Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Pedagogická činnost pracovníků

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002

2002
Tato práce se dá rozčlenit na dvě základní skupiny: pedagogická činnost v archivu a výuku archivem cílevědomě podporovanou. Rozlišujeme také úroveň školení - od spolupráce se všemi stupni a typy škol až po všeobecné přednášky pro širší veřejnost. Výukou se zabývají archiváři, knihovníci, restaurátoři i naši chemici. Tato činnost často cílí do vlastního oboru. Prozatím nemáme příliš systémově zvládnuté dlouhodobě vzdělávání a školení zaměstnanců SÚA.
V budově 1. oddělení již tradičně probíhala výuka pomocných věd historických katedry pomocných věd historických a archivnictví filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kterou organizačně pomáhaly zajišťovat pracovnice studovny. Vedoucí 1. oddělení Alena Pazderová se opět podílela na výuce studentů archivnictví přednáškami na téma "Ediční činnost a výzkum bohemik v Čechách a v zahraničí”.
Ředitelka Eva Drašarová ve spolupráci s pracovníkem 2. oddělení, Jaroslavem Koláčným, podnikla každoroční poučení studentů archivnictví v záležitostech genetické části diplomatiky 19. století. Za pomoci kolegů (Zdena Kokošková, Marie Šatochinová,Vladimír Waage) se též zabývala speciální přednáškou o archivním managementu pro posluchače archivního kurzu pořádaného stejnou katedrou. Posluchači archivního kurzu docházeli do archivu i za doplňkovými exkurzemi. V letním semestru vyučoval vedoucí 8. oddělení Tomáš Kalina externě na téže katedře v předmětu Předarchivní péče a spisová služba.
Spolupráce s pražskou katedrou tím nebyla vyčerpána. Na podnět kolegy archiváře a člena širšího týmu lektorů při katedře archivnictví Jindřicha Schwippela se v SÚA uskutečnil velmi úspěšný kurs pro podnikové archiváře a pracovníky soukromých spisoven. V tomto případě již šlo o plně formalizovanou záležitost. Obsah a zaměření výuky ovlivnili podstatnou měrou lektoři, pocházející ponejvíce z našeho a partnerského Státního oblastního archivu v Praze.Vedoucí centrální studovny Vladimír Waage a pracovníci 5. a 8. oddělení Bohumír Brom a Rudolf Kaďorek přednášeli pro posluchače kurzu spisové služby Vojenské akademie Brno. V sedmém oddělení také umožnili seminář dějin žurnalistiky doc. Barbory Köpplové (Centrum pro mediální studia Fakulty sociálních věd UK v Praze). K zadaným tématům Vlasta Měšťánková vyhledala a připravila archiválie, které pak zpracovávali jednotliví posluchači v rámci svého studijního úkolu.
Celé 10. oddělení zajišťovalo odborné stáže pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze, Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze, Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli a restaurátory ze SOkA Chrudim a SOA Zámrsk. Pracovníci 10. oddělení - Hana Paulusová, Bronislava Bacílková, Roman Straka, Jitka Šejharová, Jana Dernovšková, Lucie Weberová a Michal Ďurovič - se podílejí na výuce studentů Střední průmyslové školy grafické v Praze, Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze, Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli a Ústavu historických věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové.

2001
O zahraničním výzkumu bohemik přednášela A. Pazderová v cyklu organizovaném Katedrou archivnictví a pomocných věd historických. Řadu přednášek na téma barokní kultury a kultu absolvoval L. Gottfried.
V roce 2001 přednášel R. Kaďorek o základních evidencích archiválií pro frekventanty vojenské akademie. Připravili jsme i výukové semináře pro studenty FF UK, FAMU a Gymnázium Botičská (historický seminář), stejně jako v minulých letech.
Celé desáté oddělení zajišťovalo odborné stáže pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze, Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze a Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. Pracovníci oddělení - H. Paulusová, B. Bacílková, R. Straka, J. Šejharová, J. Dernovšková, M. Ďurovič - se tradičně podílejí na výuce studentů Střední průmyslové školy grafické v Praze, Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze, Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli, Ústavu historických věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové.

