Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Národní archiv Úvodní stránka
Rejstřík stránek NA
Využívání archiválií
Seznam archivních fondů
Elektronické archivní pomůcky

Dovolujeme si představit Internetu první elektronické archivní pomůcky Státního ústředního archivu. Vystavené pomůcky je třeba pokládat za ukázky, další - doufáme - budou brzy následovat, připravuje se i propojení s přehledem archivních fondů.
Jedná se zatím o zkušební provoz, případné připomínky můžete zaslat na adresu naweb@mvcr.cz.

Fond čísloNázev fondu a časový rozsahZnačka fondu
255Blachon Georges 1887-1908Blachon
Osobní fond francouzského novináře Georges Blachona (*1857- +??). Těžištěm materiálu je Blachonova korespondence spojená s jeho žurnalistickou činností, a to především s jeho působením jako šéfredaktora ľAutriche slave et roumaine a ľEurope, z níž nemalou část tvoří korespondence se Soběslavem Pinkasem, Blachonovým spolupracovníkem.
144Židovské kontrolní matriky 1784-1949(1960)HBM
Zavedení matrik k evidenci židovského obyvatelstva se uskutečnilo až za vlády Josefa II. Matriky jsou členěny dle obcí, chronologicky a podle druhu (narozených, oddaných, zemřelých); doplňují je indexy. Fond uzavírají matriční listiny z let po 2. světové válce, kdy v roce 1949 celá matriční agenda přešla na jednotné státní matriky spravované národními výbory.
871Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň 1882-1918(1923)MKV/R
Nejvyšším rozhodnutím z 23.3.1848 vzniklo Ministerstvo veřejného vyučování (Ministerium des öffentlichen Unterrichtes), které koncem roku převzalo od ministerstva vnitra agendu kultovních (církevních) záležitostí. V roce 1860 bylo toto ministerstvo zrušeno a jeho agenda převedena na nové státní ministerstvo s působností pouze pro Předlitavsko. Po zavedení dualizmu v roce 1867 bylo ministerstvo kultu a vyučování obnoveno s původní kompetencí (ale už jen pro Předlitavsko) a působilo takto až do roku 1948. Agendu tvořily záležitosti jednotlivých škol, učitelů a profesorů, záležitosti náboženské (církví) a záležitosti věd a umění (muzea, knihovny apod.). Většina spisů je z let 1888-1918 (převzaty z Vídně na základě spisové rozluky z roku 1920, která stanovila hranicí rok 1888).
910Ministersvo průmyslu, obchodu a živností Londýn (1940)1941-1945MPOŽ/L
Ministerstvo vzniklo s reorganizací prozatímní československé vlády v Londýně 27.10.1941. Činnost zahájilo v listopadu 1941. Kromě běžné agendy (jako před válkou, pokud to bylo v emigraci možné) zahájilo přípravné práce pro rekonstrukci válkou zničeného průmyslu, obchodu, dopravy apod. v ČSR. V roce 1943 bylo pověřeno ochranou československého majetku v cizině, obdrželo též kompetence patentové a ochranných známek. Od 1943 filmová cenzura. Rozsáhlou část fondu tvoří hospodářské zprávy k různým problémům jednotlivých odvětví průmyslu a správy.
1061/5Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Administrace toskánských statků Praha - Červené Poříčí 1556-1850(1888)ŘSRF/P
Panství Červené Poříčí a s ním spojený statek Roupov leželo v dnešním Západočeském kraji. Patřilo k němu celkem 22 poddanských vesnic a městečko Roupov. Správní středisko dominia se nacházelo v Červeném Poříčí. Základ hospodářství panství tvořilo tradičně tak jako jinde zemědělství. Dominium mělo celkem 10 poplužních dvorů. Kromě rozvoje rostlinné výroby věnovala vrchnost pozornost i chovu dobytka a ovcí. Z ostatních odvětví hospodářství panství je nutné připomenout pivovar v Červeném Poříčí, panskou pilu a mlýn v obci Jíno a lom na vápenec. Majiteli panství, byli od r. 1763 bavorští vévodové, později velkovévodové toskánští - členové Habsburkého domu. V roce 1848 přešlo panství na císaře a nástupcem administrace toskánských statků v Čechách se stalo ředitelství císařských statků.
1261/0/43Komunistická strana Československa - Ústřední výbor. Kancelář 1. tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného - I. část (1945) 1951-1967KSČ-ÚV-AN I
Antonín Novotný (*1904- +1975) začal pracovat v aparátě KSČ již před 2. světovou válkou. Roku 1946 se stává členem ÚV KSČ, od roku 1951 v aparátu ÚV KSČ, který jako první tajemník ústředního výboru fakticky buduje. Po smrti A. Zápotockého se A. Novotný stává i prezidentem Československa (1957). Ze státních i stranických funkcí je odvolán nebo odchází v reformním roce 1968. Jeho stranický sekretariát soustřeďoval všechny důležité informace o fungování státu. Archivní pomůcka zpřístupňuje převážně osobní agendu (projevy, paměti, poslanecká agenda, korespondence aj.) a dokumenty věnované základní stranické agendě (sjezdy, majetek apos.), jakož i vnitrostátní záležitosti (jednotlivé kraje, rezorty).
1261/0/44Komunistická strana Československa - Ústřední výbor. Kancelář 1. tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného - II. část (1945) 1951-1967KSČ-ÚV-AN II
Archivní pomůcka k druhé části dílčího archivního fondu zahrnujícímu kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného zpřístupňuje agendu zahraniční politiky a zahraničních vztahů: jednání s partnerskými stranami, účast Československa v zahraničních organizacích, situační správy o cizích zemích apod.

Přehledy archivních pomůcek:

Pomůcky k fondům, jejichž archiválie se předkládají ve studovně 1. oddělení SÚA v Praze-Dejvicích. RTF, zip, 12 kB

Pomůcky k fondům, jejichž archiválie se předkládají ve studovně Chodovec. RTF, zip, 45 kB

Nahoru

© Národní archiv, DLG computers s.r.o. Praha
Poslední změna této stránky v září 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.