Návrat na výchozí stránku 
Přehled.  Autorský rejstřík. Názvový rejstřík. Klíčová slova jmenná. Klíčová slova korporativní. Klíčová slova věcná. Tematický rejstřík. Seznam excerpovaných periodik. Seznam zdrojových monografií. 
Bibliografie českého archivnictví - roční bibliografické soupisy literatury za období: 2007.
Stav ke dni: 16.10.2013
Přehled.

1.2.1 Bibliografie československého (českého) archivnictví
1.2.2 Mezinárodní bibliografie archivnictví
1.3 Regionální bibliografie
1.4.1.1 Československé dějiny
1.4.2 Pomocné vědy historické, historická geografie, kartografie, historická onomastika, historická demografie, historická statistika, archeologie, etnografie
1.4.4 Muzejnictví
1.4.5 Památková péče a ochrana životního prostředí
1.4.7.5 Technika. Průmysl
1.4.7.7 Kultura. Školství a osvěta. Věda. Umění
1.4.7.8 Jazykověda. Literatura a literární věda
1.4.7.9 Žurnalistika
1.5.1 Biograficko-bibliografické soupisy
1.6.1 Bibliografie periodických publikací
1.6.2 Kumulativní rejstříky periodik
2.1.1 Dějiny československého (českého) archivnictví a archivů
2.1.2.2 Archivní zákonodárství
2.1.2.3 Organizace a řízení
2.1.3.1 Archivní organizace ČR
2.1.3.2.1 Mezinárodní porady a zasedání
2.1.3.2.2 Celostátní porady a zasedání
2.1.3.2.3 Krajské porady a zasedání
2.1.3.2.4 Jiné sjezdy s účastí archivářů
2.1.4.1 Mezinárodní spolupráce
2.1.4.3 Restituce a výměna archiválií
2.1.6 Výchova archivních pracovníků
2.1.7 Archivní pracovníci - personálie
2.2.2.1 Teoretické práce
2.2.3.1 Spisová služba a dozor nad ní - všeobecně
2.2.6 Zpracování archiválií
2.3.1 Využívání a propagace archiválií a archivů - všeobecně
2.3.2 Studium archiválií v badatelnách archivů, badatelské řády, statistika badatelů a studovaných témat
2.3.3 Využívání archiválií v historickém výzkumu
2.3.4 Využívání archiválií a archivů v ostatních vědních oborech, ve výzkumu, v národním hospodářství, v masové politické práci, v umělecké tvorbě atd.
2.3.5.1 Výstavy (katalogy a průvodce po výstavách, informace o výstavách)
2.3.5.4 Ostatní propagační činnost (přednášky, besedy, exkurze v archivech atd.)
2.3.6 Nálezy dokumentů
2.3.7 Informace o pramenech, archiváliích a archivních fondech
2.4.1 Archiválie a archivní fondy v českých archivech
2.4.2 Archiválie a archivní fondy v zahraničních archivech
2.5.1 Vydávání historických pramenů
2.5.2 Edice archivních dokumentů
2.5.3 Archivní periodické publikace a časopisy
2.5.4 Archivní pomůcky
2.6.2.1 Archivní budovy a jejich vybavení - všeobecně
2.6.3.2.1 Ukládání dokumentů všech typů klasických paměťových médií
2.6.3.2.2 Ukládání digitálních dokumentů
2.6.3.3 Hromadná preventivní péče o archiválie, hygienický režim v archivech
2.6.3.4 Živelní pohromy, likvidace následků, prevence
2.6.4.1 Konzervování a restaurování archiválií - všeobecně
2.6.4.2 Výzkum diagnostických metod a materiálů
2.6.4.3 Dezinfekce a dezinsekce archiválií
2.6.4.4 Konzervování a restaurování všech typů klasických paměťových médií (pergamenu, papíru, pečetí, psacích látek, foto-fono-kino materiálů apod.)
2.6.4.5 Historická knižní vazba
2.6.5.1 Mechanizace a automatizace archivních činností - všeobecně
2.6.5.3 Výpočetní technika
2.6.7 Digitalizace. Digitalizační pracoviště
2.7.1 Archivy v ČR
2.7.2 Archivy v zahraničí
2.8 Archivní knihovny
3.1.1 Teoretické a metodologické základy historické práce, organizace historické práce
3.1.2 Československé dějiny (české dějiny, dějiny podniků)
3.1.3 Světové dějiny
3.2.1 Stát, správa a právo - všeobecně
3.2.2.1 Dějiny správy. Celková zpracování
3.2.2.2 Dějiny správy. Období do r. 1850
3.2.2.3 Dějiny správy. Období 1850-1918
3.2.2.4 Dějiny správy. Období 1918-1938
3.2.2.6 Dějiny správy. Období 1946-1989
3.2.2.8 Dějiny správy. Období od r. 1993 do současnosti
3.3.1 Pomocné vědy historické - všeobecně
3.3.3 Diplomatika
3.3.4.1 Paleografie. Dějiny papíru a jeho výroby
3.3.4.2 Epigrafika
3.3.5 Kodikologie a staré tisky
3.3.6.1 Genealogie
3.3.6.2 Heraldika
3.3.6.4 Faleristika
3.3.7 Sfragistika
3.3.8 Chronologie
3.3.9.1 Metrologie
3.3.9.2 Numismatika
3.4.1 Regionální a vlastivědná práce(všeobecně, jednotlivé práce, kroniky a kronikářství)
3.4.2.1 Historická geografie a topografie
3.4.2.2 Historická kartografie
3.4.3 Historická toponomastika a onomastika
3.4.4.1 Historická demografie
3.4.4.2 Historická statistika
3.5.1 Knihovnictví
3.5.2 Muzejnictví (muzea a galérie)
3.5.3 Památková péče a ochrana životního prostředí
3.6.1 Žurnalistika
3.6.2 Bibliografie (všeobecně, oborová bibliografická pracoviště a výsledky jejich práce)
3.6.3 Informatika
3.6.4 Informativní literatura
4.1.1 Soupisy obhájených dizertačních a kandidátských prací - z archivnictví, PVH, příbuzných vědních oborů
4.1.2 Dizertační a kandidátské práce


1.2.1 Bibliografie československého (českého) archivnictví
1.BIBLIOGRAFIE
Bibliografie pracovníků Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2006 : [článek]
In: Ročen. St. oblast. Arch. Plzeň. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 53-58.
Státní oblastní archiv : (klatovská pobočka), Plzeň
bibliografie * pracovníci archivu * publikační činnost * r. 2006
BA 2474.

2.PŘEHLED
Přehled nové literatury : [článek]
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 130-152.
archivy ČR * publikační činnost * r. 2006 * přehledy * vydavatelská činnost
BA 3272.

3.Publikační činnost východočeských archivů v roce 2005 : [článek] / sest. Jitka Rychlíková
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 295-299.
Státní oblastní archiv, Zámrsk
publikační činnost * archivy východočeské * r. 2005 * bibliografické soupisy
BA 3419.

4.PUBLIKAČNÍ
Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2006 : [článek] / sest. Anna Vindušková
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 461-486.
Národní archiv, Praha
publikační činnost * r. 2006 * bibliografické soupisy
BA 5019.

5.PUBLIKAČNÍ
Publikační činnost VHA : [článek]
In: Ročen. VHA Praha. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 189-191.
Vojenský historický archiv, Praha
publikační činnost * r. 2006 * bibliografické soupisy
BA 4736.

6.PUBLIKAČNÍ
Publikační činnost zaměstnanců SOA v Zámrsku v roce 2006 : [článek] / Jitka Rychlíková
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 357-361.
Státní oblastní archiv, Zámrsk
publikační činnost * archivy východočeské * r. 2006 * bibliografické soupisy
BA 3421.

7.ŘÍHOVÁ, Hana
Bibliografie prací PhDr. Rudolfa Tecla z let 1969-2006 : [článek] / sest. Hana Říhová
In: Tábor. Arch. - Sv. 13 (2007), S. 283-302.
Tecl, Rudolf PhDr. (1950-2005, *21.7.1950 Tábor - +30.6.2005 Tábor, archivář a historik, ředitel SOkA Tábor)
bibliografie prací * r. 1969-2006
BA 6271.

8.ŠPIRITOVÁ, Alexandra (1936-2013)
Bibliografie Mgr. Alexandry Špiritové : [článek] / sest. Alexandra Špiritová
In: K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918 (1930) / Alexandra Špiritová ; k vyd. připr. Miroslav Kunt a Jan Kahuda. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv, 2007, S. 119-123.
archivní pomůcky * samostatné publikace * články a studie * popularizační práce * edice a soupisy dokumentů * bibliografie prací
BA 7310.

1.2.2 Mezinárodní bibliografie archivnictví
9.INFORMATIVNÍ
Informativní přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 25 / sest. Anna Vindušková, Marie Šatochinová ; excerpce Anna Vindušková, Eva Gregorovičová, Jan Krlín, Josef Pospíšil, Jaroslav Koláčný. - Praha, 2007. - 110 s.
ISBN: 80-86712-49-9
bibliografie * archivnictví * výběrové bibliografie * pomocné vědy historické
cz - cze
ABE 343
BM 1080.

10.INFORMATIVNÍ
Informativní přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 26 / sest. Anna Vindušková, Marie Šatochinová ; excerpce Anna Vindušková, Jan Krlín, Josef Pospíšil, Dagmar Spáčilová, Drahomíra Vejmelková. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007. - 111 s.
Verze 1. z 19.11.2007, dostupné z http://nacr.cz/D-knih/bibl-inf.aspx
bibliografie * archivnictví * výběrové bibliografie * pomocné vědy historické
cz - cze
ABE 343
BM 1474.

11.INFORMATIVNÍ
Informativní přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 27 / sest. Anna Vindušková, Marie Šatochinová ; excerpce Alena Pazderová, Dagmar Spáčilová, Anna Vindušková, Eva Gregorovičová, Bronislava Bacílková. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007. - 119 s.
Verze 1. z 11.12.2007, dostupné z http://nacr.cz/D-knih/bibl-inf.aspx
bibliografie * archivnictví * výběrové bibliografie * pomocné vědy historické
cz - cze
ABE 343
BM 1475.

1.3 Regionální bibliografie
12.FENCL, Pavel
Publikace s regionální tématikou z let 2000-2003 : [článek] / Pavel Fencl
In: Zlatá Stezka. - . - Roč. 14 (2007), S. 291-293.
r. 2000-2003 * výběrové bibliografie * regionální literatura * bibliografické soupisy
BA 4849.

13.FETTERS, Aleš
Regionální literatura : [článek] / Aleš Fetters
In: Rod. Krajem. - . - [Roč.] 2007, č. 34 (2007), S. 42-45.
historicko-vlastivědná literatura * regionální bibliografie
BA 6401.

14.FETTERS, Aleš
Regionální literatura : [článek] / Aleš Fetters
In: Rod. Krajem. - . - [Roč.] 2007, č. 35 (2007), S. 43-46.
historicko-vlastivědná literatura * regionální bibliografie
BA 6403.

15.FIALOVÁ, Anežka (1947-)
Literatura okresu Kroměříž za rok 2006 : [článek] / Anežka Fialová
In: Arch. Sbor. - . - Roč. 13 (2007), S. 122-131.
historicko-vlastivědná literatura * Kroměříž (okres) * r. 2006 * regionální bibliografie
BA 3240.

16.HISTORICKO-VLASTIVĚDNÁ
Historicko-vlastivědná bibliografie středních Čech za rok 1998 : [článek] / kol. aut.
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 30-33 (2004-2007 (2007)), S. 237-327.
historicko-vlastivědná literatura * bibliografie * r. 1998 * regionální bibliografie * Čechy střední
BA 3957.

17.INFORMACE
Informace o regionální a vlastivědné literatuře z let 2006 a 2007 : [článek] / redakce
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 206-213.
historicko-vlastivědná literatura * Morava západní * r. 2006-2007 * regionální bibliografie
BA 3031.

18.KLABALOVÁ, Božena
Výběr historicky zaměřených statí z regionálních sborníků za rok 2006 : [článek] / Božena Klabalová
In: Královéhradecko. - Sv. 4 (2007), S. 549-555.
Královéhradecko * r. 2006 * výběrové bibliografie * regionální literatura * články ze sborníků
BA 3230.

19.KLABALOVÁ, Božena
Výběrový přehled regionální literatury historického zaměření vydané v roce 2006 : [článek] / Božena Klabalová, Jarmila Benýšková
In: Královéhradecko. - Sv. 4 (2007), S. 539-547.
Královéhradecko * r. 2006 * výběrové bibliografie * regionální literatura * regionální bibliografie
BA 3229.

20.KŘÍČEK, Václav
Výběrový soupis článků k dějinám Libereckého kraje za rok 2006 : [článek] / sest. Václav Kříček
In: Fontes Nissae. - Sv. 8 (2007), S. 319-329.
články z časopisů a novin * dějiny a vlastivěda * Liberecký kraj * r. 2006 * výběrové bibliografie * regionální bibliografie
BA 2863.

21.KUBÍČEK, Jaromír (1938- )
MORAVIKA : vlastivědná literatura za rok 2006 : heimatkundliche Literatur im Jahre 2006 : [článek] / Jaromír Kubíček
In: Vlastivěd. Věst. morav. - . - Roč. 59, č. 4 (2007), S. 425-452.
bibliografie * vlastivědná literatura * r. 2006 * regionální bibliografie * moravika
BA 4470.

22.MALINA, Dalibor
O Valašsku na Valašsku : výběr z nových regionálních publikací : [článek] / Dalibor Malina
In: Valašsko. - [Sv.] 18, č. 1 (2007), S. 41.
výběrové bibliografie * regionální literatura * Valašsko
BA 6973.

23.MÁTLOVÁ, Iveta
Regionální literatura za rok 2006 : [článek] / Iveta Mátlová
In: Slovácko, S. 361-363.
r. 2006 * Slovácko * regionální literatura * bibliografické soupisy
BA 5904.

24.NOVÁ
Nová regionální literatura za rok 2006 : [článek]
In: Panorama. - Sv. 15 (2007), S. 77-80.
r. 2006 * regionální literatura * regionální bibliografie * Orlicko
BA 3548.

25.OLIVERIUS, Miroslav
Z regionální literatury vydané v letech 2005-2006 : [článek] / Miroslav Oliverius, Květa Hrnčířová
In: Slán. Obzor. - . - Roč. 14 (114) (2006 (2007)), S. 155-159.
regionální literatura * r. 2005-2006 * bibliografické soupisy * Slánsko
BA 4659.

26.OLŠAN, Max
Z publikací a článků o Litomyšlsku za léta 2001-2006 (s dodatky k období 1997-2000) : [článek] / Max Olšan
In: Pomezí Čech, Moravy a Slezska. - Sv. 8 (2007), S. 297-311.
regionální literatura * Litomyšlsko * regionální bibliografie * r. 2001-2006
BA 4897.

27.POLJAKOVÁ, Marie
Terezínská bibliografie 2006 : [článek] / sest. Marie Poljaková
In: Terezín. Listy. - Sv. 35 (2007), S. 180-188.
bibliografie * Terezín * r. 2006
BA 6061.

28.PŘEHLED
Přehled historické a vlastivědné regionální literatury za roky 2005 a 2006 : [článek]
In: Stopami Děj. Náchodska. - Sv. 11 (2007), S. 298-305.
historicko-vlastivědná literatura * Náchodsko * r. 2005-2006 * regionální bibliografie
BA 4341.

29.SOVADINA, Miloslav (1949-)
Bibliografie historicko-vlastivědné literatury okresu Česká Lípa za rok 2006 / Miloslav Sovadina. - 1. vyd. - Česká Lípa : Státní okresní archiv v České Lípě, 2007. - 55 s.
historicko-vlastivědná literatura * bibliografie * r. 2006 * Česká Lípa (okres)
cz - cze
ABE 343
BM 2344.

30.VOHNICKÁ, Jarmila
Region v literatuře : [článek] / Jarmila Vohnická
In: Sbor. St. okr. Arch. Přerov. - [Sv.] 2007 (2007), S. 183-185.
r. 2006 * Přerovsko * regionální literatura * bibliografické soupisy
BA 3933.

31.VOLNÁ, Alena
Výběrová bibliografie publikací a článků 87 (Silesiaka) : [článek] / sest. Alena Volná
In: Slez. Sbor. - . - Roč. 105, č. 1 (2007), S. 78-80.
bibliografie * výběrové bibliografie * silesiaka
BA 6776.

32.VOLNÁ, Alena
Výběrová bibliografie publikací a článků 88 (Silesiaka) : [článek] / sest. Alena Volná
In: Slez. Sbor. - . - Roč. 105, č. 2 (2007), S. 158-160.
bibliografie * výběrové bibliografie * silesiaka
BA 6779.

33.VOLNÁ, Alena
Výběrová bibliografie publikací a článků 89 (Silesiaka) : [článek] / sest. Alena Volná
In: Slez. Sbor. - . - Roč. 105, č. 3 (2007), S. 239-240.
bibliografie * výběrové bibliografie * silesiaka
BA 6782.

34.VOLNÁ, Alena
Výběrová bibliografie publikací a článků 90 (Silesiaka) : [článek] / sest. Alena Volná
In: Slez. Sbor. - . - Roč. 105, č. 4 (2007), S. 318-320.
bibliografie * výběrové bibliografie * silesiaka
BA 6783.

35.VÝBĚROVÁ
Výběrová regionální bibliografie za rok 2006 : [článek]
In: Středočes. vlastivěd. Sbor. - Sv. 25 (2007), S. 184-190.
historicko-vlastivědná literatura * r. 2006 * výběrové bibliografie * regionální bibliografie * Čechy střední
BA 5530.

36.VÝBĚROVÁ
Výběrová regionální bibliografie za rok 2006 (periodika) : [článek]
In: Minul. Berounska. - Sv. 10 (2007), S. 291-294.
články z časopisů a novin * Berounsko * r. 2006 * výběrové bibliografie * regionální literatura * regionální bibliografie
BA 6173.

1.4.1.1 Československé dějiny
37.BIBLIOGRAFIE
Bibliografie dějin Českých zemí za rok 2000 = The Bibliography of the History of the Czech Lands 2000 / sest. Václava Horčáková, Kristina Rexová, Markéta Marková. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2007. - 580 s. + CD-ROM. - (Práce historického ústavu AV ČR ; Sv. 15)
ISBN: 978-80-7286-122-4
bibliografie * r. 2000 * dějiny * české země
cz - cze
cz - eng
ABE 343
BM 1418.

38.HALDOVÁ, Štěpánka
Výběrová bibliografie prací Václava Matouše : [článek] / Štěpánka Haldová, Josef P. Halda, Ladislav Hladký
In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 14 (2007), S. 21-29.
Matouš, Václav PhDr. (1933-2007, *20.11.1933 Jaroměř - +22.6.2007 Opočno, čes. archivář a historik, ředitel SOkA Rychnov nad Kněžnou)
výběrové bibliografie * bibliografie prací
BA 6765.

39.MARKOVÁ, Markéta
Výběrová bibliografie prací Dušana Třeštíka za léta 2002-2007 s dodatky za léta 2000-2001 : [článek] / sest. Markéta Marková
In: Čes. Čas. hist. - . - Roč. 105, č. 4 (2007), S. 1016-1019.
Třeštík, Dušan PhDr. (1933-2007, *1.8.1933 Sobědruhy - +23.8.2007, čes. historik medievista)
r. 2002-2007 * výběrové bibliografie * bibliografie prací
BA 6349.

40.ŠMERAL, Jiří
Výběrová bibliografie prací doc. PhDr. Jindřicha Schulze, CSc : [článek] / Jiří Šmeral
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica 33-2007. Sborník prací historických 21. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, S. 13-22.
Schulz, Jindřich doc. PhDr., CSc. ( 1940- , *1.12.1940 Olomouc -, čes. historik a pedagog)
r. 1966-2004 * výběrové bibliografie * bibliografie prací
BA 2491.

41.VÝBĚROVÁ
Výběrová bibliografie pracovníků Historického ústavu AV ČR za rok 2006 : [článek]
In: Bull. Hist. Úst. AV ČR. - . - Roč. 19 (2007), S. 44-49.
Historický ústav Akademie věd ČR, Praha
pracovníci ústavu * publikační činnost * r. 2006 * výběrové bibliografie
BA 4586.

1.4.2 Pomocné vědy historické, historická geografie, kartografie, historická onomastika, historická demografie, historická statistika, archeologie, etnografie
42.BIBLIOGRAFIE
Bibliografie : výběr z české demografické literatury za 2. pololetí 2006 a 1. pololetí 2007 : [článek]
In: Demografie. - . - Roč. 49, č. 4 (2007), S. 301-302.
bibliografie * česká demografická literatura * r. 2006-2007 * výběrové bibliografie
BA 6314.

43.BIBLIOGRAFIE
Bibliografie odborných prací PhDr. Pavla R. Pokorného : [článek]
In: Herald. Ročen. - Sv. 31 (2007), S. 13-20.
Pokorný, Pavel R. PhDr. (1947- , *27.5.1947 Praha - , knihovník, heraldik a genealog)
bibliografie prací
BA 4957.

44.BOUBLÍK, Jan
Výběrová bibliografie prací PhDr. Jarmily Háskové, CSc. (za léta 1960-2007) : [článek] / sest. Jan Boublík, Martina Musilová
In: Sbor. Nár. Muz., Řada A, Hist. - Sv. 61, č. 1-2 (2007), S. 9-12.
Hásková, Jarmila PhDr., CSc. (1936-2007, *29.1.1936 Hradec Králové -+19.12.2007, čes. historička, numismatička)
numismatika * r. 1960-2007 * výběrové bibliografie * bibliografie prací
BA 3399.

45.JERÁNKOVÁ, Martina (1974-)
Bibliografie Prof. PhDr. Marie Bláhové, DrSc : [článek] / Martina Jeránková, Klára Kučerová
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 13-24.
Bláhová, Marie prof. DrSc. (1944-, *11.11.1944 Žiželice u Kolína -, čes. historička, archivářka a pedagožka)
bibliografické soupisy * pomocné vědy historické * bibliografie prací
BA 6700.

46.VÝBĚROVÁ
Výběrová bibliografie české historické demografie za období 2000-2006 : [článek] / sest. Ludmila Fialová, Eva Kačerová, Eduard Maur, Jana Matějů, Miloslava Melkesová, Ilona Slabová, Gabriela Váňová
V názvu chybně uvedeno "za období 2000-1996".
In: Hist. Demogr. - Sv. 31 (2007), S. 211-246.
historická demografie * r. 2000-2006 * výběrové bibliografie * česká historická demografie
BA 3561.

1.4.4 Muzejnictví
47.BIBLIOGRAFIE
Bibliografie závažnějších prací PhDr. Jaroslava Šůly, CSc : [článek]
In: Královéhradecko. - Sv. 4 (2007), S. 27-54.
Šůla, Jaroslav PhDr., CSc. (1938- , *18.1.1938 Přerov -, čes. archivář, historik a muzejník)
r. 1962-2007 * výběrové bibliografie * bibliografie prací
BA 3218.

1.4.5 Památková péče a ochrana životního prostředí
48.BENÁKOVÁ, Eva
Bibliografie nemovitých kulturních památek okresu Havlíčkův Brod : [článek] / Eva Benáková, Štěpán Podešt
In: Havlíčkobrodsko. - Sv. 21 (2007), S. 224-225.
Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod * Národní památkový ústav : územní odborné pracoviště v Brně, Brno * Státní okresní archiv, Havlíčkův Brod
bibliografie * nemovité kulturní památky * Havlíčkův Brod (okres) * přípravné práce
BA 2666.

49.BIBLIOGRAFIE
Bibliografie památkové péče za rok 2000 / sest. Jiřina Dejmková. - Praha : Národní památkový ústav - ústřední pracoviště, 2007. - 255 s.
ISBN: 978-80-87104-12-5
bibliografie * r. 2000 * památková péče * Česká republika
cz - cze
ABE 343
BM 1257.

50.PAMÁTKY
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2006) : [článek] / Zdeněk Dragoun, Hana Duhajská, Blanka Kynčlová, Hana Martinková, Vlastimil Sochor
In: Památ. střed. Čech. - . - Roč. 21, č. 2 (2007), S. 64-75.
bibliografie * r. 2006 * památková péče * Čechy střední
BA 5199.

1.4.7.5 Technika. Průmysl
51.VELFL, Josef
"Hornictví a hutnictví - dominující fenomén ekonomického vývoje našich zemí" : (K 85. životnímu výročí báňského historika PhDr. Jiřího Majera, CSc. - životopis a vybraná bibliografie) : [článek] / Josef Velfl
In: Podbrdsko. - Sv. 14 (2007), S. 214-257.
Majer, Jiří PhDr., CSc. (1922-2008, *25.11.1922 Teplice-Trnovany - +3.2.2008, historik hornictví a muzeolog)
životní výročí * výběrové bibliografie * bibliografie prací
BA 5980.

1.4.7.7 Kultura. Školství a osvěta. Věda. Umění
52.VEČEŘOVÁ, Dana
Bibliografie prací dr. Mirjam Bohatcové : [článek] / Dana Večeřová
In: Stud. comen. hist. - . - Roč. 37, č. 77-78 (2007), S. 232-241.
Bohatcová, Mirjam PhDr., CSc. (1919-2007, *28.6.1919 Libštát - +22.8.2007, historička, osobnost knihovědného a literárněvědného výzkumu)
bibliografie prací
BA 5826.

1.4.7.8 Jazykověda. Literatura a literární věda
53.PAPCUNOVÁ, Jana
Bibliografie české lingvistiky 1999 / Jana Papcunová, Alena Nejedlá, Eva Hrachová. - Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR - úsek bibliografie, 2007. - 268 s. - (Lingvistické bibliografie : Větší řada ; Sv. 25)
bibliografie * lingvistika * r. 1999
cz - cze
ABE 343
BM 1612.

1.4.7.9 Žurnalistika
54.GÁBA, Zdeněk
O čem se v Severní Moravě psalo : [článek] / Zdeněk Gába
In: Sev. Morava. - Sv. 92 (2007), S. 27-35.
r. 1957-2007 * Severní Morava (vlastivědný sborník) * příspěvky
BA 5924.

1.5.1 Biograficko-bibliografické soupisy
55.BIOGRAFICKÝ
Biografický slovník českých zemí. Seš. 6, Boh-Bož / ved. aut. kol. Pavla Vošahlíková. - 1. vyd. - Praha : Libri : Historický ústav AV ČR, 2007. - V-XVIII, 109 s.
ISBN: 80-7277-239-1
ISBN souboru: 80-7277-214-7 (soubor)
encyklopedie * české země * biografické slovníky * biografie
cz - cze
ABE 343
BM 952.

56.BIOGRAFICKÝ
Biografický slovník českých zemí. Seš. 7, Bra-Brun / ved. aut. kol. Pavla Vošahlíková. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2007. - VII-XVII, S. 110-224
ISBN souboru: 80-7277-214-7 (soubor)
encyklopedie * české země * biografické slovníky * biografie
cz - cze
ABE 343
BM 1139.

57.BIOGRAFICKÝ
Biografický slovník českých zemí. Seš. 8, Brun-By / ved. aut. kol. Pavla Vošahlíková. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2007. - VII-XVII, S. 225-368
ISBN: 978-80-7277-257-5
encyklopedie * české země * biografické slovníky * biografie
cz - cze
ABE 343
BM 1423.

58.BIOGRAFICKÝ
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. 10. (22.), Nová řada. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. - 199 s.
ISBN: 978-80-7368-408-2
Morava severní * Slezsko * biografické slovníky * biografie
cz - cze
ABE 343
BM 1322.

59.PEHR, Michal (1977-)
Cestami křesťanské politiky : biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích / Michal Pehr a kol.. - Praha : Nakladatelství Akropolis, 2007. - 373 s.
ISBN 978-80-86903-53-8
cz - cze
ABE 343
BM 1336.

60.UČENCI
Učenci očima kolegů, žáků a následovníků / uspoř. Ivan Hlaváček, Jiřina Jedináková. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2007. - 296 s. - (Paměť ; Sv. 5)
ISBN: 978-80-200-1507-5
Čechy * vědci * stol. 19.-21. * biografické sborníky
cz - cze
ABE 343
BM 1705.

1.6.1 Bibliografie periodických publikací
61.KUBÍČEK, Jaromír (1938- )
Časopisy České republiky : 1919-1945. Část 2, Přehledy, rejstříky / Jaromír Kubíček a kol. - Brno : Sdružení knihoven ČR - Moravská zemská knihovna, 2007. - 686 s. - (Česká retrospektivní bibliografie ; Díl 2, Část 2)
ISBN: 978-80-86249-39-5 (Řada 2, díl 2, část 2)
bibliografie * r. 1919-1945 * přehledy * rejstříky * Česká republika * retrospektivní bibliografie
cz - cze
ABE 343
BM 1272.

62.MICHALÁKOVÁ, Irena
Aktuální seznam periodik docházejících do knihovny Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. se sídlem v Chebu : [článek] / Irena Michaláková
In: Sbor. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje. - [Sv. 14] 2006 (2007), S. 270-273.
Cheb * muzejní knihovny * periodika
BA 6259.

1.6.2 Kumulativní rejstříky periodik
63.DRÁBEK, Pavel
Bibliografie příspěvků uveřejněných v časopise DVT v letech 1993-2007 : [článek] / Pavel Drábek
In: Děj. Věd. Techn. - . - Roč. 40, č. 4 (2007), S. 243-254.
Dějiny věd a techniky (periodikum) * bibliografické rejstříky * r. 1993-2007
BA 3494.

64.HUBENÁ, Féba
Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů (1970-2005) : [článek] / Féba Hubená
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 437-445.
Sborník prací východočeských archivů (periodikum) * r. 1970-2005 * bibliografické rejstříky
BA 3429.

65.CHROMCOVÁ, Gabriela
Bibliografie časopisu Těšínsko 1985-2006 / Gabriela Chromcová, Marta Holoušková. - Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2007. - 102 s.
ISBN: 978-80-86696-06-5
bibliografie * Těšínsko (periodikum) * r. 1985-2006 * časopisy
cz - cze
ABE 343
BM 1674.

66.JUŘÁK, Petr
Bibliografický rejstřík sborníku Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek (1977-2007, Č. 1-19) : [článek] / Petr Juřák
In: Práce a Stud. Muz. Beskyd. - Sv. 18 (2007), S. 194-225.
r. 1977-2007 * Práce a studie Muzea Beskyd (sborník) * bibliografické rejstříky
BA 6022.

67.NUMISMATICKÝ
Numismatický časopis československý : 1925-1952 / sest. Eduard Šimek. - 1. vyd. - Praha : Česká numismatická společnost, 2007. - 120 s.
ISBN: 978-80-903843-0-9
numismatika * Numismatický časopisčeskoslovenský (periodikum) * časopisy * r. 1925-1952 * jubilejní publikace * bibliografické rejstříky
cz - cze
ABE 343
BM 1652.

68.PŘEHLED
Přehled dosud vydaných článků : Sborník Český Merán 1/1996 - 10/2005 : [článek]
In: Sbor. Čes. Meránu. - Sv. 11 (2007), S. 146-149.
Sborník Český Merán (periodikum) * bibliografické rejstříky * r. 1996-2005
BA 3378.

69.VOJTAL, Petr
Bibliografie Sborníku bruntálského muzea za léta 1998-2007 : [článek] / Petr Vojtal
In: Sbor. bruntál. Muz. - . - [Roč.] 2007 (2007), S. 103-109.
Sborník bruntálského muzea (periodikum) * r. 1998-2007 * bibliografické rejstříky
BA 3200.

2.1.1 Dějiny československého (českého) archivnictví a archivů
70.BROKEŠOVÁ, Daniela
Kapitula Litoměřice a její archiv (1057-1946) : [článek] / Daniela Brokešová
In: Porta Bohem. - Č. 4 (2007), S. 219-224.
dějiny archivů * Kapitula sv. Štěpána v Litoměřicích * archiv kapituly * Litoměřice
BA 4907.

71.HEGER, Vladimír
Moderní archiv s dlouhou tradicí : [článek] / Vladimír Heger
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 28 (2007), S. 26-28.
Státní oblastní archiv, Třeboň
dějiny a současnost * archivní fondy * matriky * Třeboň
BA 4016.

72.JARMAROVÁ, Hana
Archiv města Šumperka : [článek] / Hana Jarmarová
In: Sbor. St. okr. Arch. Šumperk. - Sv. 1 (2007), S. 7-10.
Státní okresní archiv, Šumperk
dějiny archivů * Šumperk * archivy městské * fond Archiv města Šumperka
BA 3433.

73.KAŇÁK, Bohdan
110 let archivní práce na Šternbersku : [článek] / Bohdan Kaňák
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 355-361.
stol. 19. * archivnictví * dějiny archivnictví * Šternbersko
BA 6716.

74.MACEK, František
Historie a současnost vojenského správního archivu v Olomouci : [článek] / František Macek
In: Olomouc. arch. Sbor. - Sv. 5 (2007), S. 148-160.
Správní archiv Armády České republiky, Olomouc
Olomouc (Česko) * archivnictví vojenské správní
BA 3076.

75.MAUROVÁ, Miroslava
Archiv ministerstva zahraničních věcí v prvních třiceti letech : [článek] / Miroslava Maurová
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 363-369.
Archiv ministerstva zahraničních věcí, Praha
dějiny archivů
BA 6717.

76.STUCHLÁ, Pavla (1972-)
P. Jan František Kfeller ze Sachsengrün a kontrola archivů far prachatického vikariátu roku 1760 : [článek] / Pavla Stuchlá
In: Zlatá Stezka. - . - Roč. 14 (2007), S. 103-117.
Kfeller, Jan František svobodný pán ze Sachsengrün (1724-1799, *1724 - +15.3.1799, 1753-1762 prachatický děkan a okrskový vikář)
vizitace prachatického vikariátu * archivy farní * r. 1760 * fondy farních písemností * církev * uchovávání dokumentů
BA 4847.

77.ŠIMONEK, Jan
Státní okresní archiv Mladá Boleslav : [článek] / Jan Šimonek
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 30-33 (2004-2007 (2007)), S. 328-336.
Státní okresní archiv, Mladá Boleslav
dějiny archivů * současný stav
BA 3958.

78.ŠTARHA, Ivan (1935- )
Zemský archiv v Brně za okupace : [článek] / Ivan Štarha
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 233-241.
Moravský zemský archiv v Brně, Brno
dějiny archivů * r. 1938-1945
BA 2532.

2.1.2.2 Archivní zákonodárství
79.ZÁKON
Zákon č. 181/2007 Sb. ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů : [článek]
In: Sb. Zák. Čes. Republ. - . - Roč. 2007, částka 59 (2007), S. 2362-2370.
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha * Archiv bezpečnostních složek, Praha
zákony * Česká republika * změny zákona o archivnictví a spisové službě
BA 6770.

80.ZÁKON
Zákon č. 296/2007 Sb. ze dne 31. října 2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím : [článek]
In: Sb. Zák. Čes. Republ. - . - Roč. 2007, částka 97 (2007), S. 4006-4048.
zákony * drobné změny * Česká republika * změny zákona o archivnictví a spisové službě
BA 6771.

2.1.2.3 Organizace a řízení
81.ADAMEC, Tomáš
Státní okresní archiv Frýdek-Místek v roce 2006 : [článek] / Tomáš Adamec
In: Sbor. St. okr. Arch. Frýdek-Místek. - Sv. 8 (2007), S. 5-6.
Státní okresní archiv, Frýdek-Místek
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 3442.

82.BALÁŽ, Július
Výroční zpráva Vojenského historického archivu III odboru VÚA za rok 2006 : [článek] / Július Baláž
In: Ročen. VHA Praha. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 7-21.
Vojenský historický archiv, Praha
výroční zprávy * r. 2006
BA 4727.

83.BĚLIČOVÁ, Milena (1960- )
Výroční zpráva Sekce specializovaných archivů při ČAS v roce 2006 : [článek] / Milena Běličová
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 53-54.
sekce specializovaných archivů * výroční zprávy * r. 2006 * archivy specializované
BA 3266.

84.BĚLIČOVÁ, Milena (1960- )
Výroční zpráva za rok 2006 / Milena Běličová. - Praha : Archiv Národního muzea, 2007. - 11 s.
Archiv Národního muzea, Praha
bibliografie * výroční zprávy * r. 2006
cz - cze
ABE 343
BM 1685.

85.BÍLKOVÁ, Eva
Pracoviště Literárního archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech : [článek] / Eva Bílková
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 333-334.
Literární archiv PNP : pracoviště Staré Hrady, Staré Hrady
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 4538.

86.ČERNÁ, Zora
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou v roce 2006 : [článek] / Zora Černá
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 192.
Státní okresní archiv, Žďár nad Sázavou
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 3023.

87.ČINNOST
Činnost státních okresních archivů v roce 2006 : [článek]
In: Ročen. St. oblast. Arch. Plzeň. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 13-31.
r. 2006 * archivy okresní (spadající pod SOA Plzeň) * archivy okresní * zpráva o činnosti * Čechy západní
BA 5481.

88.DRAŠAROVÁ, Eva (1959-)
Národní archiv v roce 2006 : [článek] / Eva Drašarová
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 429-460.
Národní archiv, Praha
výroční zprávy * r. 2006
BA 5018.

89.FRANCEK, Jindřich (1943-)
Státní okresní archiv Jičín v roce 2006 : [článek] / Jindřich Francek, Karel Chutný
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 308-311.
Státní okresní archiv, Jičín
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 4530.

90.GARKISCH, Miloš (1947-)
Archiv v roce 2006 : [článek] / Miloš Garkisch
In: Minul. Berounska. - Sv. 10 (2007), S. 280-282.
Státní okresní archiv, Beroun
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 6172.

91.JARMAROVÁ, Hana
Ohlédnutí za činností Státního okresního archivu Šumperk v nové budově : [článek] / Hana Jarmarová
In: Sbor. St. okr. Arch. Šumperk. - Sv. 1 (2007), S. 3-6.
Státní okresní archiv, Šumperk
zpráva o činnosti * r. 1999-2003
BA 3432.

92.JAVORSKÁ, Eva
Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2006 / Eva Javorská. - Praha : Archiv Kanceláře Pražského hradu, 2007. - 4 s.
Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Praha
bibliografie * výroční zprávy * r. 2006
cz - cze
ABE 343
BM 1694.

93.KAŇÁK, Bohdan
Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2006 : [článek] / Bohdan Kaňák, Miroslav Koudela
In: Olomouc. arch. Sbor. - Sv. 5 (2007), S. 8-15.
Státní okresní archiv, Olomouc
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 3069.

94.KOVÁŘOVÁ, Stanislava (1956- )
Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2006 : [článek] / Stanislava Kovářová
In: Olomouc. arch. Sbor. - Sv. 5 (2007), S. 16-21.
Zemský archiv Opava, pobočka v Olomouci, Olomouc
publikační činnost * r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 3070.

95.MACEK, Ladislav
Zpráva o činnosti Moravského zemského archivu v Brně - Státního okresního archivu Havlíčkův Brod za rok 2006 : [článek] / Ladislav Macek
In: Havlíčkobrodsko. - Sv. 21 (2007), S. 246-252.
Státní okresní archiv, Havlíčkův Brod
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 2668.

96.MACUROVÁ, Naděžda
Výroční zpráva Literárního archivu Památníku národního písemnictví za rok 2006 / Naděžda Macurová. - Praha : Památník národního písemnictví, 2007. - 7 s.
Památník národního písemnictví, Praha
bibliografie * výroční zprávy * r. 2006
cz - cze
ABE 343
BM 1689.

97.MÁLA, Lubomír
Činnost archivu v roce 2006 : [článek] / Lubomír Mála
In: Sbor. St. okr. Arch. Znojmo. - Sv. 21. - [Roč.] 2006 (2007), S. 8-9.
Státní okresní archiv, Znojmo
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 3943.

98.NAVRÁTIL, Ivo
Státní okresní archiv Semily v roce 2006 : [článek] / Ivo Navrátil
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 301-303.
Státní okresní archiv, Semily
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 4527.

99.OLŠINA, Miroslav (1949)
Státní okresní archiv Kroměříž v roce 2006 : [článek] / Miroslav Olšina
In: Arch. Sbor. - . - Roč. 13 (2007), S. 4-7.
Státní okresní archiv, Kroměříž
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 3231.

100.PADRNOSOVÁ, Jitka
Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Třebíč v roce 2006 : [článek] / Jitka Padrnosová
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 191.
Státní okresní archiv, Třebíč
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 3022.

101.POKORNÝ, Radek
Výtah ze zprávy o činnosti Státního okresního archivu v Hradci Králové za rok 2006 : [článek] / Radek Pokorný
In: Královéhradecko. - Sv. 4 (2007), S. 505-507.
Státní okresní archiv, Hradec Králové
výroční zprávy * r. 2006
BA 3224.

102.RYCHLÍKOVÁ, Jitka
Výroční zpráva za rok 2005 : [článek] / Jitka Rychlíková
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 237-294.
Státní oblastní archiv, Zámrsk
archivy východočeské * výroční zprávy * r. 2005
BA 3418.

103.RYCHLÍKOVÁ, Jitka
Výroční zpráva za rok 2006 : [článek] / Jitka Rychlíková
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 301-355.
Státní oblastní archiv, Zámrsk
archivy východočeské * výroční zprávy * r. 2006
BA 3420.

104.TINZOVÁ, Bohumila
Archivní bilance roku 2006 : [článek] / Bohumila Tinzová
In: Jesenicko. - Sv. 8 (2007), S. 56-57.
Státní okresní archiv, Jeseník
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 2918.

105.ZPRÁVA
Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2006 / sest. Eva Drašarová. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007. - 70 s.
Verze z 15.2.2007, dostupné z http://www.nacr.cz/Z-Files/vz_na_06.pdf
Národní archiv, Praha
výroční zprávy * r. 2006
cz - cze
ABE 343
BM 1552.

106.ZPRÁVA
Zpráva o činnosti SOA Plzeň za rok 2006 : [článek]
In: Ročen. St. oblast. Arch. Plzeň. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 5-13.
Státní oblastní archiv, Plzeň
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 5482.

2.1.3.1 Archivní organizace ČR
107.ARCHIVNÍ
Archivní kaleidoskop : [článek]
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 60-67.
semináře * archivy ČR * r. 2006 * přehledy * akce pro veřejnost * konference * výstavy
BA 3267.

2.1.3.2.1 Mezinárodní porady a zasedání
108.BENEŠOVÁ, Zdena
26. kongres SIBMAS ve Vídni : [článek] / Zdena Benešová
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 33-34.
Société Internationale des Bibliotheques et des Musées des Arts du Spectacle (SIBMAS) * Kongres SIBMAS, 26. (28.8.2006 - 1.9.2006), Vídeň
r. 2006 * zpráva z jednání * Kongres SIBMAS 26. * Vídeň (Rakousko) * informace o referátech
BA 2226.

109.ČESKÉ
České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympózia konaného ve dnech 27. - 28. června 2006 v Českých Budějovicích v rámci 23. světového kongresuČeskoslovenské společnosti pro vědy a umění / k vyd. připr. Milena Secká, Jiří Křesťan, Jan Kahuda. - Praha : Národní archiv, 2007. - 222 s.
ISBN: 978-80-86712-50-5
České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů (27.6.2006 - 28.6.2006), České Budějovice
archivní dokumenty * zahraniční Češi * konferenční sborníky * archivy české
cz - cze
ABE 343
BM 1357.

110.DVOŘÁK, Tomáš
Série archivních konferencí v Berlíně 23.-27. dubna 2007 : [článek] / Tomáš Dvořák, Michal Wanner
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 3 (2007), S. 179-195.
Fórum DLM (25.4.2007 - 26.4.2007), Berlín * Zasedání Evropského výboru národních archivářů (EBNA), 15. (26.4.2007 - 27.4.2007), Berlín
evropské archivní konference * r. 2007 * Německo * Berlín * informace o konferenci
BA 2505.

111.DVOŘÁK, Tomáš
Zpráva ze VII. evropské konference o archivnictví, Varšava, 18.-20.5.2006 : [článek] / Tomáš Dvořák
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 22-33.
Evropská archivní konference 7. : Archivář - profese budoucnosti, 7. (18.5.2006 - 20.5.2006), Varšava
evropské archivní konference * r. 2006 * Varšava * zprávy ze sekcí * informace o referátech
BA 3262.

112.MIKA, Jiří
Archivy, knihovny, muzea posedmé : [článek] / Jiří Mika
In: Čtenář. - . - Roč. 59, č. 2 (2007), S. 47-48.
Národní archiv, Praha * Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006, 7. (5.12.2006 - 6.12.2006), Praha-Chodovec
Praha-Chodovec * r. 2006 * zpráva z jednání * konference * informace o referátech
BA 6737.

113.REZIDENCE
Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.-17. století : korunní země v dějinách českého státu III. : sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia / editoři Lenka Bobková, Jana Konvičná. - 1. vyd. -Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007. - 591 s., obr. příl
ISBN 978-80-7308-188-1
Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.-17. století (29.3.2007 - 31.3.2007), Praha
správní sídla * český stát * země Koruny české * stol. 14.-17. * konferenční sborníky * rezidence
cze
ABE 343
BM 2385.

114.SDÍLET
Sdílet paměť díky globalizaci : 39. Mezinárodní archivní konference u okrouhlého stolu (CITRA). Curaçao, Nizozemské Antily, 21.-23. listopadu 2006. Komuniké : [článek]
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 2 (2007), S. 112-118.
Round Table on Archives 39. : Společné úsilí o zachování paměti v čase globalizace, 39. (21.11.2006 - 23.11.2006), Curaçao
jednání v sekcích * Curaçao (Holandské Antily) * r. 2006 * Round Table on Archives 39. * mezinárodní archivní konference * Nizozemské Antily * rezoluce
BA 2497.

115.SCHWIPPEL, Jindřich (1935-)
Světový den audiovizuálního dědictví v Praze : [článek] / Jindřich Schwippel
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 263-264.
audiovizuální dědictví * vyhlášení * světový den audiovizuálního dědictví
BA 2536.

2.1.3.2.2 Celostátní porady a zasedání
116.BROM, Bohumír (1957-)
10. archívne dni v Slovenskej republike : [článek] / Bohumír Brom
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 38-40.
Konference archivářů Slovenské republiky 10. : Dějiny archivů na Slovensku, 10. (20.6.2006 - 22.6.2006), Levoča
r. 2006 * konference archivářů SR 10. * zpráva z jednání * Levoča * informace o referátech
BA 3264.

117.DOLEŽAL, Daniel
Výroční konference maďarských archivářů ve Veszprému 27.-30.08.2006 : [článek] / Daniel Doležal
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 41-42.
Konference maďarských archivářů (27.8.2006 - 30.8.2006), Veszprém
r. 2006 * Veszprém (Maďarsko) * zpráva z jednání * konference maďarských archivářů * informace o referátech
BA 3265.

118.KAHUDA, Jan (1974-)
12. konference archivářů ČR v Děčíně : [článek] / Jan Kahuda
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 262-263.
Konference archivářů České republiky 12. : Archiválie budoucnosti : spisová a předarchivní péče, 12. (2.5.2007 - 4.5.2007), Děčín
Děčín * r. 2007 * zpráva z jednání * konference archivářů ČR 12. * informace o referátech
BA 2535.

2.1.3.2.3 Krajské porady a zasedání
119.EISENHAMMER, Miroslav (1972-)
Seminář západočeských archivářů v Přimdě : [článek] / Miroslav Eisenhammer
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 68-70.
Setkání západočeských archivářů 15., 15. (2.10.2006 - 4.10.2006), Přimda
semináře * Přimda * archiváři západních Čech * r. 2006 * zpráva z jednání * informace o referátech
BA 3268.

120.KALINA, Tomáš (1947-)
Konference západočeských archivářů na Přimdě : [článek] / Tomáš Kalina, Jiří Bernas, Jan Kahuda
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 30-31.
Setkání západočeských archivářů 15., 15. (2.10.2006 - 4.10.2006), Přimda
Přimda * setkání archivářů * archiváři západních Čech * r. 2006 * zpráva z jednání * informace o referátech
BA 2224.

2.1.3.2.4 Jiné sjezdy s účastí archivářů
121.BALCÁREK, Pavel (1940-)
Kardinálské sympozium v Mikulově : [článek] / Pavel Balcárek
In: Vlastivěd. Věst. morav. - . - Roč. 59, č. 2 (2007), S. 202-206.
Mikulovské sympozium 29. : Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba, 29. (11.10.2006 - 12.10.2006), Mikulov
mikulovská sympozia * r. 2006 * osobnost a doba kardinála Ditrichštejna * zpráva z jednání * informace o referátech
BA 4463.

122.BLODIGOVÁ, Alexandra (1952-)
Týden zahraničních Čechů - úspěšný návrat k tradici : [článek] / Alexandra Blodigová
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 25-27.
Týden zahraničních Čechů, IV. (17.-22. září 2006)
r. 2006 * zpráva z jednání * informace o akcích * Týden zahraničních Čechů * zahraniční Češi
BA 2222.

123.BORÁK, Mečislav (1945-)
Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956) : [článek] / Mečislav Borák
In: Slez. Sbor. - . - Roč. 105, č. 3 (2007), S. 231-233.
Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (30.11.2006), Praha-Chodovec * Národní archiv, Praha
Praha-Chodovec * r. 2006 * zpráva z jednání * konference * informace o referátech
BA 6781.

124.BRNĚNSKÁ
Brněnská diecéze 1777-2007: historie a současnost : sborník příspěvků ze sympozia na Biskupském gymnáziu v Brně 10. 11. 2007 / eds. Petr Nešpor a Jaroslava Doležalová. - 1. vyd. - Brno : Studio Arx s.r.o. pro Biskupství brněnské, 2007. - 199 s.
ISBN: 978-80-86665-04-7
brněnská diecéze * Brno * církev * konferenční sborníky * vznik a vývoj * r. 1777-2007
cz - cze
ABE 343
BM 1399.

125.BUDOUCNOST
Budoucnost ztraceného kulturního dědictví : dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války : příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Českém Krumlově (22. - 24. 11. 2005) / ed. Mečislav Borák. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. - 373 s.
ISBN: 80-7285-069-5 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)
ISBN: 80-86904-17-2 (Nakladatelství Tilia)
identifikace * dokumentace * válka světová 2. * ztracené kulturní dědictví * kulturní statky * restituce * oběti nacismu * konferenční sborníky
cz - cze
ABE 343
BM 1111.

126.DĚJINY
Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2007. - Plzeň : Klub Augusta Sedláčka, 2007. - 312 s.
ISBN 978-80-8659695-2
ISSN: 1803-0777
Dějiny staveb 2007 (30.3.2007 - 1.4.2007), Nečtiny
r. 2007 * konference * Nečtiny * konferenční sborníky * dějiny staveb
cz - cze
ABE 343
BM 2190.

127.DOBROU
Dobrou chuť, velkoměsto : sborník příspěvků z 23. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK ve dnech 5. a 6. října 2004 v Clam-Gallasově paláci v Praze / sest. Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek. - 1. vyd. - Praha : Scriptorium, 2007. - 465 s. - (Documenta Pragensia ; Sv. 25)
ISBN: 978-80-86852-16-4 (Archiv hlavního města Prahy) ISBN: 978-80-86197-85-2 (Scriptorium)
historický vývoj * konferenční sborníky * stravování
cz - cze
cz - sla
cz - pol
cz - ger
ABE 343
BM 1194.

128.EVROPSKÁ
Evropská velkoměsta za druhé světové války : každodennost okupovaného velkoměsta : Praha 1939-1945 v evropském srovnání / sest. Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek. - 1. vyd. - Praha : Scriptorium, 2007 . - 702 s. - (Documenta Pragensia ; Sv. 26)
Evropa * velkoměsta * válka světová 2. * Praha * každodenní život * okupace * konferenční sborníky
cz - cze
cz - eng
cz - ger
ABE 343
BM 1416.

129.HEGER, Vladimír
3. národní konference kvality : [článek] / Vladimír Heger
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 8 (2007), S. 11.
Q 3 : Národní konference kvality ve veřejné správě, 3. (7.1.2007 - 19.1.2007), Liberec
Národní konference kvality ve veřejné správě 3. * r. 2007 * zpráva z jednání * Liberec * informace o referátech
BA 4006.

130.HOLÁ, Mlada (1979-)
Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním : [článek] / Mlada Holá
In: Čes. Čas. hist. - . - Roč. 105, č. 1 (2007), S. 281-283.
Pragmatické písemnosti a jejich význam pro české dějiny (26.10.2006 - 28.10.2006), Praha-Chodovec * Národní archiv, Praha
Praha-Chodovec * r. 2006 * zpráva z jednání * vědecké zasedání * informace o referátech
BA 6344.

