Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Publikační a ediční činnost

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002

- Přehled zpracovávaných soupisů 1993-1997-
- Přehled zpracovávaných edic a publikační činnost archivu 1994-2002-

2002
Práce na edicích a vydávání monografií a článků bývala nedílnou součástí povinností vysokoškolsky vzdělaného archiváře. Profesní profil našeho povolání se však v průběhu druhé poloviny 20. století podstatně změnil. Svou vinu na tom, že archiváři již nejsou jen méně ceněnou odnoží historického řemesla, měla jistě sociálně politická skutečnost. Výrazně se také změnila očekávání celé společnosti v posledním desetiletí, která požaduje bezchybný a pohotový servis informací a vědomí, že též o cimélie, které patří k rodinném stříbru, řečeno dnes obvyklým žargonem, je řádně pečováno. Historiografické produkty se pomalu stávají třešničkou na archivářském dortu, který se většinou peče doma, ač často platové zařazení do nejvyšších tříd je právě od těchto činností odvislé. Odborná i časová náročnost těchto prací je velká a v hektickém kolotoči uspokojování potřeb badatelů i korespondentů, jenž je propojen se snahou co nejefektivněji získávat a zpřístupňovat fondy, prostě zbývá málo času. Přes tuto jistou skepsi Státní ústřední archiv dbá o vyvážený ediční program, v němž jádro tvoří právě edice archivních dokumentů. Provozně technická omezení uplynulých dvou let byla způsobena stěhováním do nové budovy a zraněním editorky. Také čerpání příslušné rozpočtové položky na plat pracovníků informací v podobě dohod o pracovní činnosti omezilo již tak symbolické honoráře. Podobně jako v roce 2001 nemohl být z organizačních a technických důvodů ediční plán SÚA na rok 2002 v úplnosti splněn. Přehled vydaných titulů podává následující přehled.
Vlajkovou lodí archivu v oblasti ediční (a též soupisové) práce je bezesporu 1. oddělení. Tato skutečnost je dána významem a stářím fondů, zde opatrovávaných. Náležitá pozornost byla věnována prestižní edici Archiv české koruny, a to svazkům IV/5, 6 a V/1, 2. Podle plánu byly ukončeny korektury na edici Soupis poddaných podle víry 1651 - Klatovsko (odezdáno do tisku v roce 2001, připravováno pro tisk v roce 2003) a 2. korektury na edici Berní rula - Plzeňsko, 2. svazek (vyšel v r. 2002). Původně plánovaná edice Berní rula - Hradecko nebyla započata z důvodu skluzu tisku SÚA. Podle plánu pokračovaly práce i na edici nunciatury Cesare Speciana I/1 (dokončen zahraniční výzkum pro léta 1592-3, vedoucí prvního oddělení Alena Pazderová).
Bez přerušení se pokračovalo na Průvodci po fondech SÚA (vydavateli - odboru archivní správy odevzdána část "Církevní správa", k předání připravena i část "Zemská samospráva); po dohodě s archivní správou bude úkol definitivně ukončen do konce prvního pololetí roku 2003. Podle plánu byly redakčně připraveny pro tisk i dva jubilejní sborníky. Průběžně probíhaly redakční práce na celoústavním sborníku Paginae historiae (redakce pod vedením Heleny Sedláčkové).
Velká pozornost byla věnována katalogu výstavy "Česká panovnická a státní symbolika", který vyšel ke dni zahájení výstavy v září 2002 (autor Pavel Sedláček, editorka Eva Gregorovičová).
Druhý rok pak pokračovaly práce na edici dokumentů k česko-německým vyrovnávacím jednáním v posledních desetiletích habsburské monarchie, jichž se oproti předešlému roku účastnili jen ředitelka Eva Drašarová a vedoucí druhého oddělení Roman Horký.
Ve spolupráci s Ústavem pro mezinárodní vztahy, v rámci grantu Dokumenty zahraniční politiky, připravili J. Kuklík, J. Němeček, H. Nováčková a I. Šťovíček další svazek edice - Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády, 1939-1940. Třetí oddělení je též odpovědné za vydávání katalogů a rejstříků československých vlád (autoři Raisa Machatková, Miroslav Gregorovič, Jiří Křesťan, Jaroslav Bubeník, Helena Nováčková, Marcela Zdrubecká) a edic vybraných pasáží (Raisa Machatková). Na počátku roku byly vydány odborem archivní správy Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti, které připravil autorský kolektiv pod vedením Ivana Šťovíčka.
Pokračovala pravidelná spolupráce s Národním zemědělským muzeem ( spoluautorství a redakce Sborníku příspěvků k 80. narozeninám dr. J. Tlapáka, Jana Pšeničková) a vydávání edice dokumentů Zemědělské družstevnictví, kolektivizace zemědělství 1950 - 1953. Podíl Aleny Šimánkové, pracovnice 4. oddělení, na přípravě edic a publikací z oblasti justice, které byly v roce 2002 připraveny nebo vydány, byl autory vysoce oceněn a u publikace ÚDV ,, Justice 1948-1953" (první sešit - březen 2003) se jednalo o spoluautorství. Z dalších edičních titulů je třeba zmínit: Babice, Smrt si říká Tutter.
Také šesté oddělení reprezentuje velmi důstojně archiv svými edičním a redakčními počiny. Připravili zde jeden jubilejní sborník, zaujaly i katalogy, vydané u příležitosti obou letošních výstav SÚA, na jejichž realizaci se podíleli z pracovníků oddělení Alexandra Blodigová, Jaroslav Bubeník a Eva Gregorovičová. Jaroslav Bubeník, Jiří Křesťan a Raisa Machatková se podíleli na vydání katalogu a rejstříků k protokolům 11. československé vlády, posledně uvedená pracovnice připravila rovněž edici vybraných pasáží. Zásluhou Jana Kahudy si udržel vysokou odbornou i informativní hodnotu jím redigovaný Archivní čtvrtletník, vydávaný Českou archivní společností.

