád se pokračovalo pracemi na katalogu a edici 11. čs. vlády.
Ve 4. odd. byly dokončeny pořádací a inventarizační práce části fondu KSČ - ústřední orgány pocházející z činnosti kanceláře A. Novotného. Na základě výzvy Ministerstva zahraničních věcí ke spolupráci na řešení problému odškodnění obětí holocaustu oddělení převzalo rozsáhlý celek spisů bývalé Národní správy majetkových podstat a přistoupilo k jeho zpracování. Dle časových možností pokračuje třídění, hrubé pořádání a krabicování fondů z resortu justice, v nichž je rozsáhlá nahlédací agenda.
Zpracování fondů v 6. odd. vyplynulo především z potřeb nahlédací agendy (Český fond výtvarných umění - Dílo), stěhování (Československo-sovětský institut - tisková dokumentace) či ze smluvních závazků vůči soukromým původcům (Česká strana národně sociální, Syndikát novinářů ČR, Sokol Paříž, D. D. Grigorovič - Barský). Byly schváleny inventáře k fondům MUDr. Max Egon Wolf a Společnost pro starou českou hudbu.
V úseku FFKD byla dokončena nová evidence tzv. Voráčkových negativů. Průběžně probíhala inventarizace Sbírky kinematografických filmů a byly inventarizovány kinematografické filmy, které jsou součástí fondů Výzkumný ústav pozemních staveb a Ústav stavebních informací. Byla dokončena inventarizace Sbírky gramofonových desek.
8. odd. se podílelo na tvorbě několika archivních pomůcek při využití programu Inventář a samo v tomto programu pořídilo soupisy fondů Poštovní technický zkušební ústav a Architekt J. Danda. Prostřednictvím OCR bylo do elektronické podoby převedeno 61 svazků dříve vyhotovených inventářů.

1998
Jak již bylo řečeno výše, podařilo se v r. 1998 věnovat více času na zpracování archiválií, i když z personálních a pracovních důvodů nemohlo být na tyto úkoly vynaloženo tolik pracovní doby, kolik by bylo třeba ke snížení procenta nezpracovaných fondů a ke zpřístupnění některých velmi žádaných fondů. Situace v jednotlivých odděleních se liší podle množství nezpracovaných archiválií (1. odd. - 348,75 bm, 2. odd. - 1763,5 bm, 3. odd. - 2001,4 bm, 4. odd. - 17871,67 bm, 6. odd. - 8039,63 bm) a podle míry zaneprázdnění jinými úkoly.
V 1. odd. bylo dokončeno před delimitací do SOA Plzeň uspořádání fondu Dominikáni Cheb. Zpracován byl fond Konses nejvyšších úředníků a dodatky k fondům České gubernium, Sbírka map a plánů a Sbírka fotografií. Bylo zahájeno pořádání fondu Archiv pražského arcibiskupství IV a připraven návrh na zpracování fondu APA - ordinariát. Pokračovaly práce na fondu Čechy, Morava, Slezsko a na počítačové verzi inventáře Nové manipulace.
Ve 2. odd. byly obnoveny práce na katalogu k fondu Prezídium ministerské rady Vídeň 1852-1918. Vzhledem k tomu, že všichni členové původního pracovního týmu již odešli do důchodu, přikročilo se i ke sjednocení katalogových záznamů a vypracování závazné metodiky postupu dalších prací. Pokračovalo třídění a pořádání účtárny fondu Ředitelství císařských, soukromých a rodinných statků Praha 1348-1918. Byla dokončena inventarizace archivní registratury z manipulačního období 1991 - 1992. Bylo oživeno rejstříkování spisů o konfiskovaných tiscích ve fondu Vrchní státní zastupitelství Praha a dokončeno rejstříkování personálních spisů vysokoškolských pracovníků z fondu Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň.
Ve 3. odd. pokračoval dlouhodobý projekt katalogizace protokolů schůzí vlád předmnichovské republiky přípravou katalogu a edice vybraných pasáží 11. vlády.
4. odd. se soustředilo na zpracování badatelsky žádaných částí fondů jako je ve fondu KSČ - ústřední orgány archiv A. Novotného a ve fondu Ministerstvo kultury Sekretariát pro věci církevní. Pro potřeby nahlédací agendy se přistoupilo k třídění a hrubému uspořádání fondů z oblasti justice a části fondu Ministerstvo práce a sociální péče, týkající se židovského majetku.