131.KAHUDA, Jan (1974-)
Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním : [článek] / Jan Kahuda
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 527-530.
Pragmatické písemnosti a jejich význam pro české dějiny (26.10.2006 - 28.10.2006), Praha-Chodovec * Národní archiv, Praha
Praha-Chodovec * r. 2006 * zpráva z jednání * pragmatické písemnosti * vědecké zasedání * informace o referátech
BA 5027.

132.KNIHOVNY
Knihovny současnosti 2007 : sborník z 15. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2007 v Seči u Chrudimi. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 2007. - 515 s.
ISBN 978-80-86249-44-5
Knihovny současnosti 2007, 15. (11.9.-2007 - 13.9.2007), Seč u Chrudimi
r. 2007 * konference * knihovny ČR * konferenční sborníky * Seč u Chrudimi
cz - cze
ABE 343
BM 898.

133.KONFERENCE
XXXVII. konference České demografické společnosti "Regionální demografie", Olomouc, 23.-24. květen 2007 : [článek]
In: Demografie. - . - Roč. 49, č. 4 (2007), S. 253-261.
Regionální demografie (23.5.2007 - 24.5.2007), Olomouc
r. 2007 * zpráva z jednání * Olomouc (Česko) * konference * informace o referátech
BA 6313.

134.KONOPA, Prokop
Jubilejní desátý ročník ISSS je minulostí : [článek] / Prokop Konopa
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 16 (2007), S. 8-9.
ISSS konference (10. : 2007 : Hradec Králové, Česko) : Internet ve státní správě a samosprávě, 10. (2.-3. 4. 2007), Hradec Králové
Hradec Králové * konference ISSS * r. 2007 * zpráva z jednání * informace o referátech
BA 4012.

135.KŘESŤAN, Jiří (1957-)
Mezinárodní vědecké sympozium "České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů" : [článek] / Jiří Křesťan
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 521-524.
České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů (27.6.2006 - 28.6.2006), České Budějovice
r. 2006 * zpráva z jednání * České Budějovice (Česko) * sympozia * zahraniční Češi * archivy české
BA 5026.

136.LEGNEROVÁ, Hana
Seminář k dějinám Židů v Čechách, pořádaný Severočeským muzeem v Liberci ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze : Liberec 24.-25. října 2006 : [článek] / Hana Legnerová
In: Porta Bohem. - Č. 4 (2007), S. 228-229.
semináře * r. 2006 * zpráva z jednání * Liberec * dějiny Židů * informace o referátech
BA 4909.

137.MARŠÁLEK, Zdenko
Maloskalský seminář k československým dějinámza okupace : [článek] / Zdenko Maršálek, Petr Hofman
In: Soudobé Děj. - . - Roč. 14, č. 2-3 (2007), S. 564-566.
semináře * r. 2007 * zpráva z jednání * Malá Skála (u Turnova) * informace o referátech * československé dějiny * r. 1939-1945
BA 6262.

138.MAŘÍKOVÁ, Martina
Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním : Praha 26.-28. října 2006 : [článek] / Martina Maříková
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 28-29.
Pragmatické písemnosti a jejich význam pro české dějiny (26.10.2006 - 28.10.2006), Praha-Chodovec * Národní archiv, Praha
Praha-Chodovec * r. 2006 * zpráva z jednání * vědecké zasedání * informace o referátech
BA 2223.

139.MIKLOVÁ, Martina
Československý exil v archivním výzkumu : zpráva z brněnské konference : [článek] / Martina Miklová
In: Soudobé Děj. - . - Roč. 14, č. 4 (2007), S. 912-923.
Československý exil 1938-1989 v zahraničních archivech (21.11.2007 - 22.11.2007), Brno
r. 2007 * zpráva z jednání * konference * Brno * informace o referátech
BA 6264.

140.OZNAMUJE
Oznamuje se láskám našim... aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí : sborník z konference konané 13. - 14. září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích / red. Martina Halířová. - 1. vyd. - Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích, 2007. - 240 s.
ISBN: 978-80-86046-97-6
svatební obřady * právo * stol. 16.-20. * svatební zvyky * svatební smlouvy * konferenční sborníky * demografie
cz - cze
cz - eng
cz - ger
ABE 343
BM 1184.

141.PROBLEMATIKA
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2006 : sborník z 15. odborné konference, Olomouc 22.-23. listopadu 2006 / k vyd. připr. Rostislav Krušinský. - Brno : Sdružení knihoven ČR. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2007. - 247 s.
ISBN: 80-86249-42-1 (SDRUK)
ISBN: 80-7053-272-0 (VKOL)
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2006 : 15. odborná konference Olomouc 22.-23. listopadu 2006, 15. (22.11.2006 - 23.11.2006)
r. 2006 * Olomouc (Česko) * konference * historické knižní fondy * konferenční sborníky * vzácné knižní fondy
cz - cze
ABE 343
BM 1082.

142.PROKOPOVÁ, Zdeňka (1973-)
Konference Klášter Zlatá Koruna : dějiny - památky - lidé : [článek] / Zdeňka Prokopová
In: Jihočes. Sbor. hist. - . - Roč. 75 (2006 (2007)), S. 299-302.
Klášter Zlatá Koruna (17.5.2006 - 19.5.2006), České Budějovice
r. 2006 * zpráva z jednání * České Budějovice (Česko) * konference * informace o referátech
BA 3102.

143.Q 3
Q 3 : sborník příspěvků 3. národní konference kvality ve veřejné správě. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2007. - 134 s.
kvalitativní parametry * Česká republika * konferenční sborníky * veřejná správa
cz - cze
ABE 343
BM 941.

144.REFLEXE
Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století : sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 23. - 24. listopadu 2006 Národním archivem ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy / k vyd. připr. Milan Vojáček. - 1. vyd. - Praha : Scriptorium, 2007. - 366 s.
ISBN: 80-86712-45-1 (Národní archiv)
ISBN: 80-86197-83-8 (Scriptorium)
habsburská monarchie * Čechy * ženy ve společnosti * česká národní elita * stol. 19., 2. pol. * konferenční sborníky
cz - cze
cz - ger
ABE 343
BM 1059.

145.ŠTEFAN, Jan T.
Peníze v proměnách času VI : [článek] / J. Štefan
In: Numis. Listy. - . - Roč. 62, č. 3 (2007), S. 144-145.
Peníze v proměnách času VI : mincovnictví, peněžní vztahy a medailérství za válek od antiky až po Vídeňský kongres, 6. (9.5.2007 - 11.5.2007), Hradec na Moravicí
mezinárodní konference * r. 2007 * zpráva z jednání * Hradec nad Moravicí * informace o referátech
BA 6239.

146.TOTALITARISMUS
Totalitarismus 3 : totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru / eds. Ivo T. Budil a Tereza Zíková. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Pro Katedru antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni vydalo nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2007. - 187 s.
ISBN: 978-80-87025-15-4
formování * středověk * raný novověk * totalitarismus * dějinný vývoj * konferenční sborníky
cz - cze
ABE 343
BM 1332.

147.VÁVROVÁ, Petra
Mezinárodní sympozium "Photograph Heritage in Central, Southern and Eastern Europe: Past, Present and Future - Fotografické bohatství ve střední, jižní a východní Evropě: minulost, přítomnost a budoucnost : [článek] / Petra Vávrová
In: Hist. Fotogr. - . - Roč. 7 (2007), S. 67.
Fotografické bohatství ve střední, jižní a východní Evropě (5.11.2007 - 8.11.2007), Bratislava
r. 2007 * fotografie * kulturní dědictví * Bratislava * zpráva z jednání * mezinárodní sympozia
BA 3038.

148.VÁVROVÁ, Petra
Seminář Společnosti pro technologie ochrany památek STOP : restaurování filmů a fotografií : [článek] / Petra Vávrová
In: Hist. Fotogr. - . - Roč. 7 (2007), S. 68-69.
Seminář STOP : restaurování filmů a fotografií (15.11.2007) * Národní muzeum, Praha
semináře * restaurování fotografií * r. 2007 * Praha * informace o referátech * restaurování filmů
BA 3039.

149.VOREL, Petr
IX. sjezd českých historiků : [článek] / Petr Vorel
In: Čes. Čas. hist. - . - Roč. 105, č. 1 (2007), S. 239-241.
Sjezd českých historiků 9., 9. (6.9.2006 - 8.9.2006), Pardubice
r. 2006 * program sjezdu * konference * historikové * Pardubice
BA 6343.

150.ŽIDÉ
Židé a Morava : sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 15. listopadu 2006 / uspoř. a k vyd. připr. Petr Pálka. - 1. vyd. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2007. - 313 s.
ISBN: 978-80-85945-50-8
Morava * Židé * r. 2006 * konference * konferenční sborníky
cz - cze
ABE 343
BM 1276.

2.1.4.1 Mezinárodní spolupráce
151.BENEŠOVÁ, Emilie (1957-)
Účast na slavnostním shromáždění u příležitosti 40. výročí působení VA-CR v Trnavě : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Trnava (Slovensko), 11.10.2007] : [článek] / Emilie Benešová, Michal Ďurovič
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-11.pdf
Národní archiv, Praha
Slovensko * zprávy ze zahraničních služebních cest * r. 2007 * Trnava * účast na konferencích
BA 5142.

152.BERNAS, Jiří (1976-)
Účast na konferencích "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" a "3. evropská konference o EAD, EAC a METS" : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Berlín (Německo), 23.4.-25.4.2007] : [článek] / Jiří Bernas, Karel Koucký
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-2.pdf
Národní archiv, Praha
zprávy ze zahraničních služebních cest * r. 2007 * účast na konferencích * Německo * Berlín
BA 5139.

153.BLODIGOVÁ, Alexandra (1952-)
Výzkum písemností ve fondech rumunských státních archivů týkajících se české menšiny a průzkum písemných dokumentů české menšiny v Rumunsku : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Bukurešť (Rumunsko), 17.7.-26.7.2007] : [článek] / Alexandra Blodigová, Milan Vojáček
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-8.pdf
Národní archiv, Praha
zprávy ze zahraničních služebních cest * Bukurešť * r. 2007 * výzkum bohemik * Rumunsko * písemnosti české menšiny * předarchivní péče
BA 5141.

154.BROM, Bohumír (1957-)
Srovnávání výkonu předarchivní péče u vybraného vojvodského archivu, informační systémy v polském archivnictví : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Varšava (Polsko), 17.6.-22.6.2007] : [článek] / Bohumír Brom
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-15.pdf
Národní archiv, Praha
archivnictví polské * zprávy ze zahraničních služebních cest * r. 2007 * Varšava * informační systémy v polských archivech * Polsko * předarchivní péče
BA 5137.

155.ĎUROVIČ, Michal (1960-)
Exkurze v institucích zabývajících se restaurováním fotografických dokumentů nebo jejich uložením, konzultace s odborníky na restaurování fotografických dokumentů : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Kodaň (Dánsko), 30.10.-2.11.2007.] : [článek] / Michal Ďurovič, Štěpánka Borýsková, Blanka Hnulíková
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-16.pdf
Národní archiv, Praha
zprávy ze zahraničních služebních cest * Kodaň * r. 2007 * restaurování fotografických dokumentů * fotografické dokumenty * Dánsko
BA 5145.

156.GREGOROVIČOVÁ, Eva (1950-)
Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Florencie (Itálie), 4.9.-21.9.2007] : [článek] / Eva Gregorovičová
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-10.pdf
Národní archiv, Praha * Archivio di Stato di Firenze, Firenze
Florencie * zprávy ze zahraničních služebních cest * r. 2007 * Národní archiv. Fond Rodinný archiv toskánských Habsburků * fond Segreteria e Ministero degli Affari Esteri * Itálie
BA 5132.

157.HNULÍKOVÁ, Blanka (1972-)
Účast na mezinárodní konferenci "Photograph Heritage in Central, Southern and Eastern Europe" : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Bratislava (Slovensko), 4.11.-7.11.2007.] : [článek] / Blanka Hnulíková, Lucie Poláková
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-9.pdf
Národní archiv, Praha * Fotografické bohatství ve střední, jižní a východní Evropě (5.11.2007 - 8.11.2007), Bratislava
Slovensko * zprávy ze zahraničních služebních cest * r. 2007 * Bratislava * účast na konferencích
BA 5144.

158.KALINA, Tomáš (1947-)
Výměna zkušeností v oblasti předarchivní péče u státních i nestátních původců mezi Národním archivem a Slovenským národním archivem : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Bratislava, Kremnica, Banská Bystrica, Martin (Slovensko), 25.6.-29.6.2007] : [článek] / Tomáš Kalina, Jan Kahuda
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-5.pdf
Národní archiv, Praha * Slovenský národný archív, Bratislava
Slovensko * zprávy ze zahraničních služebních cest * Banská Bystrica * r. 2007 * Kremnica * Bratislava * Martin (město na Slovensku) * předarchivní péče
BA 5140.

159.KAŇÁK, Bohdan
Spolupráce Státního okresního archivu Olomouc s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého na grantovém projektu financovaném Evropským sociálním fondem : [článek] / Bohdan Kaňák
In: Střed. Morava. - . - Roč. 13, č. 24 (2007), S. 157.
Státní okresní archiv, Olomouc * Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Evropská unie * grantové projekty * edice unikátního opisu písařské učebnice německého novogotického písma * pomocné vědy historické * paleografie
BA 3191.

160.KOKEŠOVÁ, Helena
Studium odborné literatury, vyhledávání informací pro připravovanou edici Zápisků Marie Červinkové-Riegrové : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Vídeň (Rakousko), 25.6.-30.6.2007.] : [článek] / Helena Kokešová, Marie Ryantová, Lucie Swierczeková
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-6.pdf
Národní archiv, Praha
zprávy ze zahraničních služebních cest * r. 2007 * archivní prameny * Rakousko * edice Zápisků MarieČervinkové-Riegrové * Vídeň (Rakousko)
BA 5146.

161.KOKOŠKOVÁ, Zdeňka (1963-)
Studijní pobyt v rámci vládního projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Berlín (Německo), 23.4.-25.4.2007] : [článek] / Zdeňka Kokošková, Jiří Bernas
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-1.pdf
Národní archiv, Praha
zprávy ze zahraničních služebních cest * r. 2007 * Německo * grantové projekty * Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu (projekt) * Berlín
BA 5138.

162.KUNT, Miroslav (1970-)
Účast na archivní konferenci - Archívne dni Žilina 2007 : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Žilina (Slovensko), 23.5.-25.5.2007] : [článek] / Miroslav Kunt
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-4.pdf
Národní archiv, Praha * Konference archivářů Slovenské republiky 11. : Archivy 21. století: zpřístupňování archivních fondů a nové technologie, 11. (23.5.2007 - 25.5.2007), Žilina
Slovensko * zprávy ze zahraničních služebních cest * r. 2007 * účast na konferencích * Žilina
BA 5136.

163.MATUŠÍKOVÁ, Lenka (1950-)
Studijní pobyt na pozvání Czechoslovak Genealogical Society International, St. Paul, Minnesota : [zpráva ze zahraniční služební cesty, St. Paul (Minnesota, USA), 11.10.-30.10.2007] : [článek] / Lenka Matušíková
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-12.pdf
Národní archiv, Praha * Czechoslovak Genealogical Society International
USA * zprávy ze zahraničních služebních cest * r. 2007 * studijní pobyty * St. Paul (Minnesota, USA)
BA 5134.

164.MATUŠÍKOVÁ, Lenka (1950-)
Zasedání "Endangered Archives Programme Advisory Panel" a konzultace v rámci projektu "Economic Mentalities of Czech Peasants, 1550-1750" : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Londýn, Cambridge (Velká Británie), 25.4.-29.4.2007] : [článek] / Lenka Matušíková
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-3.pdf
Národní archiv, Praha
zprávy ze zahraničních služebních cest * účast na zasedání * r. 2007 * Cambridge * konzultace v rámci projektu * Londýn * Velká Británie
BA 5133.

165.MEZINÁRODNÍ
Mezinárodní archivní rada tváří k budoucnosti : Konsensus z Curaçao 2006 : [článek] / z franc. přel. Vácslav Babička
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 270-272.
International Council on Archives (ICA)
dokumenty Mezinárodní archivní rady
BA 2539.

166.PAZDEROVÁ, Alena (1952-)
Kolace textů edice Specianovy nunciatury z let 1592-1593 v Ambrosiánské knihovně v Miláně : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Milán (Itálie), 30.11.-7.12.2007] : [článek] / Alena Pazderová
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-14.pdf
Národní archiv, Praha * Biblioteca Ambrosiana, Milano
zprávy ze zahraničních služebních cest * Milán * r. 2007 * Itálie * kolace textů * edice korespondence papežských nunciů
BA 5135.

167.SEDLÁČKOVÁ, Helena (1960-)
Sfragistická konference a výstava pečetidel, založení nové mezinárodní sfragistické organizace : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Londýn (Velká Británie), 15.2.-17.2.2007] : [článek] / Helena Sedláčková
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-0.pdf
Národní archiv, Praha
zprávy ze zahraničních služebních cest * r. 2007 * účast na konferencích * mezinárodní sfragistické organizace * Londýn * Velká Británie * výstavy
BA 5130.

168.SEDLÁČKOVÁ, Helena (1960-)
Účast na zasedání prozatímní sfragistické sekce v Einsiedelnu : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Einsiedeln (Švýcarsko), 27.6.-1.7.2007] : [článek] / Helena Sedláčková
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-7.pdf
Národní archiv, Praha
Švýcarsko * zprávy ze zahraničních služebních cest * účast na zasedání * r. 2007 * zasedání prozatímní sfragistické sekce MAR * Einsiedeln (Švýcarsko)
BA 5131.

169.VOJÁČEK, Milan (1974-)
Výzkum bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918 : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Vídeň (Rakousko), 21.10.-26.10.2007.] : [článek] / Milan Vojáček, Tomáš Kalina
Dostupný z: www.nacr.cz/Z-Files/sc-2007-13.pdf
Národní archiv, Praha * Österreichisches Staatsarchiv, Wien
zprávy ze zahraničních služebních cest * r. 2007 * výzkum bohemik * Rakousko * Vídeň(Rakousko)
BA 5143.

170.WEINLICHOVÁ, Vladimíra
Zahraniční cesty v roce 2006 : [článek] / Vladimíra Weinlichová
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 2 (2007), S. 118-124.
r. 2006 * přehledy * zahraniční cesty * archiváři ČR
BA 2498.

2.1.4.3 Restituce a výměna archiválií
171.BALÁŽ, Július
Sbírky kopií archiválií delimitovaných v rámci archivní rozluky do VHA Bratislava : [článek] / Július Baláž, Václav Sluka
In: Ročen. VHA Praha. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 83-92.
Vojenský historický archiv, Praha
archivní rozluka * přehledy * kopie delimitovaných archiválií
BA 4729.

172.ŠPIRITOVÁ, Alexandra (1936-2013)
Spisové rozluky s Rakouskem : [článek] / Alexandra Špiritová
In: K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918 (1930) / Alexandra Špiritová ; k vyd. připr. Miroslav Kunt a Jan Kahuda. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv, 2007, S. 119-123.
Československo * Mezinárodní likvidační komise ve Vídni * Rakousko * spisová rozluka * r. 1918
BA 7306.

2.1.6 Výchova archivních pracovníků
173.RYANTOVÁ, Marie (1964- )
Magisterské archivnictví v Českých Budějovicích : [článek] / Marie Ryantová
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 127-128.
Ústav archivnictví a pomocných věd historických, České Budějovice
vzdělávání archivářů * České Budějovice (Česko) * magisterské studium archivnictví
BA 3271 .

2.1.7 Archivní pracovníci - personálie
174.BAKALA, Jaroslav (1931-2008)
Poslední sbohem Blance Pitronové : [článek] / J. Bakala
In: Slez. Sbor. - . - Roč. 105, č. 1 (2007), S. 74-78.
Pitronová, Blanka PhDr., CSc (1928-2006, *14.10.1928 Hranice - +1.12.2006 Ostrava, historička a archivářka)
medailony * nekrology
BA 6775.

175.BAŠTECKÁ, Lydia (1948-)
Jan Karel Hraše a náchodský městský archiv (ke 100. výročí úmrtí) : [článek] / Lydia Baštecká
In: Stopami Děj. Náchodska. - Sv. 11 (2007), S. 308-309.
Hraše, Jan Karel (1840-1907, *+2.4.1840 Rataje u Bechyně - 3.5.1907, čes. pedagog, spisovatel, amatér. archeolog a archivář)
medailony * archivy městské * Náchod
BA 4342.

176.BÍLEK, Karol (1939-)
Měli jsme ho rádi : za Janem Šťovíčkem : [článek] / Karol Bílek
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 334-335.
Šťovíček, Jan PhDr. (1943-2007, *17.1.1943 Ptice - +7.3.2007, historik, archivář a etnograf)
nekrology
BA 4539.

177.BÍLEK, Karol (1939-)
Vzpomínáme 100. výročí narození Františka Vojtíška : [článek] / Karol Bílek
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 275-276.
Vojtíšek, František (1907-1981, *26.9.1907 Jičín - +4.1.1981 Libáň, libáňský archivář, učitel a vlastivědný pracovník)
medailony
BA 2542.

178.DOUŠA, Jaroslav (1949-)
Ivan Martinovský sedmdesátiletý : [článek] / Jaroslav Douša
In: Minul. Západočes. Kraje. - Sv. 42/2 (2007), S. 643-648.
Martinovský, Ivan PhDr. Ing. (1937- , *6.1.1937 Úvaly u Prahy - , čes. archivář a historik, emeritní městský archivář v Plzni)
odborná činnost * životní výročí
BA 3141.

179.DOUŠA, Jaroslav (1949-)
Odešel Miloslav Bělohlávek : [článek] / Jaroslav Douša
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 177.
Bělohlávek, Miloslav PhDr. (1923-2006, *8.10.1923 Plzeň - +28.9.2006 , čes. archivář a historik, emeritní archivář města Plzně)
nekrology
BA 3275.

180.DRAŠAROVÁ, Eva (1959-)
Laudatio Alexandře Špiritové : [článek] / Eva Drašarová
In: K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918 (1930) / Alexandra Špiritová ; k vyd. připr. Miroslav Kunt a Jan Kahuda. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv, 2007, S. 7-11.
Národní archiv, Praha
Špiritová, Alexandra Mgr. (1936-2013, *1.3.1936 - +6.4.2013, čes. archivářka)
dějiny poštovnictví * medailony * životní výročí
BA 7308.

181.GRACOVÁ, Blažena
Zemřela historička PhDr. Blanka Pitronová, CSc : [článek] / Blažena Gracová
In: Těšínsko. - . - Roč. 50, č. 1 (2007), S. 31-32.
Pitronová, Blanka PhDr., CSc (1928-2006, *14.10.1928 Hranice - +1.12.2006 Ostrava, historička a archivářka)
nekrology
BA 6273.

182.GROWKA, Květoslav
Zapomenutá archivářka Vlasta Kamencová-Smolková : [článek] / Květoslav Growka
In: Jesenicko. - Sv. 8 (2007), S. 41-44.
Státní okresní archiv, Jeseník
Kamencová, Vlasta (1923-1986, *29.4.1923 Javorník - +19.5.1986, archivářka města Javorníku)
medailony * osobní fondy
BA 2916 .

183.HLADKÝ, Ladislav (1942-2011)
In memoriam Václav Matouš (20.11.1933 - 22.6.2007) : vzpomínky na přítele a kolegu : [článek] / Ladislav Hladký
In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 14 (2007), S. 7-20.
Matouš, Václav PhDr. (1933-2007, *20.11.1933 Jaroměř - +22.6.2007 Opočno, čes. archivář a historik, ředitel SOkA Rychnov nad Kněžnou)
medailony * nekrology
BA 6764.

184.HLADKÝ, Ladislav (1942-2011)
PhDr. Jaroslav Šůla, CSc. jubilující : [článek] / Ladislav Hladký, Jiří Novotný, Jiří Šouša
In: Královéhradecko. - Sv. 4 (2007), S. 15-26.
Šůla, Jaroslav PhDr., CSc. (1938- , *18.1.1938 Přerov -, čes. archivář, historik a muzejník)
medailony * životní výročí * historická a muzejní práce
BA 3217.

185.HOLÁT, Pavel
František Roubík : neúnavný poutník mapou historie / Pavel Holát. - 1. vyd. - Praha : Nákl. vl, 2007. - 497 s.
ISBN: 978-80-254-0325-9
Roubík, František doc. PhDr., DrSc. (1890-1974, *31.7.1890- +5.5.1974, čes. archivář a historik)
biografie
cz - cze
ABE 343
BM 1432.

186.HOLEC, František (1925-2011 )
Životní jubileum docenta PhDr. Václava Ledvinky, CSc : [článek] / František Holec
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 44-47.
Ledvinka, Václav doc. PhDr., CSc. (1947- , *7.1.1947 Vinařice - , čes. archivář a historik, ředitel Archivu hl. města Prahy)
personálie * odborná činnost * životní výročí
BA 2231.

187.HOZÁK, Jan (1950-)
Za Janem Šťovíčkem : [článek] / Jan Hozák
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 2 (2007), S. 129-130.
Šťovíček, Jan PhDr. (1943-2007, *17.1.1943 Ptice - +7.3.2007, historik, archivář a etnograf)
nekrology
BA 2502.

188.HRADECKÁ, Vladimíra (1949-)
Ivan Martinovský sedmdesátiletý : [článek] / Vladimíra Hradecká
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 36-41.
Martinovský, Ivan PhDr. Ing. (1937- , *6.1.1937 Úvaly u Prahy - , čes. archivář a historik, emeritní městský archivář v Plzni)
personálie * r. 1997-2006 * odborná činnost * životní výročí * bibliografie prací
BA 2229.

189.HRADECKÁ, Vladimíra (1949-)
Životní jubileum PhDr. Evy Šmilauerové, CSc : [článek] / Vladimíra Hradecká
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 30-33 (2004-2007 (2007)), S. 345-349.
Šmilauerová, Eva PhDr., CSc (1935- , *29.11.1935 Zlín - , archivářka a historička)
personálie * odborná činnost * životní výročí * bibliografie prací
BA 3960.

190.CHOCHOLÁČ, Bronislav
Profesor Jan Janák pětasedmdesátníkem : [článek] / Bronislav Chocholáč
In: Čas. Mat. morav. - . - Roč. 126, č. 1 (2007), S. 250-252.
Janák, Jan prof. PhDr., CSc. (1932-2008, *28.6.1932 Brno - +14.8.2008 Brno, historik, profesor čes. a slov. dějin)
medailony * životní výročí
BA 3308.

191.JARMAROVÁ, Hana
Vzpomínky na Františka Spurného : [článek] / Hana Jarmarová
In: Sbor. St. okr. Arch. Šumperk. - Sv. 1 (2007), S. 46-50.
Spurný, František doc. PhDr., CSc. (1927-2004, *1.10.1927 Prostějov - +24.11.2004, archivář a historik, Šumperk, emeritní pracovník Slezské univerzity, Opava )
medailony
BA 3436.

192.JIŘÍK, Karel (1930-)
Život a dílo archivářky a historičky PhDr. Blanky Pitronové, CSc. (1928-2006) : [článek] / Karel Jiřík
In: Ostrava. - Sv. 23 (2007), S. 601-613.
Pitronová, Blanka PhDr., CSc (1928-2006, *14.10.1928 Hranice - +1.12.2006 Ostrava, historička a archivářka)
r. 1955-2001 * historická demografie * medailony * život a dílo * bibliografie prací
BA 3153.

193.KÁBOVÁ, Hana
Jubileum PhDr. Jaroslavy Hoffmannové : [článek] / Hana Kábová
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 41-44.
Hoffmannová, Jaroslava PhDr. (1942-, *18.3.1942 Kamenice u Jihlavy - , čes. archivářka a historička)
personálie * r. 2003-2006 * odborná činnost * životní výročí * bibliografie prací
BA 2230.

194.KAHUDA, Jan (1974-)
Zemřel PhDr. Jiří Jožák : [článek] / Jan Kahuda
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 179-181.
Jožák, Jiří PhDr. (1945-2006, *29.7.1945 Skuteč - +25.7.2006 Praha , archivář a historik)
nekrology
BA 3276.

195.KAHUDA, Jan (1974-)
Zemřel PhDr. Josef Kollmann : [článek] / Jan Kahuda
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 283-285.
Kollmann, Josef PhDr. (1920-2007, *27.6.1920 Trenčín - +17.6.2007 Praha , čes. archivář a historik)
nekrology
BA 2547.

196.KAŇÁK, Bohdan
Vzpomínka na PhDr. Šárku Brettschneiderovou : [článek] / Bohdan Kaňák
In: Olomouc. arch. Sbor. - Sv. 5 (2007), S. 162.
Brettschneiderová, Šárka (1921-2007, *28.11.1921 - +22.3.2007 Olomouc, čes. archivářka)
nekrology
BA 3077.

197.KUBA, Jiří
Šedesát let PhDr. Václava Pituchy : [článek] / Jiří Kuba
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 3 (2007), S. 210-212.
Pitucha, Václav PhDr. (1947- , *3.9.1947 Prostřední Bludovice - , archivář SOA v Zámrsku)
personálie * odborná činnost * životní výročí * bibliografie prací
BA 2508.

198.KUBÍKOVÁ, Anna (1948-)
Jubileum PhDr. Sylvíny Řeřichové : [článek] / Anna Kubíková
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 2 (2007), S. 126-127.
Řeřichová, Sylvína PhDr. (1947- , *19.5.1947 Nová Včelnice -, čes. archivářka)
personálie * odborná činnost * životní výročí
BA 2500.

199.KUBÍKOVÁ, Anna (1948-)
K životnímu výročí Mgr. Zdenky Kociánové : [článek] / Anna Kubíková
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 2 (2007), S. 125-126.
Kociánová, Zdenka (1947- , *14.3.1947 - , čes. archivářka a historička)
personálie * odborná činnost * životní výročí
BA 2499.

200.MARTINOVSKÝ, Ivan (1937- )
Ohlédnutí za Miloslavem Bělohlávkem : [článek] / Ivan Martinovský
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 52-56.
Bělohlávek, Miloslav PhDr. (1923-2006, *8.10.1923 Plzeň - +28.9.2006 , čes. archivář a historik, emeritní archivář města Plzně)
medailony * nekrology
BA 2233.

201.MĚSÍC, Cyril
Výročí 70 let od smrti Dr. Antonína Breitenbachera : [článek] / Cyril Měsíc
In: Arch. Sbor. - . - Roč. 13 (2007), S. 108-109.
Breitenbacher, Antonín doc. PhDr. ThDr. (1874-1937, *12.2.1874 Jarošov - +8.8.1937 Kroměříž, arcibiskup. zámecký knihovník, archivář a historik)
medailony
BA 3239 .

202.MIKUŠEK, Eduard (1946- )
Jindřich Tomas octogenarius : [článek] / Eduard Mikušek
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 276-278.
Tomas, Jindřich PhDr. (1927-2010 , *23.5.1927 Praha - +22.9.2010 Litoměřice, čes. archivář a historik)
odborná činnost * životní výročí
BA 2543.

203.MRÁKA, Jiří (1948-)
K životnímu jubileu Mgr. Marty Špičkové : [článek] / Jiří Mráka
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 36.
Špičková, Marta Mgr. (1936- , *10.12.1936 Brno -, archivářka SOkA Hodonín)
personálie * odborná činnost * životní výročí
BA 2228.

204.NĚMEC, Jan
Zemřel PhDr. Jiří Friml : [článek] / Jan Němec
In: Děčín. vlastivěd. Zpr. - . - Roč. 17, č. 2 (2007), S. 53-54.
Friml, Jiří PhDr. (1942-2007, *25.5.1942 Pardubice - +22.9.2007, archivář SOkA Děčín)
nekrology
BA 3485.

205.OLŠINA, Miroslav (1949)
Bohumil Struhala a počátky okresního archivu v Holešově : [článek] / Miroslav Olšina
In: Arch. Sbor. - . - Roč. 13 (2007), S. 100-105.
Struhala, Bohumil (1903-1972, *30.5.1903 Holešov - +4.7.1972 Holešov, okr. archivář a správce muzea v Holešově)
dějiny archivů * medailony * Holešov
BA 3238 .

206.PÁNEK, Jaroslav (1947- )
Zemřela Jiřina Staňová : [článek] / Jaroslav Pánek
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 2 (2007), S. 127-129.
Staňová, Jiřina (1947-2007 , *13.2.1947 Karlovy Vary - +10.2.2007 Bjelovar, Chorvatsko, čes. archivářka, organizátorka české menšiny v Jugoslávii, místopředsedkyněSvazu Čechů v Republice Chorvatsko)
nekrology
BA 2501.

207.POKLUDA, Zdeněk (1946- )
K životnímu jubileu PhDr. Jiřího Čoupka : [článek] / Zdeněk Pokluda
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 282-283.
Čoupek, Jiří (1947-, *26.10.1947 Brno - , čes. archivář a historik, ředitel SOkA Uherské Hradiště)
odborná činnost * životní výročí
BA 2546.

208.PROCHÁZKOVÁ, Eva (1950- )
K jubileu profesora Jaroslava Pánka : [článek] / Eva Procházková
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 47-51.
Pánek, Jaroslav prof. PhDr., Dr.Sc. (1947- , *23.1.1947 Praha - , čes. historik a archivář, profesor FF UK v Praze)
personálie * odborná činnost * životní výročí
BA 2232.

209.PŠENIČKOVÁ, Jana (1940-2008)
Uzavřelo se dílo poctivé : k odchodu PhDr. Josefa Tlapáka, CSc : [článek] / Jana Pšeničková, Jiří Šouša
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 30-33 (2004-2007 (2007)), S. 350-352.
Tlapák, Josef PhDr., CSc. (1921-2004, *10.7.1921 Praha - +22.1.2004, čes. historik, archivář a muzejník)
nekrology
BA 3961 .

210.SEKYRKOVÁ, Milada (1966- )
PhDr. Jan Klepl - 100 let od narození : [článek] / Milada Sekyrková
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 3 (2007), S. 169-177.
Klepl, Jan PhDr. (1907-1965, *21.3.1907 Hořice - +24.9.1965 Praha, čes. archivář a historik)
medailony
BA 2503.

211.SMUTNÝ, Bohumír (1944- )
Blahopřání profesoru Janu Janákovi : [článek] / Bohumír Smutný
In: Již. Morava. - Sv. 46 . - Roč. 43 (2007), S. 303-304.
Janák, Dušan PhDr., Ph.D. (1948-, *3.10.1948 Ostrava - , historik a vysokoškol. profesor)
medailony * životní výročí
BA 6325.

212.STÁTNÍK, Dalibor (1962-)
Jan Frolík slaví šedesátiny : [článek] / Dalibor Státník
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 3 (2007), S. 204-210.
Frolík, Jan Mgr. (1947-, *16.7.1947 - , čes. historik a archivář)
odborná činnost * životní výročí * výběrové bibliografie * bibliografie prací
BA 2507 .

213.SVOBODA, Miroslav
PhDr. Emil Kordiovský pětašedesátiletý : [článek] / Miroslav Svoboda
In: Již. Morava. - Sv. 46. - Roč. 43 (2007), S. 305-306.
Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, Mikulov
Kordiovský, Emil PhDr. (1942-, *24.11.1942 Klobouky u Brna -, čes. archivář a historik )
medailony * životní výročí
BA 6327.

214.ŠAMBERGER, Zdeněk (1923-2012)
Profesor Josef Polišenský a archivy : [článek] / Zdeněk Šamberger
In: Ad honorem Josef Polišenský (1915-2001) / editoři Ivo Barteček a Zdeněk Šamberger. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, S. 265-284.
Polišenský, Josef prof. PhDr., DrSc. (1915-2001, *16.12.1915 Prostějov - +11.1.2001, význ. čes. historik, pedagog)
vztah k českému a slovenskému archivnictví
BA 6506.

215.ŠAMBERGER, Zdeněk (1923-2012)
Zemřel Václav Šolle : [článek] / Zdeněk Šamberger
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 173-176.
Šolle, Václav JUDr., CSc. (1909-2006, *13.10.1909 Praha - +prosinec 2006, čes. archivář a právník)
nekrology
BA 3274.

216.ŠTARHA, Ivan (1935- )
K jubileu PhDr. Kateřiny Smutné : [článek] / Ivan Štarha
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 3 (2007), S. 212-213.
Smutná, Kateřina PhDr. (1947- , *14.9.1947 Brno -, archivářka a historička, ředitelka Moravského zemského archivu v Brně)
personálie * odborná činnost * životní výročí
BA 2509.

217.ŠTARHA, Ivan (1935- )
K jubileu PhDr. Kateřiny Smutné : [článek] / Ivan Štarha
In: Již. Morava. - Sv. 46. - Roč. 43 (2007), S. 307-310.
Moravský zemský archiv v Brně, Brno
Smutná, Kateřina PhDr. (1947- , *14.9.1947 Brno -, archivářka a historička, ředitelka Moravského zemského archivu v Brně)
publikační činnost * přehledy * životní výročí
BA 6328.

218.TOPINKA, Jiří (1970- )
Miloš Garkisch oslavil šedesátiny : [článek] / Jiří Topinka
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 280-281.
Garkisch, Miloš (1947-, *14.10.1947 Frýdek-Místek -, čes. archivář a historik, býv. ředitel SOkA Beroun)
odborná činnost * životní výročí
BA 2545.

219.TRAPL, Miloš (1935-)
75 let docenta PhDr. Miloše Kouřila : [článek] / Miloš Trapl
In: Již. Morava. - Sv. 46. - Roč. 43 (2007), S. 304-305.
Kouřil, Miloš Doc. PhDr. (1932-2013, *1.6.1932 Bratislava - +4.1.2013 Olomouc, historik moderních českých dějin a archivář)
medailony * životní výročí
BA 6326.

220.UDĚLENÍ
Udělení čestných medailí Za zásluhy o české archivnictví : [článek]
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 274-275.
archivnictví * r. 2007 * udělení čestných medailí * Česká republika
BA 2541.

221.VÁCHA, Zdeněk
Vzpomínka na PhDr. Jana Klepla : [článek] / Zdeněk Vácha
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 3 (2007), S. 178-179.
Klepl, Jan PhDr. (1907-1965, *21.3.1907 Hořice - +24.9.1965 Praha, čes. archivář a historik)
vzpomínky
BA 2504.

222.VLASÁKOVÁ, Eva
Archivář Heinrich Zimmermann : [článek] / Eva Vlasáková
In: Ročen. St. oblast. Arch. Plzeň. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 140-146.
Zimmermann, Heinrich (1903-1987, *27.2.1903 Schwarze, Durynsko - +19.9.1987 Loket, archivář, ředitel Okresního archivu Sokolov)
medailony
BA 5491.

223.WASKOVÁ, Eva (1952-)
K sedmdesátým narozeninám PhDr. Jana Pelanta : [článek] / Eva Wasková
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 3 (2007), S. 196.
Pelant, Jan PhDr., CSc. (1937- , *17.8.1937 - , čes. archivář a historik, emeritní vedoucí odd. Státního oblastního archivu v Plzni)
personálie * životní výročí
BA 2506.

224.ŽIVOTNÍ
Životní jubilea 2006 : [článek]
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 165-171.
archivy ČR * r. 2006 * přehledy * životní výročí * archiváři ČR
BA 3273.

2.2.2.1 Teoretické práce
225.MACEK, Oskar
Odkud to pochází ? Provenience dokumentů v digitální podobě : [článek] / Oskar Macek, Michal Wanner
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 36 (2007), S. 10-11.
standardy EAC * provenience digitálních dokumentů * oblast kontroly dokumentů * archivnictví elektronické * popis provenience zdrojů * oblast identity dokumentů * oblast popisu dokumentů * oblast vztahů mezi dokumenty
BA 4020.

226.MACEK, Oskar
Standardizace problémem nejen ve veřejné správě aneb Patálie se standardy pro vědecká a technická data : [článek] / Oskar Macek, Michal Wanner
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 41 (2007), S. 12, 21-22.
politické bariéry * bariéry pokroku v oblasti standardizace * jazykové bariéry * technické bariéry * dlouhodobé uchovávání dat v digitální podobě * standardy * terminologické bariéry * sociologické a ekonomické bariéry * exploze informačních dat
BA 4021.

2.2.3.1 Spisová služba a dozor nad ní - všeobecně
227.BABIČKA, Vácslav (1949-2012)
E-government z pohledu spisové služby : [článek] / Vácslav Babička
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 26 (2007), S. 12, 21.
spisová služba * e-government * elektronický jednací protokol
BA 4015.

228.BIMKOVÁ, A.
Strategie Městské knihovny v Praze do roku 2015 / A. Bimková et al. - 1. vyd. - Praha : Městská knihovna v Praze, 2007. - 65 s.
ISBN 978-80-85041-00-2
Městská knihovna v Praze, Praha
spisová služba * strategie vývoje * do r. 2015
cz - cze
ABE 343
BM 2535.

229.HAJZLEROVÁ, Irena
Spisová služba ve školské praxi / Irena Hajzlerová. - 1. vyd. - Karviná - Mizerov : Antonín Pavera - PARIS, 2007. - 115 s., 1 CD-ROM
ISBN: 978-80-903817-6-6
školství * spisová služba * skartace * příručky
cz - cze
ABE 343
BM 1520.

230.VIRANT, Gregor
E-government je nástroj pro lepší veřejnou správu : [článek] / Gregor Virant
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 31 (2007), S. 8-10.
e-government * státní správa * Slovinsko * zkušenosti
BA 4017.

231.WETTMANN, Andrea
Koncepce DOMEA : [článek] / Andrea Wettmann ; přel. Michal Wanner
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 1-11.
spisová služba * Německo * DOMEA (Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang) * elektronické archivování
BA 2219.

2.2.6 Zpracování archiválií
232.AUGUSTIN, Milan (1960-)
Karlovarský symfonický orchestr a inventarizace jeho notového materiálu : [článek] / Milan Augustin
In: Ročen. St. oblast. Arch. Plzeň. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 61-67.
Státní okresní archiv, Karlovy Vary
notový materiál * inventarizace notového materiálu * hudební produkce * symfonický orchestr * Karlovy Vary * rejstříky autorů a skladeb
BA 5484.

233.FENCL, Tomáš
Pořádání knih fondu Archiv města Domažlice : [článek] / Tomáš Fencl
In: Ročen. St. oblast. Arch. Plzeň. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 72-88.
účetní knihy * knihy městského soudnictví * pořádací schémata * fond Archiv města Domažlice * knihy městské správy * evidenční knihy * pořádání fondů
BA 5485.

234.IBEL, Johannes
Digitalizace kartotéky vězňů Hlavního úřadu Hospodářské správy SS (SS Wirthschaftsverwaltungshauptamt) : [článek] / Johannes Ibel
In: Terezín. Listy. - Sv. 35 (2007), S. 163-168.
údaje o obětech nacismu * digitalizace * Hollerithova kartotéka
BA 6060.

235.KLÍNKOVÁ, Hana
Zpráva o zpracování fondu varií : [článek] / Hana Klínková
In: Lit. Arch. - . - Roč. 39 (2007), S. 365-371.
Literární archiv PNP, Praha
soupis fondu * fond Varia * zpracování fondů
BA 4715.

236.PAVLÍK, Jiří
Zpráva o pokračující inventarizaci Biskupské konzistoře Hradec Králové : [článek] / Jiří Pavlík, Radek Pokorný
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 415-420.
inventarizace fondu * fond Biskupská konzistoř Hradec Králové
BA 3426.

2.3.1 Využívání a propagace archiválií a archivů - všeobecně
237.LINHARTOVÁ, Lenka (1960-)
Agenda státoobčanských rešerší v českých archivech : [článek] / Lenka Linhartová
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 6 (2007), S. 28-29.
Národní archiv, Praha
typy rešerší * státní příslušnost a národnost * archivy ČR * emigrace * poválečný odsun * opční agenda * pasové záležitosti * státoobčanské rešerše * dekretální šetření * matriční agenda
BA 4005.

2.3.2 Studium archiválií v badatelnách archivů, badatelské řády, statistika badatelů a studovaných témat
238.FOUKALOVÁ, Helena
Badatelna 2006 : [článek] / Helena Foukalová
In: Arch. Sbor. - . - Roč. 13 (2007), S. 8-9.
Státní okresní archiv, Kroměříž
r. 2006 * zpráva o činnosti * badatelny
BA 3232.

239.HRNČÍŘOVÁ, Alena
Komunikace a vztah s veřejností na badatelně Vojenského ústředního archivu : [článek] / Alena Hrnčířová
In: Ročen. VHA Praha. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 183-184.
Vojenský ústřední archiv, Praha
badatelny
BA 4735.

240.SMÍŠKOVÁ, Helena
Výběr z prací zahraničních badatelů děčínské pobočky Státního oblastního archivu v Litoměřicích : [článek] / Helena Smíšková
In: Porta Bohem. - Č. 4 (2007), S. 225-227.
Státní oblastní archiv Litoměřice, pobočka Děčín, Děčín
zahraniční badatelé * přehledy * práce zahraničních badatelů
BA 4908.

2.3.3 Využívání archiválií v historickém výzkumu
241.BALCÁREK, Pavel (1940-)
Kardinál František Ditrichštejn 1570-1636 : gubernátor Moravy / Pavel Balcárek. - 1. vyd. - České Budějovice : Veduta, 2007. - 255 s. - (Osobnosti českých a moravských dějin ; Sv. 5)
z Ditrichštejna, František (1570-1636, *22.8.1570 - +19.9.1636, olomoucký biskup, r. 1599 jmenován kardinálem, význ. představitel protireformace na Moravě)
křesťanství a politika * Morava * stol. 16.-17. * rekatolizace * protireformace * pastorace * křesťanství a společnost * náboženské a kulturní poměry * kardinálové * biografie
cz - cze
ABE 343
BM 2313.

242.ČLOVĚK
Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku / eds. Václav Bůžek, Jaroslav Dibelka. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. - 349 s. - (Opera historica ; [Sv.] 12)
ISBN: 978-80-7394-020-1
lidé a společnost * společnost * raný novověk * sborníky textů * sociální skupiny
cz - cze
ABE 343
BM 1294.

243.FRANCEK, Jindřich (1943-)
Navzdory závisti : životní příběh Albrechta v Valdštejna / Jindřich Francek. - 1. vyd. - Praha : Havran, 2007. - 221 s.
ISBN: 80-86515-74-8 978-80-86515-74-8
z Valdštejna a Frýdlantu, Albrecht (1583-1634, *24.9.1583 - +25.2.1634, šlechtic a vojevůdce)
stol. 16.-17. * dějiny * biografie
cz - cze
ABE 343
BM 1045.

244.HISTORIK
Historik v proměnách doby a prostředí 19. století / k vyd. připr. Jiří Hanuš a Radomír Vlček. - Brno : Matice moravská pro Historický ústav AV ČR, v.v.i. a pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2007. - 216 s. - (Země a kultura ve střední Evropě ; Sv. 7)
ISBN: 978-80-86488-44-8 (Matice moravská) ISBN: 978-80-7286-119-4 (Historický ústav AV ČR, v.v.i.
stol. 19. * historikové * historický výzkum
cz - cze
ABE 343
BM 1280.

245.I
I oni byli proti : sborník z mezinárodní historické konference, která se konala ve dnech 13.-15. listopadu 2006 v Ústí nad Labem. - Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem, 2007. - 452 s.
ISBN: 978-80-86475-12-7 (Muzeum města Ústí n.L.) ISBN: 978-80-86971-48-3 (Albis international)
němečtí antifašisté * odškodnění * archivní prameny * poválečné osudy * konferenční sborníky
cz - cze
cz - ger
ABE 343
BM 1258.

246.JANIŠOVÁ, Jana
Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě : (edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic 1541-1556) : historická studie a edice / Jana Janišová. - Brno : Matice moravská, 2007. - 470 s.- (Prameny dějin moravských ; Sv. 14)
ISBN: 978-80-86488-47-9
šlechtické spory * čest * právo * Morava * raný novověk
cz - cze
ABE 343
BM 1862.

247.JIRKOVÁ, Pavla
Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578-1590 : (Testament jako pramen pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii) : [článek] / Pavla Jirková
In: Čas. Nár. Muz. Řada hist. - . - Roč. 176, č. 1-2 (2007), S. 21-52.
testamenty * historické prameny * Jihlava * studium rodinných struktur * r. 1578-1590
BA 3447.

248.KARDINÁL
Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. - Mikulov : Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, 2007. - 437 s.
ISBN: 80-86931-22-6 (MZA Brno)
Mikulovské sympozium 29. : Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba, 29. (11.10.2006 - 12.10.2006), Mikulov
z Ditrichštejna, František (1570-1636, *22.8.1570 - +19.9.1636, olomoucký biskup, r. 1599 jmenován kardinálem, význ. představitel protireformace na Moravě)
stol. 16.-17. * dějiny * konferenční sborníky
cz - cze
ABE 343
BM 1314.

249.KUKLÍK, Jan (1967-)
Do poslední pence : československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních otázkách 1938-1982 / Jan Kuklík. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2007.- 472 s.
ISBN: 80-246-1332-1
Československo * majetkoprávní jednání * r. 1938-1982 * Velká Británie * politické vztahy
cz - cze
ABE 343
BM 1095.

250.LENDEROVÁ, Milena
Všední a sváteční tabule v paláci Schliků : rukopisná kuchařka Filipiny Schlikové : [článek] / Milena Lenderová
In: Doc. Prag. - Sv. 25 (2007), S. 281-293.
Schliková, Filipina hraběnka (1766-1843, manželka Jindřicha Schlika z Barsana a Weisskirchen)
rukopisné kuchařky * historické prameny * stravovací zvyklosti * stol. 18.-19., přelom * dějiny stolování * r. 1797-1843
BA 3502.

251.MACKOVÁ, Marie
Tabáková továrna v Lanškrouně jako součást státní tabákové režie / Marie Macková. - Lanškroun : Městské muzeum Lanškroun, 2007. - 288 s.
ISBN: 978-80-239-8914-4
Čechy * Lanškroun * státní monopoly * tabákové továrny * Rakousko-Uhersko * státní tabáková režie * tabákový průmysl
cz - cze
ABE 343
BM 1157.

252.MALÝ, Tomáš
Co nabízejí (raně novověké) testamenty ? : zamyšlení nad možnostmi kvantifikace : [článek] / Tomáš Malý
In: Čas. Mat. morav. - . - Roč. 126, č. 2 (2007), S. 251-266.
testamenty * raný novověk * historický výzkum
BA 3904.

253.MATOUŠ, Václav (1933-2007)
Zpřístupnění části farních kronik badatelské veřejnosti : [článek] / Václav Matouš
In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 14 (2007), S. 363-376.
Státní okresní archiv, Rychnov nad Kněžnou
zpřístupnění * farní kroniky * popis kronik * r. 1990-2005
BA 6769.

254.MOUTVIC, Miroslav (1932-)
Ústřední jatky města Prahy v Holešovicích 1895-1951 / Miroslav Moutvic. - Praha : Scriptorium, 2007. - 188 s. - (Documenta Pragensia Monographia ; Vol. 16)
ISBN: 978-80-86852-17-1 (Archiv hl. města Prahy) ISBN: 978-80-86197-88-3 (Scriptorium)
Ústřední jatky města Prahy, Praha
Praha-Holešovice * jatky * r. 1895-1951
cz - cze
ABE 343
BM 1285.

255.PASÁK, Tomáš (1933-1995)
Emil Hácha (1938-1945) / Tomáš Pasák. - 1. vyd. - Praha : Rybka Publishers, 2007. - 445 s.
ISBN: 80-87067-04-8
Hácha, Emil (1872-1945, *12.7.1872 - +27.6.1945, čsl. prezident v letech 1938-1945)
Československo * prezidenti * r. 1938-1945 * biografie
cz - cze
ABE 343
BM 1090.

256.PLAČEK, Miroslav
K proměně osady Jemnice na královské město : [článek] / Miroslav Plaček
In: Archaeol. hist. - Sv. 32 (2007), S. 93-102.
komunikace * písemné prameny * kostely * villicus * purkrabí * osídlení * Jemnice * opevnění * dějiny měst
BA 6718.

257.RAKOVÁ, Zuzana
Oslavy 600. výročí prvního písemného doložení města Česká Lípa v roce 1937 : [článek] / Zuzana Raková
In: Kuděj. - . - Roč. 9, č. 1-2 (2007), S. 101-119.
Česká Lípa * průběh oslav * výročí * r. 1937 * první písemné zmínky o obcích * oslavy * německo-české vztahy
BA 6755.