2001
Ediční plán na rok 2001 nemohl být zdaleka splněn v důsledku zdržení způsobeného stěhováním zařízení tiskárny na nové pracoviště. Prioritou se staly tisky určené ke slavnostnímu otevření nového provozu – zdařilé čtení o budovách Státního ústředního archivu, katalog (redakce E. Gregorovičová) a plakáty první výstavy, pamětní list. Z publikační činnosti je možno kromě titulů uvedených v příloze zmínit alespoň několik počinů mimo ediční plán. Židovské spolky v českých zemích - k vydání připravili v rámci úkolu Grantové agentury ČR s dalšími spolupracovníky J. Křesťan, A. Blodigová a J. Bubeník. Vedoucí studovny, V. Waage, začátkem roku 2000 zprostředkoval vydání reprezentační publikace s reprodukcemi lesnických map "Svědectví map". Akce byla realizována ve spolupráci s Lesnickou fakultou Zemědělské univerzity a Vojenským kartografickým ústavem. Publikace vyšla teprve koncem roku 2001 a je vhodným prostředkem pro reprezentativní účely. Bez větších nároků na pracovní dobu jsme ve spolupráci s Východočeským muzeem v Hradci Králové vydali 1. číslo sborníku Historická fotografie (rediguje E. Benešová). Pod redakčním vedením H. Sedláčkové pokračoval již devátým číslem sborník Paginae historiae. V Archivním časopise byla uveřejněna rozsáhlá bilanční a programová stať J. Křesťana o získávání osobních archivů a E. Benešovou připravený metodický návod k Přípravě archiválií k bezpečnostnímu snímkování.
Především zásluhou M. Chaloupkové zdárně pracoval sekretariát soutěže historických, dokumentárních a vzpomínkových prací, kterou společně pořádají Český svaz bojovníků za svobodu a SÚA. Spolupráce se Svazem byla tradičně mnohostranná: J. Jožák a M. Chaloupková se podíleli na činnosti Informačně dokumentační komise ÚV ČSBS, probíhala konzultační činnost a spolupráce v publikační oblasti.

