Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Vyřizování žádostí občanů a organizací - nahlédací agenda

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002
rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

počet

3637 6860 7968 6195 6725 10430 7293 3581 3510 3819 7680 13927 7431

2002
Jestliže v kapacitě času věnovaných jednotlivým archivním činnostem suverénně kraluje využívání archiválií veřejností, pak podstatnou část těchto úkolů vyplňuje písemná úřední nahlédací a badatelská agenda. Celkem všechna oddělení zodpověděla 7 431 úředních nahlédacích podnětů. V minulém roce bylo 3. oddělení přiděleno k vyřízení přes 3 000 spisů, 4. oddělení vyřídilo 3 278 spisů. Rekord uplynulého roku nebyl naštěstí překonán, přesto zatížení 3.oddělení polevilo až po polovině uplynulého roku. Zejména agenda nuceného pracovního nasazení a věznění za okupace poklesly. Již zjara téměř utichly dotazy spojené s odškodňováním zabaveného majetku obětí nacistické perzekuce, které zajišťovala Mezinárodní organizace pro migraci. Zatímco v důsledku končícího termínu podání žádosti klesala agenda věznění a nuceného pracovního nasazení (655 spisů) a krátkodobá agenda odškodnění majetkových křivd za okupace (150 spisů), velkých rozměrů i nadále dosahovaly dotazy na zjišťování národnosti a státního občanství ze sčítacích archů (téměř 1000 spisů). Stálá je rovněž agenda zjišťování posledního bydliště v Praze (přes 400 spisů), podobné množství dotazů se týká i státního občanství a zemědělsko-lesnické problematiky. V oddělení bylo rovněž vyhotoveno téměř 100 složitých badatelských rešerší.
Je proto vhodné na tomto místě znovu připomenout výpomoc osob, jimž náleží poděkování 3.oddělení. Od ledna do srpna pomáhala s agendou nuceného nasazení na zákopových pracích asi na pětinový úvazek pracovnice 8. oddělení PhDr. Marcela Zdrubecká. Příležitostně pomohli s vyřizováním žádostí i Mgr. Jan Kahuda z 6. oddělení a PhDr. Tomáš Kalina a Ing. Miroslav Kunt z 8. oddělení. S neúměrným množstvím žádostí týkajících se nuceného nasazení vypomáhala až do konce září 2002 i středoškolačka placená Českoněmeckým fondem budoucnosti paní Martina Matušková.
Čtvrté oddělení se naopak potýká s dramatickým nárůstem písemných dotazů občanů i institucí. Třetinu celkové pracovní doby se zabývalo právě těmito záležitostmi. V agendě nuceného nasazení pomáhala pracovnice 2. oddělení paní Hana Bartošová. Průběžně po celý rok zde vyřizovali žádosti, které souvisí s odškodňováním vězněných občanů bývalého Československa, kteří dnes žijí na Slovensku a v České republice a dále občanů odvlečených po válce do SSSR. Vzhledem k nově přijatým zákonům v r. 2002 dohledávali potřebné doklady k délce věznění a k občanství zavlečených. Protože se pracuje s písemnostmi, které nejsou utříděny a mnohdy k nim neexistují úplné rejstříky, vyžaduje každá žádost řadu konzultací s krajskými soudy, archivy, Ministerstvem spravedlnosti a Nejvyšším soudem a velice úzkou spolupráci s Vězeňskou službou ČR a SR. Tento přístup k nahlédací agendě je mimořádně časově i odborně náročný, ale zaručuje téměř úplnou úspěšnost a pokud nenalezneme potřebný doklad, jsme schopni žadatele odkázat na instituci, u které je uložen. Nahlédací agenda směřující do zemědělských fondů představovala u řady žádostí dohledání až několika desítek katastrálních území, případně jednotlivých parcel u obecního i státního majetku, což obtížnost vyhledávání ještě zvyšuje. Jednotlivá žádost s padesáti položkami nebyla výjimkou. Dále pokračovalo vyhledávání archiválií pro účely průmyslových restitucí a dokladování movitého majetku odňatého z rasových důvodů.
Jednotlivé požadavky pro potřeby vlády, resortů, NBÚ a orgánů činných v trestním řízení měly charakter složitých rešerší . Prostřednictvím 4. oddělení jsme se intenzívně podíleli na práci Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války.
Mírný vzestup zaznamenala badatelská a úředně nahlédací agenda i v 1. oddělení (vyřízeno 768 spisů), což bylo dáno jak vyřizováním spisů z roku 2001, tak zvýšením počtu vyřízení žádostí na počkání (židovské matriky).