258.RYANTOVÁ, Marie (1964- )
Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum : kulturně historický fenomén raného novověku / Marie Ryantová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. - 561 s. - (Monographia historica ; Sv. 8)
ISBN: 978-80-7040-976-3
rukopisy * kulturní dějiny * raný novověk * památníky * štambuchy
cz - cze
ABE 343
BM 1220.

259.SANDER, Rudolf
Sudetští Němci a ČSR v letech 1918-1938 ve světle archivních dokumentů : [článek] / Rudolf Sander
In: Sbor. arch. Pr. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 157-236.
r. 1918-1938 * archivní dokumenty * sudetští Němci * Československo (ČSR předmnich.)
BA 3357.

260.SLAVÍČEK, Lubomír
"Sobě, umění, přátelům" : kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939 / Lubomír Slavíček. - 1. vyd. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. - 376 s . - (Dějiny a teorie umění)
ISBN: 978-80-87029-22-0
Morava * Čechy * dějiny sběratelství * r. 1650-1939
cz - cze
ABE 343
BM 1397.

261.STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka (1963- )
Cizincem na Moravě : zákonodárství a praxe pro cizince na Moravě 1750-1867 / Zdeňka Stoklásková. - 1. vyd. - Brno : Matice moravská, 2007. - 328 s. - (Knižnice Matice moravské ; Sv. 22 )
ISBN: 978-80-86488-45-5
Morava * r. 1750-1867 * cizinci * zákonodárství
cz - cze
ABE 343
BM 1318.

262.ŠPIRITOVÁ, Alexandra (1936-2013)
K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918 (1930) / Alexandra Špiritová, Miroslav Kunt ; k vyd. připr. Miroslav Kunt a Jan Kahuda ; předml. naps. Eva Drašarová a Pavel Čtvrtník ; doslov naps. Alexandra Špiritová ; závěrečnou kapitolu o vývoji správy a heuristice pramenů k dějinám poštovnictví po roce 1918 naps. Miroslav Kunt ; graf. úprava, sazba a návrh obálky Jiří Stupka. - 1. vyd. - Praha : Poštovní muzeum v Praze, 2007. - 333 s., 1. příl.
ISBN 978-80-86712-46-8
dějiny poštovnictví * Čechy * r. 1722-1918 (1930)
cz - cze
ABE 343
BM 1094.

263.ŠTĚPÁN, Václav (1941-)
Alois Vařejka a jeho doba / Václav Štěpán. - 1. vyd. - Přerov : Nakladatelství Šárka, 2007. - 310 s.
ISBN: 80-86584-11-9
Vařejka, Alois (1905-1985, *16.4.1905 - +2.5.1985, pracovníkčes. tajných služeb)
biografie * stol. 20.
cz - cze
ABE 343
BM 1137.

264.TOMÍČEK, Rudolf
Báňské zákonodárství v historii královských horních měst Horní Slavkov, Krásno, Čistá / Rudolf Tomíček. - 1. vyd. - Horní Slavkov : Město Horní Slavkov, 2007. - 151 s.
ISBN: 978-80-254-0173-6
Horní Slavkov (město) * Čistá (obec) * báňské právo * Krásno (obec) * dějiny hornictví a zpracování kovů * horní právo * zákonodárství
cz - cze
ABE 343
BM 1837.

265.VALDŠTEJN
Valdštejn : Albrecht z Valdštejna Inter arma silent musae? / eds. Eliška Fučíková, Ladislav Čepička. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2007. - 621 s.
ISBN: 978-80-200-1565-5
z Valdštejna a Frýdlantu, Albrecht (1583-1634, *24.9.1583 - +25.2.1634, šlechtic a vojevůdce)
stol. 16.-17. * dějiny a činnost * biografie
cz - cze
ABE 343
BM 1352.

266.VALENTA, Aleš
Soukromé účty jako pramen k analýze finančního hospodaření aristokracie v raném novověku : pokladna Františka Václava Trauttmansdorfa v 1. polovině 18. století : [článek] / Aleš Valenta
In: Čas. Nár. Muz. Řada hist. - . - Roč. 176, č. 1-2 (2007), S. 59-88.
finanční hospodaření * soukromé účty * raný novověk * historické prameny * aristokracie
BA 3448.

2.3.4 Využívání archiválií a archivů v ostatních vědních oborech, ve výzkumu, v národním hospodářství, v masové politické práci, v umělecké tvorbě atd.
267.KOKOŠKOVÁ, Zdeňka (1963-)
Projekt Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu : [článek] / Zdeňka Kokošková
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 499-500.
Národní archiv, Praha
projekty * projekt Antifa * Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu (projekt)
BA 5023.

2.3.5.1 Výstavy (katalogy a průvodce po výstavách, informace o výstavách)
268.ALBRECHT
Albrecht z Valdštejna a jeho doba : průvodce výstavou, Praha, Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnská jízdárna 15.11.2007 - 17.2.2008 / ed. Eliška Fučíková. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2007. - 126 s + CD ROM
ISBN: 978-80-200-1552-5
Albrecht z Valdštejna a jeho doba (15.11.2007 - 17.2.2008), Praha
z Valdštejna a Frýdlantu, Albrecht (1583-1634, *24.9.1583 - +25.2.1634, šlechtic a vojevůdce)
Praha * katalogy výstav
cz - cze
ABE 343
BM 1353.

269.BÁRTL, Stanislav
Ďáblova bible = The Devil's: the Mystery of the largest Book in the World = Die Teufelsbibel: das Geheimnis des grössten Buches der Welt : tajemství největší knihy světa / Stanislav Bártl, Jiří Kostelecký. - České Budějovice : Herbia, s.r.o, 2007. - 92 s.
ISBN: 978-80-239-9935-8
Ďáblova bible * rukopisy * dějinný vývoj * bible * katalogy výstav * Codex gigas
cz - cze
cz - eng
cz - ger
ABE 343
BM 1224.

270.BÁSNÍK
Básník a král : Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby / autorka výstavy a editorka Ivana Kyzourová. - Praha : Správa Pražského hradu a nakladatelství KANT - Karel Kerlický, 2007. - 171 s.
ISBN 978-80-86161-96-9
Básník a král (28.2.2007 - 1.7.2007), Praha
z Lobkovic, Bohuslav Hasištejnský (1461-1510, čes. šlechtic, básník a prozaik)
doba jagellonská * r. 2007 * Praha * katalogy výstav * výstavy
cze
ABE 343
BM 2386.

271.BAYERN
Bayern - Böhmen = Bavorsko - Čechy : 1500 let sousedství : 1500 Jahre Nachbarschaft : Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2007, Zwiesel, 25. Mai bis 14. Oktober 2007. - Augsburg : Haus der Bayerischen Geschichte, 2007. - 461 s.
ISBN: 978-3-937974-17-0
stol. 6.-21. * Čechy * Bavorsko * sousedské vztahy * jubilejní výstava * katalogy výstav
de - cze
de - ger
ABE 343
BM 1143.

272.BOUBLÍK, Jan
Výstavní činnost PhDr. Jarmily Háskové, CSc. (v letech 1967-2005) : [článek] / sest. Jan Boublík, Martina Musilová
In: Sbor. Nár. Muz., Řada A, Hist. - Sv. 61, č. 1-2 (2007), S. 13.
Hásková, Jarmila PhDr., CSc. (1936-2007, *29.1.1936 Hradec Králové -+19.12.2007, čes. historička, numismatička)
výstavníčinnost * r. 1967-2005 * výstavy
BA 3400.

273.CODEX
Codex gigas - Ďáblova bible : tajemství největší knihy světa. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2007. - 121 s.
ISBN: 978-80-7050-532-8
rukopisy * Praha * stol. 13. * Švédsko * Česká republika * katalogy výstav * výstavy * Codex gigas
cz - cze
ABE 343
BM 1254.

274.ČEPIČKA, Ladislav
Albrecht z Valdštejna a jeho doba : [článek] / Ladislav Čepička
In: Hist. a Voj. - . - Roč. 56, č. 4 (2007), S. 102-105.
Albrecht z Valdštejna a jeho doba (15.11.2007 - 17.2.2008), Praha
Praha * r. 2007-2008 * informace o výstavách * výstavy
BA 6754.

275.ČUMLIVSKI, Denko (1949-)
K výstavě "Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech" a její prostorové prezentaci v Národním archivu : [článek] / Denko Čumlivski
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 531-540.
Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech (20. 4.2006 - 21.5.2006), Praha-Chodovec * Národní archiv, Praha
prostorové prezentace * výstavy
BA 5028.

276.INDRA, Bořivoj (1931-2010)
Státní oblastní archiv Praha vystavuje ve Vídni : [článek] / Bořivoj Indra
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 2 (2007), S. 112.
Státní oblastní archiv, Praha
Vídeň (Rakousko) * výstavy archivních dokumentů
BA 2496.

277.LEGNEROVÁ, Hana
Výstava nejstarších listin kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích : [článek] / Hana Legnerová
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 264-266.
r. 2007 * výstava nejstarších kapitulních listin * informace o výstavě * výstavy * Litoměřice
BA 2537.

278.PŘÍBĚHY
Příběhy bezpráví - z vězeňských spisů : projekt společnosti Člověk v tísni / vedení projektu a výběr archivních dokumentů Karel Strachota ; autoři textů Lucie Gaberdénová a j. - Praha : Člověk v tísni o.p.s, 2007. - Nestr
ISBN: 978-80-86961-36-1
Národní archiv, Praha
Československo * soudní spisy * soudní procesy * osudy občanů * stol. 20., léta 40.-50. * katalogy výstav * výstavy
cz - cze
ABE 343
BM 1252.

279.SLAVNÉ
Slavné osobnosti ve fondech středočeských archivů : publikace k výstavě archiválií pořádané Státním oblastním archivem v Praze, Archivní areál Chodovec 26. května - 28. června 2007. - Praha : Státní oblastní archiv v Praze, 2007. - 101 s.
ISBN: 80-86772-24-0
Státní oblastní archiv, Praha
archivy středočeské * osobnosti * archivní fondy a sbírky * vystavování archiválií * katalogy výstav
cz - cze
ABE 343
BM 1060.

280.VÝSTAVNÍ
Výstavní projekt "Albrecht z Valdštejna a jeho doba" : pořádaný Senátem Parlamentu České republiky a Vojenským historickým ústavem Praha : Praha, Valdštejnská jízdárna 15.11.2007 - 15.2.2008. - Praha : Vojenský historický ústav Praha, [2007]. - 20 s.
z Valdštejna a Frýdlantu, Albrecht (1583-1634, *24.9.1583 - +25.2.1634, šlechtic a vojevůdce)
katalogy výstav
cz - cze
cz - eng
cz - ger
ABE 343
BM 1787.

281.VÝSTAVY
Výstavy Slováckého muzea v roce 2006 : [článek]
In: Slovácko. - Sv. 48 (2006 (2007)), S. 359-360.
Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
r. 2006 * výstavní činnost * výstavy
BA 5903.

2.3.5.4 Ostatní propagační činnost (přednášky, besedy, exkurze v archivech atd.)
282.KOLDA, Vlastimil (1959- )
Druhá archivní knihvazačská soutěžní přehlídka 2007 : [článek] / Vlastimil Kolda
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 266-268.
knihvazačské soutěžní přehlídky * umělecká knižní vazba * r. 2007 * České Budějovice (Česko) * knižní vazba
BA 2538.

2.3.6 Nálezy dokumentů
283.BAŠTECKÁ, Lydia (1948-)
Nečekaný nález ve věži náchodského zámku : [článek] / Lydia Baštecká
In: Stopami Děj. Náchodska. - Sv. 11 (2007), S. 222-244.
edice dokumentů * r. 2006 * transliterace dokumentů * oprava zámku * Náchod (zámek) * nálezy dokumentů
BA 4340.

284.NEČAS, Ctibor
Nad rubrikami hlavních knih osvětimského cikánského tábora : [článek] / Ctibor Nečas
In: Čas. Mat. morav. - . - Roč. 126, č. 2 (2007), S. 353-366.
Archiwum Państwowego Muzeum w Oświecimiu-Brzezince
Romové * r. 1943-1944 * nálezy dokumentů * evidenční knihy * koncentrační tábory
BA 3906.

2.3.7 Informace o pramenech, archiváliích a archivních fondech
285.DOKOUPIL, Lumír
Dosud opomenutý pramen ke studiu populačního vývoje : [článek] / Lumír Dokoupil, Jiří Stibor
In: Sbor. Pr. FF OU. Historie. - Č. 14 (2007), S. 43-57.
soupis duší * historická demografie * Stará Ves nad Ondřejnicí * informace o pramenech * r. 1660-1667
BA 5573.

286.DOSKOČIL, Oldřich
Archivní dokumenty o malíři Johannu Grusovi starším (1790-1855) v Oblastním muzeu Děčín - pobočka Varnsdorf : [článek] / Oldřich Doskočil
In: Mandava. - . - [Roč.] 2007 (2007), S. 126-136.
Grus, Johann st. (1790-1855, *1790 Pšov u Podbořan - +8.8.1855 Litoměřice, malíř a restaurátor, představitel provinčního nazarénismu)
archivní dokumenty
BA 6056.

287.HORKÝ, Roman
Muzejní archiv nabízí víc, než byste čekali : [článek] / Roman Horký
In: Rod. Krajem. - . - [Roč.] 2007, č. 34 (2007), S. 13-15.
Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice
fond Sbírka dokumentů - město Česká Skalice * informace o fondech a sbírkách * archivy muzeí
BA 6400.

288.CHOCHOLOUŠKOVÁ, Hana (1951-)
Fondy sportovních a tělovýchovných spolků v Libereckém okrese : [článek] / Hana Chocholoušková
In: Fontes Nissae. - Sv. 8 (2007), S. 199-217.
archivní fondy * Liberecko * tělovýchovné spolky * sportovní spolky
BA 2861.

289.KARLSSON, Blanka
Po stopách Bedřicha Smetany ve švédských archivech. II. : [článek] / Blanka Karlsson
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 81-117.
Smetana, Bedřich (1824-1884 , *2.3.1824 Litomyšl - +12.5.1884 Praha, čes. skladatel)
Götteborg (Švédsko) * archivní dokumenty * archivy švédské
BA 3269.

290.KAŠPAR, Jan
Archiválie sportovních a tělovýchovných spolků uložené ve fondech Státního okresního archivu (SOkA) Jablonec nad Nisou : [článek] / Jan Kašpar
In: Fontes Nissae. - Sv. 8 (2007), S. 219-229.
Státní okresní archiv, Jablonec nad Nisou
archivní fondy * tělovýchovné spolky * sportovní spolky
BA 2862.

291.KAŠPAR, Zdeněk
Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů. Část 6 : [článek] / Zdeněk Kašpar
In: Olomouc. arch. Sbor. - Sv. 5 (2007), S. 174-185.
kopiáře olomouckých biskupů * r. 1565-1572 * Olomouc (Česko) * prameny k dějinám
BA 3078.

292.KERESTEŠ, Peter
Štátne archívy na Slovensku a genealogické bádanie : [článek] / Peter Keresteš
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 4 (2007), S. 45-51.
Slovenská republika * archivní prameny * archivy státní * genealogický výzkum * podmínky a možnosti
BA 3537.

293.KOŠEK, Jan
Úmrtní knihy města Hradce Králové jako historický pramen na příkladu května 1945 : [článek] / Jan Košek, Martin Landsmann
In: Královéhradecko. - Sv. 4 (2007), S. 275-284.
Státní okresní archiv, Hradec Králové
r. 1852-1949 * úmrtní knihy * Hradec Králové * r. 1945, květen
BA 3222.

294.KOTYK, Petr (1963-)
Přírůstky v Literárním archivu za rok 2006 : [článek] / Petr Kotyk
In: Lit. Arch. - . - Roč. 39 (2007), S. 351.
Literární archiv PNP, Praha
přírůstky * archivní fondy * r. 2006
BA 4712.

295.KROTILOVÁ, Jana (1938-)
Farní kroniky jako historický pramen (Slánsko) : [článek] / Jana Krotilová
In: Slán. Obzor. - . - Roč. 14 (114) (2006 (2007)), S. 17-26.
historický pramen * kroniky církevních institucí * farní kroniky * Slánsko
BA 4657.

296.LENDEROVÁ, Milena
Dámy na cestách : cestovní deníky žen a dívek dlouhého 19. století : [článek] / Milena Lenderová
In: Lit. Arch. - . - Roč. 39 (2007), S. 95-110.
ženy * stol. 19. * prameny k dějinám cestování * cestování * cestovní deníky
BA 4711.

297.OFNER, Günter
Málo známé možnosti genealogického bádání ve Vídni : [článek] / Günter Ofner
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 3 (2007), S. 56-68.
archivní prameny * genealogický výzkum * Vídeň (Rakousko)
BA 3534.

298.SKOPALOVÁ, Marie
Správní spisy krajských prokuratur v Pardubicích a Hradci Králové z let 1949-1960 jako pramen historického bádání : [článek] / Marie Skopalová
In: Sbor. arch. Pr. - . - Roč. 57, č. 2 (2007), S. 707-739.
Státní oblastní archiv, Zámrsk
uspořádání fondů * fond Krajská prokuratura Pardubice * fond Krajská prokuratura Hradec Králové * správní spisy
BA 3361.

299.SLAVÍČKOVÁ, Pavla
Nové materiály švédské provenience k dějinám města Olomouce : [článek] / Pavla Slavíčková
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica 33-2007. Sborník prací historických 21. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, S. 129-137.
prameny švédské provenience * Olomouc (Česko) * období švédské okupace * dějiny * korespondence a zprávy agentů švédské vládě
BA 2492.

300.ÚLOVEC, Jiří (1957-)
Obrazová dokumentace církevních staveb Příbramska v archivním fondu Archiv pražského arcibiskupství : [článek] / Jiří Úlovec
In: Podbrdsko. - Sv. 14 (2007), S. 116-127.
Národní archiv, Praha
církevní stavby * Příbramsko * fond Archiv Pražského arcibiskupství * obrazová dokumentace
BA 5979.

301.ZEZULOVÁ, Jitka
Vykoupení z roboty v Nětčicích : [článek] / Jitka Zezulová
In: Arch. Sbor. - . - Roč. 13 (2007), S. 90-95.
Státní okresní archiv, Kroměříž
smlouvy * archivní dokumenty * Nětčice * vykoupení z roboty * r. 1842 * fond Archiv obce Nětčice
BA 3237.

2.4.1 Archiválie a archivní fondy v českých archivech
302.BABKA, Lukáš
Vznik sbírky Ruského zahraničního historického archivu : [článek] / Lukáš Babka
In: Knihovna. - . - Roč. 18, č. 2 (2007), S. 15-22.
Ruský zahraniční historický archiv (RZIA)
archivní oddělení * oddělení novin * oddělení knihovny * sbírka emigrantských periodik
BA 6217.

303.BALÁŽ, Július
Kronika Československé vojenské mise v Kanadě (1941-1943) : [článek] / Július Baláž
In: Ročen. VHA Praha. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 93-139.
Vojenský historický archiv, Praha
fond Československá vojenská mise v Kanadě * válka světová 2. * Kanada * r. 1941-1943
BA 4730.

304.CÍRKEVNÍ
Církevní archivy a fondy v České republice / eds. Tomáš Černušák, Jiří Mihola. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - 50 s.
ISBN: 978-80-210-4316-9
církevní fondy * archivnictví * archivy církevní * Česká republika
cz - cze
ABE 343
BM 1513.

305.ČÍŽEK, Jan
Obnova města Náchoda po požáru roku 1663 ve světle městských účtů : [článek] / Jan Čížek
In: Stopami Děj. Náchodska. - Sv. 11 (2007), S. 49-59.
Státní okresní archiv, Náchod
fond Archiv města Náchod
BA 4338.

306.DYKOVÁ, Věra
Josef Hlávka : [článek] / Věra Dyková
In: Lit. Arch. - . - Roč. 39 (2007), S. 352-357.
Literární archiv PNP, Praha
Hlávka, Josef (1831-1908, *15.2.1831 - +11.3.1908, čes. architekt, stavitel a mecenáš čes. vědy a umění)
pozůstalosti * osobní fondy
BA 4713.

307.EDL, Jan
Fotografické dokumenty uložené ve Státním okresním archivu Tachov : [článek] / Jan Edl
In: Hist. Fotogr. - . - Roč. 7 (2007), S. 58-66.
Státní okresní archiv, Tachov * Fotoateliér Weps Anton a Weinmann Anna, Planá
fond Okresní kulturní středisko Tachov * fond Sbírka soudobé dokumentace * fotografie
BA 3037.

308.FERKLOVÁ, Renata (1950-)
Pól světla a pól tmy : (Zpráva o literární pozůstalosti Viléma Závady) : [článek] / Renata Ferklová
In: Lit. Arch. - . - Roč. 39 (2007), S. 358-365.
Literární archiv PNP, Praha
Závada, Vilém (1905-1982 , *22.5.1905 Hrabová u Ostravy - +30.11.1982 Praha, čes. básník)
literární pozůstalosti
BA 4714 .

309.HRACHOVÁ, Hana
Nové přírůstky rokycanského archivu : [článek] / Hana Hrachová
In: Ročen. St. oblast. Arch. Plzeň. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 128-129.
Státní okresní archiv, Rokycany
r. 2006 * pozůstalosti * přírůstky archiválií
BA 5489.

310.JAKUBEC, Pavel
Vývoj zvonového inventáře na Turnovsku od 15. století do současnosti : [článek] / Pavel Jakubec
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 37-60.
Státní okresní archiv, Semily
tabulky * přehledy * zvony * dějiny * zvonařské památky * zvonové inventáře * Turnovsko
BA 4524.

311.JARMAROVÁ, Hana
Osobní fond Harrer Franz (1525) 1869-1944 : [článek] / Hana Jarmarová
In: Sbor. St. okr. Arch. Šumperk. - Sv. 1 (2007), S. 18.
Státní okresní archiv, Šumperk
Harrer, Franz (1869-1951, *17.5.1869 Šumperk - +16.1.1951 Weissenburg, první městský archivář, muzejník a historik)
popis fondu * fond Harrer Franz
BA 3435.

312.KALLEROVÁ, Milena
Lesnické mapy v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě : [článek] / Milena Kallerová
In: Střed. Morava. - . - Roč. 13, č. 24 (2007), S. 156.
Zemský archiv Opava, pobočka v Olomouci, Olomouc
historické prameny * lesnické mapy * inventáře * fond Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc
BA 3190.

313.KALLEROVÁ, Milena
Zpracování lesnických map v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě : [článek] / Milena Kallerová
In: Olomouc. arch. Sbor. - Sv. 5 (2007), S. 31-38.
Zemský archiv Opava, pobočka v Olomouci, Olomouc
lesnické mapy * fond Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc
BA 3072.

314.KRAMÁŘ, Jan
Fotografická sbírka ministerstva pošt a telegrafů 1918-1948 : [článek] / Jan Kramář
In: Hist. Fotogr. - . - Roč. 7 (2007), S. 7-22.
Ministerstvo pošt a telegrafů, Praha
Provazník, Josef (1885-?, *15.5.1885 - ? , úřední fotograf Ministerstva pošt a telegrafů)
fotodokumentační činnost * fotografické sbírky
BA 3033.

315.MACHATOVÁ, Hana
Zemědělské stavby Hradec Králové : [článek] / Hana Machatová
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 431-435.
Státní oblastní archiv, Zámrsk
fond Zemědělské stavby Hradec Králové
BA 3428.

316.MATUŠKOVÁ, Martina
Osobní fond kardinála Josefa Berana v plaském archivu : [článek] / Martina Matušková
In: Ročen. St. oblast. Arch. Plzeň. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 89-97.
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Beran, Josef (1888-1969, *29.12.1888 Plzeň - +17.5.1969, čes. teolog a duchovní, v r. 1947 jmenován pražským arcibiskupem, v r. 1965 kardinálem, spisy teologické a historické, překlady)
osobní fondy * fond Josef Beran
BA 5486.

317.NOSKOVÁ, Alena (1942-)
Soudní spis Milady Horákové a spol : [článek] / Alena Nosková, Alena Šimánková
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 493-494.
Národní archiv, Praha
Horáková, Milada JUDr. (1901-1950, *25.12.1901 Praha - +27.6.1950 Praha, čes. právnička a politička)
fond Státní soud * archivní dokumenty * soudní procesy
BA 5021.

318.NOVOTNÝ, Milan (1973-2012)
Sbírka matrik Východočeského kraje : [článek] / Milan Novotný
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 369-379.
Státní oblastní archiv, Zámrsk
fond Sbírka matrik Východočeského kraje * inventáře * Východočeský kraj * matriky
BA 3423.

319.OULÍKOVÁ, Petra
Stavební plány Tomáše Haffeneckera z fondu Staré manipulace : [článek] / Petra Oulíková
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 759-775.
Národní archiv, Praha
Haffenecker, Tomáš (1669-1730, *20.5.1669 Haldensee - +16.11.1730 Praha, čes. architekt a stavitel)
stavební plány * fond Stará manipulace
BA 6697.

320.PÁTROVÁ, Karin
Písemnosti Brandýsa nad Labem : [článek] / Karin Pátrová
In: Stud. Zpr. Okr. Muz. Praha-východ. - Sv. 16 (2007), S. 121-132.
Státní okresní archiv Praha-východ, Zdiby-Přemyšlení * Státní oblastní archiv, Praha * Národní archiv, Praha
archivní dokumenty * přehledy vystavených dokumentů * r. 2004 * výstavy
BA 5888.

321.PAZDEROVÁ, Alena (1952-)
Lobkovická aféra a papežský nuncius Cesare Speciano : [článek] / Alena Pazderová
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 731-743.
Národní archiv, Praha
Speciano, Cesare (, papežský nuncius v Praze 1592-1598)
fond Sbírka přepisů z italských archivů * korespondence pražské nunciatury
BA 6699.

322.PENÍŽKOVÁ, Xenie
Českoslovenští letci působící za druhé světové války v RAF ve fondech Archivu bezpečnostních složek MV ČR. 1. část : [článek] / Xenie Penížková, Světlana Ptáčníková
In: Sbor. Arch. bezpečnost. Složek. - Sv. 5 (2007), S. 297-322.
Archiv bezpečnostních složek, Praha
archivní fondy * českoslovenští letci * válka světová 2.
BA 5460.

323.RYCHLÍKOVÁ, Jitka
Archivní kulturní památky uložené ve Státním oblastním archivu v Zámrsku : [článek] / Jitka Rychlíková
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 363-365.
Státní oblastní archiv, Zámrsk
archivy východočeské * archivní kulturní památky
BA 3422.

324.ŘEHÁČEK, Karel (1972- )
Ústřední matice školská v letech 1918-1951 : [článek] / Karel Řeháček
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 97-130.
Národní archiv, Praha
spolky * r. 1880 * fond Ústřední matice školská * r. 1918-1951 * národní školství
BA 5014.

325.SEDLÁKOVÁ, Monika (1972-)
Nad plány stavebních úprav Malé pevnosti Terezín : [článek] / Monika Sedláková
In: Terezín. Listy. - Sv. 35 (2007), S. 101-111.
Národní archiv, Praha
Terezín * fond Úřad říšského protektora 1939-1945 * stavební úpravy
BA 6059.

326.SEDLÁŘ, Tomáš
Archivní fond Okresní kulturní středisko Olomouc ve Státním okresním archivu Olomouc : [článek] / Tomáš Sedlář
In: Střed. Morava. - . - Roč. 13, č. 25 (2007), S. 153.
Státní okresní archiv, Olomouc
fond Okresní kulturní středisko Olomouc * archivní fondy
BA 3195.

327.SEDLÁŘ, Tomáš
K zpřístupnění fondu Okresní kulturní středisko Olomouc 1968-1991 : [článek] / Tomáš Sedlář
In: Olomouc. arch. Sbor. - Sv. 5 (2007), S. 22-30.
Státní okresní archiv, Olomouc
fond Okresní kulturní středisko Olomouc * zpřístupňování fondů
BA 3071.

328.SKOPAL, Michael
Rodinný archiv Bubnů z Litic : [článek] / Michael Skopal
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 381-393.
popis fondu * dějiny rodu * fond Rodinný archiv Strasoldo-Graffemberg * fond Rodinný archiv Bubnů z Litic * fond Rodinný archiv Forgatschů von Forgatsch
BA 3424.

329.ŠKABRADA, Jiří
Štencův archiv negativů : [článek] / Jiří Škabrada
In: Hist. Fotogr. - . - Roč. 7 (2007), S. 23-31.
Štenc, Jaroslav (1871-1947, *13.9.1871 - +5.11.1947, tiskař)
Štencův archiv negativů * fotografování architektury, kreseb, plánů a uměleckých děl * grafické závody
BA 3034.

330.ŠTOREK, Michal
Zpráva o archivním fondu Krajská zemědělská správa Hradec Králové : [článek] / Michal Štorek
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 421-430.
Státní oblastní archiv, Zámrsk
r. 1958-1992 * archivní dokumenty * fond Krajská zemědělská správa Hradec Králové
BA 3427.

331.TEJČEK, Michal (1976- )
Poezie s klotovými rukávy : poezie a literatura ve fondech SOkA Klatovy : [článek] / Michal Tejček
In: Ročen. St. oblast. Arch. Plzeň. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 115-127.
Státní okresní archiv, Klatovy
úředníci * archivní fondy * literatura * úřední písemnosti * poezie
BA 5488.

332.URMINSKÝ, Ivan
Pozemkové záležitosti ve fondu ŘOP spojené s výstavbou opevnění v první čs. republice : [článek] / Ivan Urminský
In: Ročen. VHA Praha. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 23-55.
Vojenský historický archiv, Praha
výstavba opevnění * získávání pozemků pro potřebu vojenské správy * seznam vybraných dokumentů * fond Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) * r. 1935-1944 * Československo (ČSR předmnich.)
BA 4728.

333.VEBEROVÁ, Jana
Přehled dějin a správního vývoje obce Nový Malín do roku 1945 : (Z úvodu k inventáři Archiv obce Nový Malín) : [článek] / Jana Veberová
In: Sbor. St. okr. Arch. Šumperk. - Sv. 1 (2007), S. 11-17.
Státní okresní archiv, Šumperk
fond Archiv obce Nový Malín * popis fondu * správní vývoj * Nový Malín * dějiny obce * do r. 1945
BA 3434.

334.VOZAR, Jiří
Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad : [článek] / Jiří Vozar
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 395-414.
Státní oblastní archiv, Zámrsk
fond Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad * písemnosti * r. 1933-1945
BA 3425.

2.4.2 Archiválie a archivní fondy v zahraničních archivech
335.SVATOŠ, Martin (1951- )
Materiály týkající se staré České provincie SJ, dochované v generálním archivu Tovaryšstva Ježíšova v Římě (1623-1773) : [článek] / Martin Svatoš
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 255-261.
Archivum Romanum Societatis Jesu, Roma
archivní fondy * Česká provincie SJ * Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Jesu) * řádové dokumenty * bohemika
BA 2534 .

336.ŠIMSOVÁ, Sylva
Dokumenty o Bohumilu Laušmanovi v britských archivech : [článek] / Sylva Šimsová
In: Sbor. Arch. bezpečnost. Složek. - Sv. 5 (2007), S. 273-296.
Churchill Archives Centre, Cambridge * British Library, London
Laušman, Bohumil (1903-1963, *30.8.1903 - +9.5.1963, čes. politik, politicko-ekonomická literatura)
archivní dokumenty * archivy zahraniční * Velká Británie
BA 5459.

2.5.1 Vydávání historických pramenů
337.KOLLMANN, Josef (1920-2007)
Josef Polišenský a edice Documenta Bohemica : [článek] / Josef Kollmann
In: Ad honorem Josef Polišenský (1915-2001) / editoři Ivo Barteček a Zdeněk Šamberger. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, S. 187-196.
Polišenský, Josef prof. PhDr., DrSc. (1915-2001, *16.12.1915 Prostějov - +11.1.2001, význ. čes. historik, pedagog)
archivní fondy * knihovní fondy * Documenta Bohemica Bellum (edice)
BA 6508.

338.ŠAMBERGER, Zdeněk (1923-2012)
Archivní inspirace Josefa Polišenského : [článek] / Zdeněk Šamberger
In: Ad honorem Josef Polišenský (1915-2001) / editoři Ivo Barteček a Zdeněk Šamberger. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, S. 285-313.
Polišenský, Josef prof. PhDr., DrSc. (1915-2001, *16.12.1915 Prostějov - +11.1.2001, význ. čes. historik, pedagog)
Tricennale illustrantia (edice) * Documenta Bohemica Bellum (edice)
BA 6507.

339.ŠMAHEL, František (1934- )
Nedokončená spolupráce na edici nejstarší táborské knihy trhové : [článek] / František Šmahel
In: Tábor. Arch. - Sv. 13 (2007), S. 47-80.
Tecl, Rudolf PhDr. (1950-2005, *21.7.1950 Tábor - +30.6.2005 Tábor, archivář a historik, ředitel SOkA Tábor)
edice nejstarší táborské knihy trhové * městské knihy * Tábor (město)
BA 6267.

340.VANĚK, Vojtěch
Jaromír Čelakovský jako editor : plány a realita v editorském díle Jaromíra Čelakovského a otázka vzniku diplomatáře Kutné Hory : [článek] / Vojtěch Vaněk
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 231-263.
Čelakovský, Jaromír prof. JUDr. (1846-1914, *21.3.1846 Vratislav - +16.10.1914 Praha, právní historik, profesor čes. právních dějin)
editorská činnost
BA 5015.

2.5.2 Edice archivních dokumentů
341.A
A nepozdvihne meč... : odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 / ed. Petr Blažek. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2007. - 339 s. - (Stíny ; Sv. 4)
ISBN: 978-80-200-1558-7
Československo * edice dokumentů * vojenská služba * odpírání vojenské služby * r. 1948-1989
cz - cze
ABE 343
BM 1408.

342.AL SAHEB, Jan
Dva listy olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic těšínské kněžně Kateřině Sidonii z let 1579 a 1580 : [článek] / Jan Al Saheb
In: Těšínsko. - . - Roč. 50, č. 2 (2007), S. 4-6.
edice dokumentů * registra olomouckých biskupů * listy olomouckých biskupů
BA 6275.

343.AL SAHEB, Jan
Instruklce olomouckého biskupa Viléma Prusinovského z Víckova pro úředníka hukvaldského panství z roku 1570 : [článek] / Jan Al Saheb
In: Sbor. St. okr. Arch. Frýdek-Místek. - Sv. 8 (2007), S. 7-27.
Prusinovský, Vilém (, olomoucký biskup)
olomoucké biskupství * r. 1570 * Hukvaldy (panství) * edice instrukcí * instrukce pro úředníky
BA 3441 .

344.AL SAHEB, Jan
Soupis sirotků hukvaldského panství z roku 1663 : [článek] / Jan Al Saheb, Petr Maršálek
In: Sbor. St. okr. Arch. Frýdek-Místek. - Sv. 8 (2007), S. 45-68.
Hukvaldy (panství) * r. 1663 * soupisy sirotků * edice soupisu
BA 3439.

345.AL SAHEB, Jan
Urbariální sumář lenního statku Místek z roku 1583 : [článek] / Jan Al Saheb
In: Práce a Stud. Muz. Beskyd. - Sv. 18 (2007), S. 176-193.
edice dokumentů * urbáře * Místek (lenní statek) * r. 1583
BA 6021.

346.ARCHIV
Archiv České koruny = Archivum Coronae Regni Bohemiae : editio diplomatum phototypica : edice faksimilií. Pars V/1, 2, 1378-1419 / k vyd. připr. Věra Beránková a Denko Čumlivski ; odpov. red. Lenka Matušíková. -1. vyd. - Praha : Národní archiv, 2007. - 179 s., 251 světlotisk. tabulí
ISBN: 978-80-86712-52-9
textová část
Národní archiv, Praha
Archiv České koruny (edice) * edice faksimilií * r. 1378-1419
cz - cze
cz - lat
cz - eng
cz- ger
ABE 343
BM 1867.

347.BAŠTECKÁ, Lydia (1948-)
Instrukce pro hospodářské úředníky klášterního panství Police z roku 1845 : [článek] / Lydia Baštecká
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 149-163.
vrchnostenské instrukce * Police nad Metují * r. 1845 * edice instrukcí * klášterní panství * hospodářské instrukce
BA 3415.

348.BENEŠ, Edvard (1884-1948)
Paměti : kritické vydání a rekonstrukce Benešových Pamětí 1938-1945. [Díl] I., Mnichovské dny / Edvard Beneš ; ed. Milan Hauner. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2007. - 413 s.
ISBN: 978-80-200-1529-7
Beneš, Edvard (1884-1948, *28.5.1884 v Kožlanech - +3.9.1948 v Sezimově Ústí, politik, 2. českosl. prezident)
Československo * paměti * zahraniční odboj * dokumenty * válka světová 2. * Mnichovská dohoda (1938) * r. 1939-1945
cz - cze
ABE 343
BM 1149.

349.BENEŠ, Edvard (1884-1948)
Paměti : kritické vydání a rekonstrukce Benešových Pamětí 1938-1945. [Díl] II., Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství / Edvard Beneš ; ed. Milan Hauner. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2007. - 476 s.
ISBN: 978-80-200-1529-7
Beneš, Edvard (1884-1948, *28.5.1884 v Kožlanech - +3.9.1948 v Sezimově Ústí, politik, 2. českosl. prezident)
Československo * paměti * zahraniční odboj * dokumenty * válka světová 2. * Mnichovská dohoda (1938) * r. 1939-1945
cz - cze
ABE 343
BM 1150.

350.BENEŠ, Edvard (1884-1948)
Paměti : kritické vydání a rekonstrukce Benešových Pamětí 1938-1945. [Díl] III., Dokumenty / Edvard Beneš ; ed. Milan Hauner. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2007. - 618 s.
ISBN: 978-80-200-1529-7
Beneš, Edvard (1884-1948, *28.5.1884 v Kožlanech - +3.9.1948 v Sezimově Ústí, politik, 2. českosl. prezident)
Československo * paměti * zahraniční odboj * dokumenty * válka světová 2. * Mnichovská dohoda (1938) * r. 1939-1945
cz - cze
ABE 343
BM 1151.

351.BERNÍ
Berní rula. Sv. 34, Kladsko / zprac. Marie Ryantová. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv, 2007. - 229 s.
ISBN: 80-86712-43-7
Národní archiv, Praha
berní rula * Kladsko
cz - cze
ABE 343
BM 1027.

352.BÍLEK, Jan
Ke vzájemné korespondenci Hany a Edvarda Benešových : [článek] / Jan Bílek
In: Bull. Spol. Edvarda Beneše. - Č. 20 (2007), S. 25-28.
Benešová, Hana (1885-1974, *16.8.1885 Domaslavice - +2.12.1974 Praha, roz. Anna Vlčková, manželka Edvarda Beneše)
Beneš, Edvard (1884-1948, *28.5.1884 v Kožlanech- +3.9.1948 v Sezimově Ústí, politik, 2. českosl. prezident)
edice korespondence * korespondence
BA 2166.

353.BOŽENA
Božena Němcová : korespondence. IV, 1859-1862 / edičně připr., pozn. aparát a rejstřík zprac. Robert Adam, Magdaléna Pokorná, Lucie Saicová Římalová a Stanislav Wimmer. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. - 478 s. - (Dopisy, deníky, dokumenty)
ISBN: 978-80-7106-895-2
Němcová, Božena (1820-1862, *4.2.1820 - +21.1.1862, čes. spisovatelka)
edice dokumentů * deníky * r. 1859-1862 * dokumenty * korespondence * dopisy
cz - cze
ABE 343
BM 1259.

354.ČECHURA, Jaroslav
Stavy kontra Popel z Lobkovic - letní spor roku 1609 : [článek] / Jaroslav Čechura, Alena M. Černá
In: Čas. Nár. Muz. Řada hist. - . - Roč. 176, č. 3-4 (2007), S. 194-216.
Popel z Lobkovic, Zdeněk Vojtěch (1568-1628, *15.8.1568 - +16.6.1628, čes. šlechtic)
spory * stížnosti stavů * r. 1609 * nesplacené daně * edice listin
BA 3450.

355.DOKOUPILOVÁ, Marie
"... já věřím a doufám vždy v lepší budoucnost !" : korespondence Antonína Dokoupila se Zdenou Wolkerovou : [článek] / Marie Dokoupilová
In: Střed. Morava. - . - Roč. 13, č. 24 (2007), S. 99-115.
Muzeum Prostějovska, Prostějov
Dokoupil, Antonín (1887-1961, *7.6.1887 Suchonice u Olomouce - +1961 Brno, středoškol. profesor)
Wolkerová, Zdena ( 1879-1954, matka Jiřího Wolkera)
edice dokumentů * sbírka Literární památky * r. 1916-1930 * korespondence
BA 3189.

356.DOKUMENTY
Dokumenty československé zahraniční politiky. A/19/1, Československá zahraniční politika v roce 1937. Svazek I, (1. leden - 31. červenec 1937) / k vyd. připr. Jindřich Dejmek. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2007. - 627 s.
ISBN 978-80-86506-65-4
zahraniční politika * edice dokumentů * dokumenty * r. 1937 * Německo nacistické * Československo (ČSR předmnich.)
cz - cze
ABE 343
BM 2345.

357.DOPISY
Dopisy Milady Horákové / zprac. Daniel Povolný. - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2007. - 41 listů
ISBN: 978-80-7278-435-6
Horáková, Milada JUDr. (1901-1950, *25.12.1901 Praha - +27.6.1950 Praha, čes. právnička a politička)
edice dokumentů * r. 1949-1950 * politické procesy * dopisy z vězení
cz - cze
ABE 343
BM 1228.

358.FIŠER, Zdeněk
"Velevážený pane, ač neznám, píši ..." : (Z korespondence Antonína Zelnitia s Františkem Adámkem) : [článek] / Zdeněk Fišer
In: Slovácko. - Sv. 48 (2006 (2007)), S. 157-170.
Zelnitius, Antonín (1876-1957, učitel, archeolog amatér)
Adámek, František (1907-1989, archeolog amatér)
edice dokumentů * korespondence
BA 5899.

359.FOLTÝN, Tomáš
Výchova barokních knížat: Lobkovicové : cestovní instrukce a kavalírské cesty : [článek] / Tomáš Foltýn
In: Porta Bohem. - Č. 4 (2007), S. 163-180.
edice dokumentů * kavalírské cesty * šlechta * vzdělání * Lobkovicové * cestovní instrukce * stol. 17.
BA 4906.

360.HAJŠMAN, Jan
Kniha žádostí : netradiční pohled do života na šťáhlavském panství na přelomu 18. a 19. století : [článek] / Jan Hajšman
In: Již. Plzeňsko. - Sv. 5 (2007), S. 24-38.
Státní oblastní archiv, Praha
edice dokumentů * archivní fondy * fond Archiv velkostatku Šťáhlavy * r. 1790-1805 * vybrané texty * knihy žádostí
BA 5954.

361.HLADKÝ, Ladislav (1942-2011)
Denní záznamy (diáře) Jana Karla Hrašeho z let 1871 a 1872 : (Edice) : [článek] / Ladislav Hladký, Václav Sádlo
In: Náchodsko od Minul. k Dnešku. - Sv. 5 (2007), S. 249-319.
Hraše, Jan Karel (1840-1907, *+2.4.1840 Rataje u Bechyně - 3.5.1907, čes. pedagog, spisovatel, amatér. archeolog a archivář)
deníky * edice dokumentů
BA 6234.

362.JEŽ, Radim
Inventář pozůstalosti Václava Skrbenského z Hříště a na Šenově z roku 1590 : [článek] / Radim Jež
In: Sbor. St. okr. Arch. Frýdek-Místek. - Sv. 8 (2007), S. 28-44.
r. 1590 * edice dokumentů * pozůstalostní inventáře * pozůstalosti * Šenov (panství)
BA 3440.

363.JEŽ, Radim
Těšínský kníže Fridrich Kazimír a Vratislav z Pernštejna : (vzájemné vztahy s edicí korespondence z let 1564-1571) : [článek] / Radim Jež
In: Práce a Stud. Muz. Beskyd. - Sv. 18 (2007), S. 137-175.
Fridrich Kazimír (1541-1571, těšínský kníže)
z Pernštejna, Vratislav
edice dokumentů * r. 1564-1571 * korespondence
BA 6020.

364.JEŽ, Radim
Urbář těšínské komory a svatební smlouva knížete Václava II. s Annou Braniborskou-Ansbašskou z roku 1518 : [článek] / Radim Jež
In: Práce a Stud. Muz. Beskyd. - Sv. 18 (2007), S. 107-136.
edice dokumentů * urbáře * svatební smlouvy * těšínská komora * archivní prameny * r. 1518 * popis a rozbor
BA 6019.

365.KÁBOVÁ, Hana
Josef Pekař a Josef Vítězslav Šimák : edice vzájemné korespondence : [článek] / Hana Kábová, Karol Bílek
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 113-210.
Šimák, Josef Vítězslav (1870-1941, *5.8.1870 Turnov - +30.1.1941 Praha, čes. historik)
Pekař, Josef (1870-1937, *12.4.1870 Malý Rohozec -+23.1.1937 Praha, čes. historik)
edice dokumentů * korespondence * r. 1889-1936
BA 4525.

366.KOTYZA, Oldřich
Letopisné záznamy pražské rodiny Turnarů z let 1581-1588 v petrohradském exempláři Koldínova zákoníku : [článek] / Oldřich Kotyza
In: Porta Bohem. - Č. 4 (2007), S. 131-145.
Rossijskaja nacionaľnaja biblioteka, St. Peterburg
Koldínův zákoník * rukopisy * edice dokumentů * fond Zahraniční knižní fond * rukopisné přípisky
BA 4904.

367.KUBEŠ, Jiří
Colloredové z Wallsee a jejich pokus o integraci do prostředí panovnického dvora v habsburské monarchii : edice instrukcí Jeronýma Colloreda o výchově jeho nejstaršího syna z let 1723-1725 : [článek] / Jiří Kubeš
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 37-63.
habsburská monarchie * edice dokumentů * rod Colloredů * vzdělání a výchova šlechticů * dějiny šlechty * r. 1723-1725 * instrukce
BA 3411.

368.MAŘÍKOVÁ, Martina
Registrum acceptorum et divisionum capituli metropolitani Pragensis 1396-1418 a hospodářství pražské metropolitní kapituly na přelomu 14. a 15. století : [článek] / Martina Maříková
In: Sbor. arch. Pr. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 237-445.
edice dokumentů * pražská metropolitní kapitula * diplomatický rozbor * kapitulní rukopisy
BA 3358.

369.MASARYK, Tomáš Garrigue (1850-1937)
Slovanské studie a texty z let 1889-1891 / Tomáš Garrique Masaryk ; k vyd. připr. Jiří Gabriel, Helena Pavlincová, Jan Zouhar. - 1. vyd. - Praha : Ústav T. G. Masaryka, 2007. - 678 s. - (Spisy T. G. Masaryka ; sv. 20)
ISBN: 80-86142-19-1 (Ústav T. G. Masaryka)
ISBN: 80-86495-36-1 (Masarykův ústav - Archiv AV ČR)
Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937, *7.3.1850 v Hodoníně - +14.9.1937 v Lánech, pedagog, filozof, státník, r. 1918 první prezident Československa)
edice dokumentů * texty * r. 1889-1891 * slovanské studie
cz - cze
ABE 343
BM 1122.

370.NĚMEČEK, Jan
Přehledy bádání a historiografických studií : polská a česká řada dokumentů zahraniční politiky - podobnosti a rozdíly : [článek] / Jan Němeček
In: Čes. Čas. hist. - . - Roč. 105, č. 3 (2007), S. 690-695.
edice dokumentů * dokumenty zahraniční politiky * ediční řady * Česká republika * Polsko
BA 6347.

371.PAŘEZ, Jan
Obnovení řádu skály petřínské a úřadu starších skalníků v r. 1587 : [článek] / Jan Pařez
In: Bibl. Strahov. - Sv. 8-9 (2007), S. 77-86.
Národní archiv, Praha
edice dokumentů * přehledy * petřínský lom * kláštery * stol. 16. * úřad starších skalníků petřínské skály * fond ŘP Strahov
BA 6722.

372.PÁTKOVÁ, Hana
Středověké nekrologium z Hořovic aneb "memoria" venkovské farnosti : [článek] / Hana Pátková
In: Med. Hist. Bohem. - Sv. 11 (2007), S. 229-238.
nekrologia * edice dokumentů * Hořovice * středověké nekrologické písemnosti * farní kostely
BA 6228.

373.PAUKRT, Martin
Erbovní listiny ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a okresních archivech Královéhradeckého a Pardubického kraje : [článek] / Martin Paukrt
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 123-148.
Státní oblastní archiv, Zámrsk
edice dokumentů * erbovní listiny * soupisy
BA 3414.

374.PEŘICH, Leopold (1901-1974)
Leopold Peřich - texty / Leopold Peřich ; eds. Pavel Šopák, Karel Müller ; úvodní texty Pavel Šopák, Karel Müller, Miloš Zbavitel. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2007. -784 s.
ISBN: 978-80-7248-433-1
Peřich, Leopold (1901-1974, *14.11.1901 Smolkov - +31.8.1974 Karlovy Vary, čes. historik, archivář, kritik, publicista a komentátor)
edice dokumentů * život a dílo
cz - cze
ABE 343
BM 1354.

375.PINDUR, David
Obrana polskoostravského faráře z 2. poloviny 17. století : [článek] / David Pindur
In: Ostrava. - Sv. 23 (2007), S. 614-623.
Postavka, Pavel Antonín (, farář v Polské Ostravě)
edice dokumentů * archivní dokumenty * r. 1673-1692 * spory o vratimovskou farnost
BA 3154.

376.PITUCHA, Václav (1947- )
Výchovný a vzdělávací model knížecího panovnického rodu v polovině 19. století : na příkladu výchovy a vzdělání Viléma zu Schaumburg-Lippe, druhorozeného syna Jiřího Viléma, knížete Schaumburg-Lippe. Edice souhrnné hofmistrovské zprávy o studiu na universitě : [článek] / Václav Pitucha
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 165-180.
Státní oblastní archiv, Zámrsk
edice dokumentů * zprávy o studiu * r. 1854-1856 * fond Rodinný archiv Schaumburg-Lippe
BA 3416.

377.PIVCOVÁ, Zuzana
Dokumenty, vztahující se k naší historii, uložené ve Vojenském archivu ve Freiburgu, SRN : [článek] / Zuzana Pivcová
In: Ročen. VHA Praha. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 143-150.
Militarisches Archiv Freiburg, Freiburg
edice dokumentů * dokumenty k československým dějinám
BA 4731.

378.PLÁNOVÁNÍ
Plánování nemyslitelného : československé válečné plány 1950-1990 / ed. Petr Luňák. - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2007. - 439 s.
ISBN: 978-80-7363-155-0 (Dokořán) ISBN: 978-80-7285-088-4 (ÚSD AV ČR)
Československo * edice dokumentů * Československá lidová armáda (ČSLA) * r. 1950-1990 * válečné plány
cz - cze
ABE 343
BM 1213.

379.PSÍKOVÁ, Jiřina (1946- )
Kronika Václava Hucka : všední i nevšední události v Třeboni 1866-1870 (pokračování opisů kronikářských zápisů učitele a zakladatele třeboňských lázní) : [článek] / Jiřina Psíková
In: Vlastivěd. Sbor. Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska. - Sv. 19 (2007), S. 193-213.
Hucek, Václav (, učitel, zakladatel třeboňských lázní)
edice dokumentů * r. 1855-1865 * Třeboň * kronikářské záznamy
BA 6772.

380.REGESTA
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. - 1419 aug. 16.). Tomus V, Fontes Archivi Nationalis / ediderunt Karel Beránek, Věra Beránková. - 1. vyd. - Praha : Scriptorium, 2007. - 246 s.
ISBN 978-80-86197-86-9
Václav IV. (1361-1419, *26.21361 - +16.8.1419, čes. král od r. 1378, řím. císař od r. 1376, syn Karla IV. a Anny Svídnické))
edice dokumentů * Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (ediční řada) * české listáře * moravské listáře * r. 1398-1419
ABE 343
BM 2362.

381.SKÁLA, Adam (1977- )
Měnová reforma 1. června 1953 v Plzni v hlášení mocenských orgánů : [článek] / Adam Skála
In: Minul. Západočes. Kraje. - Sv. 42/2 (2007), S. 602-639.
hlášení mocenských orgánů * edice dokumentů * demonstrace * Plzeň (Česko) * r. 1953 * měnová reforma
BA 3140.