2000
Státní ústřední archiv si zajišťuje prostřednictvím jediné redaktorky všechny potřebné práce související s vlastní publikační činností, tedy nejen vlastní redakční práce, ale i grafickou úpravu, technické a hospodářské náležitosti výroby, distribuce a prodeje publikací. Jak ukazuje přehled publikací za rok 2000, byl ediční plán splněn a mimo byly vydány další dva tituly.
Komerčně úspěšná edice Soupisů poddaných podle víry, připravovaná 1. oddělením archivu, pomalu spěje k závěru. K tisku jsou připraveny tři svazky Chrudimska. Začínáme uvažovat o novém vydání, jež by bylo uvedeno cizojazyčnými úvody, neboť poptávka zahraničních zájemců, především češtiny již neznalých potomků našich krajanů, stabilně stoupá. Počátkem roku 2001 vyjde 2. svazek I. dílu Průvodce po fondech a sbírkách SÚA. Nadále pokračuje vydávání sborníku Paginae historiae (vyšlo číslo 8) a ediční řady ke kolektivizaci zemědělství v padesátých letech. Obnovena byla edice Berní rula; k tisku je připraven sv. 5–6 – Boleslavsko a připravuje se sv. 3 – Plzeňsko. K velkým úspěchům se čítá získání finančních prostředků na vydání dalšího dílu edice Archivu České koruny. Byly zahájeny přípravné práce na periodiku Historická fotografie, které bude vydávat SÚA ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové.
Publikační a ediční činnost jednotlivých pracovníků je velmi rozsáhlá. Jednotlivé tituly jsou uvedeny v přehledech vydaných publikací a publikační činnosti pracovníků SÚA. Zde alespoň vyzdvihneme edici dokumentů Československá zahraniční politika v roce 1938, která byla připravena v rámci výzkumného projektu Ústavu mezinárodních vztahů "Dokumenty zahraniční politiky" ve spolupráci s Historickým ústaven Akademie věd ČR. V týmu editorů byli pracovníci 3. oddělení Helena Nováčková a Ivan Šťovíček. Oba autoři připravili též k vydání Zásady pro vydávání novodobých historických pramenů pro vědecké účely. Bohužel kapacita tisku v SÚA se výrazně zmenší v roce 2001 z důvodu stěhování do nové provozní budovy, proto mnohé tituly budou posunuty do dalších let nebo vydány jinou cestou. Mezinárodní význam má také podíl Evy Gregorovičové na vydání italského průvodce Fra Toscana e Boemi či Raisy Machatkové na vydání publikace Emigrace z Ruska v meziválečném Československu.
Užitečnou pomůckou se stala příručka Odkaz pro budoucnost, obsahující soupis oceněných prací soutěže vzpomínkových, historických a dokumentárních prací Českého svazu bojovníků za svobodu a jeho předchůdců. Tuto soutěž pořádá svaz ve spolupráci se Státním ústředním archivem. Vysokou odbornou úroveň a informační hodnotu si udržel díky redaktorovi z řad SÚA Archivní čtvrtletník České archivní společnosti.
Nesmírně bohatá je spolupráce s veřejnými sdělovacími prostředky, především s jednotlivými televizemi. První oddělení připravilo archiválie pro natáčení několika dílů Kalendária, pro pořad o krajském zřízení, o misionářích, o Výzkumném ústavu meliorací. Druhé a třetí oddělení poskytla podklady pro ostravský pořad Mimořádné události v historii Československa, o vyhledávání informací pro žurnalisty ani nemluvě (Babinský, Volná myšlenka). Třetí a čtvrté oddělení vyhledala dokumenty pražskému studiu České televize pro pořad Předčasná úmrtí. Také ostatní oddělení se nevyhýbají médiím (např. 6. oddělení 25 akcí, úsek foto 21 akcí).

