O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Ministr vnitra udìlil pamìtní medaile zamìstnancùm Národního archivu

Dne 24. èervna 2011 navštívil ministr vnitra Jan Kubice Národní archiv v Praze na Chodovci, aby udìlil pamìtní medaile za zásluhy o èeské archivnictví. Pøed slavnostním aktem si prohlédl provozní prostory a depozitáøe archivu.Mezi 22 vyznamenanými archiváøi byli bývalí i souèasní zamìstnanci Národního archivu. Pro Alexandru Špiritovou a Jaroslava Vrbatu, kteøí se ze zdravotních dùvodù nemohli slavnostního aktu zúèastnit, pøevzala medaile zástupkynì øeditelky Národního archivu Zdeòka Kokošková. Dále byla medaile udìlena: restaurátorùm Jitce Šejharové a Františku Martínkovi; archiváøkám Vìøe Helešicové, Ludmile Kubátové, Vlastì M욝ánkové a Helenì Nováèkové.