Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Knihovna

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002
 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

nových přírůstků (sv.)

2283

2805

2461

2331

3049

2175

2417

1943  

převzato od původců (bm)

       

130

 

103,6

   

vyřazeno (bm/sv.)

 

/2652

   

32/657

       

odebíraných titulů seriálové literatury

354

350

371

           

výpůjček

5934

5677

7051

4644

3942

3713

4433

   

stálých čtenářů

235

416

   

465

       

zodpovězeno inform. dotazů

 

1374

1279

1611

1493

1663

     

excerpováno dokumentačních záznamů

       

1622

       

rešerší

     

2

         

utříděno a uspořádáno (bm/sv.)

       

2400/
93000

 

246,1/

78/ 2738

530,5/ 21000

revidováno (sv.)

       

150000

 

3011

 

35099

zadáno ke svázání (sv.)

       

1642

 

1384

1440  

zpracovaných přírůstků do rezervního fondu (sv.)

1408

 

280

180

320

239

     

jmenně zpracovaných nových přírůstků (sv.)

   

2382

2558

2803

2154

2808

   

předmětově zpracovaných nových přírůstků (sv.)

   

1407

1684

1746

1961

1928

   

rekatalogizováno (sv.)

   

1339

7958

4848

2774

4615

   

katalogizace příručních knihoven (sv.)

     

1591

 

1594

     

přírůstek katalogové databáze (záznamů)

   

640

     

4988

   

přírůstek katalogové databáze KPPR (záznamů)

     

568

876

       

přírůstek katalogové databáze starých tisků (záznamů)

     

58

93

       

přírůstky dokumentačních databází (záznamů)

     

650

568

 

2032

1124

 

2001
Z hlediska dolaďování reorganizace provozu knihovny jako celku a především v ústřední knihovně na Chodovci a z hlediska dalších úkolů krátkodobých i dlouhodobých vyplývajících z nastaveného trendu dalšího vývoje knihovny SÚA - byl rok 2002 ještě rokem velmi náročným (a ověřovacím). Výsledky roku 2002 ukazují, že, přes menší výkyvy, se daří nastoupený trend držet.
K prioritám nadále patří:
- důraz na redakci a zkvalitňování katalogových a evidenčních pomůcek k fondům knihovny SÚA (zpřístupňování fondů, skenování katalogových pomůcek)
- další řešení v oblasti automatizace knihovny SÚA (ověřovací a zkušební provoz nastaveného a organizace práce rutinního provozu v daných úsecích automatizovaných agend a činností knihovny)
- zajištění úseku výpůjčních a informačních služeb v ústřední knihovně na Chodovci (tj. i provozu Půjčovny a Studovny) a v detašovaném pracovišti na M. Horákové (tj. i provozu Půjčovny) včetně rozšiřování a zkvalitňování těchto služeb, které umožňuje nová budova a vybavení prostor pro čtenáře za využití výsledků automatizace
V oblasti výpůjčních a informačních služeb se po celý rok 2002,poprvé po stěhování a zprovoznění provozní budovy na Chodovci, zajišťoval plný provoz Půjčovny a Studovny v ústřední knihovně SÚA na Chodovci a Půjčovny v detašovaném pracovišti knihovny SÚA na M.Horákové. To se projevilo ve výrazném nárůstu počtu výpůjček oproti roku 2001 v součtu za obě dvě pracoviště. Z dílčího pohledu se dá konstatovat a předpokládat, že roste (a ještě asi 2 roky poroste) počet výpůjček a všech ostatních informačních služeb na pracovišti ústřední knihovny na Chodovci. Na vysokém počtu výpůjček se již několik let (cca od r. 1999) drží objem výpůjčních a ostatních informačních služeb v detašovaném pracovišti knihovny na M. Horákové; z toho se dá usuzovat, že navýšení nebylo zdůvodněno náhradou za znepřístupnění výpůjčních služeb v ústřední knihovně SÚA v letech před a během stěhování a do doby zprovoznění PTO Chodovec (cca v letech 1995 - září 2001), ale že je to zde jev již stabilní a standardní. Toto konstatování a předpoklad se týká jak počtu výpůjček, informačních dotazů a jiných služeb - tak počtu čtenářů.
Dolaďování provozu úseku výpůjčních a informačních služeb v ústřední knihovně na Chodovci a řešení legislativních problematik především v oblasti ochrany osobních údajů čtenářů v rámci celé knihovny SÚA a SÚA jako celku si rovněž vyžádalo určitý čas. Výsledkem je zpracování nebo příprava aktualizace celé řady dílčích metodik a vnitřních provozních pokynů k činnosti úseku výpůjčních a informačních a specifických služeb a celé řady materiálů (včetně návrhu Dodatku a Přílohy Knihovního řádu, nových typů Přihlášek čtenáře aj. tiskopisů - až po změnu příslušných částí Spisového a skartačního řádu SÚA a návrhu příslušné části Směrnice SÚA) k problematice ochrany osobních údajů uživatelů služeb SÚA.
Ostatní základní provoz knihovny SÚA (v oblasti akvizice a evidence fondu, zpracování a fyzické péči o dokumenty a fondy) vzhledem k času, který byl k dispozici, se i v roce 2002 podařilo dost rovnoměrně zajišťovat - ovšem některé úkoly z hlediska nedostatku času zůstávají otevřeny do roku 2003 nebo i dále. I uvnitř těchto agend a činností dochází k nárůstu oproti roku 2001 v některých blocích (počet zhotovených záznamů dokumentů, činnosti spojené se zajišťováním výpůjčního a informačního úseku - s přípravou výpůjček a zakládáním vrácených, zpracovaných nebo převzatých dokumentů, apod.); některé si drží průměrný standard (ochrana fondu - vazba, převazba, …) a v některých nedostatek času zapříčinil, že úkol bude pokračovat i v roce 2003 (viz např. instalace Ústřední příruční knihovny (PK10) do prostor Studovny na Chodovci - v současnosti je instalována nebo připravena (na základě celého výčtu dalších odborných činností) menší polovina předpokládaného rozsahu příručky.
Redakce katalogových a evidenčních pomůcek představovala i letos výraznou časovou položku.Výsledky redakce katalogů z let 2000 až 2002 byly zúročeny v oblasti skenování katalogů a indexace záznamů z nich a v jejich následném zpřístupnění ve vyhledávání pod systémem RELIEF na Intranetu knihovny SÚA/Katalogy/Obrázkový katalog. Přehled redigovaných katalogů a skenovaných a zpřístupněných katalogů na Intranetu knihovny SÚA v roce 2002 podává přiložená tabulka č. 1 - Statistické jednotky / list č. 2, 7-8. Celkový přehled o skenovaných a zároveň zpřístupněných katalozích na Intranetu knihovny SÚA v Obrázkovém katalogu podává další příloha.
V oblasti automatizace knihovny SÚA se značně postoupilo v přípravě podkladů pro konfigurace dokumentačních databází pod systémem RELIEF a těsně před završením je připravena 1. fáze konverze dokumentačních databází pod systémem CDS/ISIS do podoby textových databází do vyhledávání pod systémem RELIEF a v podstatě je tím před završením příprava podkladů pro 2. fázi konverze dat (záznamů) do dokumentačních databází v RELIEF.
V oblasti bibliograficko-dokumentační činnosti došlo ke skluzu ve vydání příslušných bibliografických soupisů vzhledem k celkové situaci v SÚA (takže čas jsme raději uvolnili na jiné odborné práce), ale příprava záznamů dokumentů z fondu knihovny SÚA nebo z oborové dokumentace pokračovala, takže v roce 2003 se bude moci plynule pokračovat.
Tiskem vyšly nebo do tisku byly zadány:
- Publikační činnost pracovníků SÚA za rok 2001 (+ připravoval se soupis za rok 2002)
- Informativní přehled č. 22 (a připravovalo se číslo 23 a 24)
- byla zpracována (nebo doplněna) bibliografie prací PhDr. Elišky Čáňové a PhDr. Josefa Kollmanna
Do tisku je připraven:
- Seznam docházejících periodik k 1. 1. 2002
- a pro Přehledy přírůstků 2/2000 - 2/2002 jsou výběrem připraveny příslušné záznamy z katalogové databáze pod systémem CDS/ISIS a navíc jsou, spolu s přírůstky (strojově zpracovanými), zpřístupněny v aktualizovaném "Elektronickém katalogu 1993-2002 září" na Intranetu knihovny SÚA / Katalogy.
Pro všechny soupisy (IP, PU, ARB, oborový dokumentační fond časově neohraničený) byl, a to především díky práci v osobním volném čase pracovnice knihovny a externí excerpci, zpracován další, značně rozsáhlý, objem dokumentačních záznamů.
Knihovna B (detašované pracoviště knihovny SÚA - objekt M. Horákové) -
mimo zajišťování samostatného úseku výpůjčních a informačních služeb a základních provozních činností zde i v r. 2002 pokračovaly práce na reorganizaci uložení fondu knihovny B v rámci objektu; pokračovaly (ovšem s malou intenzitou vzhledem k nedostatku času) redakční práce ve jmenném katalogu Knih.B/starém a dalších; a přistoupilo se i v určité míře k pracím revizním.

Rozsah fondu knihovny SÚA v bm (v zaokrouhlení) zůstává stejný:
objekt AA/ Chodovec - 9500 bm knihovního materiálu
objekt M. Horákové - 1500 bm (více jak 1312 bm)
Celkem 11.000 bm tj. 462.000 svazků

Přírůstky a úbytky do zpracovaného fondu za rok 2002:
přírůstek evidovaný do fondu Knih.A,B,C ze současné české knižní produkce, zahraniční literatury, elektronických zdrojů + částečně z ověřených svazků (v r. 2002 z Nf-tř, a z jiných zdrojů) = 2.468 svazků
přejímky č. 1/2002 - 8/2002 = 472 svazků
do rezervního fondu = 128 svazků
seriály (podchyceno formou pomocné evidence docházejících seriálů ) = cca 10.000 čísel ročně
vydáno: 398.979,90 Kč (333 účetních dokladů)

Úbytky ze zpracovaného fondu = 15 ks elektronických zdrojů (upgrade apod.)
utříděno a uspořádáno bm (sv.): 805,5 bm + nevyčísleno / ? 26.000 sv. (přesný počet nebo index 1 bm=42 sv.)
revidováno cca 7673 signatur z různých fondů a předávacích seznamů + nevyčísleno
tj. cca 18.898 sv. + nevyčísleno
do depozitářů založeno 11.500 sv. (Knih.A 7420 sv. + Knih.B 4080 sv.)
technická úprava publikací a fyzická ochrana knihovního fondu:
vazba, převazba: 1430 sv./ tj. cca nových a starých časopisů (1002 sv.), nových a starých novin (408 sv.),převazba (starší publikace příručkového charakteru 20 sv.)
do desinfekce předáno: 40 sv.

fyzická ochrana evidenčních a katalogových pomůcek:
- Jmenný katalog Knih.A 12 zásuvek (Sj-Ž) - indexováno 16.265 záznamů
- Jmenný katalog Knih.MNB 10 zásuvek (A-Ž) - indexováno 14.826 záznamů
- Jmenný katalog Knih.C/nový 3 zásuvky (A-Ž) - skenováno 2642 tiffů (=obrázků=lístků) z toho indexováno 2.251 záznamů
pozn.: obrázky lístků a indexované záznamy byly v roce 2002 rovněž zpřístupněny v Intranetu knihovny SÚA/RELIEF/Katalogy/Obrázkový katalog
Celkem zpracováno jmenných a věcných záznamů: 8315 záznamů+ další záznamy nevyčísleny
Celkem ve všech databázích budovaných v knihovně SÚA bylo uloženo nebo účelově přetaženo: 6 692 záznamů
Celkem je v databázích knihovny SÚA záznamů: 22 734 záznamů
Z cizích (tj. získaných) DB a našich DB v Intranetu knihovny SÚA/část Katalogy - vyhledávání - ke konci roku 2002 zpřístupněno pro vyhledávání :
- z databází knihovny SÚA o dokumentech z fondů knihovny SÚA 94 776
- z databází získaných o dokumentech (=bibliografické informace o dokumentech) 2 574 808
Celkem všech záznamů o dokumentech: 2 669 584
Celkem redakce katalogů: 52 zásuvek, 77.271 lístků, 59.139 záznamů, 214 hesel+ nevyčísleno
Redakce hesláře předmětového katalogu: 42 hesel, tj. 697 lístků

2001
Až v srpnu 2001 došlo k definitivnímu opuštění objektu Karmelitská a tím i k ukončení nevýhody dvou pracovišť ústřední knihovny, která spočívala v rozdělení katalogů od fondů knihovny A. Normální provoz na úseku výpůjčních a informačních služeb začal 15.10.2001. Přes skutečnost mimořádných akcí a specifik roku 2001 se počet výpůjček a informací neliší od roků "normálních" (počet výpůjček se oproti roku 2000 dokonce nepatrně zvýšil). V oblasti vyřizování informačních dotazů přibyla nová forma jejich přejímání a vyřizování - a to přes stálou internetovou schránku. Ostatní základní provoz (v oblasti akvizice a evidence fondu, zpracování a fyzické péči o dokumenty a fondy) se podařil zajistit ve stejné míře (jen určitý skluz - ale díky přechodu z ISIS na systém Relief a nezprovoznění počítačové sítě - je ve zpracování přírůstků za 2.pol.2001). I některé tyto agendy, vyjádřené ve statistických jednotkách, oproti roku 2000 narůstají - tzn. např. bylo získáno a evidováno větší množství svazků přírůstků, v celkovém součtu všech zpracovatelských agend bylo klasickou a strojovou formou zpracováno více jmenných a předmětových záznamů dokumentů (celkem 7294 záznamů). Uspořádáno na různé úrovni bylo 530,5 bm materiálu (tj. přes 21 000 sv.) a oproti roku 2000 bylo revidováno čtyřikrát více signatur (celkem 16 135 signatur, což představuje cca 35 099 svazků). V roce 2001 byla v podobě depozita uskutečněna 1 přejímka knihovního fondu (Knih. ČAS).
Výsledek roku 2001 vypovídá, že od trendu nastoupeného v roce 1999 se neustoupilo ani v tomto přelomovém roce.Velký důraz se kladl na redakci a zkvalitňování katalogových a evidenčních pomůcek. Také automatizaci knihovny byla věnována náležitá pozornost. V souhrnu se dá říci, že téměř všechny zpřístupňované katalogové pomůcky prošly vnější redakcí a základní redakcí vnitřní. Směrem i ke skenování katalogů a indexování záznamů z nich pokračovala (nebo byla ukončena v případě jmenného katalogu Knih. A) 2. fáze vnitřní redakce jmenného katalogu Knih.A, starého a nového jmenného katalogu Knih. B a Knih. C, jmenného katalogu Knih. MNB a Knih. SPB, katalogů seriálů Knih. A,B,C. Pokračovalo se ve vnitřní redakci předmětových katalogů / Knih. A a s tím spojené redakce generálního hesláře předmětového katalogu a začalo se s redakcí předmětového katalogu starého Knih. C. V souvislosti se získáním editačního programu mohla být zahájena i redakce obrázkového katalogu (tj. část skenovaného a indexovaného jmenného katalogu Knih. A). Skenován (ne indexován) byl poslední díl jmenného katalogu Knih. A a celý jmenný katalog Knih. MNB - i tyto části, po indexování popisných údajů , budou napojeny do vyhledávací funkce RELIEF/Intranet knihovny SÚA/elektronické katalogy.
S otevřením provoznětechnického objektu Chodovec byly spojeny další větší akce v oblasti péče o příruční knihovny - instalována byla příruční knihovna do prostor badatelny (v roce 2001 vlastně již podruhé - od února do srpna 2001 byla v částečném výběru zpřístupněna v prozatímní badatelně v depozitáři - a začalo se s instalací příruční knihovny do prostor studovny knihovny (instalována je cca z jedné třetiny rozsahu). V obou dvou případech šlo o celý blok činností - od evidenčních, revizních, katalogizačních prací počínaje, přes retrospektivní doplňování fondu a konzultace o tematickém profilu fondu příruční knihovny až po fyzickou úpravu dokumentů a řešení bezpečnostních prvků ochrany fondu a snadné orientace uživatelů po fondu příručních knihoven - tj. dolaďováním a instalací orientačního systému příručních knihoven konče.
Vedle toho pokračovaly bibliograficko-dokumentační činnosti. V plném provozu byl zajišťován chod detašovaného pracoviště knihovny B na M. Horákové. Z mimořádných úkolů tohoto pracoviště je nutno jmenovat pokračování reorganizace uložení fondu knihovny B v objektu za účelem odlehčení vlastních prostor knihovny pro jiné účely než jen úložné (např. rozšiřování informačních služeb, zlepšení pracoviště knihovníka a půjčovního prostoru pro uživatele). I zde pokračovaly práce redakční v katalogových a dokumentačních pomůckách k fondu a z fondu Knih.B.

2000
Zajištění základního provozu knihovny probíhalo nadále v podmínkách dvou pracovišť ústřední knihovny, především v oddělení katalogů od fondů knihovny A a ostatních dílčích fondů umístěných již v depozitářích na Chodovci. Činnost detašovaného pracoviště v budově na tř. M. Horákové zůstala stabilní. Od roku 1999 je patrný předěl v organizaci a ochraně fondu, skončila etapa třídění a pořádání zpracovaného i nezpracovaného fondu a byly zahájeny intenzivnější práce na zkvalitňování nebo přepracování pomůcek zpřístupňujících stávající fondy. Redigují se katalogizační, evidenčně dokumentační a další pomůcky za využití nových technologií. Knihovna se tak postupně vyrovnává s automatizací a rozšiřováním svých služeb.
Řešení v oblasti automatizace knihovnických agend se díky získání nového komplexního knihovnického systému RELIEF dostalo do jiných dimenzí. Útlum ve výpůjční agendě a informačních službách na pracovišti ústřední knihovny, zaviněný oddalovanou dostavbou a zprovozněním celého archivního areálu byl využit alespoň na tyto agendy a řešení. Tím horší se jeví tato skutečnost z hlediska uživatelů knihovny z řad veřejnosti, kterým jsme v podstatě již dva roky znepřístupnili informace.Uvažovaný přechod na plně automatizovaný provoz knihovny v budoucích podmínkách vyžadoval věnovat dostatek času i na zaškolování pracovníků do stávajícího systému ISIS/MAKS a do nového softwaru.
Zajímavým faktem je srovnání dvou ukazatelů z oblasti evidence přírůstků. Evidovaný přírůstek roku 2000 (1943 svazků) je sice menší počtem než v letech předchozích, ale protože i na úseku evidence knihovna záměrně omezila retrospektivní doplňování z nezpracovaného fondu, lze říci, že přírůstek je dán pouze novou knižní produkcí. Počet nových svazků ovlivňuje výše finanční částky určené na nákup knih. Po navýšení položky z 250 na 360 tisíc Kč v roce 2000 i takto navýšené finanční prostředky stačily jen na 1 500 titulů získaných koupí. Zvyšují se ceny domácí a zahraniční literatury i předplatného.
V roce 2000 bylo vyhotoveno (bez rozlišení katalogových, pomocných a dokumentačních záznamů) 5825 záznamů dokumentů. S 500 záznamy získanými externě jich bylo uloženo do databází 2424. Po odečtení věcných záznamů, které v databázi spolu se jmenným záznamem tvoří jednotu, se hrubým odhadem dá říci, že cca 60 % všech záznamů již prochází automatizovaným zpracováním a uložením do počítačových databází knihovny Státního ústředního archivu. Formou pomocné evidence docházejících seriálů bylo podchyceno cca 10 000 čísel ročně. V roce 2000 bylo utříděno a uspořádáno 78 bm (2738 svazků), revidováno 3268 signatur, do depozitářů založeno 9996 svazků. Převázáno či nově vázáno bylo 1440 svazků, skenováno 53 697 záznamů ze jmenného katalogu knihovny A. Při redakci katalogů bylo prověřeno 114 908 lístků s 90 400 záznamy. V dokumentačních databázích pro analytické zpracování dokumentů bylo uloženo 1124 záznamů (hlavní dokumentační databáze, Informativní přehled, Archivní retrospektivní bibliografie, Publikační činnost pracovníků, Analytický rozpis výročních zpráv). Celkem je v dokumentačních databázích pro analytické zpracování seriálových dokumentů a vybraných monografických sborníků uloženo 7261 záznamů, ve všech dokumentačních databázích 8283 záznamů, v katalogových databázích 6091 záznamů.
Blok prací na přípravě stěhování pracoviště v Karmelitské ul. do provozní budovy na Chodovci a příprava jeho zprovoznění se odrazil v přípravě katalogů na přestěhování a zpřístupnění (tj v redakčních a metodických pracech), v aktualizaci podkladů pro evidenci katalogizačních a evidenčních pomůcek a v celé řadě dalších řešení. Připravovaly se podklady pro výběr a nákup bezpečnostního zařízení. Připravovala se práce na lince zpracování v prostředí počítačové sítě a řešení v automatizaci knihovnických agend a činností pod systémem RELIEF.
Celkový rozsah fondu knihovny činí 11 tisíc bm, 462 tisíc svazků, z toho 9,5 km v depozitářích na Chodovci a 1,5 km v objektu na tř. M. Horákové.

1999
Činnost knihovny SÚA lze rozčlenit do třech základních bloků.
Blok I – zajištění základního provozu knihovny SÚA – tj. doplňování fondu ze současné knižní a časopisecké produkce (mimo jiné byla získána řada elektronických publikací), evidence získaných přírůstků a jejich zpracování formou jmenné a věcné katalogizace (či jiným pomocným způsobem), ochrana fondu (fyzický stav a bezpečnost fondu) a zajištění půjčovních a základních informačních služeb knihovny SÚA.
Blok II – organizační příprava přestěhování pracovišť do PTO Chodovec, jejich zprovoznění v PTO a organizace práce v prostředí počítačové sítě atd. V r. 1999 se pokračovalo v přípravě přestěhování katalogů a evidenčních pomůcek, registratury knihovny SÚA, MTZ a dalšího v rovině plánu přestěhování a zastěhování v PTO, ale i v rovině úrovně zpracování nebo uspořádání těchto materiálů a pomůcek. Byl odevzdán Orientační systém veřejnosti přístupných prostor knihovny SÚA v PTO, byl vypracován nový knihovní řád, zpracovávají se nebo se aktualizují materiály typu Přehled fondů knihovny SÚA a jejich katalogových a evidenčních pomůcek, dokumentační kartotéky knihovny SÚA atd.
Samostatnou kapitolu tvoří problematika automatizace. Její uskutečňování má svou podobu rutinního provozu nebo podobu zpracování metodik, provozních a organizačních pravidel v oblasti práce na více PC (do sítě nezapojených a výhledově v počítačové síti zapojených) nebo standardů knihovny SÚA v oblasti popisných údajů záznamů dokumentů, přípravy podkladů pro AIS SÚA, výběr komplexního automatizovaného knihovnického systému atd. V neposlední řadě lze jmenovat blok prací okolo zprovoznění nových PC postupně přidělovaných v roce 1999, přípravu podkladů pro programátory atd.
Blok III – dlouhodobé úkoly knihovny SÚA s důrazem na retrospektivní doplňování a zpřístupnění fondů zvýšením úrovně jejich katalogových a evidenčních pomůcek, ověřování a zpracování nezpracovaného fondu knihovny SÚA, pořádání a budování fondu Sbírka novin SÚA, zpřístupnění Piaristické knihovny (včetně její prezentace – studie, články, příprava výstavy atd.), reorganizace ústřední příruční knihovny PK 10 apod.
Je třeba vyzdvihnout obrovský kus práce na úseku bibliograficko-dokumentační činnosti (do dokumentačních databází bylo v r. 1999 zpracováno 2032 záznamů) a knihovnou SÚA bylo excerpováno 1501 záznamů z domácí a zahraniční seriálové literatury. Do tisku byla připravena a tiskem vyšla další čísla Informativního přehledu, Seznamu docházejících periodik a Přehledu přírůstků. Vedle toho probíhaly podkladové práce pro Soupis novin SÚA 1722–1999 a i pro jiné bibliografické soupisy literatury z fondu knihovny SÚA – tzv. soupisy úředního tisku – zákoníků, věstníků, schematismů, výročních zpráv, ale i starých tisků atd.
Ke dni 31. 12. 1999 měla knihovna SÚA uloženo na Chodovci 9,5 km knih a v 1. odd. 1,5 km, celkem tedy 11 km knihovního materiálu, což odpovídá asi 462 000 svazků. V r. 1999 bylo na Chodovec přestěhováno 84 bm knih a utříděno a uspořádáno 246,1 bm knih. Revidováno bylo 3011 signatur. Formou přejímek bylo získáno 103,6 bm knih, z toho větší fondy představovaly knihovna Svobodných demokratů – Liberální strany národně sociální a knihovna Otto Sobotky. Do vazby bylo zadáno 1384 svazků. Bylo zapsáno 2417 svazků přírůstků a v pomocné evidenci bylo podchyceno cca 10 000 čísel docházejících periodik. Jmenně bylo zpracováno 2808 svazků, věcně bylo zpracováno 1928 svazků, rekatalogizováno bylo 4615 svazků. Do pomocných evidencí a kartoték bylo zpracováno 2218 záznamů. Do katalogových databází bylo uloženo 4988 záznamů. V hesláři předmětového katalogu bylo zavedeno nebo redigováno 283 hesel. V r. 1999 bylo poskytnuto 4433 výpůjček, což je i přes omezený provoz knihovny vyšší počet než v r. 1998.

1998
Plnění pracovních úkolů knihovny SÚA bylo v r. 1998 ovlivněno jedním nečekaným úkolem mimořádného rozsahu – převzetím redakčního archivu nakladatelství Svoboda v rozsahu 780 bm neuspořádaného materiálu na paletách. V r. 1998 bylo završeno přestěhování knihovních fondů na Chodovec a objekt na tř. M. Horákové 133 byl uvolněn od nezpracovaného fondu. Na Chodovci bylo uloženo k 31. 12. 1998 9378 bm knižního fondu a v 1. odd. 1312 bm, celkem má tedy knihovní fond SÚA 10690 bm. Podle indexu 1 bm = 42 svazky obsahuje fond knihovny SÚA 462.000 svazků. Z tohoto množství je utříděno a uspořádáno 2153 bm (= 90542 svazků) a revidováno 20720 signatur (= 93677 svazků). Formou přejímek fondů bylo v r. 1998 získáno 780 bm redakčního archivu nakladatelství Svoboda, 240 bm redakčního archivu ORBIS, 18 bm novin z Ministerstva zahraničních věcí a 24 bm ostatních přírůstků. Při přejímkách bylo vyřazeno 171 bm knih.
Koncem roku 1998 se podařilo odstěhovat a uspořádat fondy příručních knihoven tak, aby jejich uspořádání do tematických bloků odpovídalo i jejich budoucímu uložení v provozně technickém objektu. Rovněž byla zpracována koncepce o jejich účelném zachování nebo zrušení.
V činnosti knihovny se projevují některé dlouhodobé trendy, které limitují její působení. Objem základních provozních činností je ustálený, což v důsledku znamená, že bez personálního posílení nelze očekávat vytěžení všeho, co by vynaložená práce v konečném výsledku mohla přinést (podíl na oborové dokumentaci, zpracování doporučujících bibliografií, zlepšení a rozšíření výpůjčních a informačních služeb). Dalším patrným dlouhodobým trendem je přechod od třídění fondů k jejich rozboru, pořádání, zpracování nebo vylepšení jejich evidenčních a katalogových pomůcek. Práce na redakci katalogů směřuje k jejich strojové retrokonverzi a rekatalogizaci. V oblasti předmětového katalogu se intenzívně pracovalo na jeho redakci a na budování hesláře. V knihovně B na 1. odd. se začalo intenzívně pracovat na revizi fondu a jeho pomůcek. V oblasti nákupu knih se již druhý rok držel snížený objem finančních prostředků, a to o 80.000,- Kč méně ve srovnání s rokem 1996. Vzhledem k růstu cen knih to znamenalo omezení počtu nakupovaných titulů.
Činnost knihovny SÚA v r. 1998 dokreslují statistické údaje.

1997
Také knihovna SÚA se podílela na stěhování do nové archivní budovy a na přípravě provozu v ní. V roce 1997 přestěhovala cca 3000 bm knih a celkem měla v depotech na Chodovci uloženo již 7030 bm knihovního fondu. Příprava provozu spočívala zejména v přípravě automatizovaného informačního systému a nového knihovního řádu. Průzkum se např. zaměřil na vyhledání programu na vyhledávání duplicit. Takový program se nepodařilo objevit a asi bude muset být vytvořen na zakázku.
Při těchto mimořádných úkolech se dařilo zajišťovat rutinní provoz knihovny. Bylo uspořádáno a utříděno cca 93 000 svazků, z čehož nejnáročnější úkoly byly zpracování Sbírky novin a pořádání pražské Piaristické knihovny. K mnohým fondům nebo tematickým skupinám musela být vypracována třídící schémata. Revizí prošlo cca 150 000 svazků, zejména z knihoven Ministerstva vnitra a Ministerstva národní bezpečnosti.
Uměle vyvolaný útlum díky nedostatku financí v akvizici a nákupu publikací z nové knižní produkce byl na druhé straně vyrovnán přírůstky získanými formou darů, výměnou, z knižních pozůstalostí (Janáček, Kohák, Sviták, Hnětkovský) a přejímkami fondů z redakčního archivu Melantrichu a z Ministerstva zahraničních věcí. Dalším zdrojem přírůstků byl nezpracovaný fond knihovny, především v oblasti seriálové literatury. Díky tomu vzrostl i rezervní fond knihovny.
V r. 1997 byl zahájen jeden z prioritních úkolů příštích let – revize a přepis stávajících evidenčních a katalogových pomůcek a rekonstrukce nedochovaných pomůcek k nezpracovaným fondům knihovny SÚA. K prioritám příštích let bude patřit i vnější a vnitřní redakce jmenných a věcných katalogů a rekatalogizace. S tím souvisí postupné naplňování katalogových databází knihovny.
K ochraně a fyzické péči o fondy patřila vazba knih, převazba, použití ochranných obalů, dezinfekce, restaurování a konzervace a převod na sekundární formy.
V oblasti bibliograficko-dokumentační a publikační činnosti byly v roce 1997 sestaveny 4 informační přehledy (Přehled přírůstků, dva Informativní přehledy a Seznam docházejících seriálů). Rozpracovány byly přehled publikační činnosti pracovníků SÚA, inventář Sbírky novin, Přehled věstníků, Přehled sbírek zákonů a Přehled schematismů.
Některé činnosti knihovny dokresluje statistický přehled.

1996
V činnosti knihovny se pozitivně projevilo, že byl dostatečně finančně zajištěn nákup knih, periodik a ostatních informačních dokumentů, knihařské práce, práce na očistě knihovního fondu, excerpce periodik pro Informativní přehled a hospodářské smlouvy s externími programátory. Byly vybudovány nové příruční knihovny pro archiváře na Chodovci a pro druhou badatelnu v Karmelitské 2. V rámci stěhování SÚA byly na Chodovec přemístěny knihovny z Těšnova a Adršpachu a část knihovního fondu z Karmelitské a z Lorety v celkovém rozsahu 1844 bm. Na Chodovci byl dezinfikován fond novin.
Z časových, finančních nebo organizačních důvodů se nepodařilo průběžně naplňovat databázi LOKAL, obsahující lokaci knihovních fondů na Chodovci, nedostatečně se pokročilo v přípravě počítačové sítě pro knihovnické agendy na Chodovci, nebyla dosud komplexně zpracována koncepce budování historických a vzácných knižních fondů, nepodařilo se získat program pro vyhledávání duplicit, zajistit další počítačovou techniku a zabezpečit personální nárůst.
O objemu vlastních knihovnických prací vypovídají vybrané kvantitativní údaje (viz tabulka).

1995
Také knihovnu SÚA postihlo v roce 1995 výrazně stěhování knihovních fondů. Celkem bylo přemístěno 98.118 svazků, tj. 3271 bm knih, novin a časopisů, z toho 2200 bm bylo uloženo do nových depotů na Chodovci. V rámci přípravy na stěhování bylo zrevidováno více jak 25.000 svazků a bylo zkontrolováno řazení dle signatur u cca 60.000 svazků. Do vazby bylo připraveno cca 2140 svazků.
Kromě přírůstků nové literatury bylo převzato několik nových dílčích fondů, jako např. starý tiskový archiv z 2. odd. SÚA, knihovna Českého svazu bojovníků za svobodu a řady věstníků a odborných časopisů vytříděných při skartačním řízení u ústředních úřadů.
Po přijetí specialisty na historické knižní fondy se započalo s tříděním knihovny pražské piaristické koleje podle původních signatur a byl učiněn první rozbor tohoto fondu na základě dokumentů uložených v knihovně SÚA a v piaristickém řádovém archivu a také v Archivu hl. m. Prahy, ve Státním okresním archivu Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou a v Akademickém gymnasiu v Praze.
O rozsahu průběžně vykonávaných prací svědčí přehled.
V oblasti evidence fondu se dále zpracovával pomocný inventář Sbírky novin a místní lístkový katalog periodik. Do tisku byl připraven Informativní přehled č. 10 a Seznam docházejících periodik do knihovny SÚA.

1994
Činnost knihovny byla zaměřena na prioritní úkoly roku 1994: stěhování a jeho technicko - organizační zajištění, čištění fondů a přípravné práce pro 2. etapu výstavby nové archivní budovy. Vedle toho byly zajišťovány práce provozní (doplňování fondu, zpracovávání přírůstků apod.) a byly zajišťovány výpůjční a informační požadavky uživatelů knihovny a pokračovaly bibliograficko - dokumentační práce. Činnost s charakterem vědecko - teoretickým, metodologickým, terminologickým apod. byla především zaměřena do oblasti automatizace knihovnických činností, využití a způsobu zpracování strojem čitelných dokumentů a jiných speciálních druhů dokumentů, metodiky a organizace práce v podmínkách automatizovaného zpracování dokumentů a sledování české a cizojazyčné terminologie oboru archivnictví.
Přírůstek zpracovaného fondu činil v roce 1994 2805 svazků, úbytek vytříděním z nezpracovaného fondu činil 2652 svazků, z toho 284 katalogizačních jednotek bylo předáno formou nabídky jiným knihovnám a institucím. Naše knihovna odebírala v uplynulém roce 350 titulů seriálové literatury. Absenčně i prezenčně bylo půjčeno čtenářům 5677 svazků. Knihovna evidovala 416 stálých čtenářů a zodpověděla 1374 informačních dotazů.

1993
Knihovna SÚA se musela vyrovnat s nepříznivými jevy na knižním trhu, především s růstem cen publikací a s rozptýleností informací o nových knihách. Vnitřní úspory byly nalezeny v omezení odběru seriálové literatury. Pokračovalo se v soustředění nezpracovaného fondu a takto byly "vyčištěny" depoty Těšnov, Vysočany, Nábřeží, Loreta, Adršpach a Mníšek. Knihovnický počítačový program MAKS se začal běžně používat pro bibliografické, dokumentační a katalogizační práce.
Z kvantitativních údajů je třeba uvést, že počet výpůjček z knihovny vzrostl na 5934 svazků díky zvýšenému zájmu čtenářů z řad veřejnosti. Přírůstek zpracovaného fondu činil v roce 1993 2283 svazků, přírůstek rezervního fondu 1408 svazků, počet odebíraných titulů seriálové literatury po snížení činí 354 titulů, počet stálých čtenářů je 235 (přírůstek za rok 1993 činí 47).

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.