382.SKUPIEN, Marek
Tři neznámé listiny k postavení poddaných z Kobeřic na Hlučínsku v době předbělohorské : [článek] / Marek Skupien
In: Vlastivěd. Listy Slezska a sev. Moravy. - . - Roč. 33, č. 2 (2007), S. 1-6.
Státní okresní archiv, Opava
r. 1478 * edice dokumentů * listiny * r. 1498 * přepis listiny * fond Farní úřad Kobeřice * Kobeřice * r. 1556
BA 4813.

383.SOUPIS
Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Berounsko / zprac. a úvod naps. Helena Klímová. - 2. dopln. vyd. - Praha : Národní archiv, 2007. - 385 s., mp. příl
ISBN: 978-80-86712-44-4
Národní archiv, Praha
edice dokumentů * Berounsko * soupis poddaných podle víry * r. 1651 * fond Stará manipulace
cz - cze
ABE 343
BM 2341.

384.SOUPIS
Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Rakovnicko / zprac. a úvod naps. Alena Pazderová. - 2. dopln. vyd. - Praha : Národní archiv, 2007. - 234 s.
ISBN: 978-80-86712-51-2
Národní archiv, Praha
edice dokumentů * soupis poddaných podle víry * r. 1651 * Rakovnicko
cz - cze
ABE 343
BM 1278.

385.STERNECK, Tomáš
Consul urbis Budvicensis a jeho vlastnoruční genealogické záznamy : [článek] / Tomáš Sterneck
In: Výběr. - . - Roč. 44, č. 1 (2007), S. 40-67.
Daublebský ze Sternecku, František Eusebius (1750-1815, *2.9.1750 - +21.7.1815, purkmistr Českých Budějovic)
edice dokumentů * České Budějovice (Česko) * genealogické záznamy o rodu
BA 5794.

386.STERNECK, Tomáš
Závěť žumberského rytíře : Jindřich Pouzar z Michnic a jeho nelegitimní rodina : [článek] / Tomáš Sterneck
In: Jihočes. Sbor. hist. - . - Roč. 76 (2007), S. 215-271.
edice dokumentů * testamenty * nižší šlechta
BA 3107.

387.SVĚRÁK, Vlastimil (1958-)
Listy zaslané jihlavskou městskou radou do Tábora v letech 1588-1591 : [článek] / Vlastimil Svěrák
In: Tábor. Arch. - Sv. 13 (2007), S. 125-141.
edice dokumentů * Jihlava * Tábor (město) * r. 1588-1591 * korespondence
BA 6269.

388.ŠIMŮNEK, Robert (1971- )
Strakonický velkopřevor Václav z Michalovic a města táborské strany : (Žalobní fascikl z počátku 40. let 15. století) : [článek] / Robert Šimůnek
In: Tábor. Arch. - Sv. 13 (2007), S. 81-103.
z Michalovic, Václav (+1451, velkopřevor johanitského řádu 1431-1451)
edice dokumentů * listiny * archivní prameny
BA 6268.

389.ŠTARHA, Ivan (1935- )
Smolná kniha Nového Města na Moravě : (Edice zápisů novoměstského hrdelního soudu) : [článek] / Ivan Štarha
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 107-131.
edice dokumentů * Nové Město na Moravě * městské knihy * smolné knihy * r. 1565 * r. 1699 * hrdelní zápisy * r. 1720-1721 * r. 1579
BA 3018.

390.ŠULC, Jaroslav (1974-)
Edice urbáře panství Košátky z roku 1627 : [článek] / Jaroslav Šulc
In: Confluens. - Sv. 6 (2007), S. 77-122.
Národní archiv, Praha
fond Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha * urbáře * Košátky (panství) * edice pramenů
BA 6726.

391.TENTOKRÁT
"Tentokrát to bouchne" : edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden - únor 1977) : sborník dokumentů vydaný k mezinárodní vědecké konferenci u příležitosti 30. výročí vzniku Charty 77, konané ve dnech 21. až 23. března 2007 v prostorách Národního muzea a FF UK v Praze / k vyd. připr. Petr Blažek. - Praha : Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, 2007. - 139 s.
ISBN: 978-80-7308-176-8
Československo * opozice * boj proti komunismu * jubilejní sborníky * edice dokumentů * Charta 77 * dokumenty proti signatářům Charty 77 * konferenční sborníky
cz - cze
ABE 343
BM 1289.

392.ÚLOVEC, Jiří (1957-)
Seznam šlechty z doby kolem roku 1517 : [článek] / Jiří Úlovec
In: Jihočes. Sbor. hist. - . - Roč. 76 (2007), S. 202-214.
Státní oblastní archiv, Třeboň
edice dokumentů * šlechta * r. 1517 * seznam šlechticů
BA 3106.

393.VENDL, Václav Karel
Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu pardubicko-holicko-přeloučského / Václav Karel Vendl ; editor Jana Marešová. - 1. vyd. - Praha : Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR , 2007. - 235 s., obr. v textu
ISBN 987-80-86890-10-4
edice dokumentů * umělecké památky * stol. 20., počátek * Přelouč (okres) * Holice (okres) * soupisy * Pardubice (okres)
cz - cze
ABE 343
BM 2347.

394.VONDROVÁ, Jitka
"Je třeba vyrovnat se s řáděním pravicových živlů" : úvahy Václava Krále nad stavem československé historiografie z léta 1969 : [článek] / Jitka Vondrová
In: Soudobé Děj. - . - Roč. 14, č. 4 (2007), S. 880-911.
Rossijskij gosudarstvennyj archiv novejšej istorii (RGANI)
dokumenty k r. 1969 * edice dokumentů * archivní fondy * fond 5
BA 6263.

395.WOITSCHOVÁ, Klára (1977-)
Listy z památníků ve Wunschwitzově sbírce : (Soupis a edice) : [článek] / Klára Woitschová
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 265-334.
Národní archiv, Praha
edice dokumentů * památníkové listy * Wunschwitzova sbírka * soupisy * genealogicko-heraldické sbírky
BA 5016.

2.5.3 Archivní periodické publikace a časopisy
396.ARCHIVNÍ
Archivní časopis. Roč. 57 (2007). - Praha : Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, 2007. - 312 s.
ISSN: 0004-0393
archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 1990.

397.ARCHIVNÍ
Archivní sborník. [Roč.] 13 (2007). - Kroměříž : Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Kroměříž, 2007. - 142 s.
ISBN 978-80-86931-27-2
Státní okresní archiv, Kroměříž
archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 1999.

398.ARCHIVUM
Archivum Trebonense : sborník studií pracovníků Státního oblastního archivu v Třeboni. [Sv.] 2006. - Třeboň : Odbor archivní správy a spisové služby MV, Státní oblastní archiv Třeboň, 2007. - 207 s.
ISBN 978-80-86466-11-8
Státní oblastní archiv, Třeboň
archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 1929.

399.ČAS
ČAS v roce ... : ročenka České archivní společnosti. [Roč.] 2006 (2007). - Praha : Česká archivní společnost, 2007. - 183 s.
ISBN 978-80-903251-4-2
Česká archivní společnost
ročenky * archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 2037.

400.HISTORICKÁ
Historická fotografie : sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. Roč. 7 (2007) / ved. red. Jiří Zikmund & Emilie Benešová. - Praha : Národní archiv. - Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2007. - 83 s.
ISBN 978-80-86712-54-3
ISBN 978-80-85031-75-1
ISSN: 1213-399X
Muzeum východních Čech, Hradec Králové * Národní archiv, Praha
historická fotografie * sborníky * archivní periodika
cz- cze
ABE 343
BM 2161.

401.LITERÁRNÍ
Literární archiv : sborník Památníku národního písemnictví. Roč. 39 (2007), Múzy na cestách: ohlasy z cest do ciziny v dílech českých spisovatelů. - Praha : Památník národního písemnictví, 2007. - 374 s.
ISBN 978-80-85085-80-8
Literární archiv PNP, Praha
sborníky * archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 2045.

402.MINULOSTÍ
Minulostí Berounska : sborník Státního okresního archivu v Berouně. Sv. 10 (2007) / výk. red. Jiří Topinka. - 1. vyd. - Beroun : Státní oblastní archiv v Praze pro Státní okresní archiv Beroun, 2007. - 295 s.
ISBN 978-80-86772-25-7
ISSN: 1211-9512
Státní okresní archiv, Beroun
sborníky * archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 2216.

403.MINULOSTÍ
Minulostí Západočeského kraje. Sv. 42/1,2 (2007) / uspoř. Jaroslav Douša a Adam Skála. - 1. vyd. - Plzeň : Archiv města Plzně, 2007. - [2 sv.], 758 s.
ISBN 978-80-86971-51-X
Archiv města Plzně, Plzeň
sborníky * archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 2253.

404.OLOMOUCKÝ
Olomoucký archivní sborník. Sv. 5 (2007). - Olomouc : Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Olomouc, 2007. - 192 s.
ISBN 978-80-86388-53-3
ISSN: 1214-4711
Státní okresní archiv, Olomouc
archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 2023.

405.PAGINAE
Paginae historiae : sborník Národního archivu v Praze. Č. 15 (2007). - 1. vyd. - Praha : Národní archiv, 2007. - 560 s.
ISBN: 978-80-86712-49-9
ISSN: 1211-9768
Národní archiv, Praha
sborníky * r. 2007 * archivní periodika
cz - cze
cz - ger
ABE 343
BM 1488.

406.ROČENKA
Ročenka ... : Vojenský historický archiv, III. odbor VÚA Praha. [Roč.] 2006 (2007). - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2007. - 191 s.
ISBN: 80-7278-391-5
Vojenský historický archiv, Praha
ročenky * archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 2195.

407.ROČENKA
Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni . [Roč.] 2006 (2007). - Plzeň : Státní oblastní archiv, 2007. - 151 s.
ISBN 978-80-239-9318-9
ISSN: 1214-4355
Státní oblastní archiv, Plzeň
ročenky * archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 1996.

408.SBORNÍK
Sborník archivních prací. Roč. 57 (2007). - Praha : Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, 2007. - 752 s.
ISSN: 0036-5246
archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 2008.

409.SBORNÍK
Sborník Archivu bezpečnostních složek. Sv. 5 (2007). - Praha : Odbor Archiv bezpečnostních složek MV ČR, 2007. - 391 s.
ISBN 978-80-254-1126-1
Archiv bezpečnostních složek, Praha
archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 2014.

410.SBORNÍK
Sborník prací východočeských archivů. Sv. 11 (2007). - Zámrsk : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2007. - 447 s.
ISSN: 231-6307
Státní oblastní archiv, Zámrsk
archivy východočeské * archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 2018.

411.SBORNÍK
Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek. Sv. 8 (2007). - Frýdek-Místek : Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2007. - 195 s.
ISBN 978-80-86388-49-6
ISSN: 1214-6951
Státní okresní archiv, Frýdek-Místek
sborníky * archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 1977.

412.SBORNÍK
Sborník Státního okresního archivu Šumperk. Sv. 1 (2007). - Šumperk : Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Šumperk, 2007. - 60 s.
ISBN 978-80-86388-55-7
ISSN: 1802-8810
Státní okresní archiv, Šumperk
sborníky * archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 2026.

413.SBORNÍK
Sborník Státního okresního archivu Znojmo. Sv. 21, 2006 (2007). - Znojmo : Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Znojmo, 2007. - 141 s.
ISBN 978-80-86931-17-3
Státní okresní archiv, Znojmo
ročenky * archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 2055.

414.STOPAMI
Stopami dějin Náchodska : sborník Státního okresního archivu Náchod. Sv. 11 (2007). - Náchod : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Náchod, 2007. - 316 s.
ISBN 978-80-86676-05-0
ISSN: 1211-3069
Státní okresní archiv, Náchod
sborníky * archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 2034.

415.TÁBORSKÝ
Táborský archiv : sborník Státního okresního archivu v Táboře. Sv. 13 (2007). - Tábor : Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor, 2007. - 304 s.
ISBN 978-80-86559-72-8
ISSN: 0862-2892
Státní okresní archiv, Tábor
archivní periodika
cz - cze
ABE 343
BM 1939.

416.ZPRAVODAJ
Zpravodaj pobočky České informační společnosti při Národním archivu. Č. 50 (2007), 12. celostátní konference archivářů ČR - Archiválie budoucnosti. Spisová služba a předarchivní péče. Děčín, 2. až 4. května 2007 / redakce Lenka Matušíková a Jan Kahuda. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv, 2007. - 126 s.
ISBN 978-80-86712-63-5
Pobočka ČIS při Národním archivu v Praze * Národní archiv, Praha
archivní periodika * konferenční sborníky
cz - cze
ABE 343
BM 2340.

2.5.4 Archivní pomůcky
417.PRŮVODCE
Průvodce po archivních fondech. II., Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea (Přírůstky za léta 1971-2001 a doplňky) / sest. Vojtěch Kyas. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2007. - 201 s.
ISBN 978-80-7028-305-9
Moravské zemské muzeum v Brně, Brno
hudební kultura * archivní pomůcky * hudební sbírky * archivní fondy * evidence * hudebniny * soupisy * průvodce po fondech a sbírkách * hudební památky
cze
ABE 343
BM 2380.

418.PRŮVODCE
Průvodce po fondech a sbírkách Centra pro československá exilová studia při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci / ed. Tomáš Motlíček a Jiří Šmeral. - 1. vyd. - Olomouc : Centrum pročeskoslovenská exilová studia, 2007. - 83 s.
ISBN 978-80-244-1836-0
Centrum pro československá exilová studia, Olomouc
archivní pomůcky * průvodce po fondech a sbírkách
cz - cze
ABE 343
BM 2358.

419.PŘEHLED
Přehled archivních pomůcek zanesených do evidence NAD v roce 2006 : [článek]
In: Ročen. St. oblast. Arch. Plzeň. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 44-52.
Státní oblastní archiv, Plzeň
archivní pomůcky * archivy okresní (spadající pod SOA Plzeň) * r. 2006 * evidence NAD
BA 5483.

420.SWIERCZEKOVÁ, Lucie
Průvodce po archivních fondech a sbírkách Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea / Lucie Swierczeková. - Praha : Národní muzeum, 2007. - 88 s.
ISBN: 978-80-7036-220-4
Národní muzeum, Praha
archivní sbírky * archivní pomůcky * archivní fondy * oddělení dějin tělesné výchovy a sportu * průvodce po fondech a sbírkách
cz - cze
ABE 343
BM 1268.

421.ŠPIRITOVÁ, Alexandra (1936-2013)
Soupis pramenů k dějinám pošt v Národním archivu v Praze 1527-1918 : [článek] / Alexandra Špiritová, Karel Beránek
In: K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918 (1930) / Alexandra Špiritová ; k vyd. připr. Miroslav Kunt a Jan Kahuda. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv, 2007, S. 225-254.
Národní archiv, Praha
archivní pomůcky * dějiny poštovnictví * soupis pramenů * r. 1527-1918
BA 7307.

2.6.2.1 Archivní budovy a jejich vybavení - všeobecně
422.BABIČKA, Vácslav (1949-2012)
Nová budova Ruského státního historického archivu v Petrohradě : [článek] / Vácslav Babička
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 273-274.
Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij archiv, Sankt-Peterburg
r. 2007 * Ruská federace * archivní budovy * slavnostní otevření * archivní novostavby
BA 2540.

2.6.3.2.1 Ukládání dokumentů všech typů klasických paměťových médií
423.LIDINSKÝ, Vít
Dlouhodobé uchovávání zvukových záznamů : [článek] / Vít Lidinský, Ivana Švarcová
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 41 (2007), S. 26-27.
zvukové záznamy * dlouhodobé uchovávání
BA 4022.

2.6.3.2.2 Ukládání digitálních dokumentů
424.KNOLL, Adolf
K evropské digitální knihovně : [článek] / Adolf Knoll
In: Čtenář. - . - Roč. 59, č. 5 (2007), S. 130-135.
autorská práva * Evropa * vědecké informace * digitální knihovny
BA 6738.

425.MOREQ
MoReq : modelové požadavky pro správu elektronických dokumentů : specifika modelových požadavků / redakce a odbor. revize překladu Blanka Szunyogová a Michal Wanner. - Praha : Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2007. - 95 s.
ISBN: 80-86466-10-1
správa elektronických dokumentů * projekt MoReq * elektronické dokumenty
cz - cze
ABE 343
BM 1022.

426.NERGLOVÁ, Anna
Projekt DigitalPreservationEurope : [článek] / Anna Nerglová, Jan Hutař
In: Čtenář. - . - Roč. 59, č. 7-8 (2007), S. 203-207.
smysl projektu * cíle projektu * projekt DigitalPreservationEurope
BA 6739.

2.6.3.3 Hromadná preventivní péče o archiválie, hygienický režim v archivech
427.KOLÁŘ, Jiří Jan
Plán ochrany archiválií ve švédských státních archivech : [článek] / Jiří Jan Kolář
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 88-90.
Švédsko * ochrana archiválií * archivy státní * strategický plán
BA 2553.

428.PROGRAM
Program KNIHA.SK : [článek] / Svetozár Katuščák, Jozef Hanus, Vladimír Bukovský, Jozef Rychlý
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 269-277.
Seminář restaurátorů a historiků13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
Slovenská republika * KNIHA.SK (projekt) * ochrana archivních a knižních fondů * projekty * moderní papír
BA 2569.

429.PŘÍPRAVA
Příprava plánu pro případ havárie nebo živelní pohromy : [článek] / Michal Ďurovič, Bronislava Bacílková, Jana Dernovšková, Hana Paulusová, Roman Straka, Lucie Weberová
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 386-443 .
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
živelní pohromy * krizové plány * příprava na krizovou situaci * záchranná činnost * havárie * prevence * obnova
BA 2579.

430.ZELINGER, Jiří
Mythy spojené se stabilními hasicími systémy použitelnými k ochraně historických budov a sbírek : [článek] / Jiří Zelinger
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 356-385.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
požáry * automatické stabilní hasicí systémy * sprinklery * požární ochrana * vodní mlha * hasicí zařízení * inertní plyny * stabilní hasicí zařízení * halonové alternativy * hasicí prášky vodní emulze * identifikace nebezpečí požáru
BA 2578.

2.6.3.4 Živelní pohromy, likvidace následků, prevence
431.BARTLOVÁ, Lenka
Restaurování dvou miniatur poškozených při povodni : [článek] / Lenka Bartlová, Hana Paulusová
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 258-261.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň * Národní archiv, Praha
restaurování * poškození povodní * miniatury
BA 2567.

432.DUBÁNEK, Martin
Záchrana povodněmi zasažených archiváliií VHA v roce 2006 : [článek] / Martin Dubánek, Eva Očenášková, Vladimír Šlosar
In: Ročen. VHA Praha. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 169-176.
Vojenský historický archiv, Praha
archiválie zasažené povodněmi * r. 2006 * r. 2002 * poškození archiválií * odstraňování následků * stav prací * povodně
BA 4732.

433.OCHRANA
Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích / kol. aut. - 1. vyd. - Praha : IREAS, 2007. - 82 s., obr. v textu
ISBN 978-80-86684-48-2
urbanizovaná území * Česká republika * ochrana před povodněmi * povodně
cz - cze
ABE 343
BM 2357.

2.6.4.1 Konzervování a restaurování archiválií - všeobecně
434.ĎUROVIČ, Michal (1960-)
Spolupráce Národního archivu v Praze s Národní knihovnou a archivem Irácké republiky : [článek] / Michal Ďurovič
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 91-108.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň * Iraqui National Library and Archives - INLA (Irácká národní knihovna a archiv v Bagdádu), Bagdád * Národní archiv, Praha
mezinárodní spolupráce * restaurování archiválií
BA 2581.

435.SBORNÍK
Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů : Znojmo 4.-6. září 2007 / red. Eva Řezáčová. - Brno : Technické muzeum v Brně, 2007. - 128 s., XVI s. obr. příl
ISBN 978-80-86413-41-9
ISSN: 1801-1179
Konference konzervátorů a restaurátorů [2007] (4.9.2007 -6.9.2007), Znojmo
konzervování a restaurování * Znojmo * r. 2007 * konferenční sborníky
cz - cze
ABE 343
BM 2173.

436.SEMINÁŘ
XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv, 2007. - 468 s., obr. příl
ISBN: 978-80-86712-48-2
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
semináře * r. 2006 * restaurování * Třeboň * historikové * restaurátoři * konzervování * konferenční sborníky
cz - cze
ABE 343
BM 1183.

437.SLOVIK, Radomír
Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování, Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů : [článek] / Radomír Slovik
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 278-279.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň * Škola restaurování a konzervačních technik, Litomyšl
konzervování a restaurování * vzdělání konzervátorů * Pardubice
BA 2570.

2.6.4.2 Výzkum diagnostických metod a materiálů
438.BAJZÍKOVÁ, Martina
Testovanie efektívnosti procesu Bookkeeper na kyslých knihách dvadsiateho storočia = Efficiency proofing of Bookkeeper process on acid books from 20th century : [článek] / Martina Bajzíková, Daniela Švehlová
In: Pap. Celul. - . - Roč. 62, č. 11 (2007), S. 359-361.
Bookkeeper proces * mechanická pevnost * odkyselování * alkalická rezerva * knihy
BA 2529.

439.BOĎOVÁ, Anna
Reštaurovanie exempláru "Bible česká" (rok 1549) zo Západoslovenského múzea v Trnave : [článek] / Anna Boďová, Beáta Vojteková, Milan Ševčík
In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů : Znojmo 4.-6. září 2007 / red. Eva Řezáčová. - Brno : Technické muzeum v Brně, 2007, S. 77-79.
Západoslovenské múzeum, Trnava
staré tisky * restaurování
BA 5623.

440.CEDZOVÁ, Martina
Hromadné konzervovanie - krok k záchrane kultúrneho dedičstva ? : [článek] / Martina Cedzová, Mária Trnková, Vladimír Bukovský
In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů : Znojmo 4.-6. září 2007 / red. Eva Řezáčová. - Brno : Technické muzeum v Brně, 2007, S. 80-83.
Slovenská republika * kulturní dědictví * hromadné konzervování
BA 5624.

441.ĎUROVIČ, Michal (1960-)
Hromadné odkyselování v archivech : srovnání metod Bookkeeper® a CSC BookSaver® : [článek] / Michal Ďurovič, Hana Paulusová, Roman Straka
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 444-462.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
hromadné odkyselování * metody * CSC BookSaver® (metoda) * Bookkeeper®
BA 2580.

442.HANUS, Jozef (1949-)
Európsky projekt MIP Prechodové prvky v papieri (Transitional Metals in Papers) : [článek] / Jozef Hanus, Michal Čeppan
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 169-174.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
projekty * papír * MIP (evropský projekt)
BA 2559.

443.CHEMICKÉ
Chemické aspekty korózie železogalových atramentov : [článek] / Michal Čeppan, Bohuslava Havlínová, Linda Cséfálvayová, Viera Jančovičová, Michal Ďurovič, Jozef Hanus
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 138-149 .
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
chemické složení * železogalové inkousty * koroze inkoustu * vlastnosti
BA 2557.

444.IDENTIFIKÁCIA
Identifikácia železogalových atramentov fotografiou v NIR oblasti : [článek] / Michal Čeppan, Vladimír Dvonka, Milena Reháková, Jozef Hanus
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 235-239.
Seminář restaurátorů a historiků13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
identifikace v historických dokumentech * železogalové inkousty
BA 2565.

445.MILICHOVSKÁ, Svatava
Nové poznatky v oxidaci a degradaci (destrukci) celulózy : [článek] / Svatava Milichovská, Miloslav Milichovský
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 333-343.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
degradace celulózy * oxidace celulózy * celulóza
BA 2576.

446.PAULUSOVÁ, Hana (1954-)
Analýza železogalových inkoustů a barevné vrstvy fondu Desek zemských a dvorských pomocí rentgenfluorescence : [článek] / Hana Paulusová, Tomáš Trojek, Lucie Weberová
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 131-137.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň * Národní archiv, Praha
železogalové inkousty * fond Desky zemské a dvorské * analýzy * neinvazivní metody
BA 2556.

447.PRIESKUM
Prieskum historických rukopisov písaných železodubienkovými atramentmi v Slovenskej republike : [článek] / Alena Maková, Michal Čeppan, Jozef Hanus, Jarmila Mináriková, Emília Hanusová, Bohuslava Havlínová
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 109-121 .
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
rukopisy * Slovenská republika * kritéria hodnocení * souborné databáze * železogalové inkousty * destrukce papíru vlivem inkoustu
BA 2554.

448.PRŮZKUM
Průzkum památek metodou rentgenfluorescenční analýzy : [článek] / Tomáš Čechák, Tomáš Trojek, Ivana Kopecká, Ladislav Musílek
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 122-130.
Seminář restaurátorů a historiků 13. , 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
rukopisy * staré tisky * průzkum památek * rentgenová fluorescenční analýza
BA 2555.

449.SKRÍNINGOVÉ
Skríningové meranie pevnosti papiera : [článek] / Vladimír Bukovský, Mária Trnková, Martina Cedzová, Anna Marková, Martin Maršala
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 320-332.
Seminářrestaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
měření vlastností papíru * pevnost papíru * způsoby měření
BA 2575.

450.SOUČKOVÁ, Magda
Využití mikroskopické analýzy kolagenních vláken k hodnocení poškození pergamenu a vazebních usní : [článek] / Magda Součková
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 314-319.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
poškození pergamenu a vazebních usní * mikroskopická analýza kolagenu * IDAP (Improved Damage Assessment of Parchment) * výzkumné projekty
BA 2574.

451.ŠIROKÝ, Miroslav
Studium možností odstranění polymerních látek z papíru listů časopisu "Vedem" : [článek] / Miroslav Široký
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 30-54.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň * Národní památník Terezín
archivní fondy * restaurátorské zásahy * popis poškození * odstranění syntetických polymerů z papíru * Vedem (soubor časopisů vydávaných v Terezíně 1942-1945)
BA 2550.

452.VRBENSKÁ, Františka
Záchrana a zpřístupnění Národních listů : [článek] / Františka Vrbenská
In: Knihovna. - . - Roč. 18, č. 1 (2007), S. 99-106.
Národní listy (český deník) * ochranné reformátování * degradace papíru
BA 6216.

453.VYHODNOCOVANIE
Vyhodnocovanie niektorých deacidifikačných procesov : [článek] / Jozef Hanus, Svetozár Katuščák, Vladimír Bukovský, Jozef Rychlý, Emília Hanusová, Jarmila Mináriková, Zuzana Szabóová
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 344-355.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
odkyselovací procesy * odkyselování
BA 2577.

454.ZAJAČIKOVÁ, Zuzana
Altmannovo panorama : Konzervování a adjustace kolorovaného panoramatického plánu z roku 1640 : [článek] / Zuzana Zajačiková, Johana Langerová
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 22-29.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
Altmannovo panorama * r. 1640 * restaurátorské zásahy * popis poškození * provedené průzkumy * použité materiály a chemikálie
BA 2549.

455.ZMĚNY
Změny vlastností papíru vlivem viditelného světla : [článek] / Petra Vávrová, Petr Kotlík, Michal Ďurovič, Vlasta Brezová
In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů : Znojmo 4.-6. září 2007 / red. Eva Řezáčová. - Brno : Technické muzeum v Brně, 2007, S. 72-76.
chemické složení * vlastnosti viditelného světla * papír * fotochemická degradace papíru
BA 5622.

2.6.4.3 Dezinfekce a dezinsekce archiválií
456.ŘEHÁK, Vladimír
Nezvaní hosté v domácnosti / Vladimír Řehák, Josef Šedivý, Bronislava Bacílková. - Praha : Česká společnost rostlinolékařská, 2007. - 97 s.
biologičtí škůdci * ochranná opatření * biologické poškození * hlodavci * obtížný hmyz * jedovaté rostliny
cz - cze
ABE 343
BM 2258.

2.6.4.4 Konzervování a restaurování všech typů klasických paměťových médií (pergamenu, papíru, pečetí, psacích látek, foto-fono-kino materiálů apod.)
457.BACÍLKOVÁ, Bronislava (1957-)
Poškození fotografické citlivé vrstvy plísněmi a ošetření vytvrzovacími látkami : [článek] / Bronislava Bacílková
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 200-213.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
želatina * funkce želatiny * vytvrzování poškozené citlivé vrstvy * fotografický materiál * poškození plísněmi * vlastnosti želatiny
BA 2563.

458.GALAMBOŠ, Ivan
Reštaurovanie historických rukopisov a tlačí z knižnice Bratislavskej kapituly : [článek] / Ivan Galamboš
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 58-70.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň * Knihovna Bratislavskej kapituly
rukopisy * staré tisky * restaurování
BA 2551.

459.HNULÍKOVÁ, Blanka (1972-)
Čištění plochých a svitkových fotografických materiálů : [článek] / Blanka Hnulíková
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 184-191.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
fotografické materiály svitkové * fotografické materiály ploché * poškození plísněmi * fotografické materiály * čištění fotografického materiálu * prací látky
BA 2561.

460.HNULÍKOVÁ, Blanka (1972-)
Restaurování daguerrotypie : [článek] / Blanka Hnulíková
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 214-219.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň * Národní archiv, Praha
daguerrotypie * restaurování * restaurátorské záměry
BA 2564.

461.HNULÍKOVÁ, Blanka (1972-)
Restaurování rozbitých skleněných negativů : [článek] / Blanka Hnulíková
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 192-199.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
skleněné negativy * restaurování * stříbroželatinové negativy
BA 2562.

462.HRBÁČKOVÁ, Eva
Restaurování mapy Hluboká nad Vltavou : [článek] / Eva Hrbáčková
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 19-21.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
Hluboká nad Vltavou * popis poškození * restaurování * staré mapy * r. 1550 * analýzy
BA 2548.

463.MINÁRIKOVÁ, Jarmila
Konzervovanie historických dokumentov se železodubienkovými atramentami pomocou antioxidantov : [článek] / Jarmila Mináriková, Bohuslava Havlínová, Alena Maková
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 156-168.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
antioxidanty * železogalové inkousty * zpomalení degradace dokumentů
BA 2558.

464.MODRÁČKOVÁ, Dana
Národopisná výstava Českoslovanská v Praze 1895 - restaurování plakátu od Vojtěcha Hynaise : [článek] / Dana Modráčková
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 297-303.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň * Národopisná výstava Českoslovanská (16.5.1895 - 28.9.1895), Praha
r. 1895 * restaurátorské zásahy * restaurování * Praha * výstavy * plakáty
BA 2572.

465.OLŠÁKOVÁ, Lenka
Z činnosti restaurátorské dílny : [článek] / Lenka Olšáková
In: Arch. Sbor. - . - Roč. 13 (2007), S. 10-11.
Státní okresní archiv, Kroměříž
restaurování * r. 2006 * zpráva o činnosti * popis prací
BA 3233.

466.PAULUSOVÁ, Hana (1954-)
Restaurování erbovníku z fondu Rodinný archiv Metternichů : [článek] / Hana Paulusová, Lenka Bartlová
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 280-286.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň * Národní archiv, Praha
restaurování * fond Rodinný archiv Metternichů * erbovník * stol. 15., polovina
BA 2571.

467.WEBEROVÁ, Lucie
Výběr vhodného čisticího prostředku na praní filmového materiálu : [článek] / Lucie Weberová
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 175-183.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
praní filmů * archivní filmový materiál * čistící prostředky
BA 2560.

468.ŽÁKOVÁ, Veronika
Restaurování devocionálních tabulek ze sbírky Židovského muzea v Praze : [článek] / Veronika Žáková
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 304-308.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň * Židovské muzeum, Praha
poškození * židovské devocionální tabulky * restaurování
BA 2573.

2.6.4.5 Historická knižní vazba
469.ORAVEC, Peter
Zaujímavé objavy pri reštaurovaní knižných vazieb : [článek] / Peter Oravec, Branislav Bielik
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 262-268.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
restaurování * kuriozity * knižní vazba
BA 2568.

470.REŠTAUROVANIE
Reštaurovanie historickej knižnej pamiatky "Psalterium chorale" : [článek] / Anna Boďová, Beáta Vojteková, Peter Sabov, Mária Trnková
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 71-76.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň
staré tisky * Psalterium chorale (žaltář) * restaurátorské záměry * Levoča * poškození historické knižní vazby * minorité * žaltáře * knihovny * r. 1585
BA 2552.

2.6.5.1 Mechanizace a automatizace archivních činností - všeobecně
471.VNOUČEK, Jiří
Průzkum fyzického stavu rukopisů fondu Knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta : konservátorská databáze jako předpoklad správy rukopisné sbírky : [článek] / Jiří Vnouček, Marek Suchý
In: XIII. seminář restaurátorů a historiků Třeboň 2006 : sborník referátů. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv v Praze, 2007, S. 240-257.
Seminář restaurátorů a historiků 13., 13. (3.10.2006 - 6.10.2006), Třeboň * Archiv Pražského Hradu * Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta
rukopisy * vyhodnocení dat * počítačové zpracování dat * průzkum rukopisů
BA 2566.

2.6.5.3 Výpočetní technika
472.EPIS
EPIS - praktický právní servis : [článek]
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 19 (2007), S. 31.
EPIS® (ekonomicko-právní informační systém) * právní předpisy * právní software * informace
BA 4014.

473.LIDINSKÝ, Vít
Duel. IV., Tvorba a provoz archivu : [článek] / Vít Lidinský, Ivana Švarcová
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 20 (2007), S. 12, 21.
formáty * archivy digitální * opatření proti stárnutí kryptografických algoritmů * elektronicky podepsané elektronické dokumenty * dlouhodobé uchovávání * migrace
BA 4018.

474.MACEK, Oskar
Digitální archiv a archivní formáty : [článek] / Oskar Macek, Michal Wanner
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 13 (2007), S. 10, 23.
Národní digitální archiv (NDA) * archivní formáty * archivy digitální * projekty * dlouhodobé uchovávání dokumentů * datové sklady
BA 4010.

475.WANNER, Michal
Rosettské disky a Trvalá současnost : [článek] / Michal Wanner
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 17 (2007), S. 24-25.
uchování světového kulturního dědictví * Trvalá současnost (nadace, zal. 1996) * Hodiny na 10 000 let (projekt) * projekty * trvalé uchovávání digitálních informací * Knihovna na 10 000 let (projekt)
BA 4013.

476.ZDERADIČKA, Ivan
Elektronické dokumenty a dlouhodobé uchovávání : [článek] / Ivan Zderadička
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 35 (2007), S. 12, 21.
emulace * strategie migrace * elektronické dokumenty * strategie emulace * dlouhodobé uchovávání * migrace
BA 4019.

2.6.7 Digitalizace. Digitalizační pracoviště
477.BALÁŽ, Július
Digitalizace fondů a sbírek Vojenského historického archivu : [článek] / Július Baláž
In: Ročen. VHA Praha. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 179-182.
Vojenský historický archiv, Praha
archivní fondy a sbírky * digitalizace dokumentů
BA 4734.

478.BENEŠOVÁ, Zdena
Soupis repertoáru Národního divadla v Praze v digitální podobě : [článek] / Zdena Benešová
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 32-33.
Národní divadlo, Praha
databáze soupisu * soupis repertoáru * r. 1883-1945 * digitalizace
BA 2225.

479.HUBIČKA, Jan
Muzeum fotografie Šechtl & Voseček - historie, zpracování, digitalizace : [článek] / Jan Hubička
In: Hist. Fotogr. - . - Roč. 7 (2007), S. 32-50.
Muzeum fotografie Šechtl & Voseček, Tábor * Státní okresní archiv, Tábor
Voseček, Jan (1851-1936, fotograf a společník firmy)
Schächtl, Ignác (později Šechtl) ( 1840-1911, zakladatel firmy, fotograf)
Šechtl, Josef Jindřich (1877-1954, fotograf)
fotografie * digitalizace * projekty
BA 3035.

480.KŘEČKOVÁ, Jitka (1966-)
Projekt Monasterium : [článek] / Jitka Křečková, Alena Pazderová
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 34-35.
Národní archiv, Praha
Monasterium (projekt) * projekty * digitalizace listin
BA 2227.

481.PŘIDAL, Petr
Zpřístupnění starých map a vedut pomocí Internetu : [článek] / Petr Přidal
In: Hist. Geogr. - Sv. 34 (2007), S. 231-237.
staré mapy * veduty * prezentace starých map a vedut na webu * Internet
BA 6320.

482.SKÁLOVÁ, Ivana
Státní oblastní archiv v Praze zpřístupňuje digitalizované matriky : [článek] / Ivana Skálová
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 4 (2007), S. 95-96.
Státní oblastní archiv, Praha
digitalizace * matriky
BA 3540.

2.7.1 Archivy v ČR
483.ADRESÁŘ
Adresář Státního oblastního archivu v Plzni : [článek]
In: Ročen. St. oblast. Arch. Plzeň. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 150-151.
Státní oblastní archiv, Plzeň
r. 2006 * archivy okresní * adresáře * Čechy západní
BA 5492.

484.ČESKÁ
Česká republika - Státní oblastní archiv v Litoměřicích = Tschechische Republik - Staatliches Gebietsarchiv in Litoměřice : Kurzführer = Czech Republic - State Regional Archive in Litoměřice : Brief Guidebook : stručný průvodce. - Litoměřice : Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2007. - 96 s.
Státní oblastní archiv, Litoměřice
archivy ČR * průvodce
cz - cze
cz - eng
cz - ger
ABE 343
BM 1032.

485.FROLÍK, Jan (1947-)
Operativní archivy bývalé Státní bezpečnosti : [článek] / Jan Frolík
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 2 (2007), S. 81-108.
Státní bezpečnost (StB)
archivy operativní
BA 2495.

486.MEDKOVÁ, Marta
50 let Státního okresního archivu Opava / Marta Medková. - 1. vyd. - Opava : Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Opava, 2007. - 99 s.
ISBN: 978-80-86388-50-2
Státní okresní archiv v Opavě, Opava
r. 1957-2007 * jubilejní publikace * vznik a vývoj
cz - cze
ABE 343
BM 1178.

487.MORAVSKÝ
Moravský zemský archiv v Brně : pamětní kniha k otevření novostavby / zprac. kol. pod vedením řed. Kateřiny Smutné. - Brno : Moravský zemský archiv v Brně, 2007. - 116 s.
ISBN: 978-80-86931-25-8
Moravský zemský archiv v Brně, Brno
Brno * archivy * jubilejní publikace
cz - cze
ABE 343
BM 1242.

488.STÁTNÍ
Státní oblastní archiv v Praze. Krátký průvodce. - 1. vyd. - Praha : Státní oblastní archiv v Praze, 2007. - 102 s.
ISBN: 978-80-86772-28-8
Státní oblastní archiv, Praha
archivní fondy a sbírky * průvodce po fondech a sbírkách
cz - cze
ABE 343
BM 1377.

489.STÁTNÍ
Státní okresní archiv Kroměříž 1947-2007 / text Jarmila Bartošíková, Miroslav Olšina, Jitka Zezulová. - 1. vyd. - Kroměříž : MZA Brno - SOkA Kroměříž, 2007. - 31 s.
ISBN: 978-80-86931-23-4
Státní okresní archiv, Kroměříž
r. 1947-2007 * jubilejní publikace
cz - cze
ABE 343
BM 1221.

2.7.2 Archivy v zahraničí
490.MRVÍK, Vladimír Jakub
K dějinám lichtenštejnských archivů : význam Domácího archivu panujících knížat z Lichtenštejna pro české badatele : [článek] / Vladimír Jakub Mrvík
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 242-254.
Hausarchiv der Regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, Wien
dějiny archivů * Lichtenštejnové
BA 2533.

491.PIVCOVÁ, Zuzana
Bundesarchiv - historie a současnost : [článek] / Zuzana Pivcová
In: Hist. a Voj. - . - Roč. 56, č. 3 (2007), S. 120-122.
Bundesarchiv Koblenz, Koblenz
dějiny a současnost * archivy zahraniční
BA 6753.

492.PORAZIŃSKI, Jarosław
Společnost polských archivářů (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich) : tradice a dnešek : [článek] / Jaroslaw Poraziński ; překlad Alina Strížencová
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 124-126.
Společnost polských archivářů
dějiny a současnost * archivní spolky * Polsko
BA 3270.

493.PRZYBYLOVÁ, Blažena (1952-)
Archiv úřadu hlavního města Varšavy : [článek] / Blažena Przybylová
In: ČAS v roce. - [Sv.] 2006 (2007), S. 36-37.
archivy zahraniční * Varšava * návštěva českých archivářů * archivy správní
BA 3263.

494.SKRZYŃSKI, Tomasz
Z minulosti a přítomnosti Archivu vědy Polské akademie věd a Polské akademie věd a umění : [článek] / Tomasz Skrzyński ; přel. Marek Ďurčanský
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 12-20.
Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków
dějiny archivů * archivy zahraniční * Polsko
BA 2220.

2.8 Archivní knihovny
495.KRATOCHVÍLOVÁ, Monika (1965-)
Rozhovor o knihách : s ředitelkou Moravského zemského archivu v Brně Kateřinou Smutnou : [článek] / Monika Kratochvílová, Kateřina Smutná
In: Duha. - . - Roč. 21 (2007), S. 27-28.
Moravský zemský archiv v Brně, Brno
rozhovory * elektronické katalogy * společný katalog centrální knihovny * propojení * archivní knihovny
BA 2476.

496.PŘEHLED
Přehled přírůstků knihovny Národního archivu : za rok 2004 / sest. Dagmar Spáčilová. - Praha : Národní archiv, 2007
Verze z 23.2.2007, dostupné z http://www.nacr.cz/D-knih/bibl-prir.aspx
Národní archiv : knihovna, Praha
přírůstky knihovního fondu * přehledy * r. 2004
cz - cze
ABE 343
BM 2361.

497.SPÁČILOVÁ, Dagmar (1955-)
Program VISK "Veřejné informační služby knihoven" v knihovně Národního archivu : [článek] / Dagmar Spáčilová, Václav Bartůšek
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 505-510.
Národní archiv : knihovna, Praha
VISK7 (projekt) * Sibiřské tisky (projekt) * VISK6 (projekt)
BA 5025.

3.1.1 Teoretické a metodologické základy historické práce, organizace historické práce
498.AD
Ad honorem Josef Polišenský 1915-2001 / ed. Ivo Barteček, Zdeněk Šamberger. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2007. - 373 s.
ISBN: 80-244-1546-5 978-80-244-1646-5
Polišenský, Josef prof. PhDr., DrSc. (1915-2001, *16.12.1915 Prostějov - +11.1.2001, význ. čes. historik, pedagog)
jubilejní sborníky * sborníky textů
cz - cze
cz - fre
cz - eng
cz - spa
cz - ger
ABE 343
BM 1036.

499.ADAMOVÁ, Karolina
Úsvit moderního konstitucionalismu : příspěvek k aplikaci "Principů" E. F. Smidaka / Karolina Adamová. - 1. vyd. - Praha : Ústav právních dějin Právnické fakulty UK v Praze, 2007. - 126 s.
ISBN: 978-80-903609-8-3
Smidak, Emil F. Dr. h. c. (1910-2003 , *13.8.1910 Ostrava - +2.7.2003 Luzern, zakladatel nadace Avenira 1980)
ústavní vývoj * ochrana lidských práv a občanských svobod * Smidakovy principy * ústavní právo * konstitucionalismus
cz - cze
ABE 343
BM 1158.

500.LACH, Jiří
Vznik Mezinárodního výboru historických věd v letech 1923-1926 : [článek] / Jiří Lach
In: Hist. Obzor. - . - Roč. 18, č. 5-6 (2007), S. 132-136.
Comité international des sciences historiques (CISH)
historické vědy * dějiny * r. 1923-1926
BA 6976.

501.NOVOTNÝ, Gustav
Ing. Emil Hošek, CSc. (1923-2000) a historický průzkum lesů v českých zemích. I. část : [článek] / Gustav Novotný
In: Olomouc. arch. Sbor. - Sv. 5 (2007), S. 115-148.
Hošek, Emil Ing., CSc. (1923-2000, *11.10.1923 Čelechovice na Hané - +2000, specialista na historii lesů)
české země * historický průzkum lesů
BA 3075 .

502.PEŠEK, Jiří
Česká historiografie na počátku 21. století - cesty jejího hodnocení : [článek] / Jiří Pešek
In: Čes. Čas. hist. - . - Roč. 105, č. 1 (2007), S. 89-100.
analýza výzkumných projektů * hodnocení vědeckých výsledků * česká historiografie * Česká republika * evaluační řízení AV ČR
BA 6342.

503.RAK, Petr (1960- )
Andreas Augustin Fiedler (barokní historik z Chomutova) : [článek] / Petr Rak, Jiří Wolf
In: Porta Bohem. - Č. 4 (2007), S. 146-162.
Fiedler, Andreas Augustin (1631-1690, cca *1631 - +1690, historik)
historiografie * Chomutov
BA 4905.

504.RAKOVÁ, Svatava (1947-)
Historický ústav AV ČR, v.v.i. : odkud jdeme a kam : [článek] / Svatava Raková
In: Bull. Hist. Úst. AV ČR. - . - Roč. 19 (2007), S. 1-5.
Historický ústav Akademie věd ČR, v.v. i., Praha
veřejné výzkumné instituce * rámcová bilance * zákon o přeměně ústavů AV ČR * r. 2005-2007
BA 4585 .

3.1.2 Československé dějiny (české dějiny, dějiny podniků)
505.ATENTÁT
Atentát : operace Anthropoid 1941-1942. - 2., uprav. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2007. - 95 s.
ISBN: 978-80-7278-411-0
válka světová 2. * operace Anthropoid * Protektorát Čechy a Morava * r. 1941-1942
cz - cze
ABE 343
BM 1142.

506.BAĎUROVÁ, Anežka
Za Mirjam Bohatcovou (1919-2007) : [článek] / Anežka Baďurová
In: Stud. comen. hist. - . - Roč. 37, č. 77-78 (2007), S. 228-231.
Bohatcová, Mirjam PhDr., CSc. (1919-2007, *28.6.1919 Libštát - +22.8.2007, historička, osobnost knihovědného a literárněvědného výzkumu)
nekrology
BA 5825.

507.BARTOŇ, Jiří
Ženy a Český svaz žen : 707 - 1897 - 1967 - 1969 - 1990 - 1992 - 2007 / Jiří Bartoň. - Praha : Český svaz žen, 2007. - 79 s. - (Na pomoc ženám)
Český svaz žen, Praha
ženy * r. 707-2007 * vývoj * ženské hnutí * české dějiny
cz - cze
ABE 343
BM 1459.

508.BROŽ, Miroslav
Válečné dokumenty vypovídají : čs. zahraniční armáda v SSSR v dokumentech, exponátech a ve fotografii / Miroslav Brož. - 2., rozšíř. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2007. - 319 s.
ISBN: 978-80-7278-419-6
československá zahraniční armáda v SSSR * válka světová 2. * obrazová dokumentace * boj za svobodu * jubilejní publikace
cz - cze
ABE 343
BM 1164.

509.BRYCHTOVÁ, Jana (1944-)
Národní podnik ČKD Blansko 1971-1980 : (pokračování o vývoji blanenského strojírenského podniku v 70. letech 20. století) : [článek] / Jana Brychtová
In: Sbor. Muz. Blansko. - [Sv.] 2007 (2007), S. 30-44.
ČKD Blansko n. p., Blansko
výrobní sortiment * r. 1971-1980 * organizační vývoj * pracovníci
BA 3389.

510.CESTOU
Cestou dějin = On the Road of History : honour to prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. : collective Treatise : k poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. : kolektivní monografie. [Sv.] 1 / uspoř. Eva Semotanová. - Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. - 419 s. - (Práce Historického ústavu AV ČR ; Sv. 16/1)
ISBN: 978-80-7286-111-8
Raková, Svatava prof. PhDr., CSc. (1947-, *23.9.1947 Turnov -, význ. čes. historička, ředitelka Historického ústavu AVČR v Praze)
jubilejní sborníky * sborníky příspěvků
cz - cze
ABE 343
BM 1365.

511.CESTOU
Cestou dějin = On the Road of History : honour to prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. : collective Treatise : k poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. : kolektivní monografie. [Sv.] 2 / uspoř. Eva Semotanová. - Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. - 507 s. - (Práce Historického ústavu AV ČR ; Sv. 16/2)
ISBN: 978-80-7286-112-5
Raková, Svatava prof. PhDr., CSc. (1947-, *23.9.1947 Turnov -, význ. čes. historička, ředitelka Historického ústavu AVČR v Praze)
jubilejní sborníky * sborníky příspěvků
cz - cze
ABE 343
BM 1366.

512.CÍSAŘOVSKÁ, Blanka
Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Sv. 1, 1977-1983 / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 2007. - LXXXII, 595 s.
ISBN (souboru): 978-80-7285-084-6 ISBN (1. svazek): 978-80-7285-085-3
Československo * dokumenty * Charta 77 * dějiny * r. 1977-1983
cz - cze
ABE 343
BM 1195.

513.CÍSAŘOVSKÁ, Blanka
Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Sv. 2, 1984-1989 / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 2007. - VIII, S. 597-1175, 1 CD-ROM
ISBN (souboru): 978-80-7285-084-6 ISBN (2. svazek): 978-80-7285-086-0
Československo * dokumenty * r. 1984-1989 * Charta 77 * dějiny
cz - cze
ABE 343
BM 1196.

514.CÍSAŘOVSKÁ, Blanka
Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 2007. - XIV, 523 s.
ISBN (souboru): 978-80-7285-084-6 ISBN (3. svazek): 978-80-7285-087-7
Československo * dokumenty * r. 1977-1989 * Charta 77 * dějiny
cz - cze
ABE 343
BM 1197.

515.ČERNIKOVSKÝ, Petr
Hrašeho Dějiny Náchoda v kontextu českého urbánního dějepisectví : [článek] / Petr Černikovský
In: Náchodsko od Minul. k Dnešku. - Sv. 5 (2007), S. 183-201.
Hraše, Jan Karel (1840-1907, *+2.4.1840 Rataje u Bechyně - 3.5.1907, čes. pedagog, spisovatel, amatér. archeolog a archivář)
Dějiny Náchoda (publikace) * česká historiografie * stol. 19.-20., přelom
BA 6233.

516.ČESKO-NĚMECKÁ
Česko-německá deklarace : deset let poté : sborník textů / předml. naps. Václav Klaus ; ed. Marek Loužek. - 1. vyd. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007. - 178 s.
česko-německá deklarace * sborníky textů * Německo * Česká republika
cz - cze
ABE 343
BM 1192.

517.ČORNEJOVÁ, Ivana
Dějiny školství v českých zemích : [článek] / Ivana Čornejová
In: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce. Sv. 3, Schola genealogica ac heraldica nova. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007, S. 283-292.
české země * dějiny školství
BA 2957.

518.DEJINY
Dejiny Slovenska : dátumy, udalosti, osobnosti. - 1. vyd. - Praha : Slovart, 2007. - 882 s.
ISBN: 987-80-8085-596-3 (Slovart)
ISBN: 978-80-7277-187-5 (Libri)
Slovensko * osobnosti * data * události * dějiny
cz - sla
ABE 343
BM 1411.

519.DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana
K životnímu jubileu Lenky Bobkové : [článek] / Dana Dvořáčková-Malá
In: Med. Hist. Bohem. - Sv. 11 (2007), S. 285-286.
Bobková, Lenka prof. PhDr., CSc. (1947-, *8.1.1947 Červený Kostelec -, čes. historička, vysokoškol. pedagožka)
personálie * medailony * životní výročí
BA 6230.

520.DVOŘÁK, Jan
Perzekuce Židů v opavském Slezsku v letech 1938-1942 : [článek] / Jan Dvořák
In: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. B, Vědy hist. - . - Roč. 56, č. 3 (2007), S. 232-253.
arizace židovského majetku * opavské Slezsko * r. 1938-1942 * zavedení říšského zákonodárství * protižidovské zákony * studie * židovské obyvatelstvo * antisemitismus * perzekuce židovského obyvatelstva
BA 6375.

521.DVOŘÁK, Miloš
Císař Karel IV. a pražský zahraniční obchod. Část II. : [článek] / Miloš Dvořák
In: Praž. Sbor. hist. - Sv. 35 (2007), S. 7-61.
Karel IV. (1316-1378, *14.5.1316 - +29.11.1378, čes. a něm. král a římskoněm. císař)
ekonomické reformy * Praha * zahraniční obchod
BA 6245.

522.EMMERT, František (1974-)
Rok 1968 v Československu / František Emmert. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 2007. - 63 s. + CD-ROM
ISBN: 978-80-7021-903-4
Československo * r. 1968 * dějiny * jubilejní publikace
cz - cze
ABE 343
BM 1247.

