Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Organizace Státního ústředního archivu v Praze

1997 - 2001 - 2002

2002
Pro snazší orientaci v dalších pasážích výroční zprávy přinášíme přehled a základní charakteristiku jednotlivých útvarů archivu. Organizační řád archivu byl předán v říjnu 2002 odboru archivní správy k posouzení příslušným náměstkem ministerstva. Z tohoto důvodu nemohl být dosud vedením archivu vydán ani v prozatímní podobě, přestože změny v organizaci a názvech oddělení by to vyžadovaly. Počty pracovníků jsou uváděny dle stavu k 31.12.2002.

1. oddělení - Oddělení fondů samosprávy a státní správy do roku 1848 a církevních institucí
Kromě odborné správy fondů provozuje samostatnou studovnu, kterou v uplynulém roce navštívilo 947 badatelů, kteří vykonali přes 6 436 návštěv, zapůjčeno a vráceno 23 417 archiválií.
Počet fondů: 202; Rozsah archiválií: 13 399,65 bm, z toho depozita 3 612 bm
Systemizováno 13 míst (o 1 pracovnici posílen úsek badatelny, 1 pracovník převeden do 11. odd.)

2. oddělení - Oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 1848 - 1918
Správa fondů vídeňských ústředních úřadů do roku 1918, fondů české zemské samosprávy, fondů státní správy země České, fondů k dějinám hornictví
Počet fondů: 117; Rozsah archiválií: 15 231 bm Systemizováno 8 míst, ve skutečnosti zde pracovalo 7,5 zaměstnance

3. oddělení - Oddělení fondů státní správy z let 1918 - 1945
Správa fondů ústředních úřadů ČSR 1918 - 1945/48, fondů okupační a protektorátní správy 1939 - 1945, fondů londýnské exilové vlády 1939 - 1945, fondů státní správy země České
Z logiky spravovaných archiválií vyplývá, že většina úřední agendy míří sem - v minulém roce podatelna přidělila zdejším pracovníkům k vyřízení 3 000 spisů a dobíhalo vyřizování spisů z roku předchozího (9 000 spisů). Mimořádný rozsah úřední nahlédací agendy stále ještě brzdil ostatní práci v oddělení po většinu roku 2002. Od podzimu se však situace po mnohaletém přetížení začala uklidňovat. Zejména agenda nuceného pracovního nasazení a věznění za okupace poklesla. Již zjara téměř utichly dotazy spojené s odškodňováním zabaveného majetku obětí nacistické perzekuce, které zajišťovala Mezinárodní organizace pro migraci.
Počet fondů: 167; Rozsah archiválií: 25 112 bm
Systemizováno 12 míst, fakticky zde díky kratším úvazkům pracovalo 13 kmenových pracovníků, část roku ještě 1 pracovnice na dohodu o pracovní činnosti a s neúměrným množstvím žádostí týkajících se nuceného nasazení vypomáhala až do konce září 2002 i středoškolačka placená Českoněmeckým fondem budoucnosti. Realizovaly se i výpomoci 6. a 8. oddělení a útvaru ředitelky.

4. oddělení - Oddělení fondů státní správy z let 1945 - 1992
Také toto oddělení strávilo třetinu pracovního času úřední agendou (vyřízeno3 278 čj.). Většina badatelů se zabývá nejnovější historií a využívá fondy právě 4. oddělení. Jde o dokumenty z převážně nezpracovaných fondů, které připravují přímo archiváři, kteří se nejlépe orientují v nepříliš zpřístupněných archivních souborech. Počet fondů: 300; Rozsah archiválií: 39 336,64 bm
Systemizováno 13 míst, od 1.12. 14 míst, polovina pracovního úvazku však zapůjčena pro potřeby studovny 1.oddělení

5. oddělení - Oddělení fondů státní správy po roce 1992 a předarchivní péče
Jedno z nejmladší oddělení, které kontroluje stav budoucích archiválií ve spisovnách a správních archivech, poskytuje konzultace spisových norem, provádí skartační dohlídky a vybírá archiválie pro trvalé uložení v archivu.
Počet fondů: 5; Rozsah archiválií: 163 bm Systemizováno a obsazeno 5 míst.

