NA poskytuje podklady dle zák. č.203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa

Zákon ze dne 3. 5. 2005 č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky.

Oprávněné osoby podle tohoto zákona se mohou obracet na Národní archiv se žádostí o vyhledání chybějících dokladů, které potvrzují jejich nárok na poskytnutí určité peněžní částky. Doklady, které jsou v našich fondech pro období let 1968 - 1989 uloženy nejsou úplné, ale je naší snahou maximálně využít všech možností při jejich vyhledávání.

V Národním archivu jsou prameny k předmětné problematice uloženy především ve fondech Úřadu vlády ČSSR, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí. Dokumenty jednotlivých fondů mají následující charakter:


Úřad vlády ČSSR:

  • neúplné seznamy usmrcených občanů v prvních dnech okupace
  • neúplné seznamy zraněných občanů v prvních dnech okupace
  • pokyny týkající se činnosti Zmocněnce vlády ČSSR pro záležitosti pobytu sovětských vojsk na území ČSSR (dále jen Zmocněnce)

Ministerstvo zdravotnictví:

  • rozhodnutí Zmocněnce o přiznání (nepřiznání) regresivní náhrady pro dotčenou osobu. Rozhodnutí byla prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví zasílána jednotlivých okresním ústavům národního zdraví (OÚNZ). Pokud byla regresivní náhrada přiznána bylo rozhodnutí současně zasláno Ministerstvu financí s pokynem, aby příslušná částka byla poukázána na účet OÚNZu, který ji následně vyplácel žadateli.
  • záznamy o upuštění od uplatňování nároku na regresivní náhradu. Tento dokument je uložen pokud náhrada nebyla přiznána.
  • součástí dokumentů jsou dále: lékařské zprávy o ústavním případně ambulantním léčení, doklady o výplatě nemocenských dávek, rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu, opisy soudních nálezů, výpovědi a záznamy o různých šetřeních.

Ministerstvo financí:

  • rozhodnutí o poukázání regresní částky příslušnému OÚNZu. Tato dokumentace byla do Národního archivu předána z Ministerstva financí pouze torzovitě.