Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Výstavy a další akce

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002

2002
Novým fenoménem, se kterým se pracovníci archivu museli v roce 2002 vypořádávat v podstatně větší míře než v letech minulých, se staly výstavy. Samozřejmě, nejde o jev zcela nevídaný v archivních kruzích, i SÚA se vždy podílelo na nejrůznějších výstavách a prezentovalo své nejcennější skvosty i na samostatných akcích dokonce na Pražském hradě. Zdá se však, že s novými možnostmi vlastní výstavní prostory v archivním areálu zároveň i další instituce objevily kouzlo a výpovědní hodnotu archiválií z ústředního archivu státu a akce stíhala akci. Odmítat všechna zapůjčení originálů dost dobře nejde - omezení daná Státním ústředním archivem a jeho konzervátory jsou už tak velmi přísná. Omezovat vlastní výstavní činnost by bylo nemoudré. Vždyť právě touto formou nejlépe umožníme širokému okruhu návštěvníků nahlédnout do běžně nepřístupného hájemství, pochopit funkci archivu i poznávat naší historii v netušených souvislostech a v materiálním zhmotnění často i velmi krásných artefaktů. Limitem vždy byly, jsou a budou finanční zdroje a schopnosti lidí. V našem prostředí se potvrdila organizační obratnost, fantazie a tvůrčí potenciál několika krystalizačních jader, jež se postupně transformovaly do samostatného oddělení pro práci s veřejností, k němuž přistupovaly dle jednotlivých událostí další osobnosti. Práce s veřejností (nejen pořádání výstav) dostala pevné formální kontury a přestala spočívat na nejistém základě dobrovolného neformálního týmu, jenž nebyl všemi plně respektován a nedisponoval potřebnými pravomocemi a personálním zázemím. Ke konci roku bylo konečně ustaveno samostatné oddělení, které však získalo zcela nový charakter především tím, že k němu byla přiřazena podatelna, úsek tisku a informátoři. Oddělení, které původně mělo mít v pracovní náplni zpracování a péči o dokumenty fotografické, kinematografické a zvukové, bylo značně rozšířeno.
Ve vlastních výstavních prostorách uspořádal archiv tři výstavy: 14. května se konala vernisáž výstavy "Miroslav Jodas, fotograf", v předvečer státního svátku, dne 27. září byla slavnostně otevřena výstava Česká panovnická a státní symbolika. Vývoj od středověku do současnosti a 12. listopadu se otevřela výstava Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. První, ryze autorská výstava, se uskutečnila díky péči tehdejšího úseku foto-,fono-, kinodokumentů. Vernisáže se zúčastnilo 102 osob, výstavu navštívilo 630 osob.
Výstava rámovaná státními svátky 28. září a 28. října byla koncipována jako "vrchol sezóny". Po autorské a realizační stránce byla dítětem převážně 1. oddělení, ale obsahově, organizačně, redakčními pracemi i instalací se na ní podíleli archiváři, restaurátoři a další pracovníci všech součástí archivu. Vernisáže se zúčastnilo 158 osob, výstavu navštívilo 2 816 osob a 6 890 osob v Den otevřených dveří dne 28. září. Zmenšené replika výstavy byla na požádání nájemce prostor instalována v Galerii Jindřišská věž. Samozřejmostí se stala náležitá propagace, vystoupení autora Pavla Sedláčka v médiích i čtyři přednášky pro veřejnost.
Šesté oddělení především Alexandrou Blodigovou a Jaroslavem Bubeníkem přispělo podstatným dílem k realizaci výstavy Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků, která byla uspořádána spolu se Syndikátem novinářů ČR (spoluautor Jan Zeman) a Centrem pro mediální studia Fakulty sociálních věd UK v Praze (spoluautorka Barbora Köpplová). Výstava, jejíž vernisáže se zúčastnil mimo jiné i předseda Senátu Parlamentu ČR doc. JUDr. Petr Pithart, se setkala se zájmem v odborným kruzích. Konzultace, vyhledání archiválií, restaurování a konečná instalace byli dílem mnoha dalších spolupracovníků. Z externistů zmiňme lví podíl Martina Sekery na vlastní výstavě i katalogu. Vernisáže se zúčastnilo 126 osob, výstavu navštívilo 575 osob.