2001
V oblasti využívání archiválií tvořila opět největší skupinu úkolů písemná úřední nahlédací a badatelská agenda. Z celkového objemu využitelné pracovní doby bylo na tuto činnost v celém archivu vynaloženo více než 10 % pracovního času a vyřídilo se 13 927 čj. V nejexponovanějších útvarech archivu však podíl této práce dramaticky vyskočil až na 52 % (8 800 čj.) v třetím a 38 % (4 474 čj.) v čtvrtém oddělení. V minulém roce bylo třetímu oddělení přiděleno k vyřízení více než 9 000 spisů SÚA. Celkově obsahoval protokol SÚA vedený v elektronické podobě 10 333 čj. Značná část spisů je přitom paralelně vyřizována ještě oddělením čtvrtým. Celková zátěž obou útvarů je však mnohem vyšší, neboť je nutné počítat s více než čtyřměsíčními skluzy ve vyřizování žádostí ještě z roku 2000.
V souvislosti s končícím termínem pro podání žádosti o odškodnění obyvatel za spáchané nacistické bezpráví byly vyřizovány spisy týkající se zejména nuceného pracovního nasazení a věznění za okupace (3 200 čj.). Na zrychlení vyřizování těchto spisů přispěl samotný Českoněmecký fond budoucnosti, a to hrazením platu pro tři zaměstnance od září roku 2001. Tito pracovníci vyřídili kolem 850 spisů do konce roku. Termín podání žádosti se týkal i zabavování majetku za okupace (130 čj.). Obrovského rozsahu dosáhla v minulém roce i agenda zjišťování národnosti a státní příslušnosti ze sčítacích archů z r. 1930 a 1939 (1950 čj). Menší zastoupení pak měly dotazy na poslední pražské bydliště občanů, dohledávání státního občanství a pozemkové záležitosti. Průběžně jsme vyřizovali restituční agendu, v druhé polovině roku vrcholily požadavky na potvrzování věznění, totálního nasazení našich občanů v době okupace a požadavky Mezinárodní organizace pro migraci. Souběžně jsme vypracovávali rešerše pro Úřad dokumentace a vyšetřování a pro Národní bezpečnostní úřad převážně z  nezpracovaných fondů.
Dramatický nárůst jsme ohlašovali již v průběhu roku 2000, ale očekávání z minulé výroční zprávy byla překonána. Kvantitativní aspekty v delším časovém horizontu ukazuje následující přehled. (viz tabulka výše). Tato čísla snad ani nevyžadují komentář, stačí jen srovnání s pasáží o personálním stavu archivu.

2000
Žádosti o výpisy a opisy archiválií začaly opět dramaticky narůstat, dá se předpokládat další vzestup v roce 2 001.
Největší podíl na množství vyřizovaných žádostí jednotlivců, institucí a úřadů nadále má agenda potvrzování pracovního nasazení za okupace. Většina odpovědí byla bohužel negativní, neboť v SÚA nejsou k této problematice uloženy téměř žádné dokumenty. Vyjímku představuje zhruba devadesáti procentní úspěšnost pátrání po dokumentech pro nasazené v Nouzové technické pomoci. Zcela bez informací je archiv pro polské a ukrajinské žadatele kdysi pracující v odtrženém českém pohraničí. S touto agendou je též propojeno potvrzování věznění.
Jen nepatrně méně se vyhledává ve sčítacích operátech ze sčítání lidu v roce 1930 a v odtrženém pohraničí v roce 1939 pro potvrzení národnosti a státního občanství. Většina podání pochází od obyvatel Hlučínska a Opavska za účelem získání německého státního občanství, o něco méně pak korespondují v této záležitosti matriční a zastupitelské úřady či jednotlivci především ze zahraničí. Zde však se již kombinuje archivní průzkum v mnoha fondech za účelem kompletního prošetření státního občanství a zjištění posledního pobytu před odchodem do zahraničí (archiv disponuje pouze pražskou pobytovou evidencí). Výpisy ze židovských matrik, vyhledávání podkladů pro pozemkové restituce, dále pro odškodnění obětí nacismu nebo vyrovnání se s následky Holocaustu a arizací židovského majetku měly stabilní charakter.
Mimořádný rozsah úřední nahlédací agendy téměř paralyzoval jakékoli jiné odborné činnosti především v třetím oddělení (vyřízeno 4620 žádostí). Také ve čtvrtém oddělení úřední povinnosti tohoto typu ( 2423 žádostí) spolu s vysokou badatelskou poptávkou podvázaly vykonávání dalších úkolů. Až do srpna vyřizovalo žádosti z fondu Evidence obyvatelstva Praha plně sedmé oddělení (450 spisů), poté tyto povinnosti přešly pod kontrolu oddělení třetího. Podíl ostatních oddělení byl podstatně nižší – jejich aktivity se spíše projevily v počtu vyřízených badatelských písemných rešerší (viz kapitola Badatelská agenda).
V roce 2 000 bylo v depozitáři na Chodovci zprovozněno internetové připojení a jednoduché dotazy mohly být zodpovězeny elektronickou poštou nejen z 1. oddělení. Tuto problematiku bude komplexně upravovat již připravený pokyn ředitelky.

