Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Mezi Toskánskem a Čechami.
Slavnostní představení publikace.
  Kdy: ve čtvrtek dne 11.5. 2000, 18 hod.
  Kde: v Kapli Italského kulturního institutu v Praze l, Vlašská 34

Zveme Vás na křest knihy, která je významným výsledkem dlouholeté spolupráce mezi archivními institucemi Italské republiky a České republiky. Spolupráce, která vychází z kulturní dohody, uzavřené v roce 1971.

Pod patronací velvyslance Italské republiky Paola Faioly, ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze (Istituto Italiano di Cultura), Archivní správou Ministerstva vnitra České republiky, Státním ústředním archivem v Praze a Státním archivem ve Florencii bude představena kniha

Fra Toscana e Boemia.
Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nelľArchivio centrale di Stato di Praga
(Mezi Toskánskem a Čechami. Písemnosti Ferdinanda III a Leopolda II ve Státním ústředním archivu v Praze)

znak

Tuto publikaci lze charakterizovat jako průvodce a inventář archivního fondu. Informuje o okolnostech vzniku a formování Rodinného archivu toskánských Habsburků, který je po složitých osudech uložen ve Státním ústředním archivu v Praze.

Ve velmi podrobném úvodu se autorům Stefanu Vitalimu, odbornému archiváři Státního archivu ve Florencii, a Carlu Vivolimu, řediteli Státního archivu v Pistoji, podařilo zrekostruovat vznik a osudy písemností osobního charakteru velkovévodů toskánských z habsbursko-lotrinského rodu, kteří vládli v Toskánsku v letech 1737-1859 (Petra Leopolda - pozdějšího rakouského císaře, Ferdinanda III a Leopolda II. a členů rodiny) a určit vztah těchto archiválií k fondům státních institucí, vzniklých v období panování habsbursko-lotrinské sekundogenitury ve Florencii. Přináší také soupis dokumentů tohoto fondu z období vlády toskánských velkovévodů Ferdinanda III. (1790-1824), který kolem roku 1811 získal velkostatek Ostrov nad Ohří v západních Čechách, a Leopolda II. (1824-1870), který si ve svém exilu v roce 1860 zakoupil panství Brandýs nad Labem.

Sepsaná archivní dokumentace z Ferdinandova panování se týká především návratu velkovévody po Napoleonských válkách zpět do Florencie v roce 1815 a uplatňování nároků Toskánského velkovévodství na odškodnění vůči Francii za škody způsobené válečným operacemi Bonapartových vojsk.

Leopoldův soubor má charakter osobní pozůstalosti, kde významným pramenem se jeví jeho obsáhlé deníky 1819-1870, osobní a rodinná korespondence a v neposlední řadě dokumenty k jeho nucenému odchodu z Toskánska a následné abdikaci v roce 1859.

Do publikace je zařazena stať Evy Gregorovičové, odborné archivářky Státního ústředního archivu v Praze, o struktuře Rodinného archivu toskánských Habsburků a jeho zpracování. Text je doprovozen rodinnými fotografiemi potomků exvelkovévody Leopolda II. Publikaci v italštině vydala v roce 1999 Archivní správa Ministerstva kultury Itálie v Římě (Ministero per i Beni e le Attivita` Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici).

Prezentace se zúčastní delegace zástupců italské Archivní správy v Římě a Státního archivu ve Florencii. Na presentaci vystoupí kromě autorů archivního průvodce Stefana Vitaliho a Carla Vivoliho také generální ředitel italských archivů profesor Salvatore Italia, ředitelka Státního archivu ve Florencii Rosalia Manno Tolu a ředitel Archivní správy MV ČR Vácslav Babička. Za historickou obec promluví profesor Karlovy university Miroslav Hroch.


Copyright © Ministerstvo vnitra České republiky 2000
| úvodní stránka|

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.