Menší samostatnou výstavu na téma 800 let chotěšovského kláštera realizovalo první oddělení přímo ve svých prostorách, mimo to se podílelo na devíti dalších výstavách. Celkově se archiv účastnil na 24 výstavách jiných institucí, z nichž jmenujme alespoň některé:
SOkA Chomutov, Založení města Chomutova, výstava k výročí založení města; OÚ Tetín, Historie obce Tetína (stálá expozice v pamětní síni obce); Knižní velkoobchod Praha, Expozice na mezinárodním knižním veletrhu Tchaj-wanu (akce organizována celoústavně a má mimořádný význam a dosah); Stadtmuseum Bautzen, Zwischen Katheder, Thron und Kerker. (Caspar Peucer-Ausstellung); Stadtmuseum Amberg, Der Winterkönig. Der letzte Kurfürst der Oberpfalz Friedrich V. (1596-1632) in Amberg, Heidelberg, Prag und Den Haag; Archiv hl.m. Prahy, Praha-Čechy-Evropa (akce organizována celoústavně a má mimořádný význam a dosah); Agentura Foibos, 100 let povýšení Vršovic na město a 80 let připojení obcí kuVelké Praze;
Geodetický ústav v Praze, Výstava k dějinám obce Zdiby; Národní technické muzeum Praha, 3 000 km po Amazonce (Čeští misionáři v povodí Amazonky).
V minulém roce spolupracovalo třetí oddělení v osobě vedoucí Zdeny Kokoškové s Vojenským ústavem AČR při přípravě archiválií na výstavu Atentát, která se konala ve Vojenském historickém muzeu a zachycovala období tzv. heydrichiády. Čtvrté oddělení spolupracovalo s Vojenskou akademií v Brně na výstavě Perzekuce důstojnického sboru čs. armády v letech 1949 - 1954, s Křesťanskou akademií na výstavách Antonie Svobodová a Adolf Knajpr a se Společností pro kulturu a dialog 2001 na brněnské expozici Český a slovenský exil 20. století. Zcela mimořádnou akcí byla pro sedmé a desáté oddělení operativní příprava archiválií pro výstavu "Kafkas Fabriken", kterou pořádalo "Schiller - Nationalmuseum Deutsches Literaturarchiv" v Marbachu nad Nekarem. Žádost o zapůjčení vybraných archiválií přišla pouhých čtrnáct dní před zahájením výstavy a pouze význam celého podniku přiměl vedení SÚA vyslovit souhlas se zapůjčením originálů.
Osmé oddělení prostřednictvím Miroslava Kunta připravilo podklady pro výstavku k 70. výročí budovy Ministerstva železnic, pořádanou Ministerstvem dopravy a spojů a Generálním ředitelstvím ČD ve vestibulu objektu v červenci až říjnu 2002. Stejný autor je pak podepsán pod první ryze internetovou výstavou archivu na jeho webové stránce na téma Vladimír Clementis 1902-1952, československý státník a politik.
Pro rok 2003 se již připravuje a je vstřícně očekávána výstava Skrytý půvab dopisních papírů. Drobné užité umění v toskánské korespondenci uložené v SÚA. Své zkušenosti a znalosti zde spojily autorky Eva Gregorovičová (6.oddělení) a Petra Nevímová (1. oddělení), spolupořadatelem bude Italský kulturní institut v Praze.
Zvláštní poděkování patří Ateliéru Gudev za sponzorský dar v podobě loga pro Státní ústřední archiv a Knižnímu velkoobchodu Praha za nabídnutí stánku na knižním veletrhu v roce 2003. Obé bylo učiněno jako projev uznání za zapůjčení faksimile listin, jejich adjustaci konzervátory, poskytnutí kopií dalších exponátů a věnování propagačních tiskovin a katalogů výstav archivu k bezplatné distribuci či prodeji na mezinárodním knižním veletrhu na Tchaj-wanu.

