Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Přednášky, konference a práce s veřejností

1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 2000 - 2002

2002
Někým oblíbená, pro někoho nutné zlo - to je práce s veřejností. Exkurze návštěvníků všeho druhu (např. mimo škol Pražská informační služba nebo pracovníci původců v předarchivní péči SÚA) patří k další zajímavé činnosti osazenstva archivu.V uplynulém roce jsme provedli 131 skupin, z toho se v 1. oddělení uskutečnilo 11 exkurzí pro 341 návštěvníků ze středních a vysokých škol všech typů a pro Genealogicko-heraldickou společnost. Patrně ze všech oddělení nejvíce exkurzí v archivu zajišťovalo 6. oddělení (v roce 2002 to bylo rovných 52). Také spolupráce se sdělovacími prostředky se čile rozvíjí, za rok 2002 se nám podařilo statisticky zachytit 132 setkání, ale ve skutečnosti jich je mnohem více. Vzpomeňme alespoň některá: v 1. oddělení natáčení dokumentů pro Českou televizi (Bedřich Smetana, Historie Karlova mostu a Stavby, rekonstrukce a povodně), improvizovaná vystoupení v době povodní, natáčení ředitelky,vedoucích 3., 10. a nového12. oddělení pro internetové rádio Ministerstva vnitra, spoluúčast čtvrtého oddělení na televizních projektech jako byl cyklus Osudové okamžiky nebo dokumenty o A. Zápotockém, R. Slánském, V. Širokém a organizační zabezpečení většiny natáčení v archivním areálu centrální studovnou.
Z dalších akcí spíše propagačního charakteru lze upozornit na druhé setkání přátel SÚA, jež 20. listopadu zorganizovalo šesté oddělení, a událost mezinárodního dosahu, jíž byla prezentace archivu dne 12. prosince ve Vídni. V rámci vědeckého projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR reg. č. RB 1/37/02 "Česká menšina v Rakousku" (spolupracovnicí projektu se kromě Alexandry Blodigové a Jana Kahudy, pracovníků 6. oddělení SÚA, stala také Ing. Vlasta Valeš z Vídně) byl uspořádán archiv Školského spolku Komenský ve Vídni a pořízen soupis k tomuto historicky nesmírně cennému archivu, který byl v Praze předtím dezinfikován a uložen do archivních krabic. Setkání se zúčastnil mimo jiné velvyslanec ČR v Rakousku Jiří Gruša, ředitel odboru archivní správy MV dr. Vácslav Babička, ředitelé několika rakouských archivů, ředitelka i někteří vedoucí pracovníci SÚA, představitelé krajanských spolků ve Vídni, členové pedagogického sboru české školy ve Vídni a zaměstnanci spolku Komenský, archiváři a historikové z ČR (celkem více než 100 osob).
Myšlence vedení SÚA postupně rozvíjet spolupráci se školami konvenoval i zájem Institutu dětí a mládeže uspořádat společně s archivem v jeho moderních prostorách celostátní kolo dějepisné olympiády. Zaměstnali jsme tím nejen děti a archiváře, ale i nezbytný servisní personál. Odměnou všem byl spontánní potlesk na závěr celé akce. Tzv. školní programy se snažíme cíleně formovat jako doprovodné akce k plánovaným výstavám. Oddělení styku s veřejností tak se snadněji vyhne neplánovaným exkurzím, kumulovaným do malého časového prostoru. Ostatně podobně již dávno pracují s dětmi na 1.oddělení.
Prostory archivu umožňují uspořádat setkání i ryze odborná - pro širší i užší okruh specialistů. V roce 2002 jich bylo také několik (celkový přehled všech akcí viz Kalendarium v příloze).
Pomineme-li každoroční valnou hromadu profesní organizace archivářů, České archivní společnosti, pak první akcí se stalo komornější pracovní setkání odborníků dne 9. dubna na téma Katalogizace sfragistického materiálu, pečeti, pečetidla, odlitky v archivech ČR - současný stav. Pracovníci 8. oddělení připravili dva semináře: První - ve spolupráci s pobočkou České informační společnosti při SÚA - pod názvem Archivy a ochrana osobních údajů, konaný dne 23. května, měl velký ohlas u řady institucí. Na druhém semináři byly dne 29.-30. května představeny kromě intranetu SÚA a historie prací na informačním systému SÚA jeho jednotlivé části - Janus 2000, IS badatelna, Relief. Referujícími byli vedle zástupců firem (DLG Computers s.r.o., Bach systems s.r.o., Incad s.r.o.) i pracovníci SÚA (dr. Kalina, Ing. Kunt, dr. Waage, Mgr. Šatochinová).
Mezinárodní standardy ISAD(G) a ISAAR(CPF) pro popis archivních fondů a činnost Komise pro popisové standardy při Mezinárodní archivní radě se představily dne 20. června díky vystoupení italských archivářů (Stefano Vitali, Francesca Klein, Státní archiv Florencie) (pořadatelé AS MV, SÚA, ČAS, pobočka ČIS při SÚA, organizační zajištění Eva Gregorovičová, 6. oddělení). Současnost a budoucnost českého archivnictví se diskutovala na pracovním semináři 1. října, jehož hlavním bodem bylo vystoupení ředitele odboru archivní správy MV dr.Vácslava Babičky (pořadatelé SÚA, ČAS, organizační zajištění Jan Kahuda, 6. oddělení). V listopadu proběhlo inspirativní a vzájemně obohacující několikadenní setkání se slovenskými kolegy, kteří vystoupili na semináři Současné archivnictví a spisová služba na Slovensku (pořadatelé SÚA, ČAS, organizační zajištění Bohumír Brom, 5. oddělení).
Jako ryze mezioborový podnik byla koncipována dubnová Konference Cultivate a v prosinci mezinárodní konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě.
Dne 16. prosince patřil konferenční sále rozloučení předsedy Senátu, předsedy vlády a ministra vnitra s přednosty okresních úřadů.