523.FEIERABEND, Ladislav [Karel] (1891-1969)
Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952 / Ladislav [Karel] Feierabend ; přel. Naďa Johanisová. - 1. vyd. - Volary : Stehlík, 2007. - 161 s.
ISBN 978-80-86913-03-2
Československo * zemědělské družstevnictví * zemědělství * do r. 1952
cz - cze
ABE 343
BM 1064.

524.FELCMAN, Ondřej (1950-)
Východní Čechy a Kladsko : o odlišnostech jejich historického vývoje od vrcholného středověku : [článek] / Ondřej Felcman
In: Královéhradecko. - Sv. 4 (2007), S. 167-179.
Čechy východní * specifikace vývoje * území * Kladsko * dějiny
BA 3219.

525.FIC, Victor Miroslav (1922-2005)
Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918. Díl 2., Bolševici a československé legie. Počátek jejich ozbrojeného konfliktu. Březen-květen 1918 / Victor Miroslav Fic ; přel. Jiřina Barnettová. - 1. vyd. - Brno : Stilus, 2007. - 490 s. + CD-ROM
ISBN: 978-80-87122-00-6
československé legie * Československo * r. 1918, březen-květen * Rusko * bolševici * ozbrojené konflikty
cz - cze
ABE 343
BM 1637.

526.GARKISCH, Miloš (1947-)
Sedmiletá válka a Beroun : [článek] / Miloš Garkisch
In: Minul. Berounska. - Sv. 10 (2007), S. 59-64.
pruská vojska * válka sedmiletá * Beroun * r. 1757
BA 6167.

527.GEBHART, Jan (1945-)
Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. XV.b, 1938-1945 / Jan Gebhart, Jan Kuklík. - 1. vyd. - Praha - Litomyšl : Paseka, 2007. - 743 s.
ISBN: 80-7185-835-5
dějiny * české země * r. 1938-1945
cz - cze
ABE 343
BM 1065.

528.GRACOVÁ, Blažena
Doc. PhDr. Andělín Grobelný, DrSc : [článek] / Božena Gracová
In: Těšínsko. - . - Roč. 50, č. 3 (2007), S. 1-5.
Grobelný, Andělín Doc. PhDr., DrSc. (1922-, *21.7.1922 Závada -, historik regionu Slezska a Ostravska)
medailony
BA 6277.

529.HÁSEK, Václav
Hospodářské, sociální a náboženské poměry po bitvě na Bílé hoře : [článek] / Václav Hásek
In: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce. Sv. 3, Schola genealogica ac heraldica nova. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007, S. 47-62.
utužení poddanství * doba pobělohorská * rekatolizace * berní rula * soupis poddaných podle víry * české země * třicetiletá válka * války o dědictví rakouské
BA 2946.

530.HEITLINGEROVÁ, Alena (1950-)
Ve stínu holocaustu a komunismu : čeští a slovenští židé po roce 1945 / Alena Heitlingerová ; přel. Dagmar a Petr Lieblovi. - 1. vyd. - Praha : G plus G, s.r.o., 2007. - 274 s.
ISBN: 978-80-86103-97-6
Československo * holocaust * Židé * komunismus * válka světová 2. * vývoj * po r. 1945 * sionismus
cz - cze
ABE 343
BM 1098.

531.HOUŠKA, Vítězslav (1925-)
T. G. Masaryk - myslitel a státník / Vítězslav Houška. - 1. vyd. - Karviná - Mizerov : Nakladatelství PARIS ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2007. - 214 s.
ISBN 978-80-903817-5-9
Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937, *7.3.1850 v Hodoníně - +14.9.1937 v Lánech, pedagog, filozof, státník, r. 1918 první prezident Československa)
myslitelé * státníci * biografie
cz - cze
ABE 343
BM 1041.

532.JAKŠIČOVÁ, Dana
Pod ochranou svatého Josefa : působení Kongregace Školských sester de Notre Dame v ústavu U sv. Josefa v Českých Budějovicích v letech 1871-1950 : [článek] / Dana Jakšičová
In: Jihočes. Sbor. hist. - . - Roč. 75 (2006 (2007)), S. 79-130.
Kongregace Školských sester de Notre Dame, České Budějovice
České Budějovice (Česko) * r. 1871-1950
BA 3098.

533.JAKUBEC, Ivan
Dějiny hospodářství českých zemí. Sv. I-II, Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie / Ivan Jakubec, Zdeněk Jindra. - Dotisk 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2007. - 471 s.
ISBN: 978-80-246-1035-1
české země * hospodářské dějiny * r. 1815-1918
cz - cze
ABE 343
BM 1125.

534.JANÁK, Jan (1932-2008)
Morava v národním a politickém ruchu 19. století : sborník studií k 75. narozeninám profesora Jana Janáka / Jan Janák. - 1. vyd. - Brno : Matice moravská, 2007. - 522 s.
ISBN: 978-80-86488-03-5
Morava * stol. 19. * kulturní vývoj * správní vývoj * Matice moravská * politický vývoj
cz - cze
ABE 343
BM 1509.

535.JANÁK, Pavel
Sezimovo Ústí : letní sídlo Edvarda Beneše / Pavel Janák, Josef Sudek ; výběr textů, vysvětlivky, edič. poznámka Michal Kolář. - 1. vyd. - Tábor : Husitské muzeum v Táboře, 2007. - 115 s., foto
ISBN: 978-80-239-8459-0
Beneš, Edvard (1884-1948, *28.5.1884 v Kožlanech - +3.9.1948 v Sezimově Ústí, politik, 2. českosl. prezident)
letní sídlo * Sezimovo Ústí * prezidenti
cz - cze
ABE 343
BM 1134.

536.JINDRA, Jiří
Počátky české elektrochemie (do roku 1920) : [článek] / Jiří Jindra
In: Děj. Věd. Techn. - . - Roč. 40, č. 2 (2007), S. 87-101.
Baborovský, Jiří (1875 - 1946, osobnost čes. elektrochemie)
Šulc, Otokar (1869-1901, osobnost čes. elektrochemie)
Šebor, Jan (1875-1944, *1875 - +1944, osobnost čes. elektrochemie)
osobnosti * česká elektrochemie * r. 1882-1920 * elektrochemie
BA 3493.

537.JIROUŠEK, Bohumil (1972-)
Zemřel Bohumír Janoušek : [článek] / Bohumil Jiroušek
In: Jihočes. Sbor. hist. - . - Roč. 76 (2007), S. 302-303.
Janoušek, Bohumír prof. PhDr., CSc. (1924-2007, *6.7.1924 České Budějovice - +10.6.2007 Kouřim u Prahy, čes. historik a básník, osobnost moderní jihočeské historiografie)
jihočeská historiografie * nekrology
BA 3108.

538.KALINOVÁ, Lenka
Společenské proměny v čase socialistického experimentu : k sociálním dějinám v letech 1945-1969 / Lenka Kalinová. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2007. - 363 s.
ISBN: 978-80-200-1536-5
Československo * socialistický politický systém * společnost * r. 1945-1969 * dějiny
cz - cze
ABE 343
BM 1212.

539.KAPLAN, Karel (1928-)
Proměny české společnosti (1948-1960). Část první / Karel Kaplan. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. - 313 s. - (Česká společnost po roce 1945 ; Sv. 3)
ISBN: 80-7285-079-2
Československo * r. 1948-1960 * vývoj * česká společnost
cz - cze
ABE 343
BM 1055.

540.KASPER, Tomáš
Výchova či politika? : úskalí německého reformně pedagogického hnutí v Československu v letech 1918-1933 / Tomáš Kasper. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2007. - 270 s.
ISBN: 978-80-246-1410-6
Československo * r. 1918-1933 * sudetoněmecká reforma pedagogického hnutí
cz - cze
ABE 343
BM 1442.

541.KILIÁN, Jan
Mělník za stavovského povstání : [článek] / Jan Kilián
In: Středočes. vlastivěd. Sbor. - Sv. 25 (2007), S. 22-44.
Mělník * dějiny * stavovské povstání * stol. 17.
BA 5534.

542.KNOLL, Vilém
Paulsdorfové a chebské klarisky : příspěvek k nejstarším dějinám Dřenice a Klášterního Dvora : [článek] / Vilém Knoll
In: Minul. Západočes. Kraje. - Sv. 42/1 (2007), S. 7-51.
Státní oblastní archiv, Plzeň
listiny * archivní prameny * Cheb * dějiny * Rodinný archiv Wilhelmů * klarisky * Chebsko
BA 3135.

543.KOLENOVSKÁ, Daniela
Běloruská emigrace v Československu (1918-1938) : [článek] / Daniela Kolenovská
In: Soudobé Děj. - . - Roč. 14, č. 1 (2007), S. 78-105.
osobnosti běloruské emigrace * přehledy * běloruská emigrace * mezinárodní souvislosti * československý postoj * Československo (ČSR předmnich.)
BA 6261 .

544.KOPIČKA, Petr
Rebelie aneb pozdvižení v Roudnici nad Labem v letech 1619-1620 : [článek] / Petr Kopička
In: Porta Bohem. - Č. 4 (2007), S. 9-53.
roudnické poddanské hnutí * Roudnice nad Labem * dějiny měst * roudničtí protestanti * r. 1619-1620
BA 4902.

545.KOŘALKA, Jiří
František Palacký (1798-1876) : der Historiker der Tschechen im österreichischen Vielvölkerstaat / Jiří Kořalka. - Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2007. - 609 s. - (Studien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie ; Bd. 30)
ISBN: 978-3-7001-3769-6
Palacký, František (1798-1876, *14.6.1798 - +26.5.1876, čes. historik, filosof a politik)
rakouská monarchie * historický význam * biografie * české dějiny
at - ger
ABE 343
BM 1284.

546.KREJČOVÁ, Helena
Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu / Helena Krejčová, Otomar L. Krejča. - 1. vyd. - Praha : Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, 2007. - 199 s.
ISBN: 978-80-7285-082-2 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) ISBN: 978-80-86904-23-8 (Nakladatelství Tilia)
Baudisch, Jindřich (1905-, *14.4.1905 Starý Harcov (okr. Liberec) - , odhadce uměleckých předmětů gestapa)
konfiskace uměleckých děl * poválečné soudní procesy * Protektorát Čechy a Morava
cz- cze
ABE 343
BM 1109.

547.KULHÁNEK, Otakar
Berounské zemědělství a výstavba města v číslech josefínského katastru : [článek] / Otakar Kulhánek
In: Minul. Berounska. - Sv. 10 (2007), S. 75-104.
městské hospodářství * Beroun * zemědělství * stavební rozvoj města * zemské katastry
BA 6169.

548.LOVČÍ, Radovan
Alice Garrigue Masaryková - život ve stínu slavného otce / Radovan Lovčí. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve vydavatelství Togga, 2007. - 485 s. - (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis ; Vol. 3)
ISBN. 978-80-7308-189-8
Masaryková, Alice (1879-1966, *3.5.1879 Vídeň - +29.11.1966 Chicago, čes. socioložka a osvět. pracovnice, dcera T.G. Masaryka)
život a dílo
cz - cze
ABE 343
BM 1409.

549.LUSTIGOVÁ, Martina (1978-)
Karel Kramář : první československý premiér / Martina Lustigová. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 2007. - 363 s. - (Velké postavy českých dějin ; Sv. 9)
ISBN: 978-80-7021-898-3
Kramář, Karel (1860-1937)
biografie
cz - cze
ABE 343
BM 1175.

550.LUTOVSKÝ, Michal
Po stopách prvních Přemyslovců. Díl 2., Léta krize a obnovy (972-1012). Od Boleslava II. po Jaromíra / Michal Lutovský. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2007. - 271 s.
ISBN: 978-80-7277-231-5
Čechy * stát * r. 972-1012 * Přemyslovci
cz - cze
ABE 343
BM 1199.

551.LUŽNÝ, Jan
Vyšší zemědělské školství v Přerově, podmínky pro vznik, vývoj a období válečné (1939-1945) a krátce poválečné do roku 1948 : [článek] / Jan Lužný
In: Sbor. St. okr. Arch. Přerov. - [Sv.] 2007 (2007), S. 65-75.
Vyšší hospodářská škola rolnická, Přerov
vyšší zemědělské školství * Přerov * zemědělské školství
BA 3932.

552.MAHEL, Richard
"První česko-moravský konkordát" : fragment Dudíkova textu ke sporu pražského biskupa Ondřeje II. s králem Přemyslem I. (Příspěvek k poznání pozůstalosti II.) : [článek] / Richard Mahel
In: Arch. Sbor. - . - Roč. 13 (2007), S. 18-35.
Dudík, Beda Dr. (1815-1890, *29.1.1815 - +18.1.1890, morav. historiograf, editor, pedagog a císař. diplomat, archivář řádu benediktinů v Rajhradu)
rod Přemyslovců *moravské dějiny
BA 3235.

553.MARTÍNKOVÁ, Jana
Textilní průmysl v Moravské Třebové do roku 1945 : [článek] / Jana Martínková
In: Pomezí Čech, Moravy a Slezska. - Sv. 8 (2007), S. 79-100.
Moravská Třebová * do r. 1945 * textilní průmysl
BA 4895.

554.MÍKA, Zdeněk
Nástin vývoje potravinářského průmyslu v Praze do počátku 20. století : [článek] / Zdeněk Míka
In: Doc. Prag. - Sv. 25 (2007), S. 313-324.
cukrovarnictví * pivovarnictví * Praha * české země * manufakturní podnikání * potravinářská výroba * řemesla * mlynářství
BA 3503.

555.MÍŠKOVÁ, Alena (1957-)
Češi a Němci v dějinách Čech a Moravy : [článek] / Alena Míšková
In: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce. Sv. 3, Schola genealogica ac heraldica nova. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007, S. 249-264.
národnostní cítění * národnostní politika * Češi a Němci * české země
BA 2955.

556.MITÁČEK, Jiří
Strakonice ve struktuře české provincie řádu johanitů za vlády Lucemburků (1310-1419) : [článek] / Jiří Mitáček
In: Jihočes. Sbor. hist. - . - Roč. 75 (2006 (2007)), S. 40-61.
johanité * r. 1310-1419 * Strakonicko
BA 3097.

557.NA POZVÁNÍ
Na pozvání Masarykova ústavu. [Část] 3.. - Praha : Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2007. - 129 s.
ISBN 978-80-86495-44-6
ISBN: 80-86495-44-6
Československo * semináře * sborníky příspěvků * r. 1918-1921 * vznik a vývoj
cz - cze
ABE 343
BM 1030.

558.NA POZVÁNÍ
Na pozvání Masarykova ústavu. [Část] 4.. - Praha : Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2007. - 171 s.
ISBN 978-80-86495-37-8
semináře * sborníky příspěvků * osobnosti * česká společnost * politická hnutí * novodobé dějiny * politické proudy
cz - cze
ABE 343
BM 1181.

559.NA POZVÁNÍ
Na pozvání Masarykova ústavu. [Část] 5.. - Praha : Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2007. - 152 s.
ISBN 978-80-86495-45-3
Československo * semináře * sborníky příspěvků * volby * r. 1946 * stol. 20., léta 30. * meziválečná pravice * krize demokracie
cz - cze
ABE 343
BM 1182.

560.NEKVAPIL, Ladislav
Obraz chrudimského pivovaru ve 20. a 30. letech 20. století : [článek] / Ladislav Nekvapil
In: Chrudim. vlastivěd. Sbor. - Sv. 11 (2007), S. 117-143.
pivovarnictví * Chrudim * stol. 20., léta 20.-30. * pivovary
BA 6385.

561.NOVOTNÝ, Gustav
Historický průzkum lesů v českých zemích a jeho nejvýznamnější představitel Emil Hošek. (Dokončení) : [článek] / Gustav Novotný
In: Již. Morava. - Sv. 46. - Roč. 43 (2007), S. 133-148.
Hošek, Emil Ing., CSc. (1923-2000, *11.10.1923 Čelechovice na Hané - +2000, specialista na historii lesů)
lesy * stol. 20., 2. pol. * české země * historický průzkum lesů
BA 6323.

562.PACNER, Karel
Čeští vědci v exilu / Karel Pacner, František Houdek, Libuše Koubská. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2007. - 359 s.
ISBN: 978-80-246-1412-0
Československo * věda * literatura * exil * stol. 20.
cz - cze
ABE 343
BM 1444.

563.PAVLÍČEK, Jan
Litomyšl v roce 1945 : [článek] / Jan Pavlíček
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 65-92.
Litomyšl (Česko) * dějiny * r. 1945
BA 3412.

564.PENÍZE
Peníze nervem společnosti : k finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století / k vyd. připr. Tomáš Borovský a Bronislav Chocholáč ve spolupráci s Pavlem Pumprem. - 1. vyd. - Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2007. - 423 s. - (Země a kultura ve střední Evropě ; Sv. 5)
ISBN: 978-80-86488-42-4
Morava * společnost * stol. 14., 2. pol.-17., poč. * finanční poměry
cz - cze
ABE 343
BM 1576.

565.PER
Per saecula ad tempora nostra : sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Sv. 1 / uspoř. Jiří Mikulec a Miloslav Polívka. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2007. - 488 s. - (Práce Historického ústavu AV ČR ; Sv. 18/1)
ISBN: 978-80-7286-116-3
Pánek, Jaroslav prof. PhDr., Dr.Sc. (1947- , *23.1.1947 Praha - , čes. historik a archivář, profesor FF UK v Praze)
jubilejní sborníky
cz - cze
ABE 343
BM 1355.

566.PER
Per saecula ad tempora nostra : sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Sv. 2 / uspoř. Jiří Mikulec a Miloslav Polívka. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2007. - S. 507-974. - (Práce Historického ústavu AV ČR ; Sv. 18/2)
ISBN: 978-80-7286-117-0
Pánek, Jaroslav prof. PhDr., Dr.Sc. (1947- , *23.1.1947 Praha - , čes. historik a archivář, profesor FF UK v Praze)
jubilejní sborníky
cz - cze
ABE 343
BM 1356.

567.POJAR, Miloš
Židé na území Čech a Moravy : [článek] / Miloš Pojar
In: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce. Sv. 3, Schola genealogica ac heraldica nova. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007, S. 265-282.
Čechy a Morava * emancipace Židů * asimilace * Židé * josefínské židovské zákonodárství * sociální postavení * antisemitismus * exod židů do střední Evropy * sionismus
BA 2956.

568.POLITICKÉ
Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 1899-1938 / eds. Josef Harna a Vlastislav Lacina. - Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. - 274 s. - (Edice politických programů ; Sv. 5)
ISBN: 978-80-7286-113-2
Slovensko * Čechy * r. 1899-1938 * agrární hnutí * politické programy
cz - cze
ABE 343
BM 1359.

569.POPELKA, Petr
Počátky železnice na Jesenicku : [článek] / Petr Popelka
In: Jesenicko. - Sv. 8 (2007), S. 22-38.
Jesenicko * dějiny železnice
BA 2919.

570.POVOLNÝ, Mojmír
Zápas o lidská práva : Rada svobodného Československa a helsinský proces : r. 1975-1989 / Mojmír Povolný. - Brno : Stilus Press, 2007. - 382 s. - (Prameny a studie k dějinám československého exilu 1948-1989 ; Sv. 10)
ISBN: 80-903550-9-9
Československo * zahraniční odboj * protikomunistický odboj * lidská práva * exilová politická činnost * r. 1948-1989
cz - cze
ABE 343
BM 1712.

571.RAKOVÁ, Zuzana
Boj o výročí : spor o oprávněnost oslav 600. jubilea města České Lípy v roce 1937 : [článek] / Zuzana Raková
In: Bezděz. - Sv. 16 (2007), S. 103-124.
Česká Lípa * r. 1937 * výročí založení * oslavy * ohlas v tisku
BA 3882.

572.RYCHLÍK, Jan
Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu : pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848-1989 / Jan Rychlík. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. - 259 s. - (Česká společnost po roce 1945 ; Sv. 4)
ISBN 978-80-7285-081-5
habsburská monarchie * Československo * vízová politika * r. 1848-1989 * vystěhovalectví * pasová politika
cz - cze
ABE 343
BM 1054.

573.RYCHLÍKOVÁ, Jitka
Organizace textilního průmyslu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od r. 1945 do 90. let 20. století. Díl I., 1945-1948 : [článek] / Jitka Rychlíková
In: Královéhradecko. - Sv. 4 (2007), S. 367-388.
Československo * znárodnění průmyslu * národní podniky * hospodářské dějiny * textilní a oděvní průmysl
BA 3223.

574.SÁDLO, Václav (1949- )
Bohatě naplněný život : životní osudy Jana Karla Hrašeho : [článek] / Václav Sádlo
In: Náchodsko od Minul. k Dnešku. - Sv. 5 (2007), S. 5-44.
Hraše, Jan Karel (1840-1907, *+2.4.1840 Rataje u Bechyně - 3.5.1907, čes. pedagog, spisovatel, amatér. archeolog a archivář)
život a dílo
BA 6232.

575.SENČEK, Richard R.
Vznik národného podniku Biogena : [článek] / Richard R. Senček
In: Děj. Věd. Techn. - . - Roč. 40, č. 2 (2007), S. 73-86.
Biogena n.p.
Československo * průmyslová výroba léčiv * znárodňování farmaceutických podniků * biopreparáty * farmaceutické podniky * po r. 1945 * r. 1950
BA 3492.

576.SKLENÁŘ, Karel (1938- )
Společnost Národního muzea v dějinách i v současnosti / Karel Sklenář. - 1. vyd. - Praha : Společnost Národního muzea, 2007. - 95 s.
ISBN: 978-80-86078-74-8
Národní muzeum, Praha
r. 1818-2000 * Společnost Národního muzea * vznik a vývoj
cz - cze
ABE 343
BM 1133.

577.SKOPAL, Jaroslav
Konec jedné velké strany? : vzpomínky a analýza 1967-2006 / Jaroslav Skopal. - 1. vyd. - Krásná Lípa : Marek Belza, 2007. - 236 s.
ISBN: 978-80-903360-9-4
Československo * politické strany * Česká strana národně sociální (ČSNS) * vývoj * r. 1967-2006 * vzpomínky
cz - cze
ABE 343
BM 1630.

578.SMOLOVÁ, Věra
Benediktinské proboštství na Teslíně : [článek] / Věra Smolová
In: Podbrdsko. - Sv. 14 (2007), S. 7-32.
benediktini * proboštství * Teslín
BA 5978.

579.SOMMER, Petr
Dušan Třeštík (1.8.1933 - 23.8.2007) : [článek] / Petr Sommer, Josef Žemlička
In: Čes. Čas. hist. - . - Roč. 105, č. 4 (2007), S. 1013-1016.
Třeštík, Dušan PhDr. (1933-2007, *1.8.1933 Sobědruhy - +23.8.2007, čes. historik medievista)
nekrology
BA 6348.

580.STANĚK, Tomáš (1952- )
Německé obyvatelstvo v českých zemích po roce 1945 : (Česká historiografie v minulém desetiletí a mezinárodní kontext) : [článek] / Tomáš Staněk
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica 33-2007. Sborník prací historických 21. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, S. 183-203.
sporné body výkladu česko-německé minulosti * studie * po r. 1945 * historický výzkum * edice * odsun Němců
BA 2493.

581.STARÝ, Václav (1934-)
Příspěvek ke starším dějinám Prachatic a okolí : [článek] / Václav Starý
In: Zlatá Stezka. - . - Roč. 14 (2007), S. 13-40.
písemné zmínky * Prachatice * dějiny měst
BA 4846.

582.STRAKA, Karel (1975-)
Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932-1939 / Karel Straka. - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2007. - 149 s. - (Historie československé armády ; [Sv.] 3)
ISBN 978-80-7278-376-2
Československo * armáda * r. 1932-1939
cz - cze
ABE 343
BM 1003.

583.ŠIMŮNEK, Robert (1971- )
Eduard Maur sedmdesátiletý : [článek] / Robert Šimůnek
In: Med. Hist. Bohem. - Sv. 11 (2007), S. 279-282.
Maur, Eduard prof. PhDr., CSc. (1937-, *1.4.1937 Plzeň -, čes. historik, profesor FF UK)
personálie * historiografie * životní výročí
BA 6229.

584.ŠMAHEL, František (1934- )
In memoriam Dušana Třeštíka : [článek] / František Šmahel
In: Děj. a Souč. - . - Roč. 29, č. 9 (2007), S. 13.
Třeštík, Dušan PhDr. (1933-2007, *1.8.1933 Sobědruhy - +23.8.2007, čes. historik medievista)
nekrology
BA 6747.

585.ŠMAHEL, František (1934- )
Ohlédnutí za dějepisným dílem Rudolfa Tecla (1950-2005) : [článek] / František Šmahel
In: Tábor. Arch. - Sv. 13 (2007), S. 9-13.
Tecl, Rudolf PhDr. (1950-2005, *21.7.1950 Tábor - +30.6.2005 Tábor, archivář a historik, ředitel SOkA Tábor)
dějepisné dílo * Dějiny Tábora (publikace) * literární dílo
BA 6265.

586.ŠVORC, Peter
Zakletá zem : Podkarpatská Rus 1918-1946 / Peter Švorc ; přel. Miroslav Ottomanský. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. - 318 s.
ISBN: 80-7106-754-2
r. 1918-1946 * Podkarpatská Rus * vznik a vývoj
cz - cze
ABE 343
BM 1087.

587.TARANTOVÁ, Klára
Vývoj lékarenství na Berounsku : [článek] / Klára Tarantová
In: Minul. Berounska. - Sv. 10 (2007), S. 125-174.
dějiny zdravotnictví * lékárenství * Berounsko
BA 6171.

588.TOPINKA, Jiří (1970- )
Kolektivizace venkova v Plzeňském kraji 1955-1960 : [článek] / Jiří Topinka
In: Minul. Západočes. Kraje. - Sv. 42/2 (2007), S. 459-527.
Plzeňský kraj * kolektivizace zemědělství * r. 1955-1960
BA 3137.

589.TRAPL, Miloš (1935-)
Doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc. slaví jubileum : [článek] / Miloš Trapl
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica 33-2007. Sborník prací historických 21. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, S. 9-11.
Schulz, Jindřich doc. PhDr., CSc. (1940-, *1.12.1940 Olomouc -, čes. historik a pedagog)
personálie * odborná činnost * životní výročí
BA 2490.

590.TRAPL, Miloš (1935-)
Za zesnulým docentem Josefem Bartošem : [článek] / Miloš Trapl
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica 33-2007. Sborník prací historických 21. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, S. 245-248.
Bartoš, Josef doc. PhDr., DrSc. ( 1931-2005, *4.12.1931 Klopina - +21.11.2005 , čes. historik a archivář, vysokoškol. pedagog)
medailony
BA 2494.

591.UŽ VÍCKRÁT
Už víckrát nezazní tak těžce requiem... : před sedmdesáti lety zemřel T. G. Masaryk : výbor z dokumentů / ed. připr. Josef Tomeš. - 2., dopln. vyd. - Praha : Ústav T. G. Masaryka, 2007. - 95 s.
ISBN: 978-80-86142-27-2
Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937, *7.3.1850 v Hodoníně - +14.9.1937 v Lánech, pedagog, filozof, státník, r. 1918 první prezident Československa)
výroční publikace * dokumenty * prezidenti * r. 1937
cz - cze
ABE 343
BM 1155.

592.VANĚK, Miroslav
Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie / Miroslav Vaněk, Pavel Mücke, Hana Pelikánová. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. - 224 s.
ISBN: 978-80-7285-089-1
orální historie * teoretické a praktické aspekty * Česká republika
cz - cze
ABE 343
BM 1290.

593.VAŠKO, Václav (1921-)
Dům na skále. [Díl] 2., Církev bojující : 1950 - květen 1960 / Václav Vaško. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. - 466 s.
ISBN: 978-80-7192-892-8
Československo * r. 1950-1960, květen * církev * vztahy státu a církve
cz - cze
ABE 343
BM 1116.

594.VOJENSKÁ
Vojenská policie = Military Police Czech Republic. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2007. - nestr
vojenská policie * Česká republika * vznik a vývoj
cz - cze
cz - eng
ABE 343
BM 1232.

595.VONDRA, Roman
Osobnosti české minulosti : František Udržal (1866-1938) : [článek] / Roman Vondra
In: Hist. Obzor. - . - Roč. 18, č. 9-10 (2007), S. 226-227.
Udržal, František (1866-1938, *3.1.1866 Dolní Roveň - +25.4.1938 Praha, čes. politik, poslanec, ministr národní obrany)
osobnosti českých dějin
BA 6977 .

596.VONDRA, Roman
Osobnosti české minulosti : Karel hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína (1783-1868) : [článek] / Roman Vondra
In: Hist. Obzor. - . - Roč. 18, č. 5-6 (2007), S. 120-132.
Chotek z Chotkova a Vojnína, Karel hrabě (1783-1868, nejvyšší purkrabí Království českého a prezident Zemského gubernia)
osobnosti českých dějin
BA 6975 .

597.VONDRA, Roman
Osobnosti české minulosti : Karel z Lichtenštejna (1569-1627) : [článek] / Roman Vondra
In: Hist. Obzor. - . - Roč. 18, č. 11-12 (2007), S. 273-277.
z Lichtenštejna, Karel (1569-1627, morav. zem. hejtman, místodržitel v Čechách od r. 1620)
osobnosti českých dějin
BA 6978.

598.VOREL, Petr
Zlatá doba českého rybníkářství : vodní hospodářství v ekonomice 16. století : [článek] / Petr Vorel
In: Děj. a Souč. - . - Roč. 29, č. 8 (2007), S. 30-33.
rybnikářství * stol. 16. * české země
BA 6746.

599.VÝBOR
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných : politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989 : sborník grantového projektu č. 1 (2007) / editor Jaroslav Pažout. - 1.vyd. - Praha : Libri prohibiti, 2007. - 144 s.
ISBN 978-80-254-2076-8
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
Československo (ČSSR) * politické perzekuce * sborníky grantových projektů * r. 1978-1989
cze
ABE 343
BM 1457.

600.VYHLÍDAL, Zdeněk
Jan Opletal - osudný podzim 1939 / Zdeněk Vyhlídal. - B.m. : b.n. (Unipress), 2007. - 117 s., obr. příl
ISBN: 80-85089-02-5
Opletal, Jan (1914-1939, *31.12.1914 Lhota nad Moravou -+11.11.1939 Praha, student medicíny postřelený při protifašistické demonstraci 28.10.1939 - symbol student. odboje)
Československo * protesty studentů * okupace ČSR nacisty
cz - cze
ABE 343
BM 1383.

601.ZESCHICK, Johann
Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě / Johannes Zeschick ; přel. Zdeněk Lochovský. - 1. vyd. - Praha : Benediktinské opatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007. - 208 s. - (Pietas benedictina ; Seš. 12)
Morava * benediktini * stol. 9.-20. * Čechy * benediktinky * kláštery
cz - cze
ABE 343
BM 1413.

602.ŽIDOVSKÁ
Židovská menšina za druhé republiky : sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu až červnu 2007 / uspoř. Miloš Pojar, Blanka Soukupová, Marie Zahradníková. - Praha : Židovské muzeum v Praze, 2007. - 183 s.
ISBN 978-80-86889-52-8
ISBN: 80-86889-52-8
Československo * sborníky přednášek * židovské menšiny * druhá republika * r. 1938-1939
cz - cze
cz - sla
ABE 343
BM 1097.

3.1.3 Světové dějiny
603.AUSKÝ, Stanislav A. (1922-)
Dobrovolníci a druhá světová válka : ustašovci, vlasovci, banderovci, legionáři, židovské legie / Stanislav A. Auský. - 1. vyd. - Praha : Petrklíč, 2007. - 278 s.
ISBN: 978-80-7229-177-9
ustašovci * židovské legie * banderovci * legionáři * válka světová 2. * vlasovci * dobrovolníci
cz - cze
ABE 343
BM 1190.

604.FERRO, Marc (1924-)
Dějiny kolonizací : od dobývání až po nezávislost 13.-20. století / Marc Ferro ; přel. Anna Hánová. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. - 503 s.
ISBN 978-80-7106-021-5
stol. 13.-20. * boj za nezávislost * kolonizace * dobývání cizích území * rozdělení světa na sféry vlivu
cz - cze
ABE 343
BM 1069.

605.FRIEDLER, Eric (1971-)
Svědkové z továrny na smrt : historie a svědectví židovského sonderkommanda v Osvětimi / Eric Friedler, Barbara Siebertová, Andreas Kilian ; přel. Vladimír Čadský. - 1. vyd. - Praha : Rybka Publishers, 2007. - 358 s.
ISBN: 80-87067-64-9
vyhlazovací tábory * Židé * válka světová 2. * Osvětim * koncentrační tábory * svědkové
cz - cze
ABE 343
BM 1249.

606.GILBERT, Martin (1936-)
Křišťálová noc : předehra záhuby / Martin Gilbert ; přel. Petruška Šustrová. - 1. vyd. - Praha : BB/art s.r.o., 2007. - 286 s.
ISBN: 978-80-7381-028-3
perzekuce * Židé * Německo * Křišťálová noc * antisemitismus * dějiny * r. 1933-1945
cz - cze
ABE 343
BM 1163.

607.HÁSEK, Václav
Poučení nejenom pro začínající rodopisce. Díl 8, O merkantilismu a manufaktuře : [článek] / Václav Hásek
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 3 (2007), S. 50-55.
merkantilismus * manufaktury * doba předprůmyslová * formy výroby
BA 3533.

608.HÁSEK, Václav
Poučení nejenom pro začínající rodopisce. Díl 9, O manufaktuře : [článek] / Václav Hásek
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 4 (2007), S. 78-84.
manufaktury * stol. 18. * české hospodářství * plátenická výroba * manufakturní výroba
BA 3539.

609.HORČIČKA, Václav
Vztahy Rakousko-Uherska a Spojených států amerických v období první světové války / Václav Horčička. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2007. - 365 s.
ISBN: 978-80-246-1375-8
USA * válka světová 1. * r. 1914-1918 * Rakousko-Uhersko * politické vztahy
cz - cze
ABE 343
BM 1440.

610.HRUBÝ, Petr (1921-)
Nebezpeční snílci : australská levice a Československo / Petr Hrubý ; přel. Petr Hrubý a Libuše Kodešová. - Brno : Stilus Press, s.r.o., 2007. - 474 s. - (Prameny a studie k dějinámčeskoslovenského exilu 1948-1989 ; Sv. 9)
ISBN: 80-903550-8-0
Československo * Austrálie * vztahy * r. 1945-1971 * levice
cz - cze
ABE 343
BM 984.

611.JANÁK, Dušan (1948-)
Sovětské vězeňství v letech 1917-1960. II., Vznik, rozmach a úpadek GULAGu (1929-1960) : [článek] / Dušan Janák
In: Slez. Sbor. - . - Roč. 105, č. 1 (2007), S. 20-44.
r. 1929-1960 * r. 1917-1929 * Sovětský svaz * Gulagy * vězeňství
BA 6774.

612.KOPECKÝ, Milan
Československý samostatný ženijní prapor 1 (1944-1945) / Milan Kopecký. - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2007. - 130 s.
ISBN: 978-80-7278-431-8
r. 1944-1945 * válka světová 2. * československý samostatný ženijní prapor 1 * vznik a vývoj
cz - cze
ABE 343
BM 1287.

613.MIROSLAVU
Miroslavu Šestákovi a Miroslavu Tejchmanovi k sedmdesátinám. I., Slovanství a vzájemné styky národů střední a jihovýchodní Evropy / uspoř. Radomír Vlček a Ladislav Hladký. - Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. - 375 s. - (Slovanské historické studie ; Sv. 32)
ISBN: 978-80-7286-120-0
Šesták, Miroslav PhDr., CSc. (1937- , *24.11.1937 Beroun - , význ. čes. slavista a balkanista)
Tejchman, Miroslav PhDr., DrSc. (1938-, *4.4.1938 v Praze-, význ. čes. slavista a balkanista)
vzájemné styky * česká balkanistika * jubilejní sborníky * Evropa střední * Balkán * Evropa východní * Evropa jihovýchodní * slovanství * dějiny
cz - cze
ABE 343
BM 1323.

614.NEDOROST, Libor
Češi v 1. světové válce. Díl 3., Do hořkého konce / Libor Nedorost. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2007. - 299 s.
ISBN 978-80-7277-327-5
Češi * bitvy * r. 1916-1918 * válečná tažení * válka světová 1.
cz - cze
ABE 343
BM 1068.

615.ODŠKODNĚNÍ
Odškodnění 2000-2006 : česko-německý fond budoucnosti a platby obětem otrocké a nucené práce. - Praha : Česko-německý fond budoucnosti, 2007. - 144 s.
Česko-německý fond budoucnosti * odškodnění * otrocké a nucené práce * válka světová 2. * oběti nacismu
cz - cze
ABE 343
BM 1130.

616.PAXTON, Robert O. (1932-)
Anatomie fašismu / Robert O. Paxton ; přel. Martin Machovec a Vanda Pokorná. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. - 382 s.
ISBN: 80-7106-811-2
fašistická hnutí * fašismus * vznik a vývoj * stol. 20.
cz - cze
ABE 343
BM 1091.

617.SALMAGGI, Cesare
2194 dnů : ilustrovaná chronologie druhé světové války / Cesare Salmaggi, Alfredo Pallavisini ; přel. Jaroslav Poulíček. - Praha : Olympia, 2007. - 767 s.
ISBN 978-80-7376-005-2
ilustrované chronologie * válka světová 2. * chronologické přehledy * r. 1939-1945
cz - cze
ABE 343
BM 1078.

618.SKŘIVÁNEK, František
Templáři po sedmi stech letech : [článek] / František Skřivánek
In: Herald. a Geneal. - . - Roč. 40, č. 3-4 (2007), S. 255-257.
dějiny templářů * templáři
BA 2747.

619.SUDETŠTÍ
Sudetští Němci a Česká republika / sest. Šárka Helmichová. - 1. vyd. - Praha : Český svaz bojovníků za svobodu, 2007. - 79 s.
sudetští Němci * Česká republika * Sudety * konferenční sborníky * stol. 20.
cz - cze
ABE 343
BM 1283.

620.THIESSOVÁ, Anne-Marie
Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století / Anne-Marie Thiessová ; přel. Pavla Doležalová. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. - 263 s. - (Politika a společnost)
ISBN: 978-80-7325-118-5
národní identity * Evropa * národní hnutí * kulturní identity * nacionalismus * stol. 18.-20. * národy
cz - cze
ABE 343
BM 1104.

621.VERNET, Juan (1923-)
Arabské Španělsko a evropská vzdělanost / Juan Vernet ; přel. Jiří Kasl. - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2007. - 392 s.
ISBN: 978-80-86263-98-4
Španělsko * středověk * Evropa * Arabové * antické dědictví * vzdělanost * překlady
cz - cze
ABE 343
BM 1099.

622.VINEN, Richard
Evropa dvacátého století / Richard Vinen ; přel. Monika Vosková, Vladimír Novák. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 2007. - 556 s. - (Dějiny Evropy)
ISBN: 978-80-7021-735-1
Evropa * dějiny * stol. 20.
cz - cze
ABE 343
BM 1230.

623.ZÍDEK, Petr (1972-)
Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989 / Petr Zídek, Karel Sieber. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2007. - 322 s.
ISBN: 80-86506-58-4
Československo * zahraniční politika * vztahy * země subsaharské Afriky * r. 1948-1989
cz - cze
ABE 343
BM 1129.

624.ŽIDÉ
Židé v boji a odboji : rezistence československých Židů v letech druhé světové války : příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 17.-18. října 2006 v Praze pod záštitou prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc., předsedy Akademie věd ČR / uspoř. Zlatica Zudová-Lešková. - Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. - 414 s. - (Práce Historického ústavu AV ČR ; Sv. 17)
ISBN: 978-80-7286-115-6
Československo * Židé * válka světová 2. * protifašistický odboj * konferenční sborníky
cz - cze
ABE 343
BM 1351.

3.2.1 Stát, správa a právo - všeobecně
625.BUMBA, Jan
České katastry od 11. do 21. století / Jan Bumba. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2007. - 190 s.
ISBN: 978-80-247-2318-1
stol. 11.-21. * Čechy * katastry
cz - cze
ABE 343
BM 1231.

626.GRONSKÝ, Ján
Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. [Díl] III, 1960-1989 / Ján Gronský. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova - Nakladatelství Karolinum, 2007. - 441 s.
ISBN: 80-246-1285-0
ISBN souboru: 80-246-1028-0
Československo * r. 1960-1989 * ústavní dějiny
cz - cze
ABE 343
BM 1075.

627.GRONSKÝ, Ján
Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. [Díl] IV, 1989-1992 / Ján Gronský. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova - Nakladatelství Karolinum, 2007. - 649 s.
ISBN: 978-80-246-1389-5
Československo * r. 1989-1992 * ústavní dějiny
cz - cze
ABE 343
BM 1185.

628.JONOVÁ, Jitka
Domus correctione müroviensis : [článek] / Jitka Johnová
In: Historie 2006 : sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference konané 7.-8. prosince 2006 v Ostravě / věd. red. Aleš Zářický. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007, S. 100-108.
Zemský archiv Opava, pobočka v Olomouci, Olomouc
korekční domy pro duchovenstvo * fond Arcibiskupství Olomouc * každodenní život * Mírov (hrad) * denní řád * kněžská vězení
BA 2583.

629.JONOVÁ, Jitka
Domus correctione Müroviensis : [článek] / Jitka Jonová
In: Střed. Morava. - . - Roč. 13, č. 25 (2007), S. 4-21.
korekční domy pro duchovenstvo * fond Arcibiskupství Olomouc * archivní prameny * Mírov (hrad) * kněžská vězení * stol. 16.-18.
BA 3192.

630.MIŠÚR, Peter
Instituce státní moci v ČR : úplný přehled s internetovými odkazy / Peter Mišúr, Zdeněk Svoboda. - Praha : Linde, 2007. - 247 s.
ISBN: 978-80-86131-74-0
Česká republika * státní správa * instituce * seznamy
cz - cze
ABE 343
BM 1198.

631.STREIT, Vincenc
Změny v autorském právu : [článek] / Vincenc Streit
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 14 (2007), S. 26-27.
změny v autorském právu * autorské právo * knihovny
BA 4011.

632.UZUNOGLU, Yekta (1953-)
Výpověď / Yekta Uzunoglu, Petr Žantovský ; předml. František Janouch. - Praha : Akropolis, s.r.o., 2007. - 167 s.
ISBN: 978-80-86903-56-9
soudní procesy * soudnictví * Česká republika * r. 1994-2007
cz - cze
ABE 343
BM 1226.

633.VOJÁČEK, Ladislav
Právní dějiny na území Slovenska / Ladislav Vojáček, Karel Schelle. - 1. vyd. - Ostrava : KEY Publishing, s.r.o., 2007. - 450 s. - (Právo)
ISBN: 978-80-87071-43-4
Slovensko * právní dějiny * do r. 1990
cz - cze
ABE 343
BM 1405.

3.2.2.1 Dějiny správy. Celková zpracování
634.BÍL, Zdeněk
Římskokatolická duchovní správa na Broumovsku v letech 1945-2000 : [článek] / Zdeněk Bíl
In: Stopami Děj. Náchodska. - Sv. 11 (2007), S. 102-127.
Broumov (Náchod, Česko : oblast) * schematismy duchovenstva * r. 1945-2000 * římskokatolická duchovní správa
BA 4339.

635.BOCK, Jiří
Františkov 1657-1939 : přehled dějin kdysi samostatné obce s exkursem jejího správního vývoje : [článek] / Jiří Bock
In: Fontes Nissae. - Sv. 8 (2007), S. 63-104.
Františkov * správní vývoj * dějiny * r. 1657-1939
BA 2858.

636.CAJTHAML, Petr
Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948-1989 : jmenný přehled s fotografiemi : [článek] / sest. Petr Cajthaml
In: Paměť a Děj. - . - Roč. 1, č. 1 (2007), S. 91-97.
Ministerstvo vnitra
přehledy * fotografie * personální obsazení * náměstci ministra * ministři vnitra * r. 1948-1989
BA 6243.

637.EBEL, Martin (1960-)
Dějiny českého stavebního práva / Martin Ebel. - Praha : ABF-nakladatelství ARCH, ABF-Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, 2007. - 255 s. - (Stavební právo ; Sv. 5/2006)
ISBN 978-80-86905-21-1
české stavební právo * dějiny práva
cz - cze
ABE 343
BM 1335.

638.FIALA, Miroslav
Tisíc let správy Českého Meránu : [článek] / Miroslav Fiala
In: Sbor. Čes. Meránu. - Sv. 11 (2007), S. 103-118.
Český Merán * dějiny správy
BA 3376.

639.GAWRECKI, Dan (1943-)
Slezský zemský sněm a moravské enklávy v letech 1742-1918 : [článek] / Dan Gawrecki
In: Vlastivěd. Listy Slezska a sev. Moravy. - . - Roč. 33, č. 1 (2007), S. 4-8.
moravské enklávy * r. 1742-1918 * slezské stavy * Slezsko * slezský zemský sněm
BA 4808.

640.HISTORICKÝ
Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). - Olomouc : Periplum, 2007. - 445 s. - (Studie a analýzy ; Sv. 9)
ISBN: 978-80-86624-45-7
právní úprava * vývoj * r. 1918-2005 * české země * veřejná správa
cz - cze
ABE 343
BM 1595.

641.KLADIWA, Pavel
Otázka (ne-) zřízení okresních zastupitelstev na Moravě a v rakouském Slezsku 1862-1914 : [článek] / Pavel Kladiwa
In: Slez. Sbor. - . - Roč. 105, č. 2 (2007), S. 99-114.
Morava * r. 1862-1914 * Slezsko * okresní zastupitelstva * okresní samospráva * okresní silniční výbory
BA 6777.

642.KUNT, Miroslav (1970-)
Vývoj správy spojů a heuristika archivních souborů odvětví spojů : [článek] / Miroslav Kunt
In: K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918 (1930) / Alexandra Špiritová ; k vyd. připr. Miroslav Kunt a Jan Kahuda. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv, 2007, S. 297-330.
společenské a politické instituce ve spojích * sbírky poštovních cenin * sbírky typářů a razítek * správa spojů * spolky * vojenské polní pošty * archivní fondy a sbírky * osobní fondy * spojové finanční instituce * ústřední úřady
BA 7309.

643.MLEZIVA, Štěpán
Soudní okresy v českých zemích v období 1850-1948 : [článek] / Štěpán Mleziva
In: Muz. vlastivěd. Pr. - . - Roč. 45 (115), č. 3-4 (2007), S. 142-204.
po r. 1949 * do r. 1850 * soudní okresy * r. 1850-1948 * české země
BA 6763.

644.MRKVIČKA, Pavel
Naše země jako součást vyšších státních útvarů a jejich členění na nižší územně správní celky : [článek] / Pavel Mrkvička
In: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce. Sv. 3, Schola genealogica ac heraldica nova. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007, S. 11-29.
územněsprávní členění * dějiny správy * český stát * české země
BA 2945.

645.NESCHWARA, Christian
Parlament und Organisation des Reichsgerichts der Österreichischen Monarchie : [článek] / Christian Neschwara
In: Mod. Děj. - Sv. 15 (2007), S. 61-99.
výkonná moc * parlament * říšský soudní dvůr * ústavní normy * od r. 1867 * dějiny
BA 6760.

646.ŠPIRITOVÁ, Alexandra (1936-2013)
Vývoj správy spojů v českých zemích 1870-1930 : [článek] / Alexandra Špiritová
In: K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918 (1930) / Alexandra Špiritová ; k vyd. připr. Miroslav Kunt a Jan Kahuda. - 1. vyd. - Praha : Národní archiv, 2007, S. 89-100.
správa spojů * dějiny správy * r. 1837 * r. 1870-1930 * české země * poštovní zákon
BA 7305.

647.VOJÁČEK, Ladislav
České právní dějiny do roku 1945 / Ladislav Vojáček, Karel Schelle. - 1. vyd. - Ostrava : KEY Publishing, s.r.o., 2007. - 218 s. - (Právo)
ISBN: 978-80-87071-20-5 (Key Publishing)
ISBN: 978-80-86575-25-4 (B. I. B. S.)
Čechy * do r. 1945 * právní dějiny
cz - cze
ABE 343
BM 1406.

3.2.2.2 Dějiny správy. Období do r. 1850
648.AL SAHEB, Jan
Povýšení olomoucké církevní provincie na arcidiecézi roku 1777 : [článek] / Jan Al Saheb
In: Stud. comen. hist. - . - Roč. 37, č. 77-78 (2007), S. 132-145.
olomoucké biskupství * r. 1777 * církevně správní poměry * povýšení na arcibiskupství * olomoucká diecéze
BA 5824.

649.BERÁNEK, Vladimír
Feudální renta na komorních velkostatcích Brandýs nad Labem, Přerov nad Labem a Lysá nad Labem v předbělohorském období : [článek] / Vladimír Beránek
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 30-33 (2004-2007 (2007)), S. 88-111.
Lysá nad Labem (komorní velkostatek) * poddanská renta * r. 1592 * Přerov nad Labem (komorní velkostatek) * urbáře * peněžní renta * r. 1651 * Brandýs nad Labem (komorní velkostatek) * normativní prameny * naturální dávky * robota
BA 3953.

650.BUREŠ, Michal
Smírčí právo - prvek pokání jako cesty k duchovní obnově : [článek] / Michal Bureš
In: Sbor. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje. - [Sv. 14] 2006 (2007), S. 285-296.
eseje * smírčí kameny * prameny * smírčí právo
BA 6260.

651.ČEPELÁK, Jiří
Vrbno u Mělníka do poloviny 17. století : [článek] / Jiří Čepelák
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 30-33 (2004-2007 (2007)), S. 3-43.
poddaní * majetkový vývoj * peněžní dávky * držitelé gruntů * vrchnostenská správa * Vrbno u Mělníka * duchovní správa
BA 3950.

652.DIBELKA, Jaroslav (1981-)
Obranné strategie "zmrhaných" žen na jindřichohradeckém panství v 17. a na počátku 18. století : [článek] / Jaroslav Dibelka
In: Hist. Demogr. - Sv. 31 (2007), S. 5-20.
jindřichohradecké panství * r. 1686-1710 * infanticidium (vražda novorozence) * ženy obviněné ze smilstva
BA 3559.

653.FLODR, Miroslav (1929-)
Nálezy brněnského městského práva. Svazek I., (-1389) / Miroslav Flodr. - Brno : Archiv města Brna, 2007. - 255 s. - (Brno v minulosti a dnes ; Suppl.)
ISBN: 978-80-86736-07-5
městské právo * archivní dokumenty * do r. 1389 * nálezy dokumentů * Brno
cz - cze
ABE 343
BM 1524.

654.FRANCEK, Jindřich (1943-)
Katovské řemeslo v českých zemích / Jindřich Francek. - 1. vyd. - Hradec Králové : Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2007. - 104 s.
ISBN: 978-80-85031-70-1
trestní soudnictví * středověk * raný novověk * vývoj * soudnictví * katovské rody * české země
cz - cze
ABE 343
BM 1174.

655.KALOUS, Antonín
Spor o biskupství olomoucké v letech 1482-1497 : [článek] / Antonín Kalous
In: Čes. Čas. hist. - . - Roč. 105, č. 1 (2007), S. 1-39.
Matyáš Korvín I. (1443-1490, uherský a český král)
Filipec, Jan (1431-1509, do r. 1490 ve službách Matyáše Korvína)
Morava * olomoucké biskupství * r. 1482-1497 * volba biskupa * církevní dějiny
BA 6341.

656.LAPÁČEK, Jiří
Úřad a obec půhončí : [článek] / Jiří Lapáček
In: Sbor. St. okr. Arch. Přerov. - [Sv.] 2007 (2007), S. 5-30.
knihy půhonné * zemské soudy * doručování půhonů * moravské středověké právo * půhončí
BA 3929.

657.MAREŠ, Jan
Ženská výbava v litoměřickém městském právu v předhusitské době : [článek] / Jan Mareš
In: Porta Bohem. - Č. 4 (2007), S. 54-91.
ženy * litoměřické městské právo * dědická práva * manželská práva * středověké magdeburské právo * doba předhusitská
BA 4903.

658.MARTÍNKOVÁ, Romana
Úřad nejvyššího lovčího za Leopolda Kinského (1751-1760) : [článek] / Romana Martínková, Aleš Valenta, Veronika Vilimovská
In: Východočes. Sbor. hist. - Sv. 14 (2007), S. 109-141.
Národní archiv, Praha
Kinský, Leopold (1713-1760)
nejvyšší zemští úředníci * úřad nejvyššího lovčího * císařská myslivost * lesní hospodářství * fond Česká dvorská kancelář
BA 6112.