2000
Výuku pro Ústav českých dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy zajišťovala v tomto roce v mimopracovní době pouze PhDr. Drašarová. Mgr. Kaďorek ze své funkce referenta jednotného archivního fondu přednášel o základních evidencích pro frekventanty Vojenské akademie v Brně. PhDr. Čumlivski vyučuje vývoj umělecké grafiky v Evropě v 14. – 20. stol. na Středním odborném učilišti umělecko-řemeslné výroby v Praze-Libni. Mgr. Horký zajišťuje ve druhém oddělení pramenné semináře z pomocných věd historických a českých dějin.
Jako externí učitelé působí především pracovníci oddělení péče o archivní fondy Dr. ing Ďurovič, ing. Paulusová, PhMr. Bacílková, R. Straka, F. Šiml, J. Šejharová, ing. Dernošková při výuce studentů Střední průmyslové školy grafické v Praze, Ústavu chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli, Ústavu historických věd pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. Toto oddělení též po celý rok zajišťovalo odborné stáže pro studenty i kolegy z restaurátorských pracovišť v jiných archivech.
Pro školy všech typů se pořádají exkurze zaměřené na seznámení se s péčí o archiválie, s archivními činnostmi a s obsahem archivních fondů, a to jak na pracoviště 1. oddělení na tř. M. Horákové, tak do depozitáře na Chodovci.

1999
Praktické zkušenosti i teoretické vědomosti pracovníků SÚA jsou využívány při výuce a výchově mladé generace archivářů, restaurátorů a historiků. Na katedře archivnictví FF UK v Praze přednášejí dr. V. Babička, dr. T. Kalina a Dr. ing. M. Ďurovič a 2. odd. SÚA zajišťuje semináře pro studenty pomocných věd historických.
Pracovníci 10. oddělení SÚA ing. H. Paulusová, PhMr. B. Bacílková, R. Straka, F. Šiml, J. Šejharová, ing. J. Dernovšková a Dr. ing. M. Ďurovič vyučovali na Střední průmyslové škole grafické v Praze, Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze, Vyšší odborné škole restaurování a konzervačních technik v Litomyšli a v Ústavu historických věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. Ing. H. Paulusová a PhMr. B. Bacílková vedou dvě diplomové práce posluchačů Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze.
Na dalších školách působili dr. V. Bartůšek v Institutu základů vzdělanosti a dr. R. Vévoda na gymnasiu Voděradská a v Institutu ekumenických studií při Evagelické teologické fakultě UK.
Pro školy všech typů byla uspořádána řada exkurzí zaměřených na seznámení se s péčí o archiválie, s archivními činnostmi a s obsahem archivních fondů, a to jak na pracoviště 1. odd. na tř. M. Horákové 133, tak do archivního areálu.

1998
Jako externí učitelé působí především pracovníci 10. odd. dr. ing. M. Ďurovič, ing. H. Paulusová, PhMr. B. Bacílková, R. Straka, F. Šiml, J. Šejharová a ing. J. Dernovšková při výchově budoucích restaurátorů a konzervátorů na Střední průmyslové škole grafické v Praze, na Vyšší odborné škole restaurování a konzervačních technik v Litomyšli a v Ústavu chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko – technologické v Praze. Na katedře archivnictví FF UK v Praze přednášejí externě dr. V. Babička, dr. T. Kalina a dr. ing. M. Ďurovič. V Institutu základů vzdělanosti vyučuje dr. V. Bartůšek.
Pro školy všech typů byla uspořádána řada exkurzí zaměřených na seznámení s péčí o archiválie, s archivními činnostmi a s obsahem archivních fondů. Někteří studenti historie nebo archivnictví vykonali v archivu svou prázdninovou praxi.