Také 6. odd. vykonávalo zpřístupňovací práce většinou v návaznosti na potřeby nahlédací agendy, stěhování či přejímání archiválií. Soustavněji se pracovalo na utřídění kartoték Výboru pro dějiny protifašistického odboje při Ústavu dějin KSČ a fotoarchivu Svazu protifašistických bojovníků. V úseku foto- fono- kino- dokumentace se inventarizovaly přírůstky jednotlivých archivních souborů.

1997
Vzhledem k naléhavějším úkolům archivu jako bylo stěhování, základní evidence, badatelská a nahlédací agenda se ani v roce 1997 archiváři příliš nedostali ke zpracování archiválií, takže množství nezpracovaných archiválií se nepodařilo snížit, ale naopak s ohledem na další přírůstky toto množství ještě více vzrostlo.
V 1. odd. pokračovaly práce na zpřístupnění Sbírky fotografií a negativů, Sbírky přepisů - Drážďany a Sbírce soudobé dokumentace a byly zahájeny přípravné práce na zpracování fondů Archiv pražského arcibiskupství IV. a APA - ordinariát. Byly zinventarizovány listiny fondu Dominikáni Cheb, zakoupené z antikvariátu a připravené k delimitaci do SOA Plzeň. Pro nedostatek času byly odloženy práce na pořádání a inventarizaci fondů Židovské kontrolní matriky, APA - duplikáty matrik, dodatky k řádovým archivům a dodatky k Českému guberniu. Pravidelným tempem pokračovala katalogizace a rejstříkování fondů Nová manipulace, Čechy, Morava, Slezsko a Sbírka map katastrálních.
Ve 2. odd. byla dokončena revize inventáře Inspekce císařských soukromých a rodinných statků ve Smiřicích a bylo zahájeno třídění účtárny fondu Ředitelství státních lesů a statků Praha. Zpracování Archivní registratury dospělo k manipulačnímu období 1991-1992. Dle časových možností pokračovalo rejstříkování personálií profesorů vysokých škol z fondu Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň.
Ve 3. odd. proběhly drobnější pořádací práce ve fondech Zemský úřad Praha a Ministerstvo vnitra - nová registratura. Potřebami badatelské nebo nahlédací agendy byly vyvolány revizní práce ve fondech Cikánský tábor Lety, Okupační vězeňské spisy, Národní soud, Ministerstvo práce a sociální péče - reemigrace a Policejní ředitelství Praha - presidium. Do tisku byl připraven rukopis katalogu protokolů schůzí 10. čs. vlády z r. 1929.
Ve 4. odd. byl dokončen dílčí inventář k části fondu KSČ - ústřední orgány - kancelář A. Novotného - mezinárodní vztahy. Pokračovalo pořádání fondu Mini-sterstvo kultury - církevní záležitosti a podle aktuálních potřeb byla zpřístupněna část fondu Ministerstvo práce a sociální péče, týkající se restitucí židovského majetku v letech 1946-1951.
6. odd. se po svém konstituování zapojilo částečně i do pořádacích prací. Byly roztříděny kartotéky Výboru dějin protifašistického odboje při Ústavu dějin KSČ, přikročilo se k třídění fotoarchivu Svazu protifašistických bojovníků, byl zrevidován fond Ukrajinské muzeum a částečně byla zpracována sbírka Dokumenty z ruských archivů k dějinám Československa.
V úseku foto- fono- kino- dokumentů byly kromě standardních trvalých úkolů zpracovávány i audiovizuální dokumenty, gramodesky, štočky a pozůstalost F. Drtikola.

1996
Ani v roce 1996 se ještě nepodařilo upřít hlavní pozornost na zpřístupnění nezpracovaných archivních souborů, neboť to nedovolily jiné, důležitější úkoly. Stále tak narůstá podíl nezpracovaných archiválií, který koncem roku 1996 činil zhruba 27 %. Situace je pochopitelně značně rozdílná v jednotlivých odděleních. Zatímco v 1. odd. (96,7 %) a ve 2. odd. (98,8 %) je zpracovanost archivních souborů téměř úplná a těmto oddělením zbývá zpracovat dodatky, přepracovat nebo prohloubit nevyhovující pomůcky a pokračovat v programu katalogizace nejdůležitějších souborů nebo jejich částí, ve 3. odd. je stav zpracovanosti ještě nad celoarchivním průměrem (85,9 %) a je předpoklad, že toto oddělení se během několika let dostane co do zpracovanosti fondů na úroveň 1. a 2. odd. Nízká zpracovanost byla v dosavadním 4. odd. (58,2 %), kde dosud nezpracovány byly především fondy po r. 1945 a fondy nestátní provenience. Podobná situace byla v 5. odd., kde je zpracovanost s pochopitelných příčin nejnižší (45,3 %). Do budoucna to znamená, že nejvíce nezpracovaných archivních souborů přechází do nového 4. a 6. odd.