659.MATLAS, Pavel
Hrdelní soudnictví na panství Hluboká nad Vltavou (1661-1765) : [článek] / Pavel Matlas
In: Sbor. arch. Pr. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 3-156.
hrdelní soudy * r. 1661-1765 * hrdelní soudnictví * Hluboká nad Vltavou (panství) * kriminalita * hrdelně-soudní agenda
BA 3356.

660.MATLAS, Pavel
Rychlá cesta na popraviště : trestní řízení a popravní rituál v Čechách na sklonku 17. století : [článek] / Pavel Matlas
In: Děj. a Souč. - . - Roč. 29, č. 9 (2007), S. 40-43.
hrdelní soudy * r. 1689 * hrdelní soudnictví * Čechy * trestní řízení * Hluboká nad Vltavou (panství) * popravní rituál * infanticidium (vražda novorozence) * stol. 17.
BA 6748.

661.PFLEGEROVÁ, Štěpánka
Vznik a vývoj paumistrovského úřadu v Plzni : [článek] / Štěpánka Pflegerová
In: Minul. Západočes. Kraje. - Sv. 42/1 (2007), S. 52-111.
seznam paumistrů * r. 1500-1734 * kompetence paumistrovského úřadu * finanční správa * výskyt paumistrů v městské radě * paumistrovský úřad * Plzeň (Česko) * úředníci nad městskými důchody
BA 3136.

662.ŠLÉZAR, Pavel
Sády, kopy a "výprask na pamětnou" : hranice ve středověké krajině Drahanské vrchoviny : [článek] / Pavel Šlézar
In: Vlastivěd. Věst. morav. - . - Roč. 59, č. 2 (2007), S. 155-161.
středověk * vytyčování hranic * Drahanská vrchovina
BA 4461.

663.ŠTARHA, Ivan (1935- )
K rozšíření brněnského práva na Vysočině : hrdelní soudnictví na Bystřicku : [článek] / Ivan Štarha
In: Forum Brunense. - [Sv.] 2007 (2007), S. 133-142.
stol. 15.-18. * hrdelní soudnictví * brněnské právo * Bystřicko
BA 4952.

664.VLADISLAVSKÉ
Vladislavské zřízení zemské : a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích) / k vyd. připr. a úv. studií opatřili Petr Kreuz, Ivan Martinovský. - 1. vyd. - Praha : Scriptorium, 2007.- 526 s.
ISBN: 978-80-86197-91-3
Vladislavské zřízení zemské * Zřízení o ručnicích * právní dokumenty * české země * Svatováclavská smlouva * stol. 15.-16.
cz - cze
ABE 343
BM 1464.

3.2.2.3 Dějiny správy. Období 1850-1918
665.FASORA, Lukáš
Svobodný občan ve svobodné obci? : občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914 / Lukáš Fasora. - 1. vyd. - Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2007. - 381 s. - (Země a kultura ve střední Evropě ; Sv. 6)
ISBN: 978-80-86488-43-1
městská samospráva * občanské elity * r. 1851-1914 * obecní samospráva * Brno
cz - cze
ABE 343
BM 1575.

666.GAWRECKÁ, Marie
Moravské enklávy ve Slezsku v letech 1848-1918 : [článek] / Marie Gawrecká
In: Vlastivěd. Listy Slezska a sev. Moravy. - . - Roč. 33, č. 2 (2007), S. 6-13.
moravské enklávy * začlenění do politických a soudních okresů * Slezsko * r. 1848-1918
BA 4814.

667.KLADIWA, Pavel
Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl I., Vývoj legislativy / Pavel Kladiwa. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2007. - 160 s.
ISBN: 978-80-7368-284-2
Morava * legislativa * vývoj * obecní samospráva * r. 1850-1914 * Slezsko
cz - cze
ABE 343
BM 1572.

668.KLADIWA, Pavel
Město a městská samospráva éry Františka Josefa I. v procesu modernizace : [článek] / Pavel Kladiwa
In: Česko-slov. hist. Ročen. - [Sv.] 2007 (2007), S. 23-49.
městská samospráva * ekonomické elity * obecní hospodaření * doba Františka Josefa I. * komunální úřednictvo
BA 6127.

669.KLADIWA, Pavel
Statutární města Moravy a Slezska 1850-1914 : [článek] / Pavel Kladiwa
In: Slez. Sbor. - . - Roč. 105, č. 3 (2007), S. 178-199.
Morava * r. 1850-1914 * Slezsko * statutární města
BA 6780.

670.KUCHAŘOVÁ, Hedvika
Pastor bonus, seu idea (semper) reformanda : vzdělávání a výchova kléru pro působení ve farní správě v českých zemích v 18. a na přelomu 19. století : [článek] / Hedvika Juchařová, Zdeněk R. Nešpor
In: Čes. Čas. hist. - . - Roč. 105, č. 2 (2007), S. 351-392.
vzdělávání a výchova kléru * stol. 18.-19. * farní správa * církevní dějiny * české země * reformy Josefa II.
BA 6345.

671.ŠIMEČEK, Pavel
Pokusy o zřízení samostatné farnosti v Plenkovicích : [článek] / Pavel Šimeček
In: Sbor. St. okr. Arch. Znojmo. - Sv. 21. - [Roč.] 2006 (2007), S. 116-120.
Plenkovice * archivní prameny * farnosti * církevní správa * dějiny farností
BA 3944.

3.2.2.4 Dějiny správy. Období 1918-1938
672.BORTELOVÁ, Marie
Vznik a vývoj landrátů na území Sudet, dochovanost a stav zpracování v rámci SOA Plzeň se zaměřením na landrát Aš : [článek] / Marie Bortelová
In: Ročen. St. oblast. Arch. Plzeň. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 130-140.
Státní oblastní archiv, Plzeň
agenda landrátu * r. 1938 * landráty * správa landrátu Aš * Sudety * státní správa * okresní samospráva
BA 5490.

673.JELÍNEK, Tomáš
Zástupci německých politických stran v orgánech pražské samosprávy v období mezi dvěma světovými válkami : [článek] / Tomáš Jelínek
In: Praž. Sbor. hist. - Sv. 35 (2007), S. 115-153.
pražská samospráva * r. 1918-1938 * volby * Praha * německé politické strany
BA 6247.

674.NEČAS, Ctibor
Potulní cikáni aneb "Metla venkova" : poměry na Třebíčsku v polovině 30. let 20. století : [článek] / Ctibor Nečas
In: Vlastivěd. Věst. morav. - . - Roč. 59, č. 4 (2007), S. 372-376.
Romové * stížnosti starostů obcí * stol. 20., léta 30. * potulní Romové * Třebíčsko
BA 4466.

3.2.2.6 Dějiny správy. Období 1946-1989
675.ČOUPEK, Jiří (1947-)
Městský národní výbor v Uherském Hradišti, jeho vznik a vývoj : [článek] / Jiří Čoupek
In: Slovácko. - Sv. 48 (2006 (2007)), S. 227-245.
Městský národní výbor Uherské Hradiště, Uherské Hradiště
funkcionáři * r. 1945-1990 * Uherské Hradiště (Česko) * seznamy * členové městské správy
BA 5901.

676.DVOŘÁKOVÁ, Jiřina
Státní bezpečnost v letech 1945-1953 : (organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek) / Jiřina Dvořáková ; eds. Alena Luxová a Svatava Matoušková. - 1. vyd. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2007. - 383 s., zvl. soubor příloh. - (Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu)
ISBN: 978-80-86621-27-2
Československo * r. 1945-1953 * zpravodajské a státně bezpečnostní složky * vývoj * organizace * státní bezpečnost
cz - cze
ABE 343
BM 1313.

677.FILIP, Robert
Okresní národní výbor Liberec v letech 1945 až 1960. Část II, 1952-1960 : [článek] / Robert Filip
In: Fontes Nissae. - Sv. 8 (2007), S. 151-175.
Okresní národní výbor, Liberec
národní výbory * Liberec * r. 1952-1954
BA 2860.

678.JANÁK, Dušan (1948-)
Politický a správní vývoj po roce 1945 na stránkách Těšínska : [článek] / Dušan Janák
In: Těšínsko. - . - Roč. 50, č. 4 (2007), S. 7-9.
Těšínsko (periodikum) * politický a správní vývoj * články * po r. 1945
BA 6280.

679.JIŘÍK, Karel (1930-)
Největší politický proces v Ostravě : [článek] / Karel Jiřík
In: Ostrava. - Sv. 23 (2007), S. 45-97.
ilegální protikomunistické organizace * stol. 20., léta 50. * Ostrava * politické procesy * Ostravsko
BA 3148.

680.KVAPILOVÁ, Iva
Organizační vývoj SNB v 70. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku : [článek] / Iva Kvapilová
In: Sbor. Arch. bezpečnost. Složek. - Sv. 5 (2007), S. 9-116.
Sbor národní bezpečnosti
stol. 20., léta 70. * organizační vývoj
BA 5458.

681.LOZOVIUKOVÁ, Kateřina
Mimořádný lidový soud v České Lípě : [článek] / Kateřina Lozoviuková
In: Fontes Nissae. - Sv. 8 (2007), S. 125-149.
Česká Lípa * charakteristiky spisů * r. 1945-1948 * soudní spisy * mimořádné lidové soudy
BA 2859.

682.PLACHÝ, Jiří
Případy mladoboleslavské hrdelní retribuce 1945-1947 : [článek] / Jiří Plachý
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 30-33 (2004-2007 (2007)), S. 154-176.
přehled jednotlivých případů * Mladá Boleslav * retribuční soudnictví * rozsudky smrti * mimořádné lidové soudy * r. 1945-1947
BA 3955.

683.ŘEHÁČEK, Karel (1972- )
Likvidační inspektorát v Plzni a likvidace živnostenských a průmyslových podniků, konfiskovaných v Českobudějovickém kraji na základě dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb : [článek] / Karel Řeháček
In: Jihočes. Sbor. hist. - . - Roč. 75 (2006 (2007)), S. 224-266.
Československo * Českobudějovicko * dekrety prezidenta ČSR * po r. 1945 * soupisy * likvidace konfiskovaných podniků
BA 3101.

3.2.2.8 Dějiny správy. Období od r. 1993 do současnosti
684.BŘEŇ, Jan
Srovnání zákonů o územních samosprávných celcích : [článek] / Jan Břeň
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 51-52 (2007), S. I-XVI příl.
zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze * srovnávací tabulky * srovnávací text zákonů * zákon č. 128/2000 Sb. o obcích * zákon č. 129/2000 Sb. o krajích * územní samospráva
BA 4025.

685.POUŽÍVÁNÍ
Používání úředních razítek v podmínkách obce a jejích orgánů : [článek]
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 47 (2007), S. 9.
úřední razítka * obce * pravidla používání
BA 4024.

686.SENÁT
Senát Parlamentu České republiky : abecední seznam členů Senátu Parlamentu České republiky k 1.12.2006 : [článek]
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 1-2 (2007), Příloha .
Senát Parlamentu České republiky, Praha
senátoři * r. 2006 * přehledy * Česká republika
BA 4002.

687.SCHENGEN
Schengen - ochrana osobních údajů : [článek]
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 44 (2007), S. 24-25.
Schengenský informační systém (SIS) * garance ochrany osobnostních práv * ochrana osobních údajů * pravidla zpracování osobních údajů
BA 4023.

688.SOVADINA, Miloslav (1949-)
Změna v územním rozsahu okresu Česká Lípa : [článek] / Miloslav Sovadina
In: Bezděz. - Sv. 16 (2007), S. 283-286.
Jablonné v Podještědí * r. 2007 * Česká Lípa (okres) * Liberec (Česko : okres) * územní rozsah * změny * Janovice v Podještědí
BA 3884.

689.ŠMÍD, Aleš
Změny v okresní příslušnosti vyvolané vyhláškou č. 513/2006 Sb : [článek] / Aleš Šmíd
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 10 (2007), S. V-VII příl.
změny okresní příslušnosti * obce * Česká republika
BA 4007.

690.ŠTARHA, Ivan (1935- )
Městečka Jihomoravského kraje : [článek] / Ivan Štarha
In: Vlastivěd. Věst. morav. - . - Roč. 59, č. 2 (2007), S. 176-186.
městysy * městečka * přehled podle správních okresů * r. 2006 * Morava jižní * Jihomoravský kraj
BA 4462.

691.VÁVRA, Václav
Informační systém o veřejných službách : [článek] / Václav Vávra
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 5 (2007), S. 28-29.
standard typu veřejné služby * záznam o veřejné službě * veřejné služby
BA 4004.

692.VIDLÁKOVÁ, Olga
Decentralizace veřejné správy v České republice : [článek] / Olga Vidláková
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 51-52 (2007), S. 60-62.
reformy veřejné správy * decentralizace veřejné správy * Česká republika * zákon o obcích * zákon o krajích
BA 4026.

3.3.1 Pomocné vědy historické - všeobecně
693.SKALICKÝ, Karel
Soubor pomocných věd historických : [článek] / Karel Skalický
In: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce. Sv. 3, Schola genealogica ac heraldica nova. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007, S. 169-178.
epigrafika * diplomatika * sfragistika * pomocné vědy historické * kodikologie
BA 2951.

3.3.3 Diplomatika
694.AL SAHEB, Jan
Sirotčí agenda na mensálních statcích olomouckého biskupství v 16. a 17. století na příkladu hukvaldského panství : [článek] / Jan Al Saheb
In: Čas. Mat. morav. - . - Roč. 126, č. 2 (2007), S. 267-283.
stol. 16.-17. * sirotci * Hukvaldy (panství) * péče o sirotky * sirotčí agenda
BA 3905.

695.AL SAHEB, Jan
Urbář panství Hukvaldy z roku 1581 : diplomatický rozbor pramene a jeho písaři : [článek] / Jan AL Saheb
In: Olomouc. arch. Sbor. - Sv. 5 (2007), S. 87-106.
urbáře * diplomatický rozbor * písaři * Hukvaldy (panství) * archivní prameny * r. 1581
BA 3074.

696.BERÁNEK, Karel (1924- )
Příspěvek k stavovským zástavám statků katolického duchovenstva roku 1619 : [článek] / Karel Beránek, Věra Beránková
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 93-112.
Národní archiv, Praha
zástavy církevních statků * výpůjčky na zástavy * r. 1619 * fond Stará manipulace
BA 6703.

697.BISINGEROVÁ, Marie (1944-)
Úřad královského rychtáře v Kutné Hoře a jeho písemnosti : [článek] / Marie Bisingerová
In: Sbor. Nár. Muz., Řada A, Hist. - Sv. 61, č. 1-2 (2007), S. 81-86.
královští rychtáři * městská správa * úřad rychtáře * Kutná Hora * písemnosti * agenda královských rychtářů * r. 1551-1783
BA 3404.

698.ČERNIKOVSKÝ, Petr
Po stopách nejstarších náchodských privilegií : [článek] / Petr Černikovský
In: Stopami Děj. Náchodska. - Sv. 11 (2007), S. 19-33.
privilegia * pergamenové listiny * r. 1392-1652 * Náchod
BA 4336.

699.GARKISCH, Miloš (1947-)
Potraviny a zemědělské produkty v nejstarší dochované berounské městské knize počtů : [článek] / Miloš Garkisch
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 30-33 (2004-2007 (2007)), S. 44-61.
Státní okresní archiv, Beroun
r. 1508-1518 * knihy počtů * Beroun * fond Archiv města Berouna * městské knihy * pohoštění návštěv * městská rada
BA 3951.

700.GLEJDUROVÁ, Mária
Znakové privilegium Viktorina pro Hradec nad Moravicí v novém světle : [článek] / Mária Glejdurová
In: Brno v Minul. a Dnes. - Sv. 20 (2007), S. 313-324.
Viktorin (stol. 15., kníže münsterberský a opavský)
znaková privilegia * r. 1481 * diplomatika * sfragistika * Hradec nad Moravicí
BA 5936.

701.HLAVÁČEK, Ivan (1931-)
Lucemburkové a klášter břevnovský (s přihlédnutím ke klášteru zbraslavskému) : [článek] / Ivan Hlaváček
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 63-75.
církevní politika * kláštery * písemnosti * Lucemburkové
BA 6701.

702.HLEDÍKOVÁ, Zdeňka
Narace soudních listin jako pramen historiografie všedního dne : [článek] / Zdeňka Hledíková
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 77-86.
historiografie * narace listin * soudní listiny
BA 6702.

703.HOFFMANN, František (1920- )
Správa a městské knihy litomyšlské od 14. do 16. století : [článek] / František Hoffmann
In: Sbor. arch. Pr. - . - Roč. 57, č. 2 (2007), S. 451-573.
městská správa * Litomyšl (Česko) * rozbor * městské knihy * stol. 14.-16.
BA 3359.

704.JŮNA, Jan
Komenda řádu německých rytířů v Jindřichově Hradci do roku 1300 : [článek] / Jan Jůna
In: Herald. a Geneal. - . - Roč. 40, č. 1-2 (2007), S. 97-104.
komendy * Jindřichův Hradec * listiny * přepis listiny * Německý řád
BA 2737.

705.KOUDELA, Miroslav (1964-)
Olomoucké listiny Václava III. a nejstarší dějiny obce Grygova : [článek] / Miroslav Koudela
In: Olomouc. arch. Sbor. - Sv. 5 (2007), S. 40-45.
Archiv města Olomouce, Olomouc
listiny Václava III. * Grygov (obec) * dějiny * r. 1306
BA 3073.

706.LOMIČKOVÁ, Radka
Za klášterními zdmi : vizitační protokoly cisterciáckých klášterů ze 14. století : [článek] / Radka Lomičková
In: Med. Hist. Bohem. - Sv. 11 (2007), S. 137-194.
písemné prameny * vizitační protokoly * cisterciáci * stol. 14. * vizitační listiny * kláštery
BA 6227.

707.MRVÍK, Vladimír
Lichtenštejnské palatináty a erbovní listiny : [článek] / Vladimír Mrvík
In: Herald. a Geneal. - . - Roč. 40, č. 1-2 (2007), S. 5-30.
šlechtické rody * Lichtenštejnové * erbovní listiny * diplomatika * palatináty * právo palatinátu * zánik palatinátního práva
BA 2734.

708.MÜLLER, Karel (1958-)
Ještě k Ditrichštejnovu znakovému privilegiu pro Vojnův Městec z roku 1607 : [článek] / Karel Müller
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 162-164.
z Ditrichštejna, František (1570-1636, *22.8.1570 - +19.9.1636, olomoucký biskup, r. 1599 jmenován kardinálem, význ. představitel protireformace na Moravě)
znaková privilegia * r. 1607 * Vojnův Městec
BA 3021.

709.NĚMEC, Jan
Neobyčejný příběh rychtářské knihy : [článek] / Jan Němec
In: Děčín. vlastivěd. Zpr. - . - Roč. 17, č. 2 (2007), S. 40-44.
Severní (osada na Děčínsku) * r. 1542-1595 * soudní knihy
BA 3484.

710.NOVOTNÁ, Markéta (1977-)
Kamýk nad Vltavou a jeho vilikace : [článek] / Markéta Novotná
In: Med. Hist. Bohem. - Sv. 11 (2007), S. 117-136.
vilikace * lenní listiny * r. 1336 * Kamýk nad Vltavou (hrad)
BA 6226.

711.NOVÝ, Rostislav (1932-1996)
První dochovaná erbovní listina české provenience : [článek] / Rostislav Nový
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 1 (2007), S. 14-27.
erbovní listiny české provenience * r. 1339 * česká znaková privilegia
BA 3520.

712.PÁTKOVÁ, Hana
Liber Vetustissimus Antiquae Civitatis Pragensis : život jedné středověké knihy : [článek] / Hana Pátková
In: Čes. Čas. hist. - . - Roč. 105, č. 2 (2007), S. 393-405.
středověk * Praha * městské knihy * městská administrativa * městská diplomatika
BA 6346.

713.PODZIMEK, Antonín
Sedlecké a prčické matriky : [článek] / Antonín Podzimek
In: Sbor. Čes. Meránu. - Sv. 11 (2007), S. 82-92.
Sedlec * Prčice * matriky
BA 3375.

714.TOŠNEROVÁ, Marie (1956-)
Liteňské farní kroniky : [článek] / Marie Tošnerová
In: Minul. Berounska. - Sv. 10 (2007), S. 105-124.
Státní okresní archiv, Beroun
pamětní knihy * stol. 18. * Liteň * farní kroniky * církevní správa
BA 6170.

715.WASKA, Karel (1951- )
Knihy předmagistrátního období v registraturách malých měst na příkladu Úterý : [článek] / Karel Waska
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 113-121.
Úterý (městečko tepelského premonstrátského kláštera) * městské knihy * stol. 17.-18.
BA 6704.

716.WASKOVÁ, Marie (1979- )
Liber memorabilium Starého Města Pražského z let 1631-1648 (1656) : (V kontextu soudobých pražských knih pamětních) : [článek] / Marie Wasková
In: Sbor. arch. Pr. - . - Roč. 57, č. 2 (2007), S. 574-706.
městská samospráva * pamětní knihy * vnější popis * městské knihy * srovnání * Staré Město pražské * typologie zápisů * r. 1631-1648 * paleografický rozbor
BA 3360.

717.WIHODOVÁ, Veronika
Brněnský městský písař Jan z Pustiměře : [článek] / Veronika Wihodová
In: Brno v Minul. a Dnes. - Sv. 20 (2007), S. 59-84.
Jan z Pustiměře (stol. 15., 1. pol., brněnský městský písař)
písaři * městské knihy * diplomatika * Brno
BA 5933.

718.WOLF, Jiří
Horní kniha města Krupky z let 1512-1533 (1535) : [článek] / Jiří Wolf
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 1 (2007), S. 21-24.
Krupka * r. 1512-1533 * horní knihy
BA 2221.

719.ZATLOUKALOVÁ, Vlasta
Brněnská městská kancelář a její úředníci v letech 1850-1860 : [článek] / Vlasta Zatloukalová
In: Brno v Minul. a Dnes. - Sv. 20 (2007), S. 145-156.
úředníci * městská kancelář * r. 1850-1860 * Brno
BA 5934.

720.ŽŮREK, Václav
Korunovační řád Karla IV. jako ritualizovaný panovnický program : [článek] / Václav Žůrek
In: Čas. Nár. Muz. Řada hist. - . - Roč. 176, č. 3-4 (2007), S. 105-143.
Karel IV. (1316-1378, *14.5.1316 - +29.11.1378, čes. a něm. král a římskoněm. císař)
korunovace * stol. 14. * korunovační ceremonie * korunovační řád * Ordo coronationis regum Bohemorum
BA 3449.

3.3.4.1 Paleografie. Dějiny papíru a jeho výroby
721.ČERNÁ, Zora
Jindřich Šilhan - badatel v oboru dějin papírenství, autor historických a vlastivědných prací z historie Vysočiny : [článek] / Zora Černá
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 214-215.
Šilhan, Jindřich (1917-1989, *14.7.1917 Čikov - +4.12.1989 Lipůvka, moravský historiograf)
dějiny papírenství * dějiny Vysočiny * medailony * výběrové bibliografie * bibliografie prací
BA 3032.

722.KHEL, Richard
Papír všude a se vším / Richard Khel ; doslov Miloš Lešikar. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2007. - 402 s.
ISBN: 978-80-204-1381-9
papírnictví * papír * dějiny a vývoj * způsoby využití
cz- cze
ABE 343
BM 1329.

723.PALÁT, Jiří
500 let výroby papíru v českém Slezsku (1507-2007). I. : [článek] / Jiří Palát, Pavel Šrámek
In: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. B, Vědy hist. - . - Roč. 56, č. 1 (2007), S. 15-32.
výroba papíru * Opava * České Slezsko * Krnov * slezské papírenství * papírny
BA 6368.

724.PALÁT, Jiří
500 let výroby papíru v českém Slezsku (1507-2007). II. : [článek] / Jiří Palát, Pavel Šrámek
In: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. B, Vědy hist. - . - Roč. 56, č. 2 (2007), S. 97-117.
výroba papíru * Frýdek * České Slezsko * Cukmantl (dnešní Zlaté Hory) * Hradec nad Moravicí * slezské papírenství * papírny
BA 6369.

725.PALÁT, Jiří
500 let výroby papíru v českém Slezsku (1507-2007). III. : [článek] / Jiří Palát, Pavel Šrámek
In: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. B, Vědy hist. - . - Roč. 56, č. 3 (2007), S. 193-215.
výroba papíru * České Slezsko * Karlovice * Frývaldov (dnes Jeseník) * slezské papírenství * papírny
BA 6370.

726.PÁTKOVÁ, Hana
Album pozdně středověkého písma = Album scripturae medii aevi posterioris : Bohemia occidentalis. Volumen VII. Libri civitatis Misae 1437-1520 : Západní Čechy. Sv. 7., Městské knihy města Stříbra / Hana Pátková. - 1. vyd. - Dolní Břežany : Scriptorium, 2007. - 30 s.
ISBN: 978-80-86197-84-5
městské knihy * r. 1437-1520 * pozdní středověk * Čechy západní * Stříbro (město) * písmo pozdně středověké * paleografie
cz - cze
cz - lat
ABE 343
BM 1534.

727.VALENTA, Aleš
Čítanka německých novověkých textů ze 17. -18. století / Aleš Valenta. - 1. vyd. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2007. - 54 s., 24 příl
ISBN: 978-80-86845-95-1
Čechy * německé texty * stol. 17.-18. * novověk * archivní učebnice * paleografie
cz - cze
cz - ger
ABE 343
BM 1545.

728.VÍTEK, Miloslav
Slámovina a slámová buničina : [článek] / Miloslav Vítek
In: Pap. Celul. - . - Roč. 62, č. 2 (2007), S. 64.
slámovina * chemické složení * sláma * výroba slámové buničiny * morfologie
BA 2524.

729.VÍTEK, Miloslav
Zaniklá papírna v Michalových Horách : [článek] / Miloslav Vítek
In: Pap. Celul. - . - Roč. 62, č. 6 (2007), S. 204-205.
filtrační papír * filigrány * dějiny papíru * papírny
BA 2526.

730.VÍTEK, Miloslav
Zaniklá ruční papírna v obci Střeble : [článek] / Miloslav Vítek
In: Pap. Celul. - . - Roč. 62, č. 7-8 (2007), S. 248.
Střeble (obec) * ruční papírny * filigrány * dějiny papíru * hadry
BA 2527.

731.VÍTEK, Miloslav
Zaniklé papírny táborského regionu : papírna v Dobronicích : [článek] / Miloslav Vítek
In: Pap. Celul. - . - Roč. 62, č. 12 (2007), S. 404.
Dobronice * Lipovsko * filigrány * dějiny papíru * papírny
BA 2531.

732.VÍTEK, Miloslav
Zaniklé papírny táborského regionu : papírna v Dražíči (Lipovsku) : [článek] / Miloslav Vítek
In: Pap. Celul. - . - Roč. 62, č. 11 (2007), S. 368.
Lipovsko * Dražíč * filigrány * dějiny papíru * papírny
BA 2530.

733.VÍTEK, Miloslav
Zaniklé papírny západočeského regionu : papírna v Lesné : [článek] / Miloslav Vítek
In: Pap. Celul. - . - Roč. 62, č. 10 (2007), S. 332.
Schielhabl, Raimund (, papírník)
Lesná (obec) * filigrány * dějiny papíru * papírny
BA 2528.

734.VÍTEK, Miloslav
Zaniklé ruční papírny v jihozápadních Čechách. Část 5, Papírna u obce Kořen : [článek] / Miloslav Vítek
In: Pap. Celul. - . - Roč. 62, č. 1 (2007), S. 20.
Suttner, Jiří (, papírník)
Kořen (obec) * ruční papírny * Čechy jihozápadní
BA 207.

735.VÍTEK, Miloslav
Zaniklé ruční papírny v jihozápadních Čechách. Část 6, Klatovská papírna. Volenovská papírna : [článek] / Miloslav Vítek
In: Pap. Celul. - . - Roč. 62, č. 2 (2007), S. 54.
Klatovy * Volenov * ruční papírny * filigrány * Čechy jihozápadní
BA 208.

736.VÍTEK, Miloslav
Zaniklé šumavské ruční papírny. Část 13, Papírna v Dolním Nýrsku : [článek] / Miloslav Vítek
In: Pap. Celul. - . - Roč. 62, č. 5 (2007), S. 166.
Dolní Nýrsko * ruční papírny * Šumava
BA 2525.

3.3.4.2 Epigrafika
737.KOSTIĆOVÁ, Zuzana M.
Záhada mayského písma : padesát let mayské epigrafie : [článek] / Zuzana M. Kostićová
In: Děj. a Souč. - . - Roč. 29, č. 6 (2007), S. 17-20.
epigrafika * mayské písmo
BA 6744.

738.ROHÁČEK, Jiří
Epigrafika v památkové péči / Jiří Roháček. - 1. vyd. - Praha : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007. - 102 s., obr. v textu
ISBN 978-80-87104-11-8
epigrafická katalogizace * epigrafika * památková péče * epigrafická faktografie * epigrafická metodika
cz - cze
ABE 343
BM 2348.

739.WASKOVÁ, Marie (1979- )
Bečov nad Teplou, horní hrad : epigrafika a její přínos pro poznání stavebního vývoje : [článek] / Marie Wasková, Radek Široký
In: Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2007. - Plzeň : Klub Augusta Sedláčka, 2007, S. 85-97.
epigrafický průzkum * nápisové památky * Bečov nad Teplou (hrad)
BA 5843.

740.ZÁPOTOČNÁ, Andrea
Dva německé nápisy v kostele sv. Kateřiny ve Stříbrných Horách : [článek] / Andrea Zápotočná
In: Havlíčkobrodsko. - Sv. 21 (2007), S. 218-220.
Stříbrné Hory * kostely * německé nápisy * kostel sv. Kateřiny * historická jazykověda * stol. 17.
BA 2665.

3.3.5 Kodikologie a staré tisky
741.BÄUMLOVÁ, Michaela
Inkunábule z knihovny františkánského kláštera v Chebu : [článek] / Michaela Bäumlová
In: Sbor. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje. - [Sv. 14] 2006 (2007), S. 9-30.
františkáni * původ prvotisků * charakteristika * Cheb * kláštery * prvotisky
BA 6255.

742.BOLDAN, Kamil (1966-)
Minuce Václava Žateckého na rok 1517 : [článek] / Kamil Boldan
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 133-148.
Žatecký, Václav (+1520, veřejný astronom)
minuce * r. 1517 * knihtisk * dějiny knihtisku
BA 6705.

743.BRODSKÝ, Pavel (1954-)
Graduál Sobotecký : [článek] / Pavel Brodský
In: Od Ještěda k Troskám. - . - Roč. 14 (30), č. 3 (2007), S. 187-190.
Státní okresní archiv, Jičín
rukopisy * kodexy * Sobotecký graduál
BA 6242.

744.BRODSKÝ, Pavel (1954-)
Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách : teze disertace k získání vědeckého titulu "doktor věd" ve skupině historických věd / Pavel Brodský. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2007. - 33 s.
iluminované rukopisy českého původu * Polsko * sbírky * doktorské dizertace
cz - cze
ABE 343
BM 1619.

745.CERMANOVÁ, Tereza
Kaplický misál : [článek] / Tereza Cermanová
In: Jihočes. Sbor. hist. - . - Roč. 76 (2007), S. 135-176.
Jihočeské muzeum, České Budějovice
rukopisy * vazba * Kaplický misál * kodikologický popis * stol. 14., léta 80.-90. * písmo
BA 3104.

746.CERMANOVÁ, Tereza
Misály 2. poloviny 14. století v jižních Čechách. Díl IV., Misál z Bavorova a Zlomek misálu : [článek] / Tereza Cermanová
In: Výběr. - . - Roč. 44, č. 3 (2007), S. 219-230.
rukopisy * misály * stol. 14., 2. pol. * Čechy jižní * kodikologický popis
BA 5799.

747.FIDLEROVÁ, Alena
Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách. [Díl] II/1, K-L / Alena Fidlerová, Martina Bekešová a kol. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova - nakladatelství Karolinum, 2007.- 522 s.
ISBN: 978-80-246-1459-5
rukopisy * muzea * Čechy * stol. 17.-18. * muzejní sbírky * soupisy
cz - cze
ABE 343
BM 1245.

748.FIDLEROVÁ, Alena
Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách. [Díl] II/2, M-O / Alena Fidlerová, Martina Bekešová a kol. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova - nakladatelství Karolinum, 2007.- S. 535-843
ISBN: 978-80-246-1459-5
rukopisy * muzea * Čechy * stol. 17.-18. * muzejní sbírky * soupisy
cz - cze
ABE 343
BM 1246.

749.HARVILKO, Jan
Nejstarší bohemikum ve sbírkovém fondu Textilního muzea v České Skalici : [článek] / Jan Harvilko
In: Rod. Krajem. - . - [Roč.] 2007, č. 35 (2007), S. 18-20.
Textilní muzeum, Česká Skalice
r. 1846 * bohemika
BA 6402.

750.KOHOUT, Štěpán
Kde voní pergamen : havraní dar : [článek] / Štěpán Kohout
In: KROK. - . - Roč. 4, č. 3 (2007), S. 38-42.
rukopisy * kodex CO.330
BA 6223.

751.KŘEČKOVÁ, Jitka (1966-)
Digitalizace církevních listin v rámci evropského projektu Monasterium : [článek] / Jitka Křečková
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 495-498.
Národní archiv, Praha
Monasterium (projekt) * církevní listiny * digitalizace listin
BA 5022.

752.LANDR, Petr
Norimberská bible z roku 1540 : [článek] / Petr Landr
In: Od Ještěda k Troskám. - . - Roč. 14 (30), č. 1 (2007), S. 39-42.
Muzeum Turnov
staré tisky * pozůstalostní inventáře * r. 1540 * norimberská bible
BA 6241.

753.PETR, Stanislav (1944-)
Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně / Stanislav Petr. - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2007. - 587 s. - (Studie o rukopisech. Monographia ; Sv. 12)
ISBN: 978-80-86404-23-3
knihovny farních úřadů * rukopisy * kostel sv. Jakuba * soupisy * Brno
cz - cze
cz - lat
ABE 343
BM 1410.

754.PODŠKUBKA, Jan
Rukopis pražské rodomské prefektury : [článek] / Jan Podškubka
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 487-492.
Národní archiv, Praha
rukopisy * převzetí archivního materiálu * soupis členů Rodomské prefektury * svobodní zednáři
BA 5020.

755.STEJSKALOVÁ, Helena
Příběh knihy : jak se tiskla a vázala kniha v minulosti (do konce 19. století) : [článek] / Helena Stejskalová, S. 35-46.
renesanční knižní vazba * barokní knižní vazba * průmyslová knihařská výroba * románská kniha * vynález knihtisku * gotická kniha * knižní vazba * klasicistní knižní vazba
BA 6220.

756.STEJSKALOVÁ, Helena
Příběh knihy : knižní vazba ve 20. století : [článek] / Helena Stejskalová
In: KROK. - . - Roč. 4, č. 4 (2007), S. 8-15.
nové technologie * typografická úprava knih * knižní písmo * knižní vazba * stol. 19.-20., přelom * stol. 20. * situace po r. 1989
BA 6224.

757.STEJSKALOVÁ, Helena
Příběh knihy : moderní tiskové techniky : [článek] / Helena Stejskalová
In: KROK. - . - Roč. 4, č. 2 (2007), S. 20-26.
litografie * ofset * hlubotisk * tiskárny po r. 1948 * vynález knihtisku * světlotisk * dějiny knihy
BA 6221.

758.ŠIMEČEK, Zdeněk (1929- )
Knihkupecký obchod v Brně a v Olomouci od dvacátých let 18. století do roku 1772. Část I., (Do počátku šedesátých let) : [článek] / Zdeněk Šimeček
In: Brno v Minul. a Dnes. - Sv. 20 (2007), S. 381-439.
knihkupci * knižní obchod * Olomouc (Česko) * katalogy * Brno * r. 1720-1772
BA 5937.

759.ŠTEFAN, Jan T.
Knihovna kláštera premonstrátů v Teplé a ryté knižní ilustrace konce 18. a na začátku 19. století : [článek] / Jan T. Štefan
In: Bibl. Strahov. - Sv. 8-9 (2007), S. 141-217.
Berka, Jan (, mědirytec, ilustrátor (stol. 18.))
knižní ilustrace * seznamy tisků ilustrátorů * Teplá (klášter) * klášterní knihovny * rodina Balzerů * rytiny
BA 6724.

760.ŠVARCOVÁ, Helena
Nejstarší česká kuchařka : [článek] / Helena Švarcová
In: Doc. Prag. - Sv. 25 (2007), S. 99-118.
středověk * stol. 14. * porovnání s německými kuchařkami * české kuchařky * rukopisné knihy
BA 3500.

761.VOIT, Petr
Limity knihtisku v Čechách a na Moravě 15. a 16. století : [článek] / Petr Voit
In: Bibl. Strahov. - Sv. 8-9 (2007), S. 113-140.
Čechy a Morava * knihtisk * stol. 15.-16. * dějiny knihtisku
BA 6723.

762.WOITSCHOVÁ, Klára (1977-)
Ke dvěma památníkům z rukopisné sbírky Národní knihovny ČR : (Památníky Matyáše Kryštofa Günthera a Izáka Aschpana z Hagu) : [článek] / Klára Woitschová
In: Herald. Ročen. - Sv. 31 (2007), S. 46-61.
Národní knihovna ČR : oddělení rukopisů a starých tisků, Praha
Günther, Matyáš Kryštof
Aschpan z Hagu, Izák
rukopisy * alba amicorum * obsah zápisů * popis památníků * charakteristika * památníky * štambuchy
BA 4960.

3.3.6.1 Genealogie
763.ALMANACH
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2007 / sest. Karel Vavřínek za spolupr. Petra Maška, Vladimíra Pouzara ; ilustr. Miloslav Sýkora. - Brandýs nad Labem : Martin, 2007. - 454 s.
ISBN 978-80-85955-35-4
Čechy * almanachy * r. 2007 * šlechtici * rytíři * schematismy * nižší šlechta * genealogie
cz - cze
ABE 343
BM 1093.

764.ALMANACH
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2008 / sest. Karel Vavřínek za spolupr. Petra Maška, Vladimíra Pouzara ; ilustr. Miloslav Sýkora. - Brandýs nad Labem : Martin, 2007. - 483 s.
ISBN: 978-80-85955-36-1
Čechy * almanachy * šlechtici * r. 2008 * rytíři * schematismy * nižší šlechta * genealogie
cz - cze
ABE 343
BM 1219.

765.BALÍK, Ivo
Genealog Rudolf Melichar a jeho dějiny města Černovic : [článek] / Ivo Balík
In: Vlastivěd. Sbor. Pelhřimovska. - Sv. 18 (2007), S. 177-180.
Melichar, Rudolf (1907-2006, *7.5.1907 Černovice u Tábora - +3.7.2006 Praha, čestný předseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze)
Černovice * genealogie * dějiny měst * Hospodářské a genealogické dějiny města Černovic (publikace)
BA 6773.

766.BAROCH, Miroslav
Hrabata Wallisové (Walsh of Carrickmines) : [článek] / Miroslav Baroch
In: Herald. a Geneal. - . - Roč. 40, č. 3-4 (2007), S. 193-226.
Wallisové * dějiny rodu * erby * genealogie
BA 2743.

767.BOLOM, Sixtus
Z hradu Bítova až do Ameriky : příběh šlechtického rodu Jankovských z Vlašimi : [článek] / Sixtus Bolom
In: Děj. a Souč. - . - Roč. 29, č. 8 (2007), S. 24-27.
rod Jankovských z Vlašimi * dějiny rodu * genealogie
BA 6745.

768.ČEPELÁK, Jiří
Vlinští z Vliněvsi / Jiří Čepelák. - Mělník : Regionální muzeum Mělník, 2007. - 115 s. - (Šlechtické rody Mělnicka)
ISBN: 978-80-903899-0-8
šlechtické rody * dějiny rodu * Mělnicko
cz - cze
ABE 343
BM 1362.

769.FORMÁNEK, Jaroslav
Jak záměna podobizen dvou Vincenců Morstadtů pomohla vypátrat jejich společné předky v Německu : [článek] / Jaroslav Formánek
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 1 (2007), S. 41-44.
Morstadt, Vincenc (1802-1875, *17.2.1802 Kolín nad Labem - +19.2.1875 Praha, čes. malíř a kreslíř, vedutista)
Morstadt, Vincenc (1831-1885, *1831 Louny - +1885 Vídeň, absolvent hornické akademie v Příbrami)
rod Morstadtů * původ rodu * genealogie
BA 3522.

770.FUKALA, Radek
Počátky panského rodu Bruntálských z Vrbna : slezsko-moravské vztahy v genealogii rodu : [článek] / Radek Fukala
In: Královéhradecko. - Sv. 4 (2007), S. 181-197.
vratislavské biskupství * dějiny rodu * šlechta * Bruntálští z Vrbna * Slezsko * opavské knížectví
BA 3220.

771.GRUNDA, Blahomil
O rodu Kocman v obci Rudice : (Genealogická studie občanského rodu) : [článek] / Blahomil Grunda
In: Sbor. Muz. Blansko. - [Sv.] 2007 (2007), S. 3-15.
Rudice * občanské rody * genealogické studie * přehled rodiny Kocmanů * rod Kocmanů
BA 3388.

772.HONC, Jaroslav (1925-1999)
Páni českých Králováků a Královského Hvozdu : [článek] / Jaroslav Honc
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 3 (2007), S. 19-38.
gruntovní knihy * šumavští Králováci * Novohradští z Kolovrat * rod Lobkoviců (zbirožských) * Královský Hvozd (Šumava) * Králováci
BA 3531.

773.JŮNA, Jan
Bedřich z Hradce 1282-1302 : (Studie o dosud neznámém členu rodu pánů z Hradce s připojením regest listin, ve kterých se vyskytuje zmínka o Bedřichovi z Hradce) : [článek] / Jan Jůna
In: Vlastivěd. Sbor. Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska. - Sv. 19 (2007), S. 130-133.
z Hradce, Bedřich (1302-, *2.5.1302 - ?, olomouc. arcijáhen, bratr olomouc. biskupa Dětřicha)
genealogie
BA 5689.

774.JŮNA, Jan
Počátky pánů z Hradce : [článek] / Jan Jůna, Stanislava Nováková
In: Herald. a Geneal. - . - Roč. 40, č. 3-4 (2007), S. 143-162.
rod pánů z Hradce * dějiny rodu * původ rodu * genealogie
BA 2741.

775.JŮNA, Jan
Vítek z Prčice a původ Vítkovců : [článek] / Jan Jůna, Stanislava Nováková
In: Herald. a Geneal. - . - Roč. 40, č. 3-4 (2007), S. 139-142.
Vítek z Prčice
původ rodu * Vítkovci
BA 2740.

776.K
K nedožitým 100. narozeninám Rudolfa Melichara (1907-2006) : [článek]
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 2 (2007), S. 74-86.
Melichar, Rudolf (1907-2006, *7.5.1907 Černovice u Tábora - +3.7.2006 Praha, čestný předseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze)
osobnosti * nekrology * genealogie
BA 3528.

777.KAHUDA, Jan (1974-)
Využití archivních souborů neúřední provenience pro genealogickou práci : [článek] / Jan Kahuda
In: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce. Sv. 3, Schola genealogica ac heraldica nova. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007, S. 217-223.
využití pro genealogii * schéma osobního fondu * písemnosti neúřední provenience * osobní fondy
BA 2953.

778.KILIÁN, Jan
Kropáčové z Krymlova / Jan Kilián. - Mělník : Regionální muzeum Mělník, 2007. - 162 s. - (Šlechtické rody Mělnicka)
ISBN: 978-80-903453-9-3
šlechtické rody * dějiny rodu * Mělnicko
cz - cze
ABE 343
BM 1361.

779.KILIÁN, Jan
Kropáčové z Krymlova : z bohatých měšťanů pauperizovanými rytíři : [článek] / Jan Kilián
In: Praž. Sbor. hist. - Sv. 35 (2007), S. 79-114.
rytířské rody * genealogie * rod Kropáčů z Krymlova
BA 6246.

780.KOŘÁN, Květoslav
Historie a genealogie obce Želeč u Žatce : [článek] / Květoslav Kořán
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 1 (2007), S. 28-40.
sčítací operáty * Želeč u Žatce * dějiny obce * obecní matriky * genealogie
BA 3521.

781.KOUBEK, Kristián
Genealogie a genetika. Část 5, Dvojčata v rodokmenech : [článek] / Kristián Koubek
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 1 (2007), S. 45-59.
monozygotní dvojčata * dizygotní dvojčata * genealogie * genetika * rodokmen
BA 3523.

782.KOUBEK, Kristián
Genealogie a genetika. Část 6, Suché větve v rodokmenech : [článek] / Kristián Koubek
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 2 (2007), S. 36-57.
reprodukční schopnost * genealogické větve * suché větve v rodokmenu * genealogie * genetika * rodokmen * délka života * dlouhověkost
BA 3526.

783.KOUBEK, Kristián
Genealogie a genetika. Část 7, Rodokmen vizitka člověka : [článek] / Kristián Koubek
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 3 (2007), S. 39-49.
rodokmeny po meči * rodokmeny po přeslici * chyby v rodokmenech * genealogie * genetika * genetické příbuzenství
BA 3532.

784.KOUBEK, Kristián
Genealogie a genetika. Část 8, Postavení rodiny v rodokmenech : [článek] / Kristián Koubek
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 4 (2007), S. 52-77.
postavení rodiny v rodokmenu * typy rodin * genealogie * genetika * rodina * postavení rodiny ve společnosti
BA 3538.

785.KREJČÍK, Tomáš (1951-)
Nobilitace žen v habsburské monarchii : [článek] / Tomáš Krejčík
In: Sbor. Pr. FF OU. Historie. - Č. 14 (2007), S. 119-125.
habsburská monarchie * šlechta * nobilitace žen
BA 5575.

786.MAREŠ, Jan
Poučení nejenom pro začínající rodopisce. Díl 7, Impedimenta consanquinitatis : [článek] / Jan Mareš, Karel Fous
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 2 (2007), S. 58-61.
BA 3527.

787.MÍCHALOVÁ, Kristýna
Anna Hradecká z Rožmberka : [článek] / Kristýna Míchalová
In: Vlastivěd. Sbor. Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska. - Sv. 19 (2007), S. 1-21.
Anna Hradecká z Rožmberka (1530-1580, *26.1.1530 - +17.12.1580, manželka Jáchyma z Hradce)
genealogie
BA 5688.

788.MIKULE, Stanislav
O rodu a erbu Všehrdů : [článek] / Stanislav Mikule
In: Herald. Ročen. - Sv. 31 (2007), S. 151-170.
dějiny rodu * erby * genealogie * rod Šlechtů ze Všehrd
BA 4967.

789.NÁPRSTEK, Vladimír
Vojta Náprstek a jeho rod : [článek] / Vladimír Náprstek
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 1 (2007), S. 2-13.
Náprstek, Vojtěch (1826-1894, *17.4.1826 Praha - +2.9.1894 Praha, čes. průmyslník, cestovatel, muzejník)
dějiny rodu * rod Náprstků * rod Fingerhutů * rodokmen * genealogie
BA 3519.

790.NOSTICOVÉ
Nosticové = Nostitz / text Romana Beranová Vaicová. - 1. vyd. - Sokolov : Krajské muzeum Karlovarského kraje, přísp.org., Muzeum Sokolov, 2007. - 62 s., příl.
ISBN 978-80-86630-12-0
Nosticové (13.6.2007 - 9.11.2007), Sokolov
dějiny rodu * r. 2007 * přehled jednotlivých panství * Nosticové * katalogy výstav * výstavy
cz - cze
ABE 343
BM 1343.

791.PANÁČEK, Jaroslav (1908-1992)
Kuník z Weitmile "plebanus in Lipa" a jeho rod : [článek] / Jaroslav Panáček
In: Bezděz. - Sv. 16 (2007), S. 5-26.
dějiny rodu * erby * heraldika * rod z Weitmile * genealogie
BA 3879.

792.PAPAJÍK, David
Páni z Holštejna : významný, ale zapomenutý panský rod / David Papajík. - 1. vyd. - České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2007. - 305 s. - (Šlechta zemí České koruny ; Sv. 3)
ISBN: 978-80-86829-24-1
moravská šlechta * země Koruny české * genealogie * Holštejn (hrad)
cz - cze
ABE 343
BM 1188.

793.PODZIMEK, Antonín
Vrchotičtí v cizině : [článek] / Antonín Podzimek
In: Sbor. Čes. Meránu. - Sv. 11 (2007), S. 122-126.
USA * dějiny rodu * rod Vrchotických * genealogie
BA 3377.

794.PŘEHLED
Přehled publikací v knihovně České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 31. prosinci 2007 / k vyd. připr. Bohumila a Miloslav Trnkovi. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007. - 96 s.
ISBN: 978-80-254-1051-6
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, Praha
genealogie a heraldika * přehledy fondů * do r. 2007 * knihovny
cz - cze
ABE 343
BM 1364.

795.SBORNÍK
Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce / kol. aut. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007. - 301 s.
ISBN 978-80-239-9854-2
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, Praha
učební texty * kurzy pro pokročilé rodopisce * genealogie
cz - cze
ABE 343
BM 2359.

796.SLABOCH, Martin
Dějiny rodu Fričů a jeho významné osobnosti : [článek] / Martin Slaboch
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 3 (2007), S. 2-18.
rod Fričů * dějiny rodu * osobnosti * rodokmen * genealogie
BA 3530.

797.SLABOCH, Martin
Malíř Josef Lada a jeho rod z Hrusic : [článek] / Martin Slaboch
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 4 (2007), S. 2-7.
Lada, Josef (1887-1957, *17.12.1887 Hrusice - +14.12.1957 Praha, čes. malíř)
dějiny rodu * genealogie * rodokmen * Hrusice
BA 3535.

798.STARA, Alois Karel
Vývoj vojenství v českých zemích z pohledu genealoga : [článek] / Alois Karel Stara
In: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce. Sv. 3, Schola genealogica ac heraldica nova. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007, S. 225-248.
dějiny vojenství * české země * genealogie
BA 2954.

799.STARÝ, Marek (1974- )
Steidlové z Tulechova : [článek] / Marek Starý
In: Minul. Západočes. Kraje. - Sv. 42/2 (2007), S. 553-568.
dějiny rodu * rod Steidlů z Tulechova * měšťanské rody
BA 3138.

800.STARÝ, Marek (1974- )
Vymření rodu Chlumů z Chlumu a zánik rytířského statku Újezdec : [článek] / Marek Starý
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 30-33 (2004-2007 (2007)), S. 62-87.
rod Chlumů z Chlumu * dějiny rodu * vymření rodu * závěti * stol. 17., počátek
BA 3952.

801.STELLNER, František
Genealogie panovnických rodů na internetu : [článek] / František Stellner, Jan Chlubna
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 303-307.
webové stránky * genealogické informace * panovnické rody * Internet * genealogie
BA 6714.

802.ŠANDERA, Martin
Páni z Dobrušky a z Opočna : kolonizátoři, dvořané, válečníci / Martin Šandera. - 1. vyd. - České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2007. - 184 s. - (Šlechta zemí České koruny ; Sv. 4)
ISBN: 978-80-86829-28-9
země Koruny české * Dobruška * Opočno (panství) * česká šlechta * genealogie
cz - cze
ABE 343
BM 1187.

803.TLAPÁK, Radek
Program Legacy Family Tree 6.0 : [článek] / Radek Tlapák
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 4 (2007), S. 19-31.
počítačové programy * Legacy Family Tree 6.0 (genealogický program) * genealogie
BA 3536.

804.TOMÁŠEK, Jan
Panské a vladycké rody na Pacovsku a jejich erby. [Část] 20, Španovští z Lisova : [článek] / Jan Tomášek
In: Vlastivěd. Sbor. Pelhřimovska. - Sv. 18 (2007), S. 95-101.
rod Španovských z Lisova * dějiny rodu * panské a vladycké rody * erby * nižší šlechta * Pacovsko
BA 5556.

805.VRBOVÁ, Alena
Odkaz vynálezce Františka Křižíka a jeho rod : [článek] / Alena Vrbová
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 2 (2007), S. 2-35.
Křižík, František (1847-1941, *8.7.1847 Plánice - +22.1.1941 Stádlec u Tábora, čes. elektrotechnik, vynálezce a podnikatel)
dějiny rodu * genealogie
BA 3525.