1997
Pracovníci Státního ústředního archivu jsou často přizváváni jako externí učitelé k výuce a výchově nových odborníků s uplatněním v oboru archivnictví. Značný podíl na výuce mají pracovníci 10. odd. dr. ing. Michal Ďurovič, ing. H. Paulusová, PhMr. B. Bacílková, R. Straka, F. Šiml, J. Šejharová a ing. J. Dernovšková, kteří působí na Střední průmyslové škole grafické v Praze, v Ústavu chemické technologie restau-rování památek VŠCHT v Praze, na Vyšší odborné škole restaurování a konzer-vačních technik v Litomyšli a na filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Na katedře archivnictví FF UK externě přednášejí dr. V. Babička a dr. T. Kalina. Dr. V. Bartůšek vyučuje na Institutu základů vzdělanosti UK.

1996
Řada vysokých a středních škol má zájem o praktickou spolupráci s pracovníky SÚA při výuce studentů, při vedení jejich diplomových prací a při zajišťování jejich praxe. Na filosofické fakultě University Karlovy působili jako externisté J. Milotová v Ústavu hospodářských a sociálních dějin a V. Babička, M. Ďurovič a T. Kalina na katedře pomocných věd historických a archivního studia. V Institutu základní humanitní vzdělanosti UK v Praze přednášel V. Bartůšek latinu a muzeologii. Na Vysoké škole chemicko – technologické v Praze působili B. Bacílková, M. Ďurovič a J. Dernovšková, na Vyšší odborné škole restaurátorských a konzervátorských technik v Litomyšli B. Bacílková, J. Dernovšková, M. Ďurovič, H. Paulusová, R. Straka, J. Šejharová a F. Šiml a na Střední průmyslové škole grafické v Praze H. Paulusová, R. Straka a J. Šejharová.

1995
Řada vysokých a středních škol nadále projevovala zájem o působení pracovníků SÚA jako externích vyučujících nebo vedoucích diplomových prací a tím o přibližování teoretické výuky praxi. Na katedře pomocných věd historických a archivního studia přednášeli dr. V. Babička archivní legislativu, dr. T. Kalina spisovou službu a předarchivní péči a ing. M. Ďurovič konzervaci a restaurování archiválií. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Ústavu technologie restaurování památek přednášela PhMr. Bronislava Bacílková. Na obou vysokých školách působili při vedení diplomových prací dr. E. Drašarová, ing. J. Dernovšková, ing. M. Ďurovič a dr. J. Milotová. Na Střední průmyslové škole grafické v Praze a na Škole restaurování a konzervačních technik v Litomyšli učili ing. M. Ďurovič, ing. H. Paulusová, PhMr. B. Bacílková a R. Straka.

1994
Řada pracovníků SÚA spolupůsobila na různých typech škol při výchově nových archivářů a restaurátorů. Na katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK přednášeli dr. V. Babička, ing. M. Ďurovič, dr. T. Kalina a dr. A. Pazderová. Při vedení diplomových prací působili jako konzultanti dr. E. Drašarová, ing. J. Dernovšková, ing. M. Ďurovič a dr. J. Milotová. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Ústavu technologie restaurování památek přednášela PhMr. Bronislava Bacílková. Na Střední průmyslové škole grafické v Praze a na Škole restaurování a konzervačních technik v Litomyšli učili ing. M. Ďurovič, Fr. Martinek a ing. H. Paulusová.

1993
Kromě zajišťování odborné praxe studentů archivnictví se někteří pracovníci SÚA podíleli jako externisté na výuce na některých vysokých či středních školách. Na katedře archivnictví FF UK přednášeli dr. V. Babička, ing. M. Ďurovič a dr. T. Kalina, při vedení diplomových prací spolupůsobili dr. V. Babička, dr. E. Drašarová, ing. M. Ďurovič a dr. J. Milotová a na Vysoké škole chemicko - technologické v Ústavu chemické technologie restaurování památek přednášela PhMr. B. Bacílková. Na Střední průmyslové škole grafické v Praze 1 vyučovali ing. M. Ďurovič, Fr. Martinek a ing. H. Paulusová a ing. M. Ďurovič se podílel na přípravných pracích ke zřízení restaurátorské školy v Litomyšli.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.