Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Záchrana povodní zasažených dokumentů
Ministerstvo dopravy - usušeno!
Přehled prací, fotografie.


Následkem povodně v srpnu 2002 byl zcela zatopen druhý suterén objektu Ministerstva dopravy a první suterén do výše 60 cm. Na záchraně dokumentů se spolu s pracovníky ministerstva dopravy podíleli i zaměstnanci Státního ústředního archivu. Záchrané práce začaly ještě před povodní dne 13. srpna 2002 - přestěhováním částí spisovny bývalého Federálního ministerstva dopravy z 2. suterénu a ohrožených dokumentů v 1. suterénu. Bohužel se práce nestihly dokončit, protože budova byla evakuována. Prostory spisovny v 2. suterénu budovy Ministerstva dopravy po povodni Při následné povodni bylo vodou zasaženo cca 400 bm písemností z let (1919)1960-2001 ve správě Ministerstva dopravy. Po opadnutí vody byl za přítomnosti a pomoci pracovníků Státního ústředního archivu (PhDr. Kalina, Ing. Kunt, Mgr. Krlín, PhDr. Rohlena) vytříděn zasažený materiál v 1. suterénu a archiválie odeslány do mrazíren. Následně byly do provozovny Kladno Mochovských mrazíren, a.s. odeslány také zaplavené dokumenty z 2. suterénu.

Ministerstvo dopravy se rozhodlo iniciativně řešit nastalou situaci a na základě Studie vlivu sušicích metod vybralo metodu sušení volně na vzduchu, jejíž provedení zadalo firmě První archivní a spisovenská Praha - Blansko, s.r.o. s následnou desinfekcí ve Státním ústředním archivu v Praze. Svoji roli hrály i zkušenosti z povodní v roce 1997, kdy byly zaplaveny v Olomouci dokumenty likvidované Federální železniční policie. Tehdejší sušení, prováděné rovněž v úzké spolupráci se Státním ústředním archivem, probíhalo k všeobecné spokojenosti také "volně na vzduchu."

Sušení proběhlo v první polovině roku 2003. Před sušením, po provizorní desinfekci, byl prováděn archivářkou ministerstva a pracovníkem Státního ústředního archivu výběr archiválií a dokumentů potřebných pro činnost ministerstva. Po usušení následovala desinfekce ve Státním ústředním archivu, jejíž účinnost potvrdil následný mikrobiologický rozbor. Přesto však zápach kanalizace z ošetřených archiválií jen tak nezmizí. V současné době jsou usušené dokumenty v SÚA uloženy v klimatizovaném sále. K jejich třídění se zatím nepřikročilo, protože se pracuje na výběru (skartaci) dokumentů evakuovaných z 2. suterénu, které byly do SÚA převezeny koncem roku 2002.
Věcně rozsah usušených dokumentů zachycuje skartační protokol a předávací protokol. Co do rozsahu podává informaci tento přehled:

Evakuováno z 2. suterénucca 80 bm
Vyřazeno před mražením (z 1. suterénu) cca 200 bm
Zamraženo237 bm
Vyřazeno před sušením (z 2. suterénu)124 bm
Vysušeno113 bm
Předáno SÚA (usušené dokumenty do roku 1989 včetně)65,7 bm
Vráceno na ministerstvo47,5 bm
Předáno do SÚA ke zpracování (vodou nezasažené dokumenty)cca 70 bm

Následující fotografie Vám přiblíží výsledek práce i některé snad zajímavé archiválie.