806.VYTLAČIL, Lukáš
Rytíř Ctibor z Kačice a ze Svojkova : [článek] / Lukáš Vytlačil
In: Herald. a Geneal. - . - Roč. 40, č. 3-4 (2007), S. 233-236.
Ctibor z Kačice a ze Svojkova (1420-1462, *1420 - +1462, čes. šlechtic)
stol. 15. * dějiny rodu * rytířské rody * genealogie
BA 2744.

807.ŽUPANIČ, Jan
Hohenbergové : [článek] / Jan Županič
In: Herald. Ročen. - Sv. 31 (2007), S. 135-143.
dějiny rodu * rod Hohenbergů * genealogie * morganatičtí potomci Habsburků
BA 4966.

808.ŽUPANIČ, Jan
Šlechticem napodruhé : rušení a opětovné udílení šlechtických titulů v Rakousko-uherské monarchii : [článek] / Jan Županič
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 271-301.
renobilitace * Rakousko-Uhersko
BA 6713.

3.3.6.2 Heraldika
809.BRŇOVJÁK, Jiří
Udělení znaku městu Přívoz roku 1905 : [článek] / Jiří Brňovják
In: Ostrava. - Sv. 23 (2007), S. 490-514.
Archiv města Ostravy, Ostrava
r. 1905 * městské znaky * fond Archiv města Přívoz * udělení znaku * komunální heraldika
BA 3151.

810.BUBEN, Milan M.
K šedesátinám Pavla R. Pokorného : [článek] / Milan Buben, Jan Pařez
In: Herald. Ročen. - Sv. 31 (2007), S. 7-8.
Pokorný, Pavel R. PhDr. (1947- , *27.5.1947 Praha - , knihovník, heraldik a genealog)
personálie * odborná činnost * životní výročí
BA 4956.

811.BUBEN, Milan M.
K šedesátinám PhDr. Pavla R. Pokorného : [článek] / Milan Buben, Jan Pařez
In: Arch. Čas. - . - Roč. 57, č. 4 (2007), S. 279-280.
Pokorný, Pavel R. PhDr. (1947- , *27.5.1947 Praha - , knihovník, heraldik a genealog)
odborná činnost * osobnosti * životní výročí * heraldika
BA 2544.

812.ČERVENKA, Vladimír
Náhrobníky v kostele Všech svatých v Řesanicích : [článek] / Vladimír Červenka
In: Herald. a Geneal. - . - Roč. 40, č. 1-2 (2007), S. 31-80.
kostely * znaky * kostel Všech svatých * náhrobníky * heraldika * Řesanice (Plzeňský kraj)
BA 2735.

813.HLADKÝ, Ladislav (1942-2011)
Pečeti, znak a vlajka městečka a města Stárkova : [článek] / Ladislav Hladký, S. 35-48.
městské znaky * prapor * Stárkov * pečeti * komunální heraldika
BA 4337.

814.HORŇÁK, Ivo
Logo města Slaného a nová výtvarná podoba heraldického znaku : [článek] / Ivo Horňák
In: Slán. Obzor. - . - Roč. 14 (114) (2006 (2007)), S. 127-132.
Slaný (město) * logo města * městské znaky * heraldika
BA 4658.

815.HOŠŤÁLEK, Stanislav
Heraldika : [článek] / Stanislav Hošťálek
In: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce. Sv. 3, Schola genealogica ac heraldica nova. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007, S. 99-120.
zemská a státní heraldika * heraldická pravidla * městská heraldika * cechovní heraldika * církevní heraldika
BA 2947.

816.ICHA, Roman
Heraldické pověsti z Rýmařova : [článek] / Roman Icha, Jiří Karel
In: Střed. Morava. - . - Roč. 13, č. 25 (2007), S. 95-100.
městské znaky * Rýmařov * heraldické pověsti
BA 3194.

817.JANIŠOVÁ, Jana
Hanobení erbu a jména v raně novověkém moravském zemském právu : [článek] / Jana Janišová
In: Herald. Ročen. - Sv. 31 (2007), S. 62-74.
erby * institut lání pro dluhy * hanobení erbů * moravské zemské právo
BA 4961.

818.KASÍK, Stanislav
Nové symboly měst a obcí okresu Jičín po roce 1990 : [článek] / Stanislav Kasík
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 211-243.
po r. 1990 * znaky * prapor * Jičín (okres) * obce * města * komunální heraldika
BA 4526.

819.KASÍK, Stanislav
Znak a vlajka obce Růžová : [článek] / Stanislav Kasík
In: Děčín. vlastivěd. Zpr. - . - Roč. 17, č. 1 (2007), S. 30-31.
vlajky * Růžová (obec na Děčínsku) * znaky * r. 2007 * komunální heraldika
BA 3483.

820.KLIMEŠ, Roman
Irák a jeho symboly (vlajky, znaky a pečetě) od roku 1919 do dnešní doby : [článek] / Roman Klimeš
In: Herald. a Geneal. - . - Roč. 40, č. 1-2 (2007), S. 81-96.
Irák * vlajky * státní znaky * pečeti * r. 1919-2006
BA 2736.

821.KLIMEŠ, Roman
Kašmír a jeho symboly : [článek] / Roman Klimeš
In: Herald. a Geneal. - . - Roč. 40, č. 3-4 (2007), S. 237-248.
vlajky * státní znaky * Kašmír * chronologické přehledy
BA 2745.

822.KREJČÍK, Tomáš (1951-)
K problematice rozšíření erbovních listin v českém státě v 15. a na počátku 16. století : [článek] / Tomáš Krejčík
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 221-227.
český stát * erbovní listiny * stol. 15.-16.
BA 6711.

823.KŘESADLO, Vít
Nové obecní symboly okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou z let 2002-2004 : [článek] / Vít Křesadlo
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 132-153.
Žďár nad Sázavou (okres) * Třebíč (okres) * přidělení nových obecních symbolů * znaky * komunální heraldika * obecní symbolika * prapory * r. 2002-2004
BA 3019.

824.KŘÍŽ, Ladislav
Znak a prapor obce Nučice : [článek] / Ladislav Kříž
In: Listy z Unhošťska. - Č. 43 (2007), S. 42-44.
Nučice * znaky * komunální heraldika * prapory
BA 6759.

825.KUČERA, Štěpán
Jak dál v komunální heraldice ? : černými stránkami : [článek] / Štěpán Kučera
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 2 (2007), S. 95-96.
komunální heraldika * Internet
BA 3529.

826.KUČEROVÁ, Klára
Heraldický materiál v genealogických a heraldických sbírkách Národního archivu : (Listy z památníků ve Wunschwitzově a Renzově sbírce) : [článek] / Klára Kučerová
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 211-220.
Národní archiv, Praha
Wunschwitz, Gottfried Daniel (1678-1741, svobodný pán, sběratel, heraldik a genealog)
genealogické a heraldické sbírky * Wunschwitzova sbírka * Renzova sbírka * heraldika * vyobrazení erbů
BA 6710.

827.LOCH, Jan
Heraldické památky kostela sv. Klimenta na Novém Městě pražském a vzpomínka na vladyky z Hradešína : [článek] / Jan Loch
In: Herald. Ročen. - Sv. 31 (2007), S. 75-93.
kostely * Praha * kostel sv. Klimenta * Nové Město (Praha, Česko) * heraldické památky
BA 4962.

828.MAREŠ, Miroslav
Symboly používané extremisty na území ČR v současnosti / Miroslav Mareš. - Praha : Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky, 2007. - 80 s., obr. v textu
symboly * extremismus * Česká republika
cz - cze
ABE 343
BM 2356.

829.MIKULE, Stanislav
Znaky středočeských městysů a měst z let 1848-1918 : [článek] / Stanislav Mikule
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 30-33 (2004-2007 (2007)), S. 128-153.
znaky * zásahy znakových cenzorů * návrhy znaků * komunální heraldika * Čechy střední * r. 1848-1918
BA 3954.

830.MÜLLER, Karel (1958-)
Erb Půhončích z Předmostí : [článek] / Karel Müller
In: Sbor. St. okr. Arch. Přerov. - [Sv.] 2007 (2007), S. 35-38.
erby * heraldika * rod Půhončích z Předmostí
BA 3931.

831.MÜLLER, Karel (1958-)
Heraldické památky v Koryčanech. II., Gillernové : [článek] / Karel Müller
In: Arch. Sbor. - . - Roč. 13 (2007), S. 12-17.
Koryčany (městečko) * heraldické památky * Gillernové * hmotné heraldické památky
BA 3234.

832.MÜLLER, Karel (1958-)
K heraldickým památkám hradu Hukvaldy : [článek] / Karel Müller
In: Sbor. St. okr. Arch. Frýdek-Místek. - Sv. 8 (2007), S. 131-136.
fond Velkostatek Hukvaldy * Hukvaldy (hrad) * heraldika * heraldické památky
BA 3443.

833.NĚMCOVÁ, Jana
Pětilistá růže a moravskotřebovská radnice : [článek] / Jana Němcová
In: Moravskotřeb. vlastivěd. Listy. - Č. 18 (2007), S. 22-23.
Moravská Třebová * keramické kachle * heraldika * alianční znaky * pětilistá růže
BA 6761.

834.OLŠOVSKÝ-LABOUTKA, Jaromír
Rody s erby lvice, labutě a holubice : [článek] / Jaromír Olšovský-Laboutka
In: Herald. a Geneal. - . - Roč. 40, č. 1-2 (2007), S. 105-116.
labuť (heraldický symbol) * rod Švamberků * holubice (heraldický symbol) * rod Duninů * lvice (heraldický symbol) * erby
BA 2738.

835.POKORNÝ, Pavel R. (1947- )
Příspěvky k pražské heraldice : [článek] / Pavel R. Pokorný
In: Herald. Ročen. - Sv. 31 (2007), S. 29-34.
Praha * pražská heraldika
BA 4959.

836.POKORNÝ, Pavel R. (1947- )
Z erbovních galerií Pražského hradu : [článek] / Pavel R. Pokorný
In: Herald. Ročen. - Sv. 31 (2007), S. 21-28.
heraldické památky * Pražský hrad
BA 4958.

837.RŮŽEK, Vladimír (1950- )
Václava Březana "poznamenání erbů tak, jakž na Krumlově v Erbovní světnici stály" : [článek] / Vladimír Růžek
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 229-259.
edice Březanova textu * heraldická výzdoba * Český Krumlov (zámek)
BA 6712.

838.SEDLÁČEK, Pavel (1965-)
Symboly republiky = Symbols of the Czech Republic / Pavel Sedláček. - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády České republiky, 2007. - 41 s., obr. v textu
ISBN 978-80-87041-29-1
symboly * státní znaky * heraldika * Česká republika
cze
eng
ABE 343
BM 2342.

839.SEDLÁČEK, Pavel (1965-)
Symboly republiky = Symbols of the Republic / Pavel Sedláček. - Praha : Úřad vlády České republiky, 2007. - Nestr., obr. v textu
Vydáno ve spolupráci s Národním muzeem, Národním archivem, Archivem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Kanceláří prezidenta republiky
symboly * státní znaky * heraldika * Česká republika
cze
eng
ABE 343
BM 2363.

840.SCHWARZENBERG, Karel František
Heraldika : heraldika, čili, Přehled její theorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě / sepsal, kresbami objasnil a starými vyobrazeními doložil Karel František Schwarzenberg. - 3. vyd., ve Vyšehradu 2.. - Praha : Vyšehrad, 2007. - 215 s., [16] s. obr. příl
ISBN 978-80-7021-827-3
heraldika
cz - cze
ABE 343
BM 2350.

841.SKŘIVÁNEK, František
Církevní knížata v zemích Koruny české : [článek] / František Skřivánek
In: Herald. a Geneal. - . - Roč. 40, č. 3-4 (2007), S. 249-254.
církevní knížata * české země * heraldika církevních knížat
BA 2746.

842.SVOBODA, Lukáš
Židovský hřbitov v Krásné Lípě : [článek] / Lukáš Svoboda
In: Sbor. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje. - [Sv. 14] 2006 (2007), S. 148-167.
symbolika židovských náhrobků * židovské hřbitovy * náhrobní kameny * Krásná Lípa * texty na náhrobních kamenech
BA 6256.

843.ŠTARHA, Ivan (1935- )
Nové znaky a vlajky měst a obcí : [článek] / Ivan Štarha
In: Již. Morava. - Sv. 46. - Roč. 43 (2007), S. 223-235.
r. 2006 * obce * Morava jižní * města * komunální heraldika * udělení znaku a praporu
BA 6324.

844.TOMEK, Vladivoj
Heraldické památky chrámu sv. Kateřiny na Novém Městě pražském : [článek] / Vladivoj Tomek
In: Herald. Ročen. - Sv. 31 (2007), S. 95-110.
kostely * Praha * chrám sv. Kateřiny * Nové Město (Praha, Česko) * heraldické památky
BA 4963.

845.TOMEK, Vladivoj
Náhrobník Mazanců z Frymburka a některé další heraldické památky kostela sv. Vojtěcha Většího na Novém Městě pražském : [článek] / Vladivoj Tomek
In: Herald. Ročen. - Sv. 31 (2007), S. 111-117.
kostel sv. Vojtěcha Většího * kostely * náhrobník Mazanců z Frymburka * Praha * Nové Město (Praha, Česko) * heraldické památky
BA 4964.

846.UNGERMANN, Jiří
Elektronické publikace na Internetu : [článek] / Jiří Ungermann
In: Herald. a Geneal. - . - Roč. 40, č. 1-2 (2007), S. 124-128.
Klub pro českou heraldiku a genealogii
heraldika a genealogie * elektronické publikace * informace * Internet
BA 2739.

3.3.6.4 Faleristika
847.FURMÁNEK, Jaroslav
Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky / Jaroslav Furmánek, Pavel Šimůnek. - 2., dopln. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2007. - 241 s.
ISBN: 978-80-7278-396-0
vojenská resortní vyznamenání * vyznamenání * řády * Česká republika
cz - cze
ABE 343
BM 1135.

848.GROWKA, Květoslav
Typologie polského Řádu Virtuti Militari z let 1919-1939 : [článek] / Květoslav Growka
In: Sběrat. Zpr. - . - [Roč.] 2007, č. 119 (2007), S. 267-272.
vojenské řády * r. 1919-1939 * Virtuti Militari (polský vojenský řád) * Polsko
BA 6249.

849.KLEISNER, Tomáš
Řády a vyznamenání Václava Havla : [článek] / Tomáš Kleisner
In: Numis. Listy. - . - Roč. 62, č. 3 (2007), S. 106-139.
Národní muzeum, Praha
Havel, Václav (1936-2011, *5.10.1936 Praha - +2011, čes. spisovatel, dramaturg, dramatik, politik)
řády a vyznamenání
BA 6238.

850.NEJEDLÝ, Josef
Nová řada vyznamenání a odznaků ve Vězeňské službě ČR v roce 2006 : [článek] / Josef Nejedlý
In: Sběrat. Zpr. - . - [Roč.] 2007, č. 120 (2007), S. 303-313.
Vězeňská služba ČR
česká vězeňská faleristika * r. 2006 * vyznamenání * odznaky
BA 6251.

851.POUZAR, Vladimír
Rakouské záslužné řády v době předbřeznové : [článek] / Vladimír Pouzar
In: Herald. Ročen. - Sv. 31 (2007), S. 118-134.
habsburská monarchie * doba předbřeznová * záslužné řády * r. 1804-1848
BA 4965.

3.3.7 Sfragistika
852.KŘEČKOVÁ, Jitka (1966-)
Falzum pečeti knížete Vladislava I. u zakládací listiny kladrubského kláštera : [článek] / Jitka Křečková
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 177-183.
benediktini * zakládací listiny * kláštery * Kladruby (benediktinský klášter) * pečeti * falza
BA 6698.

853.KUKÁNOVÁ, Zlatuše (1958-)
Olověné buly německých císařů aneb co Posse na rozdíl od dalších generací archivářů neviděl : [článek] / Zlatuše Kukánová
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 193-209.
olověné buly * pečeti * buly s portréty panovníků * němečtí císaři
BA 6709.

854.MARÁZ, Karel (1971-)
Pečeti Jana Lucemburského / Karel Maráz. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - 93 s. - (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
Jan Lucemburský (1296-1346, *10.8.1296 - +26.6.1346, čes. král, manžel Elišky Přemyslovny)
pečeti * sfragistika
cz - cze
ABE 343
BM 1601.

855.MILEC, Miroslav
Pečeti příslušníků rodů pánů z Hradce a z Rožmberka : [článek] / Miroslav Milec
In: Herald. a Geneal. - . - Roč. 40, č. 3-4 (2007), S. 163-192.
rod pánů z Hradce * vyobrazení pečetí * Rožmberkové * pečeti
BA 2742.

856.MÜLLER, Karel (1958-)
Pečeť a znak olomoucké kapituly z dvacátých let 17. století : [článek] / Karel Müller
In: Olomouc. arch. Sbor. - Sv. 5 (2007), S. 186-188.
znaky * olomoucká kapitula * pečeti * stol. 17., léta 20.
BA 3079.

857.PAKOSTA, Oldřich
Neobvyklý pečetní typář cechu litomyšlských řezníků : [článek] / Oldřich Pakosta
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 231-234.
Litomyšl (Česko) * typáře * řezníci * cechy * pečeti
BA 3417.

858.ŠTĚPÁN, Jan
Pečeť Říkovic podle privilegia Marka Khuena z roku 1554 a znakové privilegium pro Starou Ves u Přerova : [článek] / Jan Štěpán
In: Sbor. St. okr. Arch. Přerov. - [Sv.] 2007 (2007), S. 31-34.
Khuen, Marek (, olomouc. biskup 1553-1565)
privilegium na pečeť * privilegia * znaky * Říkovice (obec) * r. 1554 * Stará Ves u Přerova
BA 3930.

859.ŠTĚPÁN, Jan
Znakové privilegium a pečeť Chválkovic z roku 1551 a Šumvaldu z roku 1587 : [článek] / Jan Štěpán
In: Střed. Morava. - . - Roč. 13, č. 24 (2007), S. 89-93.
znaková privilegia * Šumvald * pečeti * r. 1587 * Chválkovice * r. 1551
BA 3188.

3.3.8 Chronologie
860.BOROVSKÝ, Tomáš
Čas, minulost, memoria středověkého Brna : (Prolegomena) : [článek] / Tomáš Borovský
In: Brno v Minul. a Dnes. - Sv. 20 (2007), S. 13-38.
plynutí času * středověk * časové období * čas * minulost * Brno
BA 5932.

861.MÍRKA, Jakub
Datace dvou urbářů fondu Velkostatek Defurovy Lažany : [článek] / Jakub Mírka
In: Ročen. St. oblast. Arch. Plzeň. - . - [Roč.] 2006 (2007), S. 98-103.
r. 1654 * r. 1655 * urbáře * fond Velkostatek Defurovy Lažany * datování
BA 5487.

862.MÜLLER, Karel (1958-)
Kdy přijalo Opavské knížectví gregoriánský kalendář ? : [článek] / Karel Müller
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 149-151.
r. 1584 * opavské knížectví * Gregoriánský kalendář
BA 6706.

863.PÁTKOVÁ, Hana
"Das zweite Auge der Geschichte ist die Chronologie" : materiálie k výuce chronologie na filozofických ústavech v Čechách v první třetině 19. století : [článek] / Hana Pátková
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 165-176.
stol. 19., léta 20. * přednášky z chronologie * edice textu * dějiny výuky PVH * chronologie * pomocné vědy historické
BA 6708.

864.RYANTOVÁ, Marie (1964- )
Recepce gregoriánského kalendáře ve světle památníkových zápisů : [článek] / Marie Ryantová
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 153-163.
Řehoř XIII. (, papež)
bula Inter gravissimas * římské datování * r. 1582 * datování * štambuchy
BA 6707.

865.VOTÁPEK, Vladimír
Chronologie - nástroj rodopisného bádání : [článek] / Vladimír Votápek
In: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce. Sv. 3, Schola genealogica ac heraldica nova. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007, S. 133-154.
astronomická chronologie * umělé kalendáře * Juliánský kalendář * kalendáře * církevní svátky * chronologie * měření času * Gregoriánský kalendář
BA 2949.

3.3.9.1 Metrologie
866.SCHEJBAL, Jan
Staré míry a váhy (historická metrologie) : [článek] / Jan Schejbal
In: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce. Sv. 3, Schola genealogica ac heraldica nova. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007, S. 121-132.
historická metrologie * nejstarší evropské metrologické systémy
BA 2948.

3.3.9.2 Numismatika
867.BOUBLÍK, Jan
Půjčky a věřitelé Jiřího z Poděbrad : [článek] / Jan Boublík
In: Sbor. Nár. Muz., Řada A, Hist. - Sv. 61, č. 1-2 (2007), S. 47-51.
Jiří z Poděbrad (1420-1471, *23.4.1420 - +22.3.1471, čes. král 1458-1471)
úvěry od měst * královská města * půjčky
BA 3402.

868.GROSSMANNOVÁ, Dagmar
Falešné a nehodnotné mince na Moravě ve 2. polovině 17. století : [článek] / Dagmar Grossmannová
In: Numis. Listy. - . - Roč. 62, č. 2 (2007), S. 77-84.
Morava * stol. 17., 2. pol. * falešné mince
BA 6236.

869.HÁNA, Jiří
Úvahy o typologii a chronologii pražských grošů Jana Lucemburského : [článek] / Jiří Hána
In: Numis. Sbor. - Sv. 22 (2007), S. 107-114.
Jan Lucemburský (1296-1346, *10.8.1296 - +26.6.1346, čes. král, manžel Elišky Přemyslovny)
pražské groše * typologie a chronologie
BA 5182.

870.HÁSKOVÁ, Jarmila (1936-2007)
K problematice Mělníka a jeho mincování : [článek] / Jarmila Hásková
In: Numis. Listy. - . - Roč. 62, č. 4 (2007), S. 150-160.
mincovny * stol. 10. * Mělník
BA 6240.

871.HÁSKOVÁ, Jarmila (1936-2007)
Měnové systémy českých zemí do konce 20. století : [článek] / Jarmila Hásková
In: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce. Sv. 3, Schola genealogica ac heraldica nova. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007, S. 155-168.
numismatika * dějiny * české země* měnové systémy
BA 2950.

872.HOLEČKOVÁ, Zuzana
Zajímavé a vzácné ražby ze slezských knížecích mincoven ve sbírkách Národního muzea v Praze : [článek] / Zuzana Holečková
In: Sbor. Nár. Muz., Řada A, Hist. - Sv. 61, č. 1-2 (2007), S. 73-80.
Národní muzeum, Praha
numismatické oddělení * sbírky novověké ražby * mincovny slezských knížectví * Chaurova sbírka
BA 3403.

873.HORÁČEK, Jiří
Jarmile Háskové k životnímu jubileu : [článek] / Jiří Horáček
In: Sbor. Nár. Muz., Řada A, Hist. - Sv. 61, č. 1-2 (2007), S. 5-8.
Hásková, Jarmila PhDr., CSc. (1936-2007, *29.1.1936 Hradec Králové -+19.12.2007, čes. historička, numismatička)
numismatika * medailony * osobnosti * životní výročí
BA 3398.

874.HRDÝ, Josef
Josef Václav Radecký z Radče - druhý život v medailích : [článek] / Josef Hrdý
In: Peníze v proměnách času IV : sborník / redig. Dagmar Grossmannová, Jan T. Štefan. - Ostrava : MARQ, 2007, S. 127-136.
Radecký z Radče, Josef Václav (1766-1858, *1766 - +5.1.1858, maršál, rytíř Zlatého rouna)
ražby na J.V. Radeckého z Radče * katalogy * medaile
BA 5677.

875.CHVOJKA, Jiří
K pražským grošům Vladislava II. Jagellonského. 3. část, Poznámky k metrologii : [článek] / Jiří Chvojka
In: Numis. Listy. - . - Roč. 62, č. 1 (2007), S. 28-32.
Vladislav II. Jagellonský
numismatika * pražské groše * metrologie
BA 6235.

876.JANČÍK, Drahomír (1948-)
Cesta k měnové reformě roku 1953 : od maďarského modelu zavední volného trhu k měnové reformě sovětského typu : [článek] / Drahomír Jančík
In: Královéhradecko. - Sv. 4 (2007), S. 249-268.
Československo * od r. 1945 * hospodářské dějiny * r. 1953 * měnová reforma
BA 3221.

877.KIANIČKA, Daniel
Falošnice falošné ! alebo Kremnická mincovňa a falzifikáty mincí v 18. storočí : [článek] / Daniel Kianička, S. 85-91.
mincovny * Kremnica * falešné mince
BA 6237.

878.KOLÁŘ, Ondřej
K dějinám sdružování českých numismatiků : [článek] / Ondřej Kolář
In: Sběrat. Zpr. - . - [Roč.] 2007, č. 120 (2007), S. 289-292.
Verein für Numismatik, Prag
numismatika * spolky * r. 1848
BA 6252.

879.KOLÁŘ, Ondřej
Numismatická sbírka kláštera premonstrátů Teplá : [článek] / Ondřej Kolář
In: Sbor. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje. - [Sv. 14] 2006 (2007), S. 263-269.
numismatické sbírky * premonstráti * Teplá (klášter) * kláštery
BA 6258.

880.KOLÁŘ, Ondřej
Numismatická sbírka Městského muzea a galerie ve Vodňanech : [článek] / Ondřej Kolář
In: Sběrat. Zpr. - . - [Roč.] 2007, č. 119 (2007), S. 272-276.
Městské muzeum, Vodňany
numismatické sbírky
BA 6250.

881.KOLÁŘ, Ondřej
Numismatická sbírka Městského muzea v Kamenici nad Lipou : [článek] / Ondřej Kolář
In: Sběrat. Zpr. - . - [Roč.] 2007, č. 121-122 (2007), S. 50-54.
Městské muzeum, Kamenice nad Lipou
numismatické sbírky
BA 6254.

882.LIKOVSKÝ, Zbyněk
Známky Uranových dolů v Bytízi : [článek] / Zbyněk Likovský
In: Sběrat. Zpr. - . - [Roč.] 2007, č. 121-122 (2007), S. 41-44.
Uranové doly n.p. Bytíz
stol. 20., léta 60. * důlní známky
BA 6253.

883.NĚMEČKOVÁ, Věra (1950-)
Neražené stříbro - platidlo středověku : [článek] / Věra Němečková
In: Sbor. Nár. Muz., Řada A, Hist. - Sv. 61, č. 1-2 (2007), S. 33-38.
numismatika * středověk * neražené stříbro * platidla
BA 3401.

884.NOVOTNÝ, Jiří (1941- )
Peníze v ohrožení ? : cedulové ústavy, československá koruna a padělatelé 1918-1938 : [článek] / Jiří Novotný, Jiří Šouša
In: Peníze v proměnách času IV : sborník / redig. Dagmar Grossmannová, Jan T. Štefan. - Ostrava : MARQ, 2007, S. 83-96.
falzifikace peněz * padělatelé * Československo (ČSR předmnich.) * měna
BA 5675.

885.PENÍZE
Peníze v proměnách času IV = Money in Metamorphosis of Time = Geld in Wandel der Zeit = Pieniądz na przestrzeni dzieów : sborník / redig. Dagmar Grossmannová, Jan T. Štefan. - 1. vyd. - Ostrava : MARQ, 2007. - 217 s. - (Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae ; Sv. 10)
ISBN 978-80-86840-28-4
Peníze v proměnách času IV, 4. (7.10.2002 - 9.10.2002), Olomouc
numismatika * r. 2002 * Olomouc (Česko) * konference * konferenční sborníky
cz - cze
ABE 343
BM 1300.

886.SBORNÍK
Sborník konference věnované prof. Jiřímu Sejbalovi 1929-2004 : postavení Moravy v mincovnictví a penežních vztazích ve střední Evropě / redig. Dagmar Grossmannová, Tomáš Krejčík, Jan T. Štefan. - 1. vyd. - Ostrava : MARQ, 2007. - 170 s. - (Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae)
ISBN 978-80-86840-29-1
Sejbal, Jiří prof. PhDr., DrSc. (1929-2004, *19.10.1929 Třebíč - +18.8.2004, historik, numismatik, muzejník a pedagog, ředitel Moravského muzea v Brně 1977-1990)
jubilejní sborníky * numismatika * r. 2004 * konference * konferenční sborníky
cz - cze
ABE 343
BM 1312.

887.SKLENÁŘOVÁ, Eva
Příspěvek k jihočeské numismatice meziválečného období : [článek] / Eva Sklenářová
In: Výběr. - . - Roč. 44, č. 3 (2007), S. 231-238.
r. 1928-1936 * numismatika * Čechy jižní * Der Münzensammler (časopis)
BA 5800.

888.SUCHODOLSKI, Stanislaw
Ikonografie mincí Vladislava II. (1138-1146) čili Kdo přinesl české vzory do krakovské mincovny ve 2. čtvrtině 12. století : [článek] / Stanislaw Suchodolski
In: Peníze v proměnách času IV : sborník / redig. Dagmar Grossmannová, Jan T. Štefan. - Ostrava : MARQ, 2007, S. 9-20.
Vladislav II. Jagellonský
mince Vladislava II. * stol. 12.
BA 5673.

889.ŠEFČÍK, Erich (1945-2004)
Opavští numismatici 2. pol. 20. stol. - František Papoušek, Jaromír Kalus, Eustach Bittner a Bohumír Vojtovič : [článek] / Erich Šefčík
In: Peníze v proměnách času IV : sborník / redig. Dagmar Grossmannová, Jan T. Štefan. - Ostrava : MARQ, 2007, S. 203-209.
Kalus, Jaromír (1911-1999, *5.9.1911 Opava - +22.11.1999 Opava, lékař, spolkový pracovník, numismatik)
Vojtovič, Bohumír (1916-1999, *4.10.1916 Ostrava-Zábřeh - 12.6.1999 Opava, numismatik)
Papoušek, František (1880-1957, *25.11.1880 Jakubov - +16.12.1957, dlouholetý pracovník opav. muzea, spolkový pracovník, numismatik)
Bittner, Eustach (1912-2001, *26.3.1912 Stěbořice - +23.12.2001, knihovník Slezského muzea v Opavě, numismatik)
slezské mincovnictví * slezské medailérství * osobnosti slezské numismatiky * Opava
BA 5679.

890.ŠMERDA, Jan
Sběratel Rudolf Kratochvíl : [článek] / Jan Šmerda
In: Peníze v proměnách času IV : sborník / redig. Dagmar Grossmannová, Jan T. Štefan. - Ostrava : MARQ, 2007, S. 189-202.
Kratochvíl, Rudolf (1890-1965, *17.2.1890 Ostrava-Přívoz - +25.5.1965, sběratel numismatik, kreslířa malíř))
numismatika * sběratelství
BA 5678.

891.ŠTĚPÁN, Jan
Poznámky k zaměstnancům olomoucké mincovny v 17. století : [článek] / Jan Štěpán
In: Peníze v proměnách času IV : sborník / redig. Dagmar Grossmannová, Jan T. Štefan. - Ostrava : MARQ, 2007, S. 59-67.
mincovny * mincmistři * Olomouc (Česko) * stol. 17.
BA 5674.

892.VIDEMAN, Jan
Mincovní a numismatická aktivita rodu Khevenhüllerů : [článek] / Jan Videman
In: Peníze v proměnách času IV : sborník / redig. Dagmar Grossmannová, Jan T. Štefan. - Ostrava : MARQ, 2007, S. 123-126.
numismatika * rod Khevenhüllerů
BA 5676.

893.VIDEMAN, Jan
Nový typ středověké kutnohorské důlní známky : [článek] / Jan Videman
In: Numis. Sbor. - Sv. 22 (2007), S. 151-154.
středověk * Kutná Hora * důlní známky
BA 5183.

3.4.1 Regionální a vlastivědná práce(všeobecně, jednotlivé práce, kroniky a kronikářství)
894.ADAMEC, Tomáš
Let místeckého Sokola : Tělocvičná jednota Sokol Místek 1887-1941 / Tomáš Adamec. - 1. vyd. - Opava : Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2007. - 174 s.
ISBN: 978-80-86388-52-6
Sokol, Místek
Morava severní * r. 1887-1941 * Místek
cz - cze
ABE 343
BM 1179.

895.BARTOŠOVÁ, Jana (1971-)
Sušice / Jana Bartošová. - 1. vyd. - Praha - Litomyšl : Paseka, 2007. - 69 s. - (Zmizelé Čechy)
ISBN: 978-80-7185-842-3
Sušice * umění * dějiny * vznik a vývoj
cz - cze
ABE 343
BM 1446.

896.BORÁK, Mečislav (1945-)
Dějiny Těšínského Slezska 1938-1945 na stránkách Těšínska : [článek] / Mečislav Borák
In: Těšínsko. - . - Roč. 50, č. 4 (2007), S. 4-6.
Těšínsko (periodikum) * dějiny Těšínského Slezska * články * r. 1938-1945
BA 6279.

897.BOŠTÍK, Martin (1975-)
Litomyšlský kupec, sběratel a malíř Quido Šimek (1857-1933) : [článek] / Martin Boštík
In: Pomezí Čech, Moravy a Slezska. - Sv. 8 (2007), S. 54-78.
Šimek, Quido (1857-1933)
Litomyšl (Česko) * osobnosti * kroniky * sběratelství * život a dílo
BA 4898.

898.BRNO
Brno v minulosti a dnes : sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. [Část] XX.. - Brno : Magistrát města Brna, 2007. - 568 s.
ISBN: 978-80-86736-05-1
sborníky příspěvků * dějiny * Brno * výstavba
cz- cze
ABE 343
BM 1154.

899.ČAJOVÁ, Jaroslava
Jakub Lolek - významný etnograf ze severní Moravy : [článek] / Jaroslava Čajová
In: Sev. Morava. - Sv. 93 (2007), S. 60-62.
Lolek, Jakub (1845-1917, *25.7.1845 Lipianka na Uničovsku - +7.1.1917, učitel, historiograf a etnograf severní Moravy)
medailony
BA 5926.

900.ČERNÝ, Jiří (1939-)
Dějiny českobudějovické nemocnice. Díl 1., (středověk - 1948) / Jiří Černý, Diana Šmajclová. - 1. vyd. - České Budějovice : Nemocnice České Budějovice, a.s., 2007. - 103 s.
ISBN: 978-80-239-9471-1
nemocnice * České Budějovice (Česko) * stol. 14.-20. * dějiny
cz - cze
ABE 343
BM 1159.

901.DOUBRAVSKÝ, Zdeněk
Lesničtí zemani a jejich dvory : příspěvek k dějinám šlechty na Zábřežsku : [článek] / Zdeněk Doubravský
In: Sev. Morava. - Sv. 93 (2007), S. 3-20.
Lesnice (okr. Šumperk) * Henslínův dvůr * dějiny šlechty * Zábřežsko * Černínův dvůr * Předatův dvůr
BA 5925.

902.FILIP, Zdeněk (1925-2008)
Severní Morava - 50 let historie sborníku : [článek] / Zdeněk Filip
In: Sev. Morava. - Sv. 92 (2007), S. 5-12.
r. 1957-2007 * Severní Morava (vlastivědný sborník)
BA 5923.

903.FUKALA, Radek
Slezsko : neznámá země Koruny české : knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740 / Radek Fukala. - 1. vyd. - České Budějovice : Veduta, 2007. - 344 s. - (IMXI - České dějiny ; Sv. 2)
ISBN: 978-80-86829-23-4
panovníci * Slezsko * dějiny * vznik a vývoj * stavy * do r. 1740
cz - cze
ABE 343
BM 1105.

904.HAVLOVÁ, Michaela
Ing. Alois Čapek a jeho kronika Týniště nad Orlicí : [článek] / Michaela Havlová
In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 14 (2007), S. 95-114.
Čapek, Alois Ing. (1873-1952, *10.2.1873 Týniště nad Orlicí - +24.6.1952 Praha, inženýr technik, kronikář, reg. historik)
Týniště nad Orlicí * kroniky
BA 6766.

905.HORPENIAK, Vladimír (1948-)
Střední Šumava / Vladimír Horpeniak. - 1. vyd. - Praha - Litomyšl : Paseka, 2007. - 46 s., obr. příl. - (Zmizelé Čechy)
ISBN: 978-80-7185-839-3
Kašperské Hory * vývoj * Šumava střední * dějiny
cz - cze
ABE 343
BM 1103.

906.CHAROUZ, Jindřich Zdeněk
Brněnský alumnát : výchova a vzdělávání duchovenstva v Brně v letech 1807-1950 : vydáno k 200. výročí založení Biskupského alumnátu v Brně / Jindřich Zdeněk Charouz. - Brno : Biskupství brněnské, 2007. - 92 s.
ISBN: 978-80-239-7366-2
kněžské semináře * r. 1807-1950 * výchova a vzdělávání * Brno * církev římskokatolická * jubilejní publikace
cz - cze
ABE 343
BM 1288.

907.KALBÁČOVÁ, Františka
Z národopisných zvyků Volyňských Čechů : [článek] / Františka Kalbáčová, Václav Kalbáč
In: Sbor. St. okr. Arch. Šumperk. - Sv. 1 (2007), S. 53-57.
volyňští Češi * národopisné zvyky
BA 3437.

908.KOBLASA, Pavel (1975-)
Historické útržky z Poněšic / Pavel Koblasa, Daniel Kovář. - České Budějovice : Historicko-vlastivědný spolek pro město Hluboká nad Vltavou, 2007. - 37 s.
Poněšice * dějiny * vlastivěda * Česká republika
cze
ABE 343
BM 2384.

909.KOBLASA, Pavel (1975-)
Hluboká sto let městem / Pavel Koblasa. - České Budějovice : Historicko-vlastivědný spolek, 2007. - 23 s.
Hluboká nad Vltavou * dějiny * jubilejní publikace
cze
ABE 343
BM 2383 .

910.KOBLASA, Pavel (1975-)
Krajem lesů a rybníků : putování od města Třeboně na sever / Pavel Koblasa ; fotogr. Ladislav Bulva a Bohumír Němec. - České Budějovice : Veduta, 2007. - 162 s.
Třeboňsko * vlastivěda * Česká republika
cze
ABE 343
BM 2382.

911.KOBLASA, Pavel (1975-)
Kronika Českých Budějovic / Pavel Koblasa. - České Budějovice : Magistrát města Českých Budějovic, 2007. - 104 s.
r. 2006 * České Budějovice (Česko) * kroniky
cz - cze
ABE 343
BM 2360.

912.KOBLASA, Pavel (1975-)
Příspěvek k historii Mutyněvsi : [článek] / Pavel Koblasa
In: Vlastivěd. Sbor. Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska. - Sv. 19 (2007), S. 125-129.
Mutyněves (obec) * archivní prameny * první písemné zmínky o obcích * dějiny
BA 5687.

913.KORDIOVSKÝ, Emil (1942-)
Počátky měst a městeček na okrese Břeclav. [Část 1], Do válek husitských : [článek] / Emil Kordiovský
In: Již. Morava. - Sv. 46. - Roč. 43 (2007), S. 19-48.
do r. 1420 * Břeclav (okres) * městečka * města * dějiny měst
BA 6322.

914.KREJČA, František
Vlastivědný badatel Doudlebska Karel Hlubuček : [článek] / František Krejča
In: Výběr. - . - Roč. 44, č. 2 (2007), S. 168-184.
Hlubuček, Karel (1905-1968, *1.1.1905 Pardubice - +18.3.1968, dentista, regionální pracovník a badatel)
medailony * Trhové Sviny
BA 5797.

915.KRONIKA
Kronika města Čelákovic. [Díl] II., 1940-1947 / ed. Jaroslav Špaček. - 1. vyd. - Čelákovice : Městské muzeum v Čelákovicích, 2007. - 448 s. - (Fontes musaei civitatis Celakovicensis ; Sv. 2)
ISBN: 978-80-903461-7-8
Čelákovice * r. 1940-1947 * kroniky
cz - cze
ABE 343
BM 1877.

916.KRONIKY
Kroniky a kronikářství okresu Příbram : [článek] / Jana Barešová, Daniel Doležal, Věra Smolová, Františka Sokolová
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 30-33 (2004-2007 (2007)), S. 177-203.
církevní kroniky * spolkové kroniky * soukromé kroniky * Příbram (okres) * podnikové kroniky * kroniky * kronikářství * obecní kroniky * školní kroniky
BA 3956.

917.KŘIŽOVATKY
Křižovatky času - Ležáky v datech : věnováno obětem ležáckého údolí. - Včelákov : Jarmila Doležalová, 2007. - 128 s.
ISBN: 978-80-254-0457-7
Ležáky * válka světová 2. * data * dějiny * r. 1651-2006
cz - cze
ABE 343
BM 1262.

918.MELZER, Miloš (1941- )
Odešl prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc : [článek] / Miloš Melzer
In: Vlastivěd. Věst. morav. - . - Roč. 59, č. 1 (2007), S. 80-81.
Jeřábek, Richard prof. PhDr., DrSc. (1931-2006, *14.5.1931 Rožnov pod Radhoštěm - +14.10.2006 Palermo, etnolog, vysokoškol. profesor)
nekrology
BA 4460.

919.NAVRÁTIL, Ivo
Historie s vůní humoru : k nedožitým osmdesátinám Václava Votočka : [článek] / Ivo Navrátil
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 335-338.
Státní okresní archiv, Semily
Votoček, Václav (1927-2006, *25.9.1927 Semily - +13.10.2006 Jilemnice. semilský historiograf, kronikář a kulturní pracovník )
medailony * osobní fondy
BA 4540.

920.NEBESKÝ, Jiří J. K. (1974-)
Hranice / Jiří J. K. Nebeský. - 1. vyd. - Praha - Litomyšl : Paseka, 2007. - 73 s. - (Zmizelé Čechy)
ISBN: 978-80-7185-879-9
umění * Hranice (město) * dějiny * vznik a vývoj
cz - cze
ABE 343
BM 1445.

921.NEKUDA, Vladimír (1927-2006)
Středověká vesnice na Moravě / Vladimír Nekuda. - 1. vyd. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2007. - 223 s. - (Prameny k vývoji a kultuře Moravy ; Sv. 12)
ISBN: 978-80-7275-071-9
Morava * středověk * vesnice
cz - cze
ABE 343
BM 1214.

922.NOVÁKOVÁ, Stanislava
Písemné prameny k dějinám strážského panství : [článek] / Stanislava Nováková
In: Vlastivěd. Sbor. Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska. - Sv. 19 (2007), S. 134-143.
Stráž nad Nežárkou (panství) * písemné prameny * dějiny
BA 5690.

923.NOVOTNÝ, Lukáš (1979-)
Karlovy Vary / Lukáš Novotný. - 1. vyd. - Praha - Litomyšl : Paseka, 2007. - 54 s., obr. příl. - (Zmizelé Čechy)
ISBN: 978-80-7185-798-3
památky * vývoj * dějiny * Karlovy Vary
cz- cze
ABE 343
BM 1102.

924.ONDŘEKA, Zbyšek
Turistické mapy českého Těšínského Slezska po roce 1989 : [článek] / Zbyšek Ondřeka
In: Těšínsko. - . - Roč. 50, č. 2 (2007), S. 21-26.
satelitní a letecké snímky * mapy v internetu * Těšínsko * Slezské Beskydy * Moravskoslezské Beskydy * turistické mapy * po r. 1989
BA 6276.

925.PARDUBA, Jiří
Vznik a začátky souboru Vsacan : [článek] / Jiří Parduba
In: Valašsko. - [Sv.] 19, č. 2 (2007), S. 28-29.
Vsacan (taneční a pěvecký soubor) * lidové umění * valašská lidová kultura * Valašsko
BA 6974.

926.PINDUR, David
Z dějin farnosti Ropice v 17. století : [článek] / David Pindur
In: Těšínsko. - . - Roč. 50, č. 1 (2007), S. 14-19.
Ropice (farnost) * dějiny * stol. 17.
BA 6272.

927.PÍŠA, Milan
Počátky nejstarších dějin města Kaplice : [článek] / Milan Píša
In: Výběr. - . - Roč. 44, č. 4 (2007), S. 294-314.
Kaplice * dějiny měst
BA 5801.

928.POLÁCH, Radek
Novojičínsko a templáři ? : skutečnost nebo výmysl ? : [článek] / Radek Polách
In: Vlastivěd. Sbor. Novojičínska. - Sv. 56-57 (2007), S. 42-47.
templáři * Novojičínsko
BA 6283.

929.POLÍVKA, Miloslav (1951- )
Zprávy o klimatu, přírodních jevech, epidemiích a jejich důsledcích ve středověku v kronikářském díle Johanna Müllnera. [Část 2] : [článek] / Miloslav Polívka
In: Tábor. Arch. - Sv. 13 (2007), S. 15-26.
Müllner, Johann (1565-1634, historiograf, kronikář města Norimberka)
proroctví * Norimberk * zemětřesení * r. 1337-1457 * nálety kobylek * počasí * dějiny přírodních jevů * epidemie * kroniky * komety * zatmění slunce
BA 6266.

930.PRACHATICE
Prachatice. - 1. vyd. - Praha - Litomyšl : Paseka, 2007. - 45 s., obr. příl. - (Zmizelé Čechy)
ISBN: 978-80-7185-843-0
památky * vývoj * dějiny * Prachatice
cz - cze
ABE 343
BM 1101.

931.PROKOP, Jaroslav (1939-)
Nový Bydžov / Jaroslav Prokop. - 1. vyd. - Praha - Litomyšl : Paseka, 2007. - 79 s, obr. příl. - (Zmizelé Čechy)
ISBN: 978-80-7185-845-4
památky * Nový Bydžov * vznik a vývoj
cz- cze
ABE 343
BM 1132.

932.SMEJKAL, Ladislav (1946- )
Stopami vlastivědy : čtyřicet let činnosti Klubu přátel muzea : [článek] / Ladislav Smejkal, Miloslav Sovadina
In: Bezděz. - Sv. 16 (2007), S. 191-214.
Klub přátel muzea, Česká Lípa
výročí * muzejní spolky * Českolipsko
BA 3883.

933.STŘEŠINKA, Josef
Řeč, kroj, zvyky, písně a říkanky v Litenčicích a blízkém okolí : [článek] / Josef Střešinka
In: Arch. Sbor. - . - Roč. 13 (2007), S. 36-55.
lidové kroje * zvyky a obyčeje * nářečí * Litenčice * národopis
BA 3236.

934.SUDOVÁ, Martina (1971-)
Vltavotýnsko / Martina Sudová, Lubomír Procházka. - 1. vyd. - Praha - Litomyšl : Paseka, 2007. - 54 s., obr. příl. - (Zmizelé Čechy)
ISBN: 80-7185-804-1
Vltavotýnsko (oblast) * dějiny a vývoj * Týn nad Vltavou
cz - cze
ABE 343
BM 1084.

935.TEŤHAL, Vladimír
Z hornoněmčanské kroniky Jana Huňky : [článek] / Vladimír Teťhal
In: Slovácko. - Sv. 48 (2006 (2007)), S. 193-210.
Huňka, Jan (1901-1990, *6.5.1901 - +30.12.1990, kněz)
farní kroniky
BA 5900.

936.UHLÍŘ, Jiří (1937-)
Jasenná 1298 - 1305 - 2007 : k 700 letům první písemné historické zmínky o obci Jasenná na Jaroměřsku. Supplementum historie obce za léta 1994-2007. Dodatek k vydané vlastivědě obce Jasenná z roku 1994 / Jiří Uhlíř. - Jaroměř : Obec Jasenná, 2007. - 96 s.
ISBN: 80-86677-11-7
dějiny obce * regionální dějiny * jubilejní publikace * Jasenná (obec) * r. 1994-2007
cz - cze
ABE 343
BM 2354.

937.VIKTOŘÍK, Michael
Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu (od 60. let 19. století do roku 1948) / Michael Viktořík. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. - 293 s.
ISBN: 978-80-244-1708-0
sladovnický průmysl * vývoj * Olomouc (Česko) * stol. 19., 2. pol. - r. 1948
cz - cze
ABE 343
BM 1567.

938.VINTER, Josef
Česká a chorvatská škola v Končenicích / Josef Vinter. - Daruvar : Jednota, 2007. - 111 s. - (České školství v Chorvatsku ; Seš. 2)
ISBN 978-953-6607-37-9
česká a chorvatská škola * zahraničníČeši * dějiny a vývoj * r. 1860-2004 * Chorvatsko * Končenice (Chorvatsko)
hr - cze
hr - ser
ABE 343
BM 999.

939.VOZÁKOVÁ, Karla
Zrcadlo skutečnosti v moravských barokních kronikách : [článek] / Karla Vozáková
In: KROK. - . - Roč. 4, č. 1 (2007), S. 23-28.
Morava * kronikářské texty * přehledy * kroniky * stol. 17.
BA 6219.

940.VYKOUK, Jaroslav (1943-)
Kladenský uličník aneb Průvodce jmény ulic v Kladně / Jaroslav Vykouk ; úvod Zdeněk Kuchyňka. - 1. vyd. - Kladno : Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, 2007. - 267 s.
ISBN: 978-80-903784-3-8
ulice * Kladno * vznik a vývoj
cz - cze
ABE 343
BM 1317.

3.4.2.1 Historická geografie a topografie
941.ARCHEOLOGICKÝ
Archeologický atlas pravěké Evropy = Atlas zur Prähistorischen Archeologie Europas = Archeological Atlas of Prehistoric Europe = Atlas Archéologique de l´Europe Préhistorique. [Díl] 1, Mapy zemí a komentáře / eds. Miroslav Buchvaldek, Andreas Lippert, Lubomír Košnar. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2007. - 721 s. - (Acta instituti praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis : Praehistorica ; [Sv.] 27 )
ISBN: 978-80-246-0774-0
archeologie * Evropa * komentáře * atlasy * pravěk * mapy
cz - cze
cz - fre
cz - eng
cz - ger
ABE 343
BM 1428.

942.ARCHEOLOGICKÝ
Archeologický atlas pravěké Evropy = Atlas zur Prähistorischen Archeologie Europas = Archeological Atlas of Prehistoric Europe = Atlas Archéologique de l´Europe Préhistorique. [Díl] 2, Mapy rozšíření kultur / eds. Miroslav Buchvaldek, Andreas Lippert, Lubomír Košnar. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2007. - mapy + CD-ROM. - (Acta instituti praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis : Praehistorica ; [Sv.] 27)
ISBN: 978-80-246-0774-0
archeologie * Evropa * atlasy * pravěk * mapy
cz - cze
cz - fre
cz - eng
cz - ger
ABE 343
BM 1429.

943.BALETKA, Tomáš (1971-)
Z dějin domů ve Frenštátě pod Radhoštěm : čp. 30 (staré Nr. 15, dom. parc. 23) : [článek] / Tomáš Baletka
In: Hlasy Muz. ve Frenštátě p. R. - . - Roč. 24, č. 1-4 (2007), S. 3-9.
domy * historický místopis * Frenštát pod Radhoštěm
BA 6041.

944.BARCUCH, Antonín
Místopis starých Mariánských Hor. [pokračování] : [článek] / Antonín Barcuch, Eva Rohlová
In: Ostrava. - Sv. 23 (2007), S. 204-266.
historický místopis * Ostrava-Mariánské Hory
BA 3150.

945.FEJTOVÁ, Olga
Geografická literatura v knihovnách norimberského patriciátu v období raného novověku : [článek] / Olga Fejtová
In: AUC. Phil. et Hist. - Z pomocných věd historických XVI. - Roč. 1-2/2002 (2007), S. 329-342.
geografické informace * Norimberk * norimberský patriciát * stol. 17.
BA 6715.

946.FOLTÝN, Dušan
Pabstmannova veduta kláštera augustiniánů poustevníků v Mělníku-Pšovce : [článek] / Dušan Foltýn
In: Confluens. - Sv. 6 (2007), S. 171-173.
Pabstmann, Ernst Johann (1738-1832, *28.1.1738 - +31.5.1832, augustinián, převor konventu v Domažlicích)
kláštery * veduty * augustiniáni
BA 6728.

947.HAUN, August
Album vedut Království českého = Malerisch-historisches Album des Königreichs Böhmen = A Pictoral Album of the Kingdom of Bohemia / August Haun ; text Jiří Úlovec. - 1. vyd. - Praha : Argo, 2007. - 49 s. textu, obr. příl
ISBN: 978-80-7203-922-7
alba * České království * stol. 18., konec-stol. 19., 1. pol. * veduty
cz - cze
cz - eng
cz - ger
ABE 343
BM 1256.