2000
Významnou část pracovní doby věnovali archiváři zajišťování exkurzí do prostor prvního oddělení i v archivním areálu Chodovec. Ze zahraničních návštěvníků jsme provedli například delegace archivních správ Polska a Chorvatska, švédské kolegy z městských a podnikových archivů, chorvatské a polské studenty historie. V říjnu navštívilo depozitář více než osmdesát účastníků Konference zahraničních Čechů. Z tuzemských návštěv jsme zorganizovali vedle celé řady studentských exkurzí především sérii pro členy Syndikátu novinářů (reportáže v Mladé frontě dnes, televizi Prima a Českém rozhlase), pro kolegy archiváře a knihovníky.

1997
1. Budova tzv. Nového děkanství na Vyšehradě a historické sbírky Vyšehradské kapituly - Čumlivski
2. K vývoji pečetí a znaku města Týna n. Vlt. - Čumlivski
3. Akta Jednoty bratrské. Jejich vznik, vývoj a osudy do roku 1945 - Čumlivski
4. Návrh stálé expozice historických sbírek Vyšehrad - Čumlivski
5. Nejstarší dějiny Vyšehradu - Čumlivski
6. Papežský nuncius Cesare Speciano v Praze. Církevní poměry v Čechách na sklonku 16. století - Pazderová
7. Pečeť Karla Albrechta - Sedláček
8. Korunovační korouhve českých stavů - Sedláček
9. Vztahy mezi Kladskem a Frankdenštejnskem ve 14. - 15. století - Sedláček
10. Slezská knížectví - Sedláček
11. Královská kolegiátní kapitula Nanebevzetí P. Marie na Karlštejně, její pečeti a zunak - Gottfried
12. Magister Theodoricus, dvorní malíř Karla IV. - Gottfried
13. Karl IV. und seine Beziehung zu Karl dem Grossen - Gottfried
14. Zajímavosti o svatých ostatcích - Gottfried
15. Prameny k dějinám zemědělství od počátku do současnosti - Pšeničková
16. Přednáška pro likvidátory - Brom
17. Destino dell' Archivio familiare degli Asburgo di Toscana - konference Codici e mappe dell' Archivio di Stato di Praga, Siena, Italie - Gregorovičová
18. Arciduca Luigi Salvatore: fonti a Praga - vystoupení na zahájení výstavy Dall' Adriatico alle Baleari attraverso le Eolie: l' Arciduca e i l Mediterraneo, Lipari, Italie - Gregorovičová
19. 2 konferenční referáty v rámci mezinárodní archivní stáže v Paříži - Šibrava
20. Američtí Sokolové v letech 1938 - 1945 - konference Sokol, jeho vznik a výzkum - Jožák
21. Přednáška na konferenci archivářů v Benešově "Studovna příštího tisíciletí" - Waage