V 1. odd. se zpracování archiválií týkalo především Sbírky map katastrálních a Sbírky studijních fotografií a v menší míře dodatků k Archivu pražského arcibiskupství a k řádovým archivům. Pokračovala katalogizace a rejstříkování Nové manipulace a Sbírky přepisů - Drážďany.
Ve 2. odd. se vedle třídění nezpracovaných dodatků a jejich delimitací pracovalo na inventarizaci Mapové sbírky a na katalogizaci a rejstříkování Ministerstva kultu a vyučování a montanních fondů. Nejvíce času na všechny druhy zpracování archiválií věnoval úsek foto - fono - kino - materiálů.
Ve 3. odd. byla dokončena reinventarizace fondu Státní úřad statistický - sčítání obyvatelstva 1930.
Ve 4. odd. probíhalo třídění fondu Svaz protifašistických bojovníků a osobního fondu Šmerha, uspořádány a zinventarizovány byly fondy Silva a Les.
V 5. odd. se zpracovávaly části fondů Ministerstvo školství a kultury, Ministerstvo kultury - sekretariát pro věci církevní, Ministerstvo vnitra, Generální prokuratura ČSR a Generální prokuratura ČSSR. Z fondu KSČ - ústřední orgány se inventarizovala členská evidence a materiály prvního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta A. Novotného.
Oddělení nestátních fondů třídilo kartotéky badatelsko - dokumentačního střediska Ústavu marxismu - leninismu a osobní fond Lumíra Soukupa.

1995
Tato oblast archivní práce patřila vzhledem k jiným, naléhavějším úkolům v roce 1995 mezi útlumové činnosti. Přesto i na tomto úseku probíhaly některé významné zpřístupňovací práce.
V 1. odd. pokračovaly práce na sestavení rejstříku k inventáři Nové manipulace a byly zahájeny stejné práce ke Staré manipulaci, aby společným rejstříkem byly oba tyto vzájemně související archivní soubory propojeny.
Ve 2. odd. byly zpracovány soubory ASS Michle, ASS Ronov, ASS Zbiroh a Správa Millesimovského majetku do jednoho fondu Administrace státních statků. V rámci přípravy na stěhování probíhalo reponování vytříděných archiválií do příslušných fondů, krabicování fondu Policejní ředitelství Praha a vnitřní skartace v poštovní sekci Ministerstva obchodu Vídeň. Pokračovalo rejstříkování personálií z fondu Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň a katalogizace map a plánů.
3. odd. hlavně pokračovalo v reinventarizaci fondu Státní úřad statistický - sčítání obyvatelstva 1930.
4. odd. dokončilo prozatímní inventární soupis Ministerské komise pro agrární operace a inventář Sbírky Ústředního zemědělsko-lesnického archivu. Byly zahájeny pořádací práce na fondu Silva - družstvo pro zpeněžení produktů lesního hospodářství. Po opravách a úpravách byly odevzdány prozatímní inventární soupisy k fondům Ministerstvo státních statků a Hlavní správa výkupu ministerstva výkupu.
V 5. odd. byly v rámci přípravy na stěhování uloženy do krabic písemnosti ÚV KSČ a probíhala inventarizace členské evidence KSČ.

1994
Jak již bylo řečeno výše, nebylo v uplynulém roce zpracování archiválií osnovnou činností archivu. Pouze 1. a 2. oddělení vyšetřilo více času na tyto úkoly. Celkově je třeba přiznat, že zpracování archiválií se až na výjimky netýkalo profilujících fondů archivu a že se nepodařilo ani v uplynulém roce dokončit archivní pomůcky některých významných fondů, které jsou již uspořádány (Nová manipulace, Federální úřad pro tisk a informace, Český úřad pro tisk a informace, Generální prokuratura).