Uložení vysušených archiválií v depozitáři SÚA.
Běžný aktový materiál (spisy) je poškozen málo, spíše došlo k ušpinění bahnem. U písma či razítek k poškození většinou nedošlo. Výjimkou jsou pouze některé druhy inkoustů (zejména zelený)
Referátník spisu Federálního ministerstva dopravy týkajícího se stejnokrojů letušek ČSA, 1986
Strojopisy i průklepový papír se usušily velmi dobře.
Havárie alžírského dopravního letounu, správa Odboru vyšetřování StB Brno, 1976
Ormigové rozmnoženiny (při tisku se vodním roztokem lihu uvolňuje dehtové barvivo) byly většinou poškozeny. V případě, že v dokumentech zůstala rozmnožovací matrice, došlo k jejich zničení (barvivo prosáklo několik listů).
Komplexný rozbor výpočtového strediska dopravy Bratislava, 1970
Naproti tomu cyklostylové rozmnoženiny (průtiskové rozmnožování z blány) nebyly poškozeny. Naopak, nekvalitní dřevitý papír velmi dobře vyschl, nejsou na něm většinou ani stopy po působení vody.
Komplexní rozbory ČSD - Střední dráhy, 1969, 1976
Zcela zničeny byly fotografie, pokud se nalézaly pod vodou delší dobu. Pouze v pevně svázaných balících (do jejichž vnitřku po nabobtnání voda téměř nepronikla) se zachovala část fotografické emulze.
První poválečná lokomotiva pro Slovensko, podklady pro Výroční zprávu ČSD, [1948]
Pokud byly fotografie "volnější," voda emulzi zcela odmyla.
Návrhy stejnokrojů leteckého personálu (letušek), 1986
Některé záznamy z mezinárodních jednání a rezortní mezinárodní smlouvy byly zasaženy v 1. suterénu, takže poškození bylo jen částečné. Patrné stopy zanechaly vždy kovové předměty (sponky - koroze). Také "slavnostní" desky potažené někdy sametem či kůží jsou silně poškozeny.
Protokol o předběžných jednáních pro uzavření dohody mezi vládami ČSSR a NDR o spolupráci na úseku dopravy, 1963
Planografické (čpavkem vyvolávané) rozmnoženiny nebyly vůbec poškozeny, pokud pomineme zvlnění papíru po usušení.
Z technické dokumentace vysokostěného vozu ČSD
Poškození rukopisných náčrtů či písma bylo spíše výjimkou.
Mapka k návrhu na otevření železničního mezistátního přechodu Medzilaborce ČSD - Lupków PKP
Tato ručně psaná kronika obsahující fotografie, novinové výstřižky apod. je ukázkou jednoho z velmi mála dokumentů, které bude potřeba odborně restaurovat.
Kronika Střediska pro řízení mezinárodní železniční přepravy ČSKD-INTRANS, 60. léta 20. stol.
Dokumenty, zejména firemní prospekty, tištěné na hlazeném papíru (křídový), byly zcela zničeny. Došlo ke "spečení" celého svazku do nerozdělitelného bloku; v případě dokumentů ministerstva dopravy však tyto případy nebyly významné.
Ukázka slepení listů knihy, na okrajích patrné po desinfekci odumřelá plíseň.

Jak bylo již zmíněno, byly některé spisy evakuovány ještě před příchodem velké vody. Zde je několik ukázek - také pro porovnání s usušenými dokumenty.

Před povodní zachráněné dokumenty (část spisovny Federálního ministerstva dopravy) z 2. suterénu ministerstva převezené ke zpracování do Státního ústředního archivu
Výběr archiválií a třídění evakuovaných spisů.
Zpráva o prvním příletu nadzvukového letadla Concord do ČSSR, 1986
Nejstarší nalezené dokumenty: Zpráva o jednání mezi Generálním ředitelstvím ČSD a Státním úřadem pro dopravu Rakouska v Českých Velenicích (Cmuntu) týkajícího se operativní problematiky železniční dopravy po rozpadu monarchie, 5.11.1918
Informace pro ministra - projednání žádosti o intervenci proti zbourání nádraží Praha-Těšnov, 1985

A ještě několik drobností na závěr - také proto, abychom si uvědomili potenciální rozsah škod, pokud by voda přišla "jindy":

Text a foto: Ing. Miroslav Kunt, oddělení informatiky Státního ústředního archivu

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.