1999
Po poklesu počtu žádostí o výpisy a opisy archiválií v letech 1997 a 1998 byl v roce 1999 opět zaznamenán nárůst, i když ne tak dramatický jako v letech 1991–1996.
Nárůst se projevil ve 3. oddělení z 977 ks na 1151 ks, ve 4. oddělení z 1726 ks na 1742 ks a v 7. oddělení z 250 ks na 402 ks. V ostatních odděleních počet žádostí stagnoval nebo poklesl.
Na nárůstu počtu žádostí se podílela zejména agenda potvrzování pracovního nasazení za okupace (většina odpovědí byla bohužel negativní, neboť v SÚA nejsou k této problematice téměř žádné dokumenty), potvrzování národnosti obyvatelům Hlučínska a Opavska podle sčítání lidu v r. 1930 a 1939 a výpisy z pobytové evidence pražského obyvatelstva. Výpisy z židovských matrik, agenda státního občanství, věznění a majetkových restitucí či odškodnění měly stabilní charakter.

1998
Nahlédací agenda se v r. 1998 kvantitativně držela zhruba na úrovni roku 1997, došlo dokonce k mírnému poklesu.
Nejvíce žádostí se týká státního občanství, stále ještě přetrvává i restituční agenda a potvrzování věznění. Vzrostl počet žádostí o potvrzení totálního nasazení, které byly bohužel většinou vyřízeny negativně. Novou vlnu představují žádosti o potvrzení národnosti z oblasti Hlučínska. Pro rozmanité účely jsou stále ve velkém množství požadovány údaje z pobytové evidence pražského obyvatelstva do r. 1953. V 1. oddělení se stabilně vyřizuje agenda výpisů ze židovských matrik. V menší míře se na archiv obracejí žadatelé o potvrzení studia nebo zaměstnání.
Tíhu nahlédací agendy neslo především 4. oddělení (1726 žádostí) a potom 3. oddělení (977 žádostí). S agendou tohoto oddělení souvisí i 250 žádostí vyřízených v 7. oddělení (z pražské pobytové evidence), neboť tato agenda bude během r. 1999 plně převedena do 3. oddělení. 1.oddělení se na nahlédací agendě podílelo 380 položkami. Podíl ostatních oddělení byl podstatně nižší.

1997
Předpoklad, vyslovený ve zprávě o činnosti za rok 1996, že sestupný trend počtu žádostí bude pokračovat a dostane se na úroveň roku 1990, se vyplnil. Ilustruje to tabulka.
Mění se i skladba došlých žádostí. V minulých třech letech nejhojnější žádosti o potvrzení věznění a perzekuce v období okupace se již omezily jen na některé dohledávky a nejvíce žádostí se týká státního občanství a restitucí. Tomu odpovídá i zátěž, kterou tato agenda klade na jednotlivá oddělení. Zhruba 6/7 žádostí bylo vyřízeno ve 4. oddělení (1612) a ve 3. oddělení (1300). Do budoucna lze očekávat, že většina nahlédací agendy se bude týkat státního občanství, v menší míře bude zastoupena matriční agenda, majetkové záležitosti, zaměstnanecké záležitosti, soudní a vězenské záležitosti. Neznámou zatím zůstává rozsah nahlédací agendy týkající se židovského majetku. Tato problematika vyvolala značný rozruch díky mezinárodní konferenci o židovském zlatě v Londýně na podzim 1997 a díky neobjektivnímu a senzacechtivému článku v magazínu Sunday Times, nějaká mimořádná vlna zájmu o opisy a výpisy dokumentů se však zatím neprojevila.

