Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Záchrana povodní zasažených dokumentů
Schůzka mezi zástupci postižených institucí a vedením Mochovských mrazíren, a.s.

Zápis z informační schůzky přátel Mochovských mrazíren, a.s. konané ve Státním ústředních archivu v Praze

Tato informační schůzka mezi zástupci povodní postižených institucí a vedení Mochovských mrazíren a.s. proběhla 29.8. 2002 v prostorách Státního ústředního archivu. Všechny účastníky nejprve přivítala ředitelka SÚA Dr. Drašarová a zároveň představila zástupce Mochovských mrazíren generálního ředitele ing. Urbana, předsedu představenstva ing. Hrouze a technologa ing. Póra.

Nejprve ing. Hrouz poreferoval o tom, že všechny zamražené archiválie, knihy a sbírkové předměty jsou sváženy na jedno místo a to do Kladna, kde bylo pro ně vyhrazeno celé pracoviště. Toto pracoviště má kapacitu přibližně 12 000 krychlových metrů, zde by měly být uloženy i archiválie zatím umístěné v mrazících autech. V současné době je zamraženo přibližně 5000 krychlových metrů. Každá instituce by měla mít svoje zamražené archiválie oddělené od ostatních a v celém prostoru by mělo být dostatek místa pro manipulaci. Zároveň Mochovské mrazírny nabídly i prostory k následnému sušení a případně i restaurování.

Ing. Hrouz pak vyzval přítomné, aby se představili a uvedli kolik a jaký materiál mají zamražený. Protože ne všichni tyto informace věděli, dohodlo se později, že tyto informace každá organizace dodá písemně do konce následujícího týdne do Státního ústředního archivu.

Z povodní postižených institucí byly přítomny:

Dále byli na schůzce přítomni zástupci ze SÚA, SOA, Odboru muzeí a galerií MK, Asociace muzeí a galerií, ing. Psohlavec (Albertina ICOME Praha), Ing. Pecháček (PROARK) a zástupci firmy Ceiba.

Hlavním bodem celé schůzky byla snaha domluvit se na dalším postupu. Zástupci z Mochovských mrazíren chtěli vědět, jak dlouho budou archiválie zmražené, jestli budou instituce požadovat další prostory na Kladně, zda si budou přát nějaké zabezpečení objektu a jaké. Také chtěli vědět, zda si jednotlivé instituce budou chtít své věci zaevidovat, jaké mají další požadavky a priority. Jak si přejí umístit zamražené archiválie, jestli mají pořadí na rozmrazování. Protože nebylo možné se v tak velkém počtu jednoduše domluvit, bylo dohodnuto, že všechny tyto informace jednotlivé instituce sepíší a do příštího pátku pošlou do Státního ústředního archivu Dr. Drašarové.

Dále se ing. Urban chtěl domluvit na vytvoření smluv mezi jednotlivými institucemi a Mochovskými mrazírnami a padla i otázka pojištění zamražených archiválií. Nakonec bylo domluveno, že každá instituce si musí s Mochovskými mrazírnami musí vytvořit vlastní smlouvu, není možná smlouva jednotná pro všechny.

Dále se diskutovalo o dalších postupech s mraženými archiváliemi. Probíraly se možnosti sušení a to i možnost technologie průmyslového sušení, která je vhodná pro novodobější materiály (osobní spisy, dokumenty). Ing. Psohlavec, který tento druh sušení již provozuje, měl dokonce s sebou ukázku takto usušených zmražených materiálů. V této souvislosti se hodně diskutovalo i o případné pomoci ze zahraničí a to v podobě nabídky lyofilizačního zařízení. O této nabídce ze Španělska a Nizozemí už proběhlo jednání na Ministerstvu kultury, kterého se zúčastnil ing. Ďurovič ze SÚA a J. Vnouček z NK. Někteří zúčastnění navrhovali soustředit sušící zařízení přímo na Kladně, někteří by však rádi sušili ve svých restaurátorských dílnách. Všechny zajímalo jaká je kapacita sušení jednotlivých zařízení, jak jsou tato zařízení veliká a jaký formát je možno sušit a samozřejmě i otázky kolem financování takového provozu.

Dále se projednávala možnost sušení v zahraničí, která však byla okamžitě zamítnuta zástupci z Ministerstva kultury, neboť naše zákony neumožňují vývoz archiválií za hranice státu. Krom možnosti sušení přišly ze zahraničí i nabídky na digitalizaci či nabídka na obalové materiály. Zástupci z Ministerstva kultury přislíbili, že tyto nabídky budou shromažďovat, aktualizovat a budou o nich jednotlivé instituce informovat.

Ředitel Městské knihovny Dr.Řehák navrhl, aby na tema rozmražování probíhala e-mailová konference na adrese fnm@mlp.cz.

Vzhledem k tomu, že ani v oblasti technologie dalšího postupu nedošlo k jednotným závěrům, navrhl ing. Ďurovič vytvoření menší pracovní skupiny, která by se scházela samostatně a pokusila se vypracovat technologii sušení a restaurování pro různé druhy archiválií.
Zároveň byly vytvořeny skupiny sdružující jednotlivé instituce a jedna z nich by zajišťovala kontakt a informace pro ostatní skupiny a pro Mochovské mrazírny.

Z celé schůzky vyplynulo několik závěrů:

  1. všechny instituce musí uzavřít separátní smlouvy s Mochovskými mrazírnami o uložení archivních, knihovních nebo sbírkových fondů
  2. všechny instituce musí do příštího pátku [do 6.9.2002, pozn. redakce www stránek] sepsat seznam a množství zamražených materiálů, pokusit se je charakterizovat; dále musí sepsat svoje další představy o tom, jak postupovat dále (zda sušit v mrazírnách, zabezpečení objektu, další pronajaté prostory na Kladně, jak asi dlouho chtějí mít materiály zamražené, které materiály přednostně rozmrazovat, jak uspořádat materiály v mrazících prostorách ....)
  3. jednotlivé skupiny mezi sebou musí komunikovat a poskytovat si informace
  4. byla vytvořena se pracovní skupina, která bude jednat o technologii sušení a dalším restaurátorském postupu. Grantem této skupiny je Státní ústřední archiv v Praze a Národní knihovna ČR.

Zapsala: Ing. Lucie Weberová (SÚA Praha)

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v září 2002

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.