V 1. oddělení pokračovaly práce na rejstřících k inventáři Nové manipulace, zpracovávaly se dodatky ke Staré manipulaci, k několika řádovým archivům a ke sbírce přepisů ze zahraničních archivů a pořádaly se sbírky výstřižků, fotografií, negativů, rytin a map. V rámci přípravy na důkladnou konzervaci a restaurování fondu Desky zemské byl určitý čas věnován i revizi dřívějšího uspořádání tohoto fondu.
Ve 2. oddělení pokračovaly dlouhodobé práce na zpracování Sbírky map a plánů, Spolku pro chemickou a hutní výrobu, registratury SÚA a sbírky pozitivů, negativů a mikrofilmů. Vedle toho byla hlavní pozornost věnována montánním fondům, jejich roztřídění, delimitaci, reponendům i pořádání a inventarizaci (hlavně Administrace státního statku Michle, Administrace státního statku Ronov, Správa Millesimovského majetku, Horní úřad Jihlava aj.). V tomto oddělení pokračovaly i katalogizační a rejstříkovací práce, zejména u fondů Presidium ministerstva vnitra Vídeň, Negativy, pozitivy a mikrofilmy, Staré montanum a Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň.
Ve 3. oddělení byly po 10 letech obnoveny práce na katalogizaci a rejstříkování schůzí vlád předmnichovské republiky. Tímto způsobem byla zpracována 11. československá vláda, jejíž materiály jsou ze všech předmnichovských vlád nejrozsáhlejší. Na katalogizaci se podílelo 5 pracovníků oddělení a smysl tohoto úkolu byl i didaktický, aby se v této práci zacvičili i noví pracovníci, kteří musí nahradit ty, kteří z oddělení odešli nebo odejdou a nebudou již v této práci pokračovat. Přestože nebylo možno věnovat dostatek času druhému hlavnímu zpracovatelskému úkolu oddělení, tj. reinventarizaci a uložení do krabic fondu Státní úřad statistický - sčítání obyvatelstva 1930, pokročila práce i na tomto úkolu výrazně kupředu a je reálná naděje, že reinventarizace bude moci být ukončena do stěhování fondu.
Ve 4. oddělení probíhala revize map a plánů ve fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků a postupné zpřístupňování části Starého archivu Rodinného archivu Metternichů. Byly dokončeny zpřístupňovací práce fondu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Zbraslav - Strnady a Sbírky zemědělsko-lesnických rukopisů. Z potřeb nahlédací agendy vyplynula nutnost uspořádání celku "agrární operace", který je součástí fondu Ministerstvo zemědělství.
V 5. oddělení pokračovaly dle časových možností práce na zpřístupnění fondu Antonín Novotný (tj. sekretariátu prvního tajemníka ÚV KSČ A. Novotného).

1993
I když zpracování archivních fondů nepatřilo v roce 1993 mezi prioritní úkoly s ohledem na přípravu stěhování do archivního areálu, které má začít v roce 1995, podařilo se některým oddělením věnovat tomuto úkolu více času než v roce 1992 a dokončit zpracování některých rozdělaných fondů, zpřístupnit některé menší archivní fondy a průběžně pokračovat i na velkých zpřístupňovacích úkolech.
1. odd. doplnilo do fondů různé nezpracované a objevené dodatky, které sice co do kvantity nepředstavují velké množství, ale jednalo se o časově náročnou práci. Dále pokračovala práce na inventáři Nové manipulace, zejména přípravou rejstříkování, které proběhne na počítači.
2. odd. se věnovalo hlavně zpracování montánních fondů, registratury SÚA, Spolku pro chemickou a hutní výrobu, negativů a mikrofilmů.
3. odd. pokračovalo na reinventarizaci sčítání lidu z r. 1930 a zpřístupnilo dva osobní fondy předválečných politiků JUDr. Josefa Schieszla a Rudolfa Gajdy.
4. odd. pokračovalo ve zpracování složitého archivního fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků a dokončilo fond Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady - Zbraslav.
5. odd. se věnovalo jednak zpřístupňovacím pracem v bývalém archivu ÚV KSČ (A. Novotný, sekretariát), jednak na Kamýku (Československé ústředí knižní kultury) a s pomocí 9. odd. byl sestaven na počítači inventář Generální prokuratury z předávacích protokolů.
Jelikož množství přírůstků nezpracovaného materiálu bylo větší než rozsah nově zpracovaných fondů, zvýšilo se v roce 1993 procento nezpracovaných archiválií v SÚA na 21%.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.