1999
Přehled publikační a ediční činnosti archivu podávají zevrubně přílohy, proto je v rámci tohoto úvodu třeba zmínit jen nejvýznamnější počiny či problémy. Úspěšně pokračovalo vydávání ediční řady Soupis poddaných podle víry z r. 1651, která je před dokončením. Naopak se nepodařilo oživit vydávání světlotiskové edice Archivu České koruny, neboť Grantová agentura ČR nepřiznala tomuto projektu grant a ze státního rozpočtu se již několik let nedaří tento úkol zajistit. Intenzívně se připravovalo vydání 2. sv. I. dílu Průvodce po fondech a sbírkách SÚA, který by měl tiskem vyjít počátkem r. 2000. Ve vydavatelské aktivitě SÚA již plně zdomácněl sborník Paginae historiae, který dospěl už k 8. svazku. Pracovníci 3. odd. I. Šťovíček a H. Nováčková dovršili úspěšně svůj grantový úkol vydáním 2. svazku edice "Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945", která vzbudila zaslouženou pozornost české i ruské historické obce a dočkala se veřejného uznání. Mezinárodní význam má také podíl dr. Gregorovičové na vydání italského průvodce "Fra Toscana e Boemi". Dr. Jožák byl členem autorského kolektivu vedeného J. Tomešem při sestavení "Českého biografického slovníku XX. století" a podílel se autorsky na příručce "Kronika českých zemí". Dr. Kalina se podílel na sepsání monumentálního díla "Dějiny bankovnictví v českých zemích".

1998
Z publikační a ediční činnosti je třeba vyzdvihnout vydání 1. svazku edice Československo – sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939 – 1945 jako výsledek řešení grantového projektu, jehož hlavním řešitelem je prom. hist. Ivan Šťovíček, CSc. a spoluřešitelkou PhDr. Helena Nováčková. Objevení prvního svazku této edice vyvolalo zaslouženou příznivou odezvu v řadách odborné veřejnosti. Pravidelným tempem pokračovalo vydávání edičních řad Soupis poddaných podle víry z r. 1651 a Zemědělské družstevnictví, vyšel rovněž další svazek ústavního sborníku Paginae historiae. Deficitem zůstává nedokončená světlotisková edice listin Archivu České koruny, na níž není dostatek finančních prostředků. V r. 1998 se zato začalo pracovat na obnoveném vydávání edice Berní ruly.

1997
Z bohaté publikační činnosti, jejíž přehled podává bibliografická příloha této výroční zprávy, je třeba vyzdvihnout vydání dalšího svazku úspěšných a oblíbených publikací příručkového charakteru, tentokrát z pera Elišky Čáňové Činnost řeholních řádů a kongregací v Čechách 1848–1918. V nejbližších dnech by se měl objevit dlouho očekávaný 1. svazek 1. dílu Průvodce po archivních fondech a sbírkách SÚA. Z oblasti archivní teorie a metodiky je třeba zaznamenat práci B. Broma Skartace a archivace v obchodně podnikatelské praxi.
V oblasti ediční se podařilo po velkých obtížích dokončit 6. díl světlotiskové edice Archivu České koruny a zbývá vydat poslední, 7. díl a příslušné textové svazky. Úspěšně pokračuje vydávání Soupisu poddaných podle víry z roku 1651. V roce 1997 vyšly svazky pro kraje Kouřimsko, Bechyňsko a Žatecko a tento ediční podnik se již pomalu chýlí ke konci. Jiný ediční počin – vydávání sborníků dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914–1918 – byl již úspěšně doveden do konce. Paralelně s touto edicí vychází soupis dokumentů ke stejnému tématu, který bude dokončen v r. 1998.