948.HAVLÍČEK, Josef
Dějiny některých domů a rodů v Paceřicích a v Kozicích / Josef Havlíček. - Praha : nákl. vl., 2007. - 68, XV s., obr. příl
domy * historický místopis * Paceřice * Kozice
cz - cze
ABE 343
BM 2351.

949.JUŘICA, Martin
Dějiny Jiráskova náměstí v Moravské Ostravě : [článek] / Martin Juřica
In: Ostrava. - Sv. 23 (2007), S. 177-203.
Moravská Ostrava * Jiráskovo náměstí * historický místopis
BA 3149.

950.KEJŘOVÁ, Veronika
Historie a současnost židovské ulice v Tachově (dnešní K. H. Borovského) : [článek] / Veronika Kejřová
In: Sbor. Muz. Čes. Lesa Tachov. - Sv. 30 (2007), S. 3-36.
Tachov * ulice * Židé * historický místopis
BA 3395.

951.KODERA, Pavel
Neznámá ikonografie zámku Bělá : [článek] / Pavel Kodera
In: Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2007. - Plzeň : Klub Augusta Sedláčka, 2007, S. 101-107.
Bělá (zámek) * veduty
BA 5844.

952.KROČEK, Miloslav
Osudy a podoba měšťanských domů ve staré Ostravě. [Část 2] : [článek] / Miloslav Kroček
In: Ostrava. - Sv. 23 (2007), S. 545-571.
domy * osudy domů * Moravská Ostrava * historický místopis
BA 3152.

953.KUBÍKOVÁ, Anna (1948-)
Historická topografie Českého Krumlova (1424) 1459-1654. Část 5, (Dlouhá ulice - severní strana, Radniční ulice u Lazebnického mostu : [článek] / Anna Kubíková
In: Jihočes. Sbor. hist. - . - Roč. 75 (2006 (2007)), S. 204-223.
historický místopis * Český Krumlov
BA 3100.

954.KUBÍKOVÁ, Anna (1948-)
Historická topografie Českého Krumlova (1424) 1459-1654. Část 6, (Parkán) : [článek] / Anna Kubíková
In: Jihočes. Sbor. hist. - . - Roč. 76 (2007), S. 177-201.
historický místopis * Český Krumlov
BA 3105.

955.KUČERA, Jiří
Z historie číslování domů - hostivický příklad : [článek] / Jiří Kučera
In: Listy z Unhošťska. - Č. 42 (2007), S. 27-31.
Hostivice * číslování domů * dějiny
BA 6756.

956.KUČERA, Zdeněk
Historická geografie mezi geografií a historiografií : [článek] / Zdeněk Kučera
In: Hist. Geogr. - Sv. 34 (2007), S. 9-19.
historiografie * vědní discipliny * geografie * historická geografie * objekt a předmět historickogeografického výzkumu
BA 6315.

957.KUČERA, Zdeněk
Zanikání sídel v pohraničí Čech po roce 1945 - základní analýza : [článek] / Zdeněk Kučera
In: Hist. Geogr. - Sv. 34 (2007), S. 317-334.
české pohraničí * zaniklá sídla * po r. 1945
BA 6321.

958.MIRTLOVÁ, Marie
Stopy historie tachovských budov : [článek] / Marie Mirtlová
In: Sbor. Muz. Čes. Lesa Tachov. - Sv. 30 (2007), S. 37-74.
domy * Tachov * historický místopis * budovy
BA 3393.

959.ONDŘEKA, Zbyšek
Těšínsko - země známá i neznámá : [článek] / Zbyšek Ondřeka
In: Těšínsko. - . - Roč. 50, č. 5 (2007), S. 14-33.
fotografie * Těšínsko * historický místopis
BA 6282.

960.POHLED
Pohled na zámek Brandýs nad Labem a opevnění švédského tábora v prostoru Staré Boleslavi z roku 1640 v díle M. Meriana : [článek] / Václav Matoušek, Jan Šimek, Blanka Altová, Petr Karlík
In: Hist. Geogr. - Sv. 34 (2007), S. 93-148.
Merian, Matthaeus (1593-1650, *22.9.1593 Basilej - +19.6.1650 Schwalbach, mědirytec, nakladatel, 1643 publikoval Cappiho plán )
geografické vyobrazení * Brandýs nad Labem (zámek) * topografické historické práce * geologické, geomorfologické a hydrologické poměry
BA 6318.

961.ROUS, Pavel
Zaniklá vesnice Jenče u Přibyslavi a záhada dvou Jankovů : [článek] / Pavel Rous
In: Havlíčkobrodsko. - Sv. 21 (2007), S. 161-171.
Jenče u Přibyslavi * zaniklé vesnice * historický místopis
BA 2664.

962.SEMOTANOVÁ, Eva (1952- )
Dějiny, současnost a perspektivy rekonstrukčních map : [článek] / Eva Semotanová
In: Hist. Geogr. - Sv. 34 (2007), S. 197-215.
terminologie * kartografické modely * staré mapy * rekonstrukční mapy * historické mapy
BA 6319.

963.STARÝ, Václav (1934-)
Husův dům v Prachaticích : pověst a skutečnost : [článek] / Václav Starý
In: Zlatá Stezka. - . - Roč. 14 (2007), S. 195-205.
historický místopis * Husův dům * Prachatice
BA 4848.

964.SÝKOROVÁ, Ivana
Pražské brownfields : příležitost i hrozba pro rozvoj metropole : [článek] / Ivana Sýkorová
In: Geografie. - . - Roč. 112, č. 3 (2007), S. 250-265.
brownfields * Praha * rozvoj metropole * regenerace
BA 6750.

965.ŠIMŮNEK, Robert (1971- )
Pozůstalost Wolfganga z Krajku (+1491) : sídelní, krajinná a administrativní struktura šlechtického dominia v pozdním středověku : [článek] / Robert Šimůnek
In: Hist. Geogr. - Sv. 34 (2007), S. 45-92.
Národní archiv, Praha
Krajířové z Krajku * urbáře * dominia * dělení rodových statků * fond Stará manipulace
BA 6317.

966.TOMEČEK, Oto
Poznámky k vývoju a aktuálnemu stavu historicko-geografického výskumu na Slovensku : [článek] / Oto Tomeček
In: Hist. Geogr. - Sv. 34 (2007), S. 21-43.
Slovensko * dějiny a vývoj * historicko-geografický výzkum
BA 6316.

967.TREJTNAR, František
Historická topografie kunvaldské osady Zaječiny : [článek] / František Trejtnar
In: Panorama. - Sv. 15 (2007), S. 27-37.
Zaječiny (osada) * historický místopis
BA 3547.

968.VEVERKOVÁ, Irena
Znáte historii unhošťských domů čp. 36 a 37 ? : [článek] / Irena Veverková
In: Listy z Unhošťska. - Č. 42 (2007), S. 52-53.
domy * Unhošť * historický místopis
BA 6757.

969.VEVERKOVÁ, Irena
Znáte historii unhošťských domů čp. 38, 39 a 40 ? : [článek] / Irena Veverková
In: Listy z Unhošťska. - Č. 43 (2007), S. 9-11.
domy * Unhošť * historický místopis
BA 6758.

3.4.2.2 Historická kartografie
970.HISTORICKÝ
Historický atlas měst České republiky . Svazek č. 16, Chomutov. - Chomutov : Statutární město Chomutov. - Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. - Nestr. - (Historický atlas měst České republiky ; Sv. 16)
ISBN: 978-80-7286-108-8
Chomutov * historické atlasy * historická kartografie * atlasy * Česká republika
cz - cze
ABE 343
BM 1830.

971.KLADNO
Kladno / k vyd. připr. Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.. - Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2007. - (Historický atlas měst České republiky ; Sv. 17)
ISBN: 978-80-7286-109-5
historické atlasy * Kladno * historické mapy
cz - cze
ABE 343
BM 1368.

972.KODERA, Pavel
Mapy panství Šťáhlavy a Nebílovy - málo známý pramen k poznání sídel a krajiny jižního Plzeňska v 18. století : [článek] / Pavel Kodera
In: Minul. Západočes. Kraje. - Sv. 42/2 (2007), S. 569-586.
Státní oblastní archiv, Praha
stol. 18. * Šťáhlavy (panství) * Nebílovy (panství) * mapy velkostatků * kartografie * archiv velkostatku Šťáhlavy, Nebílovy, Chocenice
BA 3139.

973.KRATOCHVÍLOVÁ, Alžběta
Hranice plaského klášterství za opata Evžena Tyttla (1699-1738) a dokumentace jejich reliktů v krajině : [článek] / Alžběta Kratochvílová
In: Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2007. - Plzeň : Klub Augusta Sedláčka, 2007, S. 183-190.
vymezování hranic mezi dominii * hranice * písemné a kartografické prameny * klášterní panství
BA 5845.

974.MARŠÍKOVÁ, Magdalena
Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoj / Magdalena Maršíková, Zbyněk Maršík. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2007. - 182 s. - (Technické památky)
ISBN 978-80-7277-318-3
Morava * Čechy * pozemkové reformy * zeměměřictví * vývoj světový
cz - cze
ABE 343
BM 1035.

975.MYSLIVEČEK, Milan (1951-)
Místopisný obrázkový atlas aneb krasohled český. [Díl] 8 / Milan Mysliveček. - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2007. - 119 s.
ISBN: 80-86183-48-2
atlasy místopisné obrázkové * atlasy * Česká republika
cz - cze
ABE 343
BM 1241.

976.SEMOTANOVÁ, Eva (1952- )
Česko : Ottův historický atlas / kol. aut. pod vedením Evy Semotanové ; sest. Jaroslav Synek. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2007. - 408 s., obr., fot., mp. v textu
ISBN 978-80-7360-577-5
historická kartografie * atlasy * Česká republika
cz - cze
ABE 343
BM 1077.

977.SVOBODOVÁ, Iveta
Mapy v lesnické sbírce Muzea v Bruntále : [článek] / Iveta Svobodová
In: Sbor. bruntál. Muz. - . - [Roč.] 2007 (2007), S. 93-101.
Muzeum v Bruntále, Bruntál
lesnické mapy * mapy
BA 3199.

3.4.3 Historická toponomastika a onomastika
978.DAVID, Jaroslav
"Náš starověk" v díle Ladislava Horáka : [článek] / Jaroslav David
In: Havlíčkobrodsko. - Sv. 21 (2007), S. 139-148.
Horák, Ladislav (1874-1966, *1874 - +1966, učitel, vlastivědný pracovník)
stol. 19. * toponyma * toponomastika * Náš starověk v paměti pomístních názvů a místních jmen (publikace, 1928) * lidová etymologie
BA 2662.

979.DAVID, Jaroslav
Internetové mapové zdroje pro toponomastiku : [článek] / Jaroslav David
In: Acta onomastica. - . - Roč. 48 (2007), S. 269-272.
mapové zdroje * toponomastika * Internet * mapy
BA 4891.

980.DOMAŃSKI, Józef
Średniowieczne rzeczne koło Broumowa i Police nad Metują : [článek] / Józef Domański
In: Acta onomastica. - . - Roč. 48 (2007), S. 32-43.
Broumov * názvy řek * Police nad Metují * středověk * řeky
BA 4886.

981.HAMPLOVÁ, Martina
Pomístní jména v katastru Vysokého Chlumce, Habří, Hradců a Oříkova - příspěvek k analýze regionálních anoikonymických systémů : [článek] / Martina Hamplová
In: Acta onomastica. - . - Roč. 48 (2007), S. 193-202.
pomístní jména * středověké vesnice * Vysoký Chlumec * Oříkov * Habří * Hradce
BA 4890.

982.JISKRA, Zdeněk
Mlýny tereziánského katastru a jejich zaniklé názvy : [článek] / Zdeněk Jiskra
In: Acta onomastica. - . - Roč. 48 (2007), S. 72-78.
tereziánský katastr * mlýny * zaniklé názvy mlýnů
BA 4887.

983.OESTERREICHER, Jiří
K názvu vsi Rapšachu /Rapischachu/ Rottenschachen na Suchdolsku : příspěvek k dějinám Suchdolsku a tzv. Českého Vitorazska : [článek] / Jiří Oesterreicher
In: Jihočes. Sbor. hist. - . - Roč. 75 (2006 (2007)), S. 192-203.
dějiny a vlastivěda * České Vitorazsko * Suchdolsko * historická onomastika
BA 3099.

984.PASTYŘÍK, Svatopluk
Antroponyma v předbělohorských berních rejstřících z Hradeckého kraje : [článek] / Svatopluk Pastyřík
In: Acta onomastica. - . - Roč. 48 (2007), S. 143-151.
stol. 16.-17. * Hradecký kraj * antroponyma * křestní jména * berní rejstříky * doba předbělohorská
BA 4888.

985.POLÍVKOVÁ, Alena
Naše místní jména a jak jich užívat / Alena Polívková. - 2., uprav. a rozšíř. vyd. - Praha : Euromedia Group, k.s., 2007. - 207 s. - (Universum)
ISBN: 978-80-242-1940-0
Morava * Čechy * toponomastika
cz - cze
ABE 343
BM 1169.

986.PONCAROVÁ, Barbora
Vývoj názvů ulic v městě Tachově (1925-2006) : [článek] / Barbora Poncarová
In: Sbor. Muz. Čes. Lesa Tachov. - Sv. 30 (2007), S. 75-78.
Tachov * ulice * r. 1925-2006 * názvy ulic
BA 3394.

987.SLOVNÍK
Slovník pomístních jmen v Čechách. [Sv.] III, (Bav-Bíd). - Praha : Academia, 2007. - 181 s.
ISBN: 978-80-200-1561-7
slovníky * pomístní jména * Čechy * vlastivěda * historická toponomastika
cz - cze
ABE 343
BM 1250.

988.ŠKARVADA, Petr
Vlastivědný popis českých obcí žďárského okresu v Sommerově topografii Království českého : [článek] / Petr Škarvada
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 154-161.
Sommer, Karel
Vojnův Městec (velkostatek) * vlativědný popis * alodní statky
BA 3020.

989.ŠTĚPÁN, Pavel
Pomístní jména v Čechách utvořená sufixy -ina a -inka z propriálních základů : [článek] / Pavel Štěpán
In: Acta onomastica. - . - Roč. 48 (2007), S. 156-164.
pomístní jména * antroponymický základ * toponymický základ * Čechy * tvorba pomístních jmen
BA 4889.

990.VOŠKERUŠOVÁ, Hana
Od přírodovědecky cenných lokalit Častolovicka k místním a pomístním názvům. II. : [článek] / Hana Voškerušová
In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 14 (2007), S. 231-284.
Častolovicko * místní a pomístní názvy
BA 6768.

3.4.4.1 Historická demografie
991.AL SAHEB, Jan
Židé v Osoblaze v poslední třetině 16. století : [článek] / Jan Al Saheb
In: Sbor. Pr. FF OU. Historie. - Č. 14 (2007), S. 29-42.
r. 1570-1600 * Osoblaha * Židé * daně
BA 5572.

992.ČEKAL, Jiří
Vymezování migračních regionů v kontextu změn základních funkcí migrace : (na příkladu Jihočeského kraje) : [článek] / Jiří Čekal
In: Geografie. - . - Roč. 112, č. 4 (2007), S. 361-372.
Jihočeský kraj * funkce migrace * regionalizační role * migrační regiony
BA 6751.

993.FIALOVÁ, Ludmila
Možnosti historicko-demografického výzkumu porodnosti v českých zemích v 18. a 19. století : [článek] / Ludmila Fialová
In: Sbor. Pr. FF OU. Historie. - Č. 14 (2007), S. 69-80.
historickodemografický výzkum * stol. 18.-19. * základní ukazatele úrovně porodnosti * populační vývoj * české země * porodnost
BA 5574.

994.GRULICH, Josef
Prof. PhDr. Eduard Maur, ScS. - sedmdesátiletý : [článek] / Josef Grulich
In: Demografie. - . - Roč. 49, č. 2 (2007), S. 133-134.
Maur, Eduard prof. PhDr., CSc. (1937-, *1.4.1937 Plzeň -, čes. historik, profesor FF UK)
publikační činnost * životní výročí * vědecká činnost
BA 6309 .

995.HORSKÁ, Pavla
Čtyřicet let od vydání prvního čísla sborníku Historická demografie : [článek] / Pavla Horská
In: Demografie. - . - Roč. 49, č. 3 (2007), S. 213-215.
Historická demografie (periodikum) * výročí
BA 6312.

996.KAVANOVÁ, Klára
Mezinárodní konference "Migration and development" : [článek] / Klára Kavanová, Jana Kubelková
In: Geografie. - . - Roč. 112, č. 4 (2007), S. 432-433.
Migration and development (4.9.2007 - 5.9.2007), Ostrava
mezinárodní konference * Ostrava * r. 2007 * zpráva z jednání * informace o referátech
BA 6752.

997.LUDVÍKOVÁ, Miroslava
Židé v Litomyšli : [článek] / Miroslava Ludvíková
In: Pomezí Čech, Moravy a Slezska. - Sv. 8 (2007), S. 224-258.
dějiny židovského osídlení * spolky * rabíni * Litomyšl (Česko) * válka světová 2. * oběti holocaustu * Protektorát Čechy a Morava
BA 4896.

998.MAUR, Eduard (1937-)
Významné životní jubileum PhDr. Pavly Horské, CSc : [článek] / Eduard Maur
In: Demografie. - . - Roč. 49, č. 2 (2007), S. 132-133.
Horská, Pavla PhDr., CSc.
publikační činnost * odborná činnost * životní výročí
BA 6308.

999.MORAVCOVÁ, Irena
Narození čtyřčat v Kobeřicích roku 1765 : [článek] / Irena Moravcová
In: Vlastivěd. Listy Slezska a sev. Moravy. - . - Roč. 33, č. 1 (2007), S. 9.
vícečetné porody * historická demografie * r. 1765 * Kobeřice * porodnost
BA 4809.

1000.NEČAS, Ctibor
Romové na Moravě ve 20. letech minulého století : [článek] / Ctibor Nečas
In: Sbor. Pr. FF OU. Historie. - Č. 14 (2007), S. 175-180.
Morava * Romové * stol. 20., léta 20.
BA 5576.

1001.NOSKOVÁ, Jana
Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury / Jana Nosková. - 1. vyd. - Brno : Ústav evropské etnologie, 2007. - 227 s. - (Etnologické studie ; [Sv.] 2)
ISBN: 978-80-254-0095-1
Československo * volyňští Češi * integrace * stol. 20., 2. pol. * reemigrace
cz - cze
ABE 343
BM 1211.

1002.OESTERREICHER, Jiří
Novohradská židovská matrika 1800-1876 (1878) : [článek] / Jiří Oesterreicher
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 335-375.
Nové Hrady * r. 1800-1876 * židovské matriky
BA 5017.

1003.PAPOUŠKOVÁ, Radka
Migrace za studiem : cizinci na Vysoké škole ekonomické v Praze : [článek] / Radka Papoušková
In: Geografie. - . - Roč. 112, č. 2 (2007), S. 185-203.
Vysoká škola ekonomická, Praha
studentská migrace * mezinárodní migrace * zahraniční studenti * motivace pro studium v Česku
BA 6749.

1004.PAVLÍK, Zdeněk
Ludmila Nesládková se dožívá významného životního jubilea : [článek] / Zdeněk Pavlík
In: Demografie. - . - Roč. 49, č. 2 (2007), S. 134-135.
Nesládková, Ludmila Doc. PhDr., CSc. (1947-, *5.4.1947 Ostrava-Zábřeh - ,Ostravská univerzita, Ostrava)
personálie * životní výročí * vědecká činnost
BA 6310.

1005.PISTULKA, Martin
Potravinářská řemesla v letech 1600-1622 v světle knihy měšťanských práv Starého Města pražského : příspěvek k migraci městského obyvatelstva raného novověku : [článek] / Martin Pistulka, Vilém Zábranský
In: Doc. Prag. - Sv. 25 (2007), S. 183-192.
Praha * knihy měšťanských práv * Nové Město (Praha, Česko) * stol. 17., 1. pol. * Staré Město pražské * migrace obyvatelstva
BA 3501.

1006.REJŠEK, Martin
Hospodářsko-sociální poměry v Kostelci nad Labem 50. a 60. let 17. století : [článek] / Martin Rejšek
In: Confluens. - Sv. 6 (2007), S. 135-163.
stol. 17., léta 50.-60. * historická demografie * Kostelec nad Labem * hospodářsko-sociální poměry
BA 6727.

1007.SKOPALOVÁ, Marie
Vysídlování selských rodin ve východních Čechách v padesátých letech 20. století : [článek] / Marie Skopalová
In: Sbor. Pr. východočes. Arch. - Sv. 11 (2007), S. 93-120.
Československo * Čechy východní * archivní dokumenty * vysídlování rodin velkých vlastníků půdy * písemnosti krajských institucí
BA 3413.

1008.STARA, Alois Karel
Poučení nejenom pro začínající rodopisce. Díl 6, Historické okolnosti "BERNÍ RULY" : [článek] / Alois Karel Stara
In: Geneal. herald. Listy. - . - Roč. 27, č. 1 (2007), S. 60-64.
katastry poplatníků * berní rula
BA 3524.

1009.ŠIMÍČEK, Josef
Vystěhovatelství z Frenštátska do Ameriky v 2. pol. 19. století. [Část 2] : [článek] / Josef Šimíček
In: Hlasy Muz. ve Frenštátě p. R. - . - Roč. 24, č. 1-4 (2007), S. 67-74.
sociální situace * vystěhovalectví do Ameriky * Frenštátsko * stol. 19., 2. pol.
BA 6042.

1010.ŠTYGLEROVÁ, Terezie
Vývoj obyvatelstva v České republice v roce 2006 : [článek] / Terezie Štyglerová
In: Demografie. - . - Roč. 49, č. 3 (2007), S. 153-169.
r. 2006 * obyvatelstvo * Česká republika
BA 6311.

1011.VĚCHETOVÁ, Zuzana
Židovská obec v Kolíně : sociální, správní a demografická studie z historie Židů v 16.-18. století : [článek] / Zuzana Věchetová
In: Historie 2006 : sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference konané 7.-8. prosince 2006 v Ostravě / věd. red. Aleš Zářický. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007, S. 19-30.
soupisy židovského obyvatelstva * Kolín * židovské obce * populační vývoj * r. 1596 * matriky * stol. 16.-18. * soupisové prameny * katastry * centrální soupisy židovských obyvatel
BA 2582.

3.4.4.2 Historická statistika
1012.BERROVÁ, Petra
Konskripce a sčítání lidu na našem území v kontextu zjišťování národnosti obyvatelstva a se zohledněním nálezů Nejvyššího správního soudu : [článek] / Petra Berrová
In: Hist. Demogr. - Sv. 31 (2007), S. 147-210.
národnost obyvatelstva * Československá statistika (edice) * vojenské úřady * konskripce * sčítání obyvatelstva * r. 1921 * nálezy Nejvyššího správního soudu * Československo (ČSR předmnich.) * vrchnostenské úřady
BA 3560.

1013.STATISTICKÁ
Statistická ročenka České republiky 2007 = Statistical Yearbook of the Czech Republic 2007. - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2007. - 784 s.
ISBN 978-80-250-1515-5
statistické ročenky * r. 2007 * statistické údaje * Česká republika
cz - cze
ABE 343
BM 2279.

1014.STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka (1963- )
"Všichni cizí budiž bedlivě sledováni (...)" : evidence obyvatelstva v Brně 1857-1863 : [článek] / Zdeňka Stoklásková
In: Slez. Sbor. - . - Roč. 105, č. 2 (2007), S. 115-132.
Invigilierungen (neznámý pramen k evidenci obyvatelstva) * statistické vyhodnocení * Brno * evidence obyvatelstva * r. 1857-1863 * cizinci
BA 6778.

3.5.1 Knihovnictví
1015.ADRESÁŘ
Adresář knihoven muzeí a galerií ČR / sest. Květa Hartmanová. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2007. - 239 s.
ISBN: 978-80-7050-536-6
muzea * adresáře * galerie * Česká republika * knihovny
cz - cze
ABE 343
BM 1186.

1016.BALÍKOVÁ, Marie
Nový portál Národní knihovny pro národní autority : [článek] / Marie Balíková, Zdeněk Bartl, Jaroslava Svobodová
In: Knihovny současnosti 2007 : sborník z 15. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2007 v Seči u Chrudimi. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 2007, S. 147-155.
Národní knihovna ČR, Praha
názvové autority * soubory autorit * portál autorit * bibliografická a autoritní kontrola * význam souboru autorit
BA 4779.

1017.BROŽEK, Aleš
Stav domácích webových stránek veřejných knihoven na konci roku 2006 : [článek] / Aleš Brožek
In: Čtenář. - . - Roč. 59, č. 2 (2007), S. 38-46.
veřejné knihovny * webové stránky * r. 2006 * Česká republika
BA 6736.

1018.CERMANOVÁ, Iveta (1976)
Na rozhraní křesťanského a židovského světa : příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757-1844) / Iveta Cermanová, Jindřich Marek. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2007. - 190 s.
ISBN: 80-7050-520-5
Fischer, Karel (1757-1844, hebrejský cenzor a klementinský knihovník)
knihovníci * židovští cenzoři * židovské náboženství * Klementinum * křesťanství
cz - cze
ABE 343
BM 1061.

1019.FIŠER, Zdeněk
Jubilantka PhDr. Anežka Fialová : [článek] / Zdeněk Fišer
In: Vlastivěd. Věst. morav. - . - Roč. 59, č. 1 (2007), S. 78-79.
Muzeum Kroměřížska
Fialová, Anežka PhDr. (1947-, *20.3.1947 Šelešovice - , odborná knihovnice)
odborná činnost * životní výročí
BA 4459 .

1020.HEJNOVÁ, Miroslava
Historické fondy Národní knihovny ČR : průvodce / Miroslava Hejnová. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2007. - 81 s.
ISBN: 978-80-7050-483-3
rukopisy * staré tisky * Česká republika * průvodce historickými dokumenty
cz - cze
ABE 343
BM 1266.

1021.HOUŠKOVÁ, Zlata
Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb a co s tím ... : [článek] / Zlata Houšková, Jarmila Burgetová, Miloslava Faitová
In: Čtenář. - . - Roč. 59, č. 11 (2007), S. 308-311.
certifikace kompetencí * projekt CERTIDoc * knihovnické a informační služby
BA 6742.

1022.JEŘÁBEK, Antonín
V České republice začalo platit ISBN-13 : [článek] / Antonín Jeřábek
In: Čtenář. - . - Roč. 59, č. 1 (2007), S. 22-24.
ISBN * r. 2007 * ISO 2108 (4. revize normy) * Česká republika
BA 6735.

1023.KORDIOVSKÝ, Emil (1942-)
Jaromír Kubíček sedmdesátiletý : [článek] / Emil Kordiovský
In: Vlastivěd. Věst. morav. - . - Roč. 59, č. 4 (2007), S. 412.
Kubíček, Jaromír doc. PhDr. CSc. (1938- , *5.1.1938 - , specialista pro obor knihovnictví a bibliografie, archivář, ředitel Zemské knihovny v Brně )
personálie * bibliografická činnost * odborná činnost * životní výročí
BA 4468.

1024.KŘÍČEK, Václav
Zdeněk Václav Tobolka - zakladatel moderního českého a slovenského knihovnictví : (*21.6.1874 - + 5.11.1951) : [článek] / Václav Kříček
In: Čtenář. - . - Roč. 59, č. 7-8 (2007), S. 214-219.
Tobolka, Zdeněk Václav (1874-1951, *21.6.1874 Poděbrady - +5.11.1951 Praha, čes. politik, historik a knihovník)
osobnosti * medailony * české knihovnictví
BA 6741.

1025.KUBÁTOVÁ, Ludmila
Založení Univerzitní knihovny v Praze v roce 1777. 1. část : [článek] / Ludmila Kubátová
In: Čtenář. - . - Roč. 59, č. 12 (2007), S. 353-354.
Univerzitní knihovna, Praha
dějiny knihoven
BA 6743.

1026.MAREK, Jindřich (1978-)
Historické fondy Národní knihovny ČR : stručné dějiny jejich zpracování : [článek] / Jindřich Marek
In: Knihovna. - . - Roč. 18, č. 2 (2007), S. 99-118.
Národní knihovna ČR, Praha
historické fondy
BA 6218.

1027.NÁRODNÍ
Národní knihovna České republiky : výroční zpráva 2006. - Praha : Národní knihovna ČR, 2007. - 101 s.
ISBN 978-80-7050-525-0
Národní knihovna ČR, Praha
výroční zprávy * r. 2006 * knihovny
cz- cze
ABE 343
BM 1079.

1028.NOVÁK, Petr
K novým trendům v oblasti on-line služeb knihoven : [článek] / Petr Novák
In: Čtenář. - . - Roč. 59, č. 7-8 (2007), S. 209-213.
veřejné knihovny * on-line služby * Česká republika
BA 6740.

1029.PĚTA, Jan
Knihovna města Hradce Králové : výroční zpráva za rok 2006 : [článek] / Jan Pěta
In: Královéhradecko. - Sv. 4 (2007), S. 531-538.
Knihovna města Hradce Králové, Hradec Králové
výroční zprávy * r. 2006
BA 3228.

1030.RADIMSKÁ, Jitka (1948-)
Knihovna šlechtičny : francouzské knihy Marie Ernestiny z Eggenbergu na zámku v Českém Krumlově / Jitka Radimská. - 1. vyd. - České Budějovice : Nová tiskárna Pelhřimov, s.r.o., 2007. - 414 s. - (Bibliotheca viva : editio Universitatis Bohemiae Meridionalis ; [Sv.] 1)
ISBN: 978-80-7040-982-4 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) ISBN: 978-80-86559-78-0 (Nová tiskárna Pelhřimov, s.r.o.)
Eggenbergové * zámecké knihovny * šlechtické knihovny * soukromé knihovny * Český Krumlov * stol. 17.
cz - cze
ABE 343
BM 1225.

1031.RICHTER, Vít (1949-)
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004-2010 : vyhodnocení Koncepce a její aktualizace byla dne 18.7.2007 vzata na vědomí vládou : [článek] / Vít Richter, S. 37-73.
plnění koncepce * vyhodnocení koncepce * Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2004-2010 * knihovny ČR
BA 4777.

1032.SEDLÁČKOVÁ, Beáta
Dokumentová komunikace : studijní texty / Beáta Sedláčková, Eva Marvanová. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2007. - 150 s.
ISBN: 978-80-7050-535-9
dokumenty * učební texty * digitální knihovny * informační technologie
cz - cze
ABE 343
BM 1267.

1033.STOKLASOVÁ, Bohdana
České knihovnictví v kontextu světových trendů : [článek] / Bohdana Stoklasová
In: Knihovny současnosti 2007 : sborník z 15. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2007 v Seči u Chrudimi. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 2007, S. 11-35.
porovnání * oblast doplňování fondů českých knihoven * světové trendy * oblast správy a ochrany dokumentů * oblast služeb * oblast zpracování dokumentů * české knihovnictví
BA 4776.

1034.STOKLASOVÁ, Bohdana
Koncepce trvalého uchování knihovních dokumentů stále jen na papíře : [článek] / Bohdana Stoklasová
In: Knihovny současnosti 2007 : sborník z 15. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2007 v Seči u Chrudimi. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 2007, S. 74-87.
Národní digitální knihovna * neexistence centrálního digitálního repozitáře * Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů * knihovny ČR * základní funkce digitálního repozitáře
BA 4778.

1035.SVOBODOVÁ, Eva
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové : výtah z výroční zprávy za rok 2006 : [článek] / Eva Svobodová
In: Královéhradecko. - Sv. 4 (2007), S. 515-521.
Studijní a vědecká knihovna, Hradec Králové
výroční zprávy * r. 2006
BA 3226.

1036.UHLÍŘ, Zdeněk
Velislavova bible = Velislai biblia picta = Velislaus Bible / Zdeněk Uhlíř. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2007. - 38 s. + CD-ROM
ISBN: 978-80-7050-516-8
rukopisy * bible * stol. 14. * Velislavova bible
cz - cze
ABE 343
BM 1265.

1037.VÁVRA, Jan
Přehled činnosti Městské knihovny v Praze v roce 2006 / Jan Vávra. - Praha : Městská knihovna v Praze, 2007. - 41 s.
Městská knihovna v Praze, Praha
r. 2006 * zpráva o činnosti
cz - cze
ABE 343
BM 2536.

1038.VELIČKOVÁ, Helena
K sedmdesátinám PhDr. Václava Pumprly : [článek] / Helena Veličková
In: KROK. - . - Roč. 4, č. 4 (2007), S. 54-55.
Pumprla, Václav PhDr. (1937-, *10.11.1937 Troubky nad Bečvou - , knihovník, odborník na historické a vzácné knižní fondy)
personálie * odborná činnost * životní výročí
BA 6225.

1039.VODIČKOVÁ, Hana
Malá úvaha o české knihovnické terminologii v souvislosti s novými "pařížskými principy" pro katlogizační pravidla anab o FRBR : [článek] / Hana Vodičková
In: Čtenář. - . - Roč. 59, č. 1 (2007), S. 4-8.
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
knihovnická terminologie * jednotná katalogizační pravidla * projekty * FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records)
BA 6734.

1040.VÝSLEDKY
Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2006 / zprac. Věra Doubková. - Ústí nad Labem : Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 2007. - nestr
ISBN 978-80-7055-146
veřejné knihovny * výsledky * Ústí nad Labem (kraj) * r. 2006 * komentáře * činnost
cz - cze
ABE 343
BM 1092.

3.5.2 Muzejnictví (muzea a galérie)
1041.BAŘINA, Miloslav
Zhodnocení činnosti Městského muzea Nová Paka za rok 2006 : [článek] / Miloslav Bařina
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 317-321.
Městské muzeum, Nová Paka
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 4534.

1042.BENEŠ, Luděk
Muzeum v Mladé Boleslavi : [článek] / Luděk Beneš
In: Středočes. Sbor. hist. - Sv. 30-33 (2004-2007 (2007)), S. 337-344.
Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav
dějiny muzeí * současný stav
BA 3959.

1043.BUKAČ, Václav
Městské muzeum v Hořicích v roce 2006 : [článek] / Václav Bukač
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 306-308.
Městské muzeum, Hořice
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 4529.

1044.BURACHOVIČ, Stanislav
Jáchymov v zrcadle času = St. Joachymsthal im Spiegel der Zeit: kurze Geschichte des ersten Radon-Bades der Welt : stručné dějiny prvních radonových lázní světa : text k muzejní expozici v Jáchymově / Stanislav Burachovič ; foto Stanislav Wieser. - Karlovy Vary : Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary, 2007. - 74 s.
ISBN: 978-80-86630-14-4
Jáchymov * lázně * radonové lázně * muzejní expozice * Čechy západní
cz- cze
cz - ger
ABE 343
BM 1248.

1045.CÁDER, Radovan
Ing. Karel Bárta : [článek] / Radovan Cáder
In: Sbor. vlastivěd. Pr. Podblanicka. - Sv. 44-47 (2007), S. 373-376.
Bárta, Karel Ing. (1943-, *14.11.1943 Křížov, dlouholetý ředitel Muzea Podblanicka)
personálie * odborná činnost * muzejnictví * životní výročí * bibliografie prací
BA 3949.

1046.CÁDER, Radovan
Zpráva o činnosti Muzea Podblanicka za roky 2004 až 2006 : [článek] / Radovan Cáder
In: Sbor. vlastivěd. Pr. Podblanicka. - Sv. 44-47 (2007), S. 361-372.
Muzeum Podblanicka
péče o sbírky * zpráva o činnosti * r. 2004-2006 * výstavní činnost * stavební činnost * výzkumná činnost * kulturně-výchovná činnost * ediční činnost
BA 3948.

1047.CISÁR, Vladimír
Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem v roce 2006 : [článek] / Vladimír Cisár
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 193.
Městské muzeum, Bystřice nad Pernštejnem
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 3024.

1048.ČELADÍN, Jindřich
Vzpomínka na Vratislava Grolicha : [článek] / Jindřich Čeladín
In: Sbor. Muz. Blansko. - [Sv.] 2007 (2007), S. 101-102.
Grolich, Vratislav PhDr. (1931-2007, *18.10.1931 Kroměříž - +14.11.2007 , vlastivěd. pracovník, pedagog, ředitel Okresního muzea Blansko)
muzejnictví * osobnosti * nekrology
BA 3392.

1049.ČERVENÁ, Radana
Mořic Vilém Trapp (1825-1895) kustod Františkova muzea, historik a všestranný badatel : [článek] / Radana Červená
In: Brno v Minul. a Dnes. - Sv. 20 (2007), S. 441-478.
Trapp, Mořic Vilém (1825-1895, *24.1.1825 Vodňany - +27.5.1895 Brno, kustod Františkova muzea a historik)
muzejnictví * osobnosti * Brno
BA 5939.

1050.DRAHOŇOVSKÝ, Jan
Činnost Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou v roce 2006 : [článek] / Jan Drahoňovský
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 314-317.
Městské muzeum a galerie, Lomnice nad Popelkou
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 4533.

1051.FRELICHOVÁ, Kristýna
Muzeum není mauzoleum aneb akce a výstavy 2006 : [článek] / Kristýna Frelichová
In: Confluens. - Sv. 6 (2007), S. 191-193.
Regionální muzeum, Mělník
přehledy * r. 2006 * výstavy
BA 6729.

1052.FROLEC, Ivo
Slovácké muzeum v roce 2006 : [článek] / Ivo Frolec
In: Slovácko. - Sv. 48 (2006 (2007)), S. 343-356.
Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
výroční zprávy * r. 2006
BA 5902.

1053.GOTTLIEB, Jaromír
Regionální muzeum a galerie v Jičíně v roce 2006 : [článek] / Jaromír Gottlieb
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 311-313.
Regionální muzeum a galerie, Jičín
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 4531.

1054.HABARTOVÁ, Romana
Společně prožitá léta v uherskohradišťském muzeu : [článek] / Romana Habartová, Marie Náplavová
In: Slovácko. - Sv. 48 (2006 (2007)), S. 115-118.
Tarcalová, Ludmila PhDr. (1946-, *24.6.1946 - , pracovnice uherskohradišťského muzea)
personálie * odborná činnost * životní výročí * bibliografie prací * národopis
BA 5898.

1055.HEJRALOVÁ, Petra
Městské muzeum v Železném Brodě v roce 2006 : [článek] / Petra Hejralová
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 326-328.
Městské muzeum, Železný brod
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 4537.

1056.HORNIŠER, Igor
Bruntálské městské muzeum v letech 1907-1946 : ke stému výročí vzniku : [článek] / Igor Hornišer
In: Vlastivěd. Věst. morav. - . - Roč. 59, č. 4 (2007), S. 391-394.
Muzeum v Bruntále, Bruntál
muzejnictví * dějiny muzeí * Bruntál * r. 1907-1946
BA 4467.

1057.HORNIŠER, Igor
Městské muzeum v Bruntále v letech 1907-1952 : [článek] / Igor Hornišer
In: Sbor. bruntál. Muz. - . - [Roč.] 2007 (2007), S. 5-14.
Muzeum v Bruntále, Bruntál
dějiny muzeí * Bruntál * r. 1907-1952
BA 3196.

1058.JAKOUBĚOVÁ, Vladimíra
Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově za rok 2006 : [článek] / Vladimíra Jakouběová
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 303-305.
Muzeum Českého ráje, Turnov
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 4528.

1059.JEDLIČKA, Jiří
Výroční zpráva Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod za rok 2006 : [článek] / Jiří Jedlička
In: Havlíčkobrodsko. - Sv. 21 (2007), S. 226-245.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod
výroční zprávy * r. 2006
BA 2667.

1060.JELÍNKOVÁ, Nora
Hodiny ze sbírek Jihočeského muzea : [článek] / Nora Jelínková
In: Výběr. - . - Roč. 44, č. 2 (2007), S. 134-158.
Jihočeské muzeum, České Budějovice
muzejní sbírky * hodiny
BA 5796.

1061.KABELÍKOVÁ, Božena
Zpráva o činnosti Muzea Vysočiny Třebíč za rok 2006 : [článek] / Božena Kabelíková
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 196.
Muzeum Vysočiny, Třebíč
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 3026.

1062.KLIMENT, Petr
Sbírka oddělení dějin fotografické a filmové techniky Národního technického muzea v Praze : [článek] / Petr Kliment
In: Hist. Fotogr. - . - Roč. 7 (2007), S. 51-57.
Národní technické muzeum, Praha
expozice dějin fotografické a filmové techniky * složení sbírky * Interkamera (expozice)
BA 3036.

1063.KOSTRHOUNOVÁ, Vladimíra
Městské muzeum v Krnově - třicet let pod správou bruntálského muzea : [článek] / Vladimíra Kostrhounová
In: Sbor. bruntál. Muz. - . - [Roč.] 2007 (2007), S. 15-21.
Městské muzeum, Krnov * Muzeum v Bruntále, Bruntál
dějiny muzeí
BA 3197.

1064.KOŠACKÝ, Petr
Docela obyčejný rok ve Vlastivědném muzeu Jesenicka : [článek] / Petr Košacký
In: Jesenicko. - Sv. 8 (2007), S. 53-56.
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 2917.

1065.KOVAŘÍK, David (1972-)
"Jihomoravské muzeum" v podhůří Alp : činnost a působení muzeí Němců z Čech a Moravy na příkladě Südmährisches Landschaftsmuseum v Geislingen an der Steige : [článek] / David Kovařík
In: Vlastivěd. Věst. morav. - . - Roč. 59, č. 1 (2007), S. 45-50.
Südmährisches Landschaftsmuseum, Geislingen an der Steige
muzea
BA 4458.

1066.KOŽELUH, Josef
František Raušar : 150. výročí narození : [článek] / Josef Koželuh
In: Již. Plzeňsko. - Sv. 5 (2007), S. 3-16.
Raušar, František (1857-1941, *24.8.1857 Budislavice - +9.8.1941, učitel, osvětový, spolkový a muzejní pracovník)
medailony * muzejnictví * osobnosti
BA 5953.

1067.KŘENOVSKÁ, Věra (1942-)
Vznik a rozvoj Městského muzea v Opavě (1896-1945) : [článek] / Věra Křenovská
In: Vlastivěd. Listy Slezska a sev. Moravy. - . - Roč. 33, č. 1 (2007), S. 16-19.
Městské muzeum, Opava
Opava * dějiny muzeí * r. 1896-1945
BA 4810.

1068.KUBÍČEK, Jaromír (1938- )
Profesor Vladimír Nekuda - 80 : [článek] / Jaromír Kubíček
In: Již. Morava. - Sv. 46. - Roč. 43 (2007), S. 311-312.
Moravské zemské muzeum v Brně, Brno
Nekuda, Vladimír prof. PhDr., DrSc. (1927-2006, *23.5.1927 Vícenice - +10.5.2006 Brno, čes. archeolog středověku, zakladatel sborníku Archaeologica historica, předseda Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně)
publikační činnost * odborná činnost * muzejnictví * medailony
BA 6329.

1069.LUŠTINEC, Jan
Krkonošské muzeum v Jilemnici v roce 2006 : [článek] / Jan Luštinec
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 313-314.
Krkonošské muzeum, Jilemnice
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 4532.

1070.MAJER, Jiří (1922-2008)
Výročí 15 let působení Muzea Třetího odboje v Příbrami : [článek] / Jiří Majer
In: Podbrdsko. - Sv. 14 (2007), S. 271-273.
Muzeum Třetího odboje, Příbram
r. 1991
BA 5981.

1071.MEČÍŘOVÁ, Iveta
Zpráva o činnosti Muzea a Pojizerské galerie Semily v roce 2006 : [článek] / Iveta Mečířová
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 321-322.
Muzeum a Pojizerská galerie, Semily
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 4535.

1072.MIKULE, Stanislav
Činnost Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou v roce 2006 : [článek] / Stanislav Mikule
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 202.
Regionální muzeum, Žďár nad Sázavou
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 3030.

1073.MIKULKA, Jiří (1956- )
Moravské muzeum pod správou Městského národního výboru v Brně (1961-1962) : [článek] / Jiří Mikulka
In: Brno v Minul. a Dnes. - Sv. 20 (2007), S. 303-309.
Moravské zemské muzeum v Brně, Brno
r. 1961-1962 * dějiny muzeí * Brno
BA 5935.

1074.MODRÁČKOVÁ, Dana
Depozitáře a uložení sbírek v regionálním muzeu v Chrudimi : [článek] / Dana Modráčková, Milena Burdychová
In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů : Znojmo 4.-6. září 2007 / red. Eva Řezáčová. - Brno : Technické muzeum v Brně, 2007, S. 59-63.
Regionální muzeum, Chrudim
depozitáře * muzejní sbírky
BA 5621.

1075.MODRÁČKOVÁ, Dana
Provoz chlazeného depozitáře v Regionálním muzeu v Chrudimi v letech 2003-2007 : [článek] / Dana Modráčková
In: Hist. Fotogr. - . - Roč. 7 (2007), S. 70-71.
Regionální muzeum, Chrudim
provoz * depozitáře * r. 2003-2007 * chlazení
BA 3040.

1076.MUSIL, Jakub
Chladné zbraně a militaria 2. sv. války ve sbírkách Regionálního muzea v Chrudimi : [článek] / Jakub Musil
In: Chrudim. vlastivěd. Sbor. - Sv. 11 (2007), S. 87-115.
Regionální muzeum, Chrudim
militaria * dělostřelecká munice * příslušenství ke zbraním * uniformy * válka světová 2. * muzejní sbírky * chladné zbraně * ruční granáty
BA 6384.

1077.NEČASOVÁ, Eva (1952-)
Muzeum v roce 2007 : [článek] / Eva Nečasová
In: Sbor. Muz. Blansko. - [Sv.] 2007 (2007), S. 81-88.
Muzeum Blansko, Blansko
výroční zprávy * r. 2007
BA 3391.

1078.NOVÁKOVÁ, Eva
Výroční zpráva Oblastního muzea Praha-východ (OMPv) za rok 2005 : [článek] / zprac. Eva Nováková
In: Stud. Zpr. Okr. Muz. Praha-východ. - Sv. 16 (2007), S. 150-167.
Oblastní muzeum Praha-východ, Brandýs nad Labem
výroční zprávy * r. 2005
BA 5889.

1079.ONDŘEKA, Zbyšek
Zprávy Okresního muzea v Českém Těšíně 1954-1983 : [článek] / Zbyšek Ondřeka
In: Těšínsko. - . - Roč. 50, č. 3 (2007), S. 5-7.
r. 1954-1983 * Zprávy Okresního muzea v Českém Těšíně (periodikum)
BA 6278.

1080.PAMÁTNÍK
Památník Terezín : výroční zpráva 2006. - Terezín : Památník Terezín, 2007. - 34 s.
Památník Terezín, Terezín
Terezín * výroční zprávy * r. 2006
cz - cze
ABE 343
BM 1081.

1081.PÁTRA, Milan
Katalog cechovních předmětů uložených v Oblastním muzeu Praha-východ : [článek] / Milan Pátra
In: Stud. Zpr. Okr. Muz. Praha-východ. - Sv. 16 (2007), S. 109-120.
Oblastní muzeum Praha-východ, Brandýs nad Labem
cechovní předměty * katalogy * Brandýs nad Labem (Česko)
BA 5887.

1082.PECHÁČEK, Jiří
Vilém Borůvka pětasedmdesátiletý : [článek] / Jiří Pecháček
In: Vlastivěd. Listy Slezska a sev. Moravy. - . - Roč. 33, č. 2 (2007), S. 41.
Slezské zemské muzeum, Opava
Borůvka, Vilém (1932-, *18.12.1932 Chotěboř - , preparátor Slezského zemského muzea)
osobnosti * životní výročí
BA 4816.

1083.PODBORSKÝ, Vladimír
K životnímu jubileu Zdeňka Měřínského : [článek] / Vladimír Podborský
In: Vlastivěd. Věst. morav. - . - Roč. 59, č. 4 (2007), S. 413-414.
Měřínský, Zdeněk PhDr., CSc. (1948-, *16.1.1948 Jihlava -, muzeolog, historik a archeolog)
personálie * vědeckovýzkumná činnost * životní výročí
BA 4469.

1084.POPELKA, Pavel
Zpráva o činnosti Muzea J.A. Komenského za rok 2006 : [článek] / Pavel Popelka
In: Stud. comen. hist. - . - Roč. 37, č. 77-78 (2007), S. 278-297.
Muzeum J.A. Komenského, Uherský Brod
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 5827.

1085.RYBIČKA, Tomáš
Galerie moderního umění v Hradci Králové : výroční zpráva za rok 2006 : [článek] / Tomáš Rybička
In: Královéhradecko. - Sv. 4 (2007), S. 523-530.
Galerie moderního umění, Hradec Králové
výroční zprávy * r. 2006
BA 3227.

1086.SBÍRKY
Sbírky bruntálského muzea : [článek]
In: Sbor. bruntál. Muz. - . - [Roč.] 2007 (2007), S. [45-70].
Muzeum v Bruntále, Bruntál
fondy umělecké historie * muzejní sbírky * fondy etnografie * fondy archeologie * fondy historie
BA 3198.

1087.SEDLÁKOVÁ, Monika (1972-)
Menšinové muzeum v Praze : [článek] / Monika Sedláková
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 55-96.
Menšinové muzeum v Praze, Praha
spolky * české menšiny * Menšinová revue (časopis)
BA 5013.

1088.SLÁDKOVÁ, Alice
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí v roce 2006 : [článek] / Alice Sládková
In: Z Čes. ráje a Podkrkonoší. - Sv. 20 (2007), S. 322-326.
Vlastivědné muzeum, Vysoké nad Jizerou
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 4536.

1089.SMUTNÁ, Silva
Městské muzeum ve Velké Bíteši v roce 2006 : [článek] / Silva Smutná
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 197-199.
Městské muzeum, Velká Bíteš
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 3027.

1090.TESAŘOVÁ, Sylva
Horácké muzeum Nové Město na Moravě v roce 2006 : [článek] / Sylva Tesařová
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 194-195.
Horácké muzeum, Nové Město na Moravě
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 3025.

1091.TRONEČKOVÁ, Irena
Činnost muzea Velké Meziříčí v roce 2006 : [článek] / Irena Tronečková
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 200-201.
Muzeum Velké Meziříčí, Velké Meziříčí
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 3029.

1092.VALOVÁ, Zuzana
Městské muzeum v Náměšti nad Oslavou : [článek] / Zuzana Valová
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 199.
Městské muzeum, Náměšť nad Oslavou
r. 2006 * zpráva o činnosti
BA 3028.

1093.VESELÝ, Eduard
Sbírkové předměty shromážděné pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v depozitářích Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě : [článek] / Eduard Veselý
In: Havlíčkobrodsko. - Sv. 21 (2007), S. 149-158.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod * Národopisná výstava Českoslovanská (16.5.1895 - 28.9.1895), Praha
výstavní exponáty
BA 2663.

1094.VLK, Miloslav (1932- )
Fond slohového nábytku ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy : [článek] / Miloslav Vlk
In: Středočes. vlastivěd. Sbor. - Sv. 25 (2007), S. 9-21.
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Roztoky u Prahy
fond slohového nábytku * skladba fondu * muzejní sbírky * význam fondu
BA 5533.

1095.VÝROČNÍ
Výroční zpráva o činnosti Slezského zemského muzea v Opavě v roce 2006 : [článek]
In: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. B, Vědy hist. - . - Roč. 56, č. 2 (2007), S. 121-192.
Slezské zemské muzeum, Opava
výroční zprávy * r. 2006
BA 6373.

1096.VÝROČNÍ
Výroční zpráva Oblastního muzea Praha-východ (OMPv) za rok 2006 : [článek]
In: Stud. Zpr. Okr. Muz. Praha-východ. - Sv. 16 (2007), S. 168-182.
Oblastní muzeum Praha-východ, Brandýs nad Labem
výroční zprávy * r. 2006
BA 5890.

1097.ZAHRADNÍK, Zdeněk
Muzeum východních Čech v Hradci Králové v roce 2006 : výtah z výroční zprávy : [článek] / Zdeněk Zahradník
In: Královéhradecko. - Sv. 4 (2007), S. 509-514.
Muzeum východních Čech, Hradec Králové
výroční zprávy * r. 2006
BA 3225.

1098.ŽALMAN, Jiří
Jakou cenu mají a kolik nás stojí muzejní sbírky ? : [článek] / Jiří Žalman
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 11 (2007), S. 26-27.
muzea * muzejní sbírky * Česká republika * financování muzeí
BA 4009.

3.5.3 Památková péče a ochrana životního prostředí
1099.AL SAHEB, Jan
Zděný kostel sv. Jana Křtitele v Pavlovicích jako výraz sebereprezentace šlechty v raném novověku : [článek] / Jan Al Saheb, