Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Publikační činnost
Archiv České koruny. Edice faksimilií

Archiv České koruny (AČK) - edice AČK - mezinárodní význam AČK a jeho edice - objednání

Archivum Coronae regni Bohemiae. Editio diplomatum phototypica 1158-1526.

Archiv České koruny jako archiv starého českého státu, tj. panovníka a později i stavů je pro období starších českých dějin nejvýznamnějším a nejcennějším archivním fondem v České republice a zároveň patří k nejvýznamnějším archivním celkům svého druhu v Evropě.

Archiv České koruny obsahuje 2822 písemností, převážně listin a listů z let 1158-1935. Většina z nich je psána v jazyce latinském, první německy psaná listina pochází z roku 1310, česky psaná z roku 1395. Kmenová část korunního archivu zahrnuje především listiny týkající se právního postavení českého panovníka a postavení Království českého a zemí České koruny v tehdejší Evropě, zejména ve vztahu k Říši římské. K těm patří mimo jiné privilegia vydaná českým panovníkům římskými králi a císaři, spojenecké, přátelské a mírové smlouvy uzavřené s římskými králi a císaři, s francouzskými, uherskými a polskými králi, rakouskými arcivévody, bavorskými a saskými vévody. Významné skupiny písemností tvoří papežské buly a lenní reversy. Vedle listin, které upevňovaly mezinárodní postavení českého státu, obsahuje korunní archiv listiny upravující vztahy mezi královstvím českým a vedlejšími zeměmi a mezi těmito zeměmi navzájem. Kromě listin, jejichž příjemcem byl český panovník, respektive český stát, tvoří organickou součást archivu listiny, které panovník získal nabytím držebností a písemnosti související s uplatňováním panovnických práv.

Vzhledem k pohnutým osudům Archivu České koruny v minulosti, bylo v roce 1975 rozhodnuto vydat ve světlotiskových faksimiliích nejstarší část korunního archivu. Edice měla v 7 dílech (17 svazcích) obsáhnout 1971 převážně listinných písemností korunního archivu z let 1158-1526.

Formát edice byl zvolen tak, aby většina listin mohla být reprodukována ve velikosti originálu (59 x 41 cm). Na lícní straně textu je zachycen celkový vzhled reversu s pečetí; není brán zřetel jen na délku závěsu, který je zkracován až po výstup z pliky. Na rubní straně listu je reprodukován úplný revers s pečetí ve velikosti originálu.Expozice byla zaostřena na písmo, což společně se stavem pečetí způsobuje, že reprodukce pečetí nejsou stejně výrazné jako reprodukce textu.

Rozvržení edice do jednotlivých dílů je dáno vesměs historickými mezníky, dělení na jednotlivé svazky je převážně mechanické. Každý díl faksimilií (obvykle 2 svazky) je doprovázen svazkem textovým s regesty v českém znění a v jazyce originálu a s poznámkovým aparátem v jazyce latinském. Záhlavní regest využívá výrazů použitých v originále převážně v dispozici, neobsahuje všechny lokality ani jména a tituly všech osob v listině zmiňovaných. V poznámkovém aparátu se uvádí způsob dochování, jazyk, psací látka, fyzický stav eventuelně míra poškození, rozměry psací látky. Údaje o pečetích obsahují rozměr bez misky, barvu (s výjimkou barvy přirozeného vosku), barvu závěsů, fyzický stav, který není vždy z reprodukce zřejmý.

Předchozí edice listin se citují jen ve výběru: základní edice domácí a ze zahraničních zejména ty, které mají bezprostřední vztah k vydavateli, příjemci a k území, s nímž se v listině disponuje. Ostatní jsou zmíněny mezi základními edicemi korunního archivu. Literatura se uvádí jen, má-li vztah k datu nebo obsahu písemností, o něž byly vedeny spory. V ostatních případech se odkazuje na základní práci Rudolfa Kosse o dějinách korunního archivu a na nejnovější literaturu (Koss, Rudolf - Bauer, Otakar, Archiv koruny České.1. Dějiny archivu České koruny, Praha 1939.) Rovněž se upozorňuje na odlišnosti předchozích edic a na zjištěné ztráty druhých vyhotovení listin uložených v jiných fondech, především ve fondech Státního ústředního archivu v Praze. Reprodukční pravidla a ediční zásady uplatněné v textových svazcích jsou podrobně popsány v úvodu k I. dílu edice listin Archivu České koruny.

První díl (jeden svazek faksimilový, jeden svazek textový) výše představené edice v nákladu 250 kusů vyšel v roce 1982 a obsahuje listiny a listy z let 1158-1310. Druhý díl (dva svazky faksimilové, jeden svazek textový) obsahuje listiny z let 1311-1346 a díl třetí (dva svazky faksimilové, jeden textový) listiny z let 1347-1355. Čtvrtý díl , který zahrnuje celé období vlády Karla IV. Od císařské korunovace až po úmrtí v roce 1378 byl vzhledem k velkému množství dochovaných písemností rozdělen do šesti svazků faksimilových a tří svazků textových. K distribuci je zatím připraven díl IV/1,2 (2 svazky faksimilové, jeden textový) s listinami z let 1355-1360 a díl IV/3,4 (2 svazky faksimilové, 1 svazek textový) s listinami z let 1361-1368. V současné době pokračují práce na přípravě a tisku faksimilií listin posledního, sedmého dílu edice, a na textových svazcích dílů IV/5,6, V/1,2, VI/1,2 a VI/1,2.

Prací na edici listin byl již v roce 1978 pověřen kolektiv pracovníků Státního ústředního archivu v Praze, vydavatelem byla až do roku 1990 Archivní správa MV ČR. V tomto roce bylo vydávání přeneseno na Státní ústřední archiv.

Významný soubor státoprávních listin, uložený ve Státním ústředním archivu v Praze, byl v roce 1988 prohlášením za národní kulturní památku pro přímou badatelské práci uzavřen. Edice je proto vydávána především pro studijní účely a první díly byly kladně přijaty odbornou veřejností doma i v zahraničí. Jednotlivé svazky byly distribuovány do knihoven některých universit, archivů a vědeckých ústavů především ve Spolkové republice Německo a v Rakousku, ale také např. v Kanadě, Japonsku,. Austrálii, Finsku a Itálii. Část nákladu je rovněž využívána k výměně publikací se zahraničními vědeckými institucemi a knihovnami (Institut für österreichische Geschichte Wien, Bodleian Library Oxford, Institut für die Kirchengeschichte von Böhmen, Mähren, Schlesien Königstein etc.). Dokončením celého edičního záměru bude podstatná část listin korunního archivu zpřístupněna zájemcům o studia i výzkum v oblasti pomocných věd historických a dějin středověku u nás i v zahraničí.

Edici lze objednat ve Státním ústředním archivu. Kontakt, ceny a další vydavatelská činnost této instituce jsou uvedeny zde.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v červenci 2001

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.