1996
Z publikační činnosti je třeba vyzdvihnout jeden počin mezinárodního významu, jímž bylo vydání Terezínské pamětní knihy o židovských obětech nacistických deportací z Čech a Moravy v letech 1941–1945. Ze současných i dřívějších pracovníků SÚA se na přípravě publikace podíleli L. Linhartová, J. Milotová, A. Blodigová, J. Bubeník a J. Křesťan.
V rámci vlastní vydavatelské činnosti pokračovalo vydávání některých edičních řad i monografií. Největší zájem veřejnosti se trvale projevuje o ediční řadu Soupis poddaných podle víry z r. 1651, z níž již vyšlo Loketsko, Boleslavsko, Berounsko a Rakovnicko a další kraje jsou připraveny nebo se chystají k vydání. Odbornou veřejností byly příznivě přijaty monografie L. Kubátové "Neznámý rukopis Lazara Erckera 1569", u níž se cení i sličná grafická úprava, a J. Křesťana "Pojetí české otázky v díle Zdeňka Nejedlého".
Naopak neradostná situace přetrvává ve vydávání světlotiskové edice Archivu České koruny, pro niž se nepodařilo v uplynulém roce nalézt finanční zajištění. Všechna jednání s potenciálními sponzory byla bohužel neúspěšná. Rizika z toho plynoucí pro celkový osud edice by byla možno opakovat z loňské výroční zprávy, jen ubíhajícím časem jsou tato rizika stále více hrozivější.

1995
Z naší vydavatelské činnosti stojí za zmínku, že se podařilo dokončit trilogii biografických slovníků vydáním svazku věnovaného správě katolické církve 1848 – 1918. Zdárně pokračovalo i vydávání edice Soupis poddaných podle víry z r. 1651, která má již 4 svazky. Světlo světa spatřil již i dlouho chystaný první svazek ediční řady věnované zemědělskému družstevnictví. Pravidelně vychází i sborník Paginae historiae a zájem o něj se zvyšuje nejen ze strany čtenářů, ale i přispěvatelů.
Do kritického stadia se zato dostalo vydávání světlotiskové edice AČK. V uplynulém roce jsme vedli jednání o tom, aby po zastavení financování ze státního rozpočtu převzal vydavatelská práva majitel tiskárny, která edici zhotovovala, a financoval tisk z vlastních zdrojů. Bohužel ani jemu se nepodařilo finančně zajistit další tisk, takže dokončení celé edice je vážně ohroženo. V současné době se vedou intenzívní, bohužel však prozatím marná, jednání o financování edice formou sponzorských příspěvků. Hrozí vážné nebezpečí, že pro nedostatek zakázek bude světlotiskový provoz zastaven, a pak by zbývalo jen dokončení tisku v cizině, což by byla jistě varianta značně složitá a nejistá.
Radostnější je situace, pokud jde o ediční spolupráci s jinými institucemi. Za všechny tituly, na nichž se takto podíleli pracovníci SÚA, je třeba zmínit dva. Prvním je sborník diplomatických dokumentů z roku 1918, který vyšel jako první svazek ediční řady Dokumenty československé zahraniční politiky. Toto dílo má stěžejní význam nejen pro historické bádání u nás i v cizině, ale zároveň se stává praktickou příručkou pracovníků naší zahraniční služby. Druhým případem je edice tzv. Benešových dekretů, připravená ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, která byla vysoce příznivě oceněna presidentem republiky V. Havlem při přijetí zástupců Ústavu pro soudobé dějiny, Ústavu státu a práva a Státního ústředního archivu na Pražském hradě.