1996
Po nejvyšší pracovní zátěži v roce 1995 se v uplynulém roce dostavil pokles ve vyřizování nahlédací agendy, tj. poskytování výpisů, opisů a kopií archiválií pro právní a správní účely občanů a institucí.
Vysoký počet vyřízených žádostí byl dán skluzem nahlédací agendy z minulých let, kdy především v roce 1995 přišlo enormní množství žádostí o potvrzení perzekuce občanů v letech 1939 – 1945 pro potřeby odškodnění podle zákona č. 217/94 Sb. Počet nově došlých žádostí v roce 1996 měl již výrazně klesající charakter a dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat a počet žádostí se dostane na úroveň před rokem 1990.
Vzhledem k agendě spojené se zákonem č. 217/94 Sb. vyřídilo největší počet žádostí 3. oddělení (4984 ks). Vysoká zátěž touto agendou přetrvává i v 5. oddělení (1221 ks), kde se týká převážně státního občanství a majetkových restitucí. Dobíhající šetření podle zákona o půdě se projevilo na počtu případů šetřených ve 4. oddělení (741 ks). Matriční agenda zaměstnává především 1. oddělení (620 ks) a výpisy z evidence obyvatel zatím vyřizuje studovna (383 ks).

1995
Rok 1995 znamenal zatímní vrchol co do množství poskytovaných výpisů, opisů a kopií archiválií občanům i institucím pro doložení jejich právních nároků v rozmanitých záležitostech.
Výsledek roku 1995 vysoko překračuje uspokojování požadavků v letech, kdy vrcholila vlna majetkových restitucí, a ve srovnání s předchozím obdobím není plynulým nárůstem, ale skokem (155 % stavu v roce 1994). Příčinou jsou požadavky občanů majících nárok na odškodnění za perzekuci v letech 1939 – 1945 podle zákona č. 217/94 Sb. Několik tisíc žádostí podaných SÚA od prosince 1994 do srpna 1995 poprvé způsobilo, že zvládnutí takového přílivu žádostí již nebylo v lidských silách pracovníků a technických možnostech archivu a jejich vyřízení se protahuje na značně delší období. Podle předběžného odhadu budou žádosti nahromaděné v roce 1995 vyřizovány nejméně ještě po celý rok 1996. Současně pokračují i další obory nahlédací agendy jako restituce, státní občanství, národnost, evidence obyvatelstva, matriční agenda a důchodové zabezpečení.
Více než z poloviny se na nahlédací agendě podílelo 3. oddělení (5775 případů), dále 5. oddělení (2015), 2. oddělení (1116), 4. oddělení (872) a 1. oddělení (652).

1994
Pokles nahlédací agendy v roce 1993 se ve světle výkazu za rok 1994 ukázal jako přechodný.
Nejvíce žádostí vyřídilo 3. oddělení (2349), což je dáno tím, že požadavky na potvrzování národnosti a státního občanství jsou trvale vysoké a žádosti o potvrzování věznění v době okupace, beztak již dříve početné, ještě vzrostly po přijetí zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce. Zhruba na úrovni minulých let zůstala nahlédací agenda ve 4. oddělení (restituce pozemkového majetku) a v 5. oddělení (majetková restituce a státní občanství).

1993
Statistické údaje ukazují, že vrcholu zájmu úřadů a veřejnosti o poskytování výpisů a opisů archiválií bylo dosaženo v roce 1992, i když klientela archivu v roce 1993 byla nadále vysoká, jak ukazuje srovnání.
Nejvíce žádostí vyřídilo 3. oddělení (2666) a týkaly se národnosti, státního občanství, věznění v době okupace a zčásti i restitucí. Restituční agenda a potvrzování státního občanství tvoří gros žádostí, které vyřizovalo 5. oddělení (1896 kusů). Vysoký je i zájem o potvrzování vlastnictví půdy ve 4. oddělení (1400 žádostí).

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.