Kalendárium akcí

Archivní výstavy (pořádání výstav nebo zápůjčky archiválií jiným institucím) představují pro 10. oddělení velmi odpovědnou, ale i rozmanitou činnost:
a) Fyzický stav archiválií byl kontrolován pro následující výstavy:

750 let historie města Chomutova (Okresní muzeum v Chomutově, 23. března-30. dubna 2002)
Českobudějovicko na starých mapách (Státní okresní archiv České Budějovice, 3. dubna-30. dubna 2002)
3 000 km po Amazonce (Národní technické muzeum v Praze, 4.dubna-13. května 2002)
Atentát - operace Anthropoid 1941-42 (Armádní muzeum v Praze, 13. května-28. června 2002)
Česká panovnická a statní symbolika (Státní ústřední archiv v Praze, 28. září-31. října 2002)
Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků (Státní ústřední archiv v Praze, 12. listopadu-15. prosince 2002)
Kafkas Fabriken (Schiller-Nationalmuseum, Marbach am Neckar, Germany, 21. listopadu 2002-16. února 2003)
Zwischen Katheder, Thron und Kerker - Das Schicksal Dr. Caspar Peucers (1525-1602) (Stadtmuseum, Bautzen, Germany, 25. září-31. prosince 2002)
Mezinárodní knižní veletrh (Tchaj-wan, únor 2003)

b) Kontrola výstavních prostor, klimatických a světelných parametrů proběhla v následujících institucích:

Národní technické muzeum v Praze (3 000 km po Amazonce)
Armádní muzeum v Praze (Atentát - operace Anthropoid 1941-42)
Česká provincie řádu sv. Augustiniána (775. výročí založení kostela sv. Tomáše)

c) Pracovníci oddělení instalovali nebo se významnou měrou podíleli na instalaci následujících výstav:

Miroslav Jodas, fotograf (Státní ústřední archiv v Praze, 15. května-30. června 2002)
3 000 km po Amazonce (Národní technické muzeum v Praze, 4.dubna-13. května 2002) - pouze adjustace našich vlastních archivních dokumentů
Česká panovnická a statní symbolika (Státní ústřední archiv v Praze, 28. září-31. října 2002)
Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků (Státní ústřední archiv v Praze, 12. listopadu-15. prosince 2002)
Česká panovnická a statní symbolika (Jindřišská věž, Praha, od 1. prosince 2002)

d) adjustace dokumentů při odesílání na výstavy:

Zwischen Katheder, Thron und Kerker - Das Schicksal Dr. Caspar Peucers (1525-1602) (Stadtmuseum, Bautzen, Germany, 25. září-31. prosince 2002) - kvůli povodním z výstavy sešlo
Kafkas Fabriken (Schiller-Nationalmuseum, Marbach am Neckar, Germany, 21. listopadu 2002-16. února 2003).