1994
Pokud jde o vydavatelskou činnost archivu, dařilo se vcelku dodržovat přijatý ediční plán. Pokud některé tituly nebyly včas odevzdány do tisku, byly vždy po ruce jiné, náhradní tituly. Snad největší ohlas ve veřejnosti měly oba dosud vydané biografické slovníky pro období 1848 - 1918, a to pro oblast politické správy země České a pro českou zemskou samosprávu. Oba biografické slovníky se staly žádanou příručkou historiků a archivářů a byly předloženy náměty, jak by se řada těchto biografických slovníků mohla rozšířit na další obory správy i na jiná historická období směrem do minulosti i k přítomnosti.
Příznivě byly přijaty i další ediční projekty jako Soupis poddaných podle víry z roku 1651, z něhož vyšly dva svazky Boleslavska a k tisku je připraveno Berounsko, a Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války, z něhož byl vydán 2. svazek k roku 1915 a k tisku jsou připraveny další dva svazky až do roku 1917. Pokračovalo rovněž vydávání a příprava nových svazků katalogů schůzí vlád předmnichovské republiky a edice vybraných pasáží z těchto protokolů, v ediční řadě Archivní teorie, metodika a praxe vyšla interní instrukce pro evidenci Jednotného archivního fondu v SÚA a pravidelně vycházely i informační publikace knihovny. Sborník Paginae historiae zakotvil v povědomí odborné veřejnosti a stává se stále žádanějším periodikem.
K méně radostným skutečnostem patří to, že se ani v roce 1994 nepodařilo uspokojivě zajistit dokončení světlotiskové edice Archivu České koruny. Vydávání edice sice koncem roku poněkud pokročilo a zároveň probíhala jednání o sponzorování dalšího vydávání, ale dokončení díla zatím zajištěno není.
O publikační a ediční činnosti pracovníků SÚA mimo jím vydávané publikace vypovídá bibliografická příloha. Z těchto titulů je třeba zvlášť vyzdvihnout ty, které vznikly ve spolupráci s pracovníky Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a byly vydány tímto ústavem. Vesměs se jedná o tituly velmi žádané historiky nejnovějších dějin, novináři i zájemci o historii a novodobou politiku. Na těchto titulech se podíleli někteří pracovníci 5. oddělení, kteří jinak měli bohužel v posledních letech málo příležitostí pro samostatnou vědeckou činnost, neboť byli nadmíru zatíženi povinnostmi vyplývajícími ze stěhování a z nahlédací agendy.
Do hlubšího povědomí veřejnosti se archiv dostal i díky vyhledání a dodání podkladů pro různé vyšetřovací akce jako bylo pátrání po dokumentech k cikánskému táboru v Letech, k akcím Norbert, Vlna a Zásah, k Lidovým milicím, k církevní politice totalitního režimu, k činnosti Vasila Bilaka, k seznamům tzv. exponentů pravice z let 1971 - 1974 a k zásadám personální a kádrové práce v letech normalizace, pomoc při odhalování a dokumentování zločinů totalitního režimu a při odškodňování jeho obětí.

1993
Podrobný přehled o této aktivitě podávají přílohy ke zprávě o činnosti. Na tomto místě je třeba vyzdvihnout některé počiny, které by v prostém výčtu mohly uniknout pozornosti a ztratil by se ze zřetele jejich mimořádný význam. Na prvním místě je třeba jmenovat dokončení edice diplomatických dokumentů z Rodinného archivu Metternichů na CD-ROM, což je vpravdě historický okamžik ve vývoji naší ediční praxe. Dále se podařilo vydat léta připravené edice a publikace a zúročit tak práci do nich vloženou (Soupis poddaných podle víry, Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války, Týdenní hlášení prezídia zemské správy politické...v roce 1923, Slovník představitelů státní správy v Čechách v letech 1850 - 1918). Díky tematickým soupisům publikovaným v řadě Retroinformace se podařilo upoutat pozornost badatelů i úředních míst k archivním dokumentům, které mají co říci k řešení aktuálních politických, hospodářských a sociálních otázek. Zdárně se rozvíjí i vydávání sborníku SÚA Paginae historiae.
Určité znepokojení vyvolává fakt, že pro nedostatek finančních prostředků se zpomaluje vydávání světlotiskové edice listin Archivu České koruny. Příprava v oddělení probíhá sice dle plánu, ale zakázky pro tiskárnu nemohou být předávány v potřebném rozsahu. Nepodařilo se také příliš pokročit v přípravě 1. dílu Průvodce po fondech SÚA, a proto ediční rada i gremiální porada SÚA přijaly opatření, aby v roce 1994 měl tento úkol prioritní postavení.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.