Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Přejímky archiválií do SÚA

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002

Do SÚA převzato archiválií:

rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
bm 3835,5   1288,3   1095 795,39 3810,41 1310 ?

2002
Za rok 2002 6. oddělení vykazuje celkem 50 přejímek v rozsahu téměř 255 bm a 2290 ukládacích jednotek. Bohužel několik dalších přejímek z druhé poloviny roku 2002 nebylo z časových důvodů vzato do evidence. Evidovány byly přejímky níže uvedených původců a do níže uvedených sbírek:

Nově získané fondy a sbírky:
Andresovi Gustav a Jiřina
Bouček Jaroslav
Glazar Richard dipl. ekonom
Kárných Margita a Miroslav
Katolischer Frauenbund für die Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien
Klíma Arnošt prof. PhDr., DrSc.
Masarykův fond, Švýcarsko
Roček František
Sbírka dokumentace Josefa Tomeše
Tělocvičná jednota Sokol Zürich, Švýcarsko
Vodička Adolf

Přírůstky k existujícím fondům a sbírkám:
Císař Čestmír PhDr.
Černý Bohumil PhDr., CSc.
Česká archivní společnost
Dokumentace
Fischer Josef doc. PhDr.
Goldstücker Eduard prof. Dr.
Hudební informační středisko
Karlsson Blanka PhDr., PhD.
Kohák Miloslav PhDr., Kohák Erazim prof., PhD.
Kybal Vlastimil prof. PhDr.
Melantrich - redakce Českého slova
Nakladatelství Lidové demokracie - Vyšehrad
Národní divadlo v Praze
Národní rada česká
Národní souručenství
Patzak Václav, Patzaková Anna
Pelikán Josef Dr.
Pošusta Stanislav RSDr.
Rodinný archiv toskánských Habsburků - Ludvík Salvátor
Sbírka map a plánů
Sbírka písemností osobní povahy - Jan Beneš
Sbírka písemností osobní povahy - Josef Poláček
Sbírka výstřižků (k archivnictví)
Semotánovi Milada a Jiří
Schieszl Josef JUDr.
Sommer-Batěk Alexandr
Společnost přátel starožitností českých
Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
Šmeral Bohumír JUDr.
Šulcovi Olga a Zdislav
Ústřední jednota hospodářských družstev
Ústřední matice školská
Ústřední rada družstev
Vavroušek Josef doc. ing., CSc.
Zemské ústředí péče o mládež v Čechách

2001
Nově převzaté fondy:
Adam Čestmír, JUDr.
Ansorge Karl
Bartošík Adolf
Česká hudební společnost
Český báňský úřad
Goldstücker Eduard, prof. dr.
Chemapol, organizace zahraničního obchodu, Praha
Informační středisko mírových skupin
Klen Miroslav
Kriegel František, MUDr.
Likvidační fond měnový
Malec Karel, doc. PhDr.
Malypetr Jan
Merkuria, organizace zahraničního obchodu II, Praha
Munk František (Frank)
Národní informační středisko ČR, Praha
Pejskar Jožka (zprostředkovatel: archiv ČSNS)
Pošusta Stanislav, RSDr.
Sakařová Alena, PhDr., CSc.
Semotánovi Milada, ing. a Jiří, MUDr.
Společnost pro duševní zdraví
Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
Štětinová Dagmar
Šubrt Dušan
Šulcovi Olga a Zdislav
Vývojová a provozní základna Praha - Běchovice

2000
Archiv převzal tyto archivní soubory, jejichž původci jsou úřady státní správy nebo státní podniky. Do přírůstkové knihy bylo v roce 2000 zaevidováno 85 přírůstků v počtu 1110 bm. Čechofracht a. s.
České dráhy, s. o., generální ředitelství
Drážní úřad
Federální ministerstvo financí
Federální ministerstvo spojů
Federální ministerstvo zemědělství a výživy
Generální ředitelství vězeňské služby
Germanisches Lloyd – Český lodní a průmyslový registr, s.r.o.
Chemapol a.s.
Institut hygieny a epidemiologie
Institut klinické a experimentální mediciny
Křižovníci s červenou hvězdou – generalát a konvent Praha
Lesprojekt – ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Lesy České republiky, s.p.
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo kultury ČSR/ČR
Ministerstvo místního rozvoje ČR
Ministerstvo potravinářského průmyslu
Ministerstvo vnitra ČR, odbor archivní a spisové služby
Ministerstvo zahraničních věcí ČR – správa informačních center
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví ČSR
Německý matriční úřad Praha
Pragoexport a.s.
Premonstráti – klášter Strahov
Správa sboru nápravné výchovy
Státní plavební správa
Státní zdravotní ústav
Unicoop s.r.o.
Úřad pro normalizaci a měření Praha
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Úřad pro vynálezy a objevy
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad říšského protektora
Ústřední dopravní institut Praha
Velkostatek Týn nad Vltavou
Velkostatek Žitenice
Zemský soud Praha

V roce 2000 byly převzaty archiválie níže uvedených nestátních původců a do dále uvedených sbírek:

Poněkud odlišný charakter má materiál uložený ve fotoarchivu, kde byly nově převzaty tyto fondy:
Hermanová Ljuba
Ústřední dopravní institut Praha
Štochl Sláva
Sbírka fotografií Svazu českých fotografů (depozitum)
Chalupníček Vilém
Správa informačních center
Krejčí Milan PhDr.

1999
Archiv převzal tyto archivní soubory, jejichž původci jsou úřady státní správy nebo státní podniky:
Automatizace železniční dopravy, o. p. Praha
Česká námořní plavba
Československá komise pro stíhání válečných zločinců
Československý plavební úřad
Evropská hospodářská komise OSN
Generální inspekce rakouských drah Vídeň
Generální prokuratura ČSR
Generální prokuratura ČSSR
Generální prokuratura Praha
Generální ředitelství cel
Institut hygieny a epidemiologie
Kancelář říšského protektora
Ministerstvo financí (1945–1968)
Ministerstvo financí ČSR
Ministerstvo financí - kancelář ministra
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSR
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti ČSR
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra ČSR
Národní správa majetkových podstat
Nejvyšší soud ČSR
Policejní ředitelství Praha
Poříční úřad plavební
Pragent
Říšský protektor v Čechách a na Moravě
Správa Sboru nápravné výchovy
Státní arbitráž ČSR
Státní plánovací komise
Státní plavební správa
Státní prokuratura Praha
Státní prokuratura Praha - oddělení Brno
Státní úřad sociálního zabezpečení
Úřad důchodového zabezpečení
Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR
Úřad vlády ČR
Úřad vlády ČSR
Vrchní soud v Praze
Vrchní státní zastupitelství
Výzkumný ústav rozhlasu a televize
Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha
Zemská porodnice a nalezinec Praha

Oddělení nestátních fondů a sbírek uskutečnilo v r. 1999 celkem 43 přejímek v rozsahu více než 500 bm a 11710 kusů map a plánů. Jmenovitě se jednalo o tyto přírůstky:
Od právnických osob:
Česká archivní společnost
Česká strana národně sociální
Československá strana národně socialistická - ústř. sekretariát
Československý branný svaz
Československý svaz tělesné výchovy
Hudební informační středisko
Orbis
Právo lidu, a. s.
Svaz protifašistických bojovníků
Svobodní demokraté - Liberální strana národně sociální
Syndikát novinářů ČR

Od fyzických osob:
Rodinný archiv Adámků a Bromovských
Ing. Dr. h. c. Eduard Bazika
JUDr. Josef Cerha
PhDr. Čestmír Císař
JUDr. Zdeněk Culka
PhDr. Bohumil Černý, CSc.
doc. PhDr. Josef Fischer
Anežka Hodinová - Spurná
doc. dr. Karel Kazbunda
František Klátil
prof. Erazim Kohák, PhD.
PhDr. Miloslav Kohák
PhDr. Oldřich Sládek

Sbírky:
Sbírka dokumentů k činnosti ruské a ukrajinské emigrace –
- deníkové záznamy V. S. Skvorcova
- osobní fond Dmitrij Dmitrijevič Grigorovič–Barský
- osobní fond MUDr. Boris Jachnin
Dokumentace – dodatky
Sbírka map a plánů – dodatky

Fotodokumenty:
Rodinný archiv Kruliš – Randa
Česká strana národně sociální
Osobní fond Chalupníček
Mikrofilmy a mikrofiše ze Spolkového archiv v Koblenci
Osobní fond Šimsa Bohuš
Osobní fond Tauský Vilém
Osobní fond Vilím Blažej
Osobní fond Ježek Vladimír

1998
Archivní soubory, jejichž původci jsou úřady státní správy nebo státní podniky, převzal archiv tyto:
Česká plánovací komise
Československá kombinovaná doprava – INTRANS, a.s.
Divadelní technika
Federální ministerstvo kontroly
Informační a poradenské středisko pro místní kulturu
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo spotřebního průmyslu
Ministerstvo spravelnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Náboženská matice
NADAS, AFGH s.r.o.
Národní památník na Žižkově
Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší soud ČR v Brně
Nemocnice Na Homolce
Orbis
Rekonstrukce památek
Státní meliorační správa
Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha
Uniprojekt Praha
Ústav silniční a městské dopravy, a.s.
Ústav sociálního lékařství a organizace zdravotnictví Praha
Ústav stavebních informací
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Vězeňská služba ČR, g.ř. Praha
Vězeňská služba ČR, věznice Plzeň
Výzkumný ústav stomatologický

6. odd. SÚA v r. 1998 získalo tyto fondy a sbírky nebo dodatky k nim:

Právnické osoby – nové fondy:
Akademie J. A. Komenského
Mládež pro porozumění – humanitární občanské sdružení
Nakladatelství Svoboda
Svaz německých samosprávných celků

– dodatky k již existujícím fondům:
Československý svaz tělesné výchovy
Český fond výtvarných umění
Dílo
Komunistická strana Československa
LADI
Nakladatelství Vyšehrad
Národní divadlo
Sdružení Duha
Socialistický svaz mládeže
Sokol Paříž
Svaz československého živnostnictva
Svaz českých dramatických umělců
Svaz protifašistických bojovníků
Universita 17. listopadu
Zdravoprojekt

fyzické osoby – nové fondy:
Culka Zdeněk
Hájková Alena
Chalupníček Bohumil
Lukeš František
Václavů Antonín

– dodatky k již existujícím fondům:
Černý Bohumil
Erban Evžen
Janáček František
Nový Rostislav
Pelikán Josef

Sbírky – dodatky:
Dokumentace
Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv
Sbírka map a plánů

1997
V roce 1997 byly převzaty nové archivní soubory od těchto původců:
Ministerstvo spravedlnosti
Nejvyšší soud ČSR
Generální prokuratura
Správa sboru nápravné výchovy
Čs. vládní komise pro stíhání válečných zločinců
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo školství a kultury
Dům zahraničních služeb MŠMT
Ministerstvo dopravy
Výzkumný ústav spojů
Poštovní technický zkušební ústav
Federální železniční policie
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví
Polytechna

Od osob a původců nestátního charakteru byly získány tyto přírůstky:
Zatloukal Jan
Mareš Emanuel
Černý Bohumil
Ježek Vladimír
Nový Rostislav
Pelikán Josef
Vlasák Oktavián
Řezáč Vladimír
Clementis Vladimír
Sládek Oldřich
Blabolil Antonín
Český svaz chovatelů – Klub chovatelů pekingských palácových psíků, japan-chinů a neloveckých španělů
Sokol Paříž
Český svaz tělesné výchovy
Melantrich, a.s
Zdravoprojekt
Dokumenty z ruských archivů k dějinám Československa (kopie z Archivu prezidenta Ruské federace)

1996
V roce 1996 byly převzaty nové archivní soubory od těchto původců:
Generální ředitelství Vězeňské služby
Ministerstvo spravedlnosti
Generální prokuratura
Generální prokuratura ČSSR
Generální prokuratura ČSR
Ministerstvo školství a kultury
Komenium
Ústřední likvidátor při ministerstvu dopravy
ČSD – správa domovního majetku
ČD – správa domovního majetku
Ministerstvo železnic (dopravy) – tiskový referát
Ministerstvo financí
Český fond výtvarných umění
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo kultury ČSR
Federální ministerstvo všeobecného strojírenství
Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství
Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství
Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky
Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu
Ministerstvo těžkého průmyslu
Federální ministerstvo paliv a energetiky
Státní plánovací komise
Ministerstvo hospodářství ČSFR
Ústřední ústav národohospodářského výzkumu
Výzkumný ústav vědeckotechnického rozvoje
Federální ministerstvo spojů
Sekretariát pro přesídlení osob z Ukrajiny a Běloruska
Český geologický úřad
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Správa státních hmotných rezerv
Metalimex OZO
Ministerstvo zahraničního obchodu
Federální ministerstvo zahraničního obchodu

Od osob a původců nestátního charakteru byly získány tyto přírůstky:
Soukup Lumír
Sviták Ivan
Kohák Miloslav
Kohák Erazim
Tlapák Josef
Janáček František
Kašák Karel
Rypáčková Anna
Mlčoch Rudolf
Český svaz včelařů
Český svaz chovatelů – Klub chovatelů pekinských palácových psíků, japan-chinů a neloveckých španělů

1995
Nové archivní soubory byly v roce 1995 převzaty od těchto původců:
Ústřední správa spojů
Ministerstvo pošt a telekomunikací ČR
Ministerstvo spojů ČSFR
Ministerstvo kultury
Ústav stavebních informací
Tiskové podniky ÚV KSČ
Český fond výtvarných umění
Nakladatelství Lidová demokracie – Vyšehrad
Úřad pro vynálezy a objevy
Ústřední báňský úřad
Výzkumný ústav obchodu
Nakladatelství Orbis
Ministerstvo vnitra
Federální ministerstvo paliv a energetiky
Chemoprojekt Praha
Exico a.s. v likvidaci
Český svaz tělesné výchovy
Nakladatelství a vydavatelství Rudé právo
Sanops
Výzkumný ústav odborného školství
Ministerstvo spravedlnosti
Federální ministerstvo spojů
Mezinárodní odúčtovna spojů
Československá kontejnerová doprava – INTRANS
ČSD – Výzkumný ústav železniční
Ústřední likvidátor při ministerstvu dopravy
Nakladatelství dopravy a spojů
Archiv pražského arcibiskupství do r. 1950

Nové přírůstky archivních souborů osobní provenience jsme získali od žijících osob nebo z pozůstalostí J. Smrkovského, J. Vavrouška, R. Berana, M. Ullrichové a J. Tlapáka.

1994
Přejímání archiválií probíhalo převážně od stejných původců jako v roce 1993 a ve většině případů šlo o dokončení prací započatých v minulých letech. Snahou archivářů je kompletovat zčásti již převzaté fondy k určitým mezníkům jakými jsou roky 1968 a 1992 nebo až do zrušení původce.

1993
V roce 1993 převzal SÚA registratury bývalých federálních institucí:
Federálního cenového úřadu
Federálního ministerstva paliv a energetiky
Federálního ministerstva zahraničního obchodu
Generální prokuratury
Nejvyššího soudu
Státní arbitráže
Úřadu předsednictva vlády
Výboru lidové kontroly

Institucí České republiky:
České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
Ministerstva kultury
Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj
Ministerstva spotřebního průmyslu
Ministerstva spravedlnosti
Ministerstva vnitřního obchodu
Státního úřadu sociálního zabezpečení
Úřadu pro normalizaci a měření
Úřadu vlády
Výboru lidové kontroly

Institucí II. kategorie:
Československé obchodní a průmyslové komory
Československých cirkusů, lunaparků a varieté
Expo Brusel
Expo Montreal
Orbis
OZO Darex
OZO Merkuria
OZO Pragoexport
OZO Rapid
Pragoinvest
Společnosti pro Všeobecnou československou výstavu
Správy kulturních zařízení
Státních restaurátorských ateliérů
Tiskové, ediční a propagační služby místního hospodářství
Ústředního výboru Svazarmu
Výzkumného ústavu pozemních staveb
Výzkumného ústavu železničního

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.