2001
Vrcholem "sezóny roku 2001"se beze sporu stalo slavnostní otevření nové provozně technické budovy ve dnech 25. a 27. září 2001, jehož se zúčastnili nejvyšší domácí představitelé moci zákonodárné, výkonné a soudní v čele s předsedou Senátu Parlamentu ČR Petrem Pithartem a předsedou vlády ČR Milošem Zemanem a reprezentanti vrcholných orgánů archivnictví sousedních, dále smluvně s Českou republikou spojených či jinak spřátelených zemí. Až s nečekaným ohlasem veřejnosti se setkala výstava "Poklady Státního ústředního archivu. Český a československý stát v dokumentech 1158-1990", připravená u této příležitosti (komisař D. Čumlivski). Dále jsme pozvali k prezentaci 46 firem, které s archivem spolupracovaly a spolupracují. Pozvání akceptovalo 34 oslovených.
V den státního svátku 28. září následoval velmi úspěšný Den otevřených dveří. Celou akci zajišťovali téměř všichni pracovníci archiv a byli příjemně překvapeni obrovskou návštěvností. Dle střízlivých odhadů našich pracovníků a ostrahy využilo mimořádné příležitosti k prohlídce archivu cca 3 tisíce návštěvníků. Celkem navštívilo výstavu 238 exkurzí (hlášených) a neevidovaný počet exkurzí nehlášených, které jsou zahrnuty v celkovém počtu návštěvníků výstavy – 14 393. Během těchto akcí se rozprodala většina nákladů našich publikací a hitem se stal výstavní katalog, vždy okamžitě rozebraný i po dvojím dotisku.
Akcemi velkého dopadu byla následná setkání archivářů politických stran a setkání přátel archivu, organizovaná šestým oddělením. V průběhu posledně uvedeného setkání se v prostorách archivu objevily tak mediálně známé osobnosti, jako například politikové PhDr. Čestmír Císař či ing. Petr Uhl, spisovatelky Olga Šulcová a Dagmar Štětinová ad. Mezi exkurzemi, pořádanými během roku lze zmínit alespoň exkurzi členů poslaneckého klubu pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v čele s dr. Miroslavem Benešem. Pro organizace v předarchivní péči SÚA a spolupracující organizace a jednotlivce z resortu dopravy a spojů a jednotlivce byl M. Kuntem uspořádán tématický den "Doprava a spoje v archivu"spojený s prohlídkou archivu včetně tématické výstavky. Akce se zúčastnilo 50 osob (např. zástupci Národního technického muzea, Poštovního muzea, Ministerstva dopravy a spojů, Ředitelství silnic a dálnic, Českých drah, Českého telekomunikačního úřadu, Telecomu). Obdobných tematických návštěv s poněkud skromnější účastí byly desítky – od diplomatických špiček, přes specialisty z mnoha zemí, zástupce jednotlivých organizačních celků resortu, reprezentanty příbuzných oborů, kolegy archiváře, spolky a společnosti až po žáky a studenty. Dlužno říci, že podobnou činnost vyvíjelo první oddělení i v další naší budově na Milady Horákové - přestože nebyly původně plánovány odborné exkurze, byly v závěru roku učiněny výjimky, takže se jich zde uskutečnilo devět.
V průběhu několika měsíců se odhalily skryté talenty kolegů, jejich organizační zdatnost i společenská i mediální obratnost. Také pedagogické vlohy a školení přišly ke slovu. V této souvislosti jmenujme alespoň E. Benešovou, hlavní koordinátorku všech akcí, A. Pazderovou, vedoucí improvizované "public relation" archivu. Dík patří ale všem vedoucím a členům všech oddělení, neboť nebylo snad jedince, jenž by se rád a dobrovolně nezapojil do kvasu oněch dnů.
Kromě velké vlastní výstavy archiv zapůjčoval dokumenty na výstavu Lucemburkové v moravských dějinách, pořádanou Muzeem města Brna, dále na výstavu Sláva barokní Čechie, pořádanou Národní galerií, Taxisové a Paarové v dějinách poštovnictví, pořádanou Poštovním muzeem v Praze, Podnebí a povodně v Praze, pořádanou Muzeem hl.m. Prahy a výstavu Život v barokní Praze, pořádanou kolegy v Archivu hlavního města Prahy. Podíleli jsme se též na výstavě Jan Masaryk. Diplomat, státník, humanista (Muzeum a galerie Litomyšl), kde se znovu osvědčila spolupráce s bývalým osobním tajemníkem Jana Masaryka, JUDr. Antonínem Sumem, CSc. Kromě toho uspořádal L. Gottfried dvě drobné výstavy pro Městské kulturní středisko v Libčicích nad Vltavou. Pro Vojenský ústav Armády ČR byly s obdobným záměrem, plánovaným na rok 2002, Z. Kokoškovou vyhledávány dokumenty, které by všestranně ilustrovaly období tzv. heydrichiády.
A. Nosková a A. Šimáčková připravovaly dokumenty pro tři výstavy na téma persekuce občanů v padesátých letech 20. století, spolupracovaly s  Památníkem Terezín, se Státním okresním archívem v Jihlavě a s  Konfederací politických vězňů v Třebíči.