1996
1. Zpracování obrazových materiálů v archivech – odborný seminář Praha 28. 3. 1996, Gottfried
2. Úvodní poznámky laického uživatele programu SuperText – seminář Brno 6. 6. 1996, Gottfried
3. Využití textových databází (hypertexty, fulltexty) pro archivní praxi – sympozium Heraldika na Slovensku, Trenčín 5. 9. 1996, Gottfried
4. Počítačové zpracování pečetí – Společnost přátel starožitností, Praha 26. 9. 1966, Gottfried
5. Historické a umělecké památky Vyšehradu – pro pracovníky Parlamentu ČR, 13. 11. 1996, Čumlivski
6. Využití programu SuperText při vyhotovování odborných publikací a článků – seminář Praha 28. 3. 1996, Braeurová, Sedláček
7. Dějiny židovských komunit v českých zemích – Gymnázium a Muzeum Žamberk 26. 9. 1996, Matušíková
8. Prameny k dějinám Horní Lužice ve fondech SÚA v Praze – sympozium "650 Oberlausitzer Sechsstädtebund", Žitava 20. 9. 1996, Matušíková
9. Represe jako jedna z forem okupační politiky – konference ČSBS, Milotová
10. Ohlasy protižidovských opatření v protektorátní společnosti 1941 – 1942 – konference Terezín, Milotová
11. Okupační politika Reinharda Heydricha – tisková konference ČSBS k 55. výročí nástupu R. Heydricha do funkce říšského protektora, Milotová
12. Formování okupační politiky v protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 – 1940 – seminář pro učitele, Milotová
13. Ostorientierung oder Ostpolitik – k historii nacistických germanizačních plánů a představ – seminář pro učitele, Milotová
14. Nacistická perzekuční politika v Čechách a na Moravě 1941 – 1942 – seminář pro učitele, Milotová
15. Přednáška o Florencii – pro Křesťanské gymnázium Praha 10, Gregorovičová
16. Prameny a možnosti studia zemědělských dějin v SÚA – Vysoká škola zemědělská, Pšeničková

1995
1. 925 let Vyšehradské kapituly – Čumlivski
2. Slavnostní svěcení "základního" kamene a lokomotivy na pražském nádraží 21. 5.1845 a jeho širší historické souvislosti – Čumlivski
3. Historické vztahy Vyšehradu a Vyšehradské kapituly k Polsku v 11. a 19. století, přednáška pro polské katolické kněze – Čumlivski
4. Pocta Theodorikovi, úvodní přednáška k výstavě v Českých Budějovicích – Gottfried
5. Zakládací listina Karlštejnské kapituly, Karlštejn – Gottfried
6. Písemné prameny na optických discích, 6. konference archivářů v Benešově 2. - 4. 5. 1995 – Hoffmannová
7. Vliv archivních plísní na lidský organismus – Bacílková
8. Světlo při výstavách – Ďurovič
9. Klima a jeho regulace v depozitářích – Straka
10. Přehled metod konzervování papíru – Paulusová
11. Přemysl Pitter a spolky radikálních pacifistů na konferenci ke 100. výročí narození P. Pittera – Křesťan

1994
K propagaci archivu bylo využito i 40. výročí vzniku SÚA, které připadlo na 1. října minulého roku. Byla uspořádána jednodenní vědecká konference k dějinám SÚA a jeho předchůdců, která vedle cílů vědeckých sledovala i poskytnutí morální satisfakce těm bývalým pracovníkům SÚA a jeho předchůdců, kteří byli v poválečném období nespravedlivě osočeni a existenčně postiženi. K tomuto výročí byly připraveny i publikace, obsahující soupis pracovníků SÚA a předchůdců, anotovaný soupis archivních pomůcek od roku 1980, zprávu o činnosti archivu za posledních pět let a bibliografii pracovníků SÚA od roku 1980.

Přednášky: 1. Archiv České koruny, Společnost přátel starožitností, Muzeum hl. m. Prahy - Čumlivski
2. Arcibiskupský palác. Spojeno s exkurzí po paláci pro archiváře FF UK - Čumlivski
3 - 19. Výstava Arcibiskupství pražské 65O let - výklad pro návštěvníky - Čumlivski
20. Kaple svatého Kříže z hlediska biblické teologie, Karlštejn - Gottfried
21. Nález listiny na ostatky sv. Palmácia, Karlštejn - Gottfried
22. Terezín v aktech londýnského exilu. Konference k 5O. výročí likvidace terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau - Milotová
23. Německá kulturní centra - kolegium v Ústí nad Labem - Drašarová.

1993
Také přednášková činnost do značné míry navazovala na velká historická výročí roku.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.