6. oddělení - Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
Vedle odborné správy se soustřeďuje na oblast předarchivní péče u soukromých původců a získávání nových fondů nestátního charakteru. Svou pozornost v uplynulém roce zaměřilo především na pomoc krajanům při zpracování jejich archivů.
Počet fondů: 609; Rozsah archiválií: 17 404 bm, z toho 432 bm depozit
Systemizováno 11 míst

7. oddělení - Oddělení badatelských služeb a využívání archiválií
V roce 2002 se na Chodovci uskutečnilo celkem 6 402 badatelských návštěv, bylo předloženo a vráceno 28 072 archiválií. Celkem kopírovací úsek zhotovil 45 542 kusů kopií.
Systemizováno 9 míst

8. oddělení - Oddělení informatiky a základních archivních evidencí
Systemizováno 7 míst, z toho 1 referent Jednotného archivního fondu. V souvislosti s reorganizací SÚA byl ediční úsek (dva pracovníci) od 15.10.2002 převeden z oddělení informatiky do nově vzniklého oddělení pro styk s veřejností (jejich činnost se vykazuje pro rok 2002 ještě v rámci 8. oddělení). Naproti tomu bylo oddělení informatiky od 1.12.2002 posíleno o jednoho pracovníka zabezpečujícího provoz výpočetní techniky včetně počítačové sítě a software.

9. oddělení - Knihovna
Rozsah fondů: 11 000 bm z toho 1 500 bm v objektu na Miladě Horákové, 462 000 svazků
Systemizováno 9 míst

10. oddělení - Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Systemizováno 20 míst

11. oddělení - Oddělení ekonomicko provozní
Systemizováno 21 míst

12. oddělení - Oddělení foto-, fono-, kinodokumentů, tisku a public relations
Ustaveno samostatné oddělení, které však získalo zcela nový charakter především tím, že k němu byla přiřazena podatelna, úsek tisku a informátoři. Oddělení, které původně mělo mít v pracovní náplni zpracování a péči o dokumenty fotografické, kinematografické a zvukové, bylo tímto značně rozšířeno.
Počet fondů: 58; Rozsah archiválií: 797 bm
Systemizováno 12 míst, z toho 1 místo 15 hod. týdně

Útvar ředitele - personální referent, právník, sekretářka
V průběhu roku prošel řadou personálních změn. Původně zde bylo systemizováno a obsazeno 6 míst, v červnu přibyli dva pracovníci informací, aby posléze byli převedeni do nově vznikajícího oddělení foto-, fono- a kinodokumentů, tisku a public relations. Do tohoto oddělení pak naposledy přešly i tři pracovnice podatelny. Přechodně, po delimitaci z personálního odboru, se součástí útvaru stala další personální referentka. Postupně se zaškolila na mzdovou účetní a bude přeřazena od 1. 1. 2003 do provozně-ekonomického oddělení. Trvale se počítá s následujícím složením útvaru: sekretářka, personální referent, právnička (nastoupila v úplném závěru roku), auditor (nepatrný úvazek - evidenčně však veden na 1. oddělení), referentka zahraničních styků (nepatrný úvazek - evidenčně však veden na 7. oddělení). Přímé řízení ostatních pracovníků je převáděno do příslušných oddělení.
Systemizována 3 místa a místo ředitelky

2001
1. oddělení – správa fondů starého českého státu, církevních fondů a genealogicko-heraldických sbírek
Kromě odborné správy fondů provozuje samostatnou studovnu, kterou v uplynulém roce navštívilo 1000 badatelů, kteří vykonali přes 6 000 návštěv (vyhotoveno 55 800 kopií). V uplynulém roce se soustředilo na nadstandartní provedení celostátně organizované akce – generální inventury archivních fondů. Až na jednotlivé kusy se kontrolovaly listiny, úřední knihy, mapy, plány, fotografie, zkoumal se fyzický stav těchto našich nejstarších archiválií, uklízely se depozitáře.
Počet fondů: 203 Rozsah archiválií: 13 260 bm, z toho depozita 3 612 bm
Systemizováno 13 míst, fakticky zde pracovalo jako výpomoc ve studovně o 1,5 pracovní síly více