2000
Stejně jako v uplynulých letech věnoval Státní ústřední archiv pozornost aktivitám spojeným s jeho prezentováním se na veřejnosti. Obzvláště účinné a atraktivní pro návštěvníky bývají výstavy archiválií. Nedokončená provozní budova zabránila realizovat smělé plány v tomto směru a ambice se mohly naplnit pouze ve spolupráci s dalšími, v tomto ohledu lépe vybavenými institucemi. Na prvním místě je nutno zmínit především mezinárodní výstavy: "Siena v Praze" – Státní ústřední archiv ve spolupráci s Národní galerií (V předvečer vernisáže bylo ve spolupráci s Italským kulturním střediskem uspořádáno kolokvium, na výstavu zapůjčil mj. Státní archiv v Sieně originál zakládací listiny císaře Karla IV. pro sienskou univerzitu); "Opus italicum" (Praha), "Schallaburg 2000. Lothringens Erbe – Stephan von Lothringen 1708–1765 und sein Wirken in Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst der Habsburgermonarchie" (St. Pölten, Schallaburg, Rakousko), "Lo spettacolo maraviglioso. Il Teatro della Pergola l´ opera a Firenze" (Florencie, Itálie), "Krönungen in Aachen" (Cáchy, Německo), výstava o Kuronských na zámku Rundale (Lotyšsko) a další.
Z úspěšných tuzemských výstav lze zmínit pouze některé zápůjčky – celkem jich bylo pro šedesát akcí: "Pražská opevnění", "Pražské vinice" na Staroměstské radnici v Praze, "Paradoxy 20. století. Život a dílo malíře a karikaturisty Fedora Petrikovského", "Larysa Henijuš. K 90. výročí narození velké běloruské básnířky" ve Slovanské knihovně v Praze. Ke stálým součástem našich pracovních výkazů náleží v posledních letech spoluúčast na výstavách na "masarykovská témata": "T. G. Masaryk. Společenský život na Pražském hradě" ve Starém královském paláci na Pražském hradě a v Masarykově muzeu v Hodoníně, "Paní Masaryková. K 150. výročí narození Charlotty Masarykové" v Lobkovickém paláci v Praze. Aktivně jsme se podíleli i na výstavách pořádaných Svazem českých fotografů.
V prostorách Národního muzea v Praze jsme připravili výstavu u příležitosti tragického výročí popravy JUDr. Milady Horákové pod názvem "Milada Horáková – pocta těm, kteří vzdorovali". Kladný ohlas motivoval Konfederaci politických vězňů k uspořádání putovní výstavy z kopií dokumentů ve druhé části, věnované utrpení politických vězňů padesátých let 20. století.
Proběhla jednání o některých výstavách, jež by mohly být realizovány v příštích letech. Nejkonkrétnějších obrysů nabyla především velkoryse koncipovaná výstava "Sláva barokní Čechie", která bude konána v roce 2001. Hlavním organizátorem bude Národní galerie v Praze. Pomalu se začíná rodit představa první výstavy našeho archivu v nové provozní budově. Pracovní název zní "Poklady Státního ústředního archivu. Český a československý stát v dokumentech 1158–1992".

1999
Archiv se původně chystal v souvislosti s dokončením archivního areálu na zahájení pravidelné výstavní činnosti ve výstavním sálu provozně technického objektu. Jelikož se očekávané předpoklady nenaplnily, archiv se mohl pouze podílet na uspořádání výstav organizovaných jinými institucemi. Na českém velvyslanectví v Záhřebu se zopakovala úspěšná výstava "Vývoj české panovnické a státní symboliky". Na výstavy v Lobkovickém paláci na Pražském hradě jsme přispěli exponáty k tématům "Architekt Josef Mocker a Vyšehradská kapitula" a "František kardinál Tomášek 1899–1999". V Toskánském paláci proběhla za naší účasti výstava "Jan Masaryk – člověk, diplomat, politik". Do Barcelony jsme zapůjčili archiválie pro výstavu o Franzi Kafkovi a do Pardubic mapy a plány pro výstavu "Pardubicko na mapách III".
Velkou péči jsme věnovali i výstavám, které se uskuteční až v r. 2000, např. "Siena v Praze", "Stefan von Lothringen (1708–1765) und sein Wirken in Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst der Habsburgermonarchie" (v Schallaburgu v Rakousku), "Fedor Petrikovský", "Pocta těm, kteří vzdorovali" (k 50. výročí popravy dr. Milady Horákové).

1998
V roce 1998 neměl archiv podmínky pro uspořádání nějaké reprezentativní samostatné výstavy archivních dokumentů. Pokračovala však tradiční spolupráce s Vyšehradskou kapitulou, na jejíž výstavách se autorsky podílí správce fondu Kapitula vyšehradská dr. Čumlivski. Na řadu výstav archiv dokumenty zapůjčil, jako např. do Münsteru a Osnabrücku na výstavu k 350. výročí vestfálského míru, na výstavy 650. výročí založení Nového Města Pražského, 650. výročí založení University Karlovy, Působení irských studentů a profesorů na pražské lékařské fakultě v 17. a 18. století, Židé v roce 1848 (pro Židovské muzeum ve Vídni), 150. výročí kroměřížského sněmu, České země a habsburský mýtus, Casanova v Čechách, Pardubicko na mapách a plánech, Revoluce v r. 1848 (v Haus der Geschichte Stuttgart), Lotrinské dědictví (na zámku Schallaburg), Dějiny Židů v Čechách a na Moravě (pro Židovské muzeum v Praze), Arcivévoda Ludvík Salvátor (v Palma de Mallorca), Svatý Josef Kalasanský, život a tradice (ve Slovanské knihovně v Praze) aj.

1997
Ani v roce 1997 neuspořádal Státní ústřední archiv žádnou samostatnou výstavu, podílel se však koncepčně nebo obsahově na řadě výstav pořádaných jinými institucemi. Velkému zájmu v zahraničí se těší Rodinný archiv toskánských Habsburků, z něhož byly zapůjčeny dokumenty na výstavy v Sieně, na Liparech a v Livornu. Prezentaci těchto archiválií obětavě zajištovala dr. Gregorovičová.
V posledních letech si vytvořila Vyšehradská kapitula ve spolupráci s Národním muzeem novou výstavní tradici v kapli Lobkovického paláce na Pražském hradě, kde již uspořádala řadu tematických výstav. Pravidelně s ní spolupracuje správce archivního fondu Kapitula vyšehradská dr. Čumlivski, který se vloni podílel na přípravě výstavy Patroni země České a na koncepci stálé expozice historických sbírek kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Tradičně dobrá je i spolupráce s Národní galerií, zajištovaná převážně 1. odd. V uplynulém roce jsme přispěli svými dokumenty na výstavy Umění a mistrovství (Pražské malířské bratrstvo 1348–1783) na Hradě, Josef Jiří Jelínek (1697–1776) ve Valdštejnské jízdárně a Magister Theodoricus, dvorní malíř Karla IV. v Anežském klášteře.
Exponáty z našeho archivu nechyběly ani na reprezentativní výstavě Rudolf II. a Praha, jiné se objevily v Českém centru v Paříži na výstavě Masarykové a Česko-slovensko a historické mapy Pardubicka byly zapůjčeny na výstavu Pardubicko na mapách do SOkA Pardubice.

Spoluúčast na výstavách jiných institucí
1. Rudolf II. a lPraha - Pražský hrad
2. Stálá expozice historických sbírek kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
3. Patroni země České - Pražský hrad
4. Umění a mistrovství. Pražské malířské bratrstvo 1348 - 1783 - Pražský hrad
5. Magister Theodoricus, dvorní malíř Karla IV. - Anežský areál
6. Josef Jiří Jelínek (1697 - 1776). Barokní sochařská dílna z Kosmonos - NG Praha
7. Casanova v Čechách - SOA Praha
8. Codici e mappe dell' Archivio di Stato di Praga - Siena, Italie
9. Dall' Adriatico alle Baleari attraverso le Eoklie: l' Arciduca e il Maditerraneo. Mostra biografica, bibliografica, documentaria su Luigi Salvatore d' Austria Asburgo – Lorena Lipari, Italie
10. Stálá expozice Masarykova muzea v Hodoníně
11. Masarykové a Československo - České centrum v Paříži
12. 28. říjen 1918 - organizace Svazu bojovníků za svobodu v Praze 6
13. Mapy a plány architektů 19. století - Livorno, Italie
14. Život Ludvíka Salvátora - Mallorca, Španělsko
15. Pardubicko na mapách - SoKA Pardubice
16. Mincovnictví - Kutná Hora

1996
Tato důležitá oblast archivní činnosti, která podstatným způsobem ovlivňuje vztah veřejnosti k archivům, trpěla i v roce 1996 nedostatkem času. Proto SÚA v tomto roce např. neuspořádal žádnou samostatnou výstavu archivních dokumentů, ale podílel se na přípravě řady významných výstav, instalovaných v r. 1996 nebo připravovaných na léta příští. Z uskutečněných výstav je možno jmenovat českou panovnickou a státní symboliku v Národním historickém muzeu v Bukurešti, obrazy Ignáce Raaba z majetku Vyšehradské kapituly, vystavené na Pražském hradě, nebo výstavu dokumentů o bl. Pietrovi Casanim v Národní knihovně. Z připravovaných výstav můžeme jmenovat svůj podíl na výstavě věnované Rudolfu II. a jeho době a na výstavě o Casanovovi.

Spoluúčast na výstavách jiných institucí
1. Rudolfinská Praha
2. Obrazy I. V. Raaba ve Vyšehradské kapitule – Pražský hrad
3. Vývoj české panovnické a státní symboliky – Národní historické muzeum Bukurešť
4. Casanova v Čechách – SOA Praha
5. Blahoslavený Pietro Casani – Národní knihovna Praha

1995
Aktivity SÚA v této oblasti jsou podrobně zachyceny v přílohách této výroční zprávy. Tyto faktografické údaje je třeba pouze doplnit komentářem v několika bodech.
Vzhledem k časově náročným úkolům spojeným se stěhováním a s nahlédací agendou bylo propagační práci věnováno méně času než v minulých letech. Uspořádali jsme pouze jednu samostatnou výstavu, a to v badatelně 1. odd. o církevních fondech uložených v SÚA, kterou si objednali organizátoři 7. mezinárodního kongresu církevních archivářů v Praze. Různou měrou jsme se však podíleli na řadě dalších výstav, jejichž soupis je obsažen v příloze.

Výstavy archivu
Výstava o církevních fondech SÚA a spolupráci SÚA s církvemi při příležitosti Mezinárodního kongresu církevních archivářů
Spoluúčast na výstavách jiných institucí
1. Vyšehradská kapitula – 925 let, Lobkovický palác Praha
2. Pocta Theodorikovi, Galerie Křižovníků Praha
3. Přemysl Pitter, Život – dílo – doba. Světové kulturní výročí UNESCO. Pedagogické muzeum J. A. Komenského Praha
4. Stálá expozice k atentátu na R. Heydricha. Památník národního odboje v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze
5. Rudolfinská výstava, Praha
6. Příjezd prvního vlaku do Prahy v roce 1845. Národní technické muzeum Praha
7. II. světová válka ve fotografiích K. Ludwiga, Pražský hrad
8. 50. výročí osvobození koncentračního tábora Sachsenhausen. Hoch Drei Berlin
9. Hrdelní soudnictví, SOA Zámrsk
10. Napoleon a jeho doba, Slavkov u Brna

1994
Ve výstavní činnosti jsme se v minulém roce orientovali především na spoluúčast při výstavách pořádaných jinými institucemi. Nejvýznamnější z těchto akcí byla výstava k 650. výročí pražského arcibiskupství na Pražském hradě, jejíž vernisáž proběhla za účasti presidenta republiky Václava Havla a pražského arcibiskupa Miloslava kardinála Vlka. Z dalších výstav je třeba zmínit alespoň účast na výstavě ke 110. výročí narození presidenta E. Beneše v Národním muzeu, na stálé expozici Terezínské ghetto 1941 - 1945, na výstavě Květy zla ve Vídni a pořádání malých interních výstavek před badatelnou v Karmelitské a na ministerstvu zemědělství.

Výstavy archivu
1. Arcibiskupství pražské
2. Jan Lucemburský
3. 40 let SÚA
4. 50. výročí vylodění spojenců v Normandii
5. 40. výročí vzniku SÚA (v budově MZ)
6. Podklady k restitucím majetku
Spoluúčast na výstavách jiných institucí
1. IX. Hornický kongres (palác kultury)
2. Národní knihovna
3. Národní technické muzeum Agricola
4. Terezínské ghetto 1941 - 1945
5. 110. výročí narození prezidenta dr. E. Beneše (Národní muzeum)
6. 55. výročí uzavření českých vysokých škol (spolek Všehrd)
7. 650. výročí pražského arcibiskupství
8. 340 let hradeckého biskupství

1993
V roce 1993 se SÚA podílel dodáním exponátů i odbornou přípravou na dvou velkých výstavách - k 600. výročí smrti sv. Jana Nepomuckého a k miléniu Břevnovského kláštera. Na ministerstvu zemědělství uspořádal archiv výstavku k jubileu Antonína Švehly.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.