O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

 

Po mnoha desetiletích se vracejí archiválie domů – do Rakouska

ilustrace ilustrace Národní archiv předává do zahraničí archiválie, které nemají s minulostí českého/československého státu, ani s vývojem společnosti na tomto území žádnou věcnou ani teritoriální souvislost. Jedná se o tzv. nebohemikální archiválie. Jejich osudy a putování jsou velmi pestré. Samotné předání je chápáno jako akt dobré vůle České republiky, na který není právní nárok.

Právní rámec předání tvoří usnesení vlády České republiky ze dne 11. srpna 2010 č. 573 o nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí. Nařízení vlády České republiky bylo publikováno dne 20. září 2010 a navázala na něj příprava smluv mezi předávajícími státními archivy a přejímajícími institucemi. Podle § 23 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, se archiválie ve vlastnictví České republiky převádějí do vlastnictví třech států – Spolkové republiky Německo, Polské republiky a Rakouské republiky.

Do Rakouské republiky se převádí nebohemikální část archivního fondu Ministerstvo veřejných prací, Vídeň, 1908–1918, 21 kartonů. Jedná se o spisy tohoto ministerstva ke stavbám mostů, cest a veřejných budov na území dnešního Polska, Rakouska a Slovinska. Písemnosti byly vytříděny ze jmenovaného archivního fondu během jeho zpracování v letech 1954–1960. Při provádění spisové rozluky s Rakouskem po vzniku samostatného Československa byly zřejmě převzaty mechanicky s ostatními, tehdy ještě živými spisy nutnými pro zabezpečení chodu nového státu.

Dále se převádí nebohemikální část archivního fondu Ministerstvo vnitra, Vídeň, 1848–1918, 346 kartonů. Jsou to spisy ministerstva postihující celé území bývalé habsburské monarchie vyjma Čech, Moravy a Slezska. Obsahem jsou mimo jiné  personálie úředníků a dále spisy potřebné k provozování úředních budov, týkající se záležitostí obcí, četnictva, policie, spolků, mýtného, vodních toků, vojenství, zdravotnictví, podpory živností a řemesel. Soubor zůstal po 2. světové válce na území Československa a byl pravděpodobně uložen v jihomoravské obci Lednice, kam se přesunul z Vídně kvůli hrozbě zničení nálety.

Nejprve budou symbolicky předány jednotliviny nebohemikální části archivního fondu Ministerstvo vnitra, Vídeň. Ministr vnitra Jan Kubice předá rakouským představitelům tzv. ministerskou připomínku ze dne 2. listopadu 1849 ve věci jmenování maršála Jana Radeckého generálním guvernérem v civilních a vojenských záležitostech Lombardsko-benátského království (viz obrázek).

Následně bude podepsána smlouva mezi nabyvatelem a předávajícím, tj. Rakouským státním archivem se sídlem ve Vídni, zastoupeným generálním ředitelem Hon.-Prof. Dr. Lorenzem Mikoletzkým, a Národním archivem se sídlem v Praze, zastoupeným ředitelkou PhDr. Evou Drašarovou, CSc. V průběhu podzimních měsíců pak dojde ke skutečnému stěhování archiválií, a to obousměrně. Také Česká republika obdrží od Rakouského státního archivu cenné archiválie (obsah, časový rozsah a množství však není dosud upřesněn).