2. oddělení – správa fondů vídeňských ústředních úřadů do roku 1918, fondů české zemské samosprávy, fondů státní správy země České, fondů k dějinám hornictví
V uplynulém roce věnovalo polovinu pracovního času zpracovatelským úkolům. Badatelé se mohou těšit mj. na Účtárnu císařských a soukromých statků Praha, Soudní uvozovací komisi Praha, doplněný a opravený inventář k fondům z roku 1848 či soupis konfiskovaného tisku z Vrchního státního zastupitelství Praha a Českého místodržitelství
Počet fondů: 117 Rozsah archiválií: 15 231 bm
Systemizováno 8 míst, ve skutečnosti zde pracovalo 7,5 zaměstnance

3. oddělení – správa fondů ústředních úřadů ČSR 1918 – 1945/48, fondů okupační a protektorátní správy 1939 – 1945, fondů londýnské exilové vlády 1939 – 1945, fondů státní správy země České
Z logiky spravovaných archiválií vyplývá, že většina úřední agendy míří sem – v minulém roce podatelna přidělila zdejším pracovníkům k vyřízení 9 000 spisů. Nejvíce se jich týkalo nuceného pracovního nasazení a věznění za okupace (hotovo 3 200 čj.) a zjišťování národnosti a státní příslušnosti ze sčítacích archů z r. 1930 a 1939 (1950 čj.).
Počet fondů: 167 Rozsah archiválií: 25 541 bm
Systemizováno 11 míst, fakticky zde díky kratším úvazkům pracovalo 12 kmenových pracovníků. Bez pomoci tří zaměstnanců placených Česko-německým fondem budoucnosti by vyřizovací lhůty byly ještě delší než pět měsíců. Na práci v 3.odd. přesunuta trvale 1 pracovnice 6. odd. a přerušovaně zaměstnanci 2., 5., 6., 7. a 8. odd.

4. oddělení – správa fondů ústředních úřadů ČSR a ČSSR 1945 – 1968, fondů ústředních úřadů ČSSR a ČSFR 1968 – 1992, fondů ústředních úřadů ČSR 1968 – 1989
Také toto oddělení strávilo třetinu pracovního času úřední agendou (vyřízeno 4 474 čj.). Do otevření řádné studovny uspokojovalo zvýšenou poptávku úřadů i soukromých badatelů po nejmodernějších archiváliích vlastními silami, v již tak přeplněných kancelářích (154 badatelů, 857 návštěv, 127 240 kopií) a po zprovoznění centrální studovny připravilo dokumenty z převážně nezpracovaných fondů pro 480 návštěvníků.
Počet fondů: 294 Rozsah archiválií: 39 132 bm
Systemizováno 13 míst, polovina pracovního úvazku však zapůjčena pro potřeby studovny 1.oddělení

5. oddělení - správa fondů ústředních úřadů ČR po roce 1989 a předarchivní péče
Jedno z nejmladší oddělení, které kontroluje stav budoucích archiválií ve spisovnách a správních archivech, poskytuje konzultace spisových norem, provádí skartační dohlídky a vybírá archiválie pro trvalé uložení v archivu. Převzalo např. fondy bývalých organizací zahraničního obchodu či odbor uranu bývalého Federálního ministerstva paliv a energetiky.
Počet fondů: 5 Rozsah archiválií: 229 bm
Systemizováno a obsazeno 5 míst.

6. oddělení – správa rodových archivů, osobních fondů, fondů politických stran, spolků a zájmových sdružení, podniků, archivních sbírek a foto-fono-kino dokumentů
Vedle odborné správy se soustřeďuje na oblast předarchivní péče u soukromých původců a získávání nových fondů nestátního charakteru. Svou pozornost v uplynulém roce rovnoměrně rozdělilo na akviziční činnost, zpracování fondů (mj. Osobní fond Gajda Rudolf nebo Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv), generální inventuru a půjčování archiválií v provizorních prostorách vlastních kanceláří.
Počet fondů: 598 Rozsah archiválií: 16 068 bm, z toho 432 bm depozit
Systemizováno 16 míst včetně 4 pracovnic fotoúseku, fakticky 1 místo trvale převedeno v pracovišti Kamýk nad Vltavou ve prospěch správní agendy 3. odd.
Úsek foto-fono-kino
Počet fondů: 58 Rozsah archiválií: 796 bm

7. oddělení – centrální studovna pro fondy 2. – 6. oddělení, rozmnožovna, konzultační služby
V uplynulém roce prošla dvojím stěhováním z provizorních prostor pro 6 badatelů do místnosti prvotně plánované pro pořádání archiválií, kde se našlo 20 míst k sezení, až ke komfortní prostoře s kapacitou až 100 badatelů denně. I přes prostorové omezení stačila uspokojit 1050 badatelů při 4 238 návštěvách a vyhotovit 152 000 černobílých a 1840 barevných kopií.
Systemizováno 9 míst, z toho 1 pracovní síla zapůjčena do studovny 1. odd.

8. oddělení – správa počítačové sítě, evidence Jednotného archivního fondu, vydavatelská činnost
V druhé polovině roku se začala zprovozňovat počítačová síť v archivním areálu, k níž členové informatické části oddělení připravovali průběžně podklady. K úspěchům patří po třech marných pokusech dokončený nákup softwarového systému, který má zejména podporovat provoz badatelny. Referent pro základní evidence archiválií se stal hlavním organizátorem evidenčních prací souvisejících s generální inventurou všech fondů.
Systemizováno 8 míst, z toho 2 osoby v edičním úseku, 1 referent Jednotného archivního fondu. Fakticky více než půl úvazku zapůjčeno na výkon správní agendy ve 3. odd.

9. oddělení – správa knihovních fondů a sbírek
Přes dvojí stěhování – do depozitáře a poté do provozní budovy – rychle zprovoznila půjčovnu v nové budově, instalovala příruční knihovny a pokračovala v redakci katalogů a evidenčních pomůcek. Náležitá pozornost se věnovala automatizaci.
Rozsah fondů: 11 000 bm, 462 000 svazků
Systemizováno a obsazeno 8 míst

10. oddělení - reprografie, preventivní péče, konzervace a restaurování, vědecký výzkum
Kromě kompletního přestěhování pracovišť laboratoří, restaurátorských a fotografických ateliérů a skladů čekaly na oddělení, byť v omezené míře, již zahájené restaurátorské zásahy mj.v Rodinném archivu toskánských Habsburků či Rodinném archivu Metternichů, ve fondu Indikační skicy nebo u fotografických alb a jednotlivých fotografií. Byla dokončena konzervace hornických rukopisů. Mikrografové stačili zhotovit 53 555 políček bezpečnostního mikrofilmu a 68 400 políček kopií mikrofilmu.
Systemizováno a obsazeno 20 míst

11. oddělení – ekonomika, správa budov, autoprovoz, hromadné stravování, sklady
Hlavním úkolem bylo zajistit přestěhování zbývajících oddělení do nové budovy, ukončení provozu v budově v Karmelitské ulici včetně inventur, vybavení nové budovy nábytkem a dalším zařízením a podílet se na jejím zkušebním provozu.
Systemizováno 26 míst, obsazeno 24 (krácené úvazky)

Útvar ředitele – personální referent, sekretariát, podatelna
Systemizováno a obsazeno 6 míst

1997
Reorganizace Státního ústředního archivu
Dnem 1. 1. 1997 vstoupila v platnost nová vnitřní organizace Státního ústředního archivu v Praze v této podobě:

Útvar ředitele 
1. odd.oddělení feudalismu
2. odd.oddělení státní správy 1848–1918 a zemské samosprávy
3. odd.oddělení státní správy 1918–1945/1948
4. odd.oddělení státní správy 1945/1948–1989/1992
5. odd.oddělení státní správy po roce 1989 a předarchivní péče
6. odd.oddělení fondů nestátní provenience
7. odd.oddělení badatelského využívání archiválií
8. odd.oddělení informatiky
9. odd.knihovna
10. odd.technické středisko
11. odd. ekonomicko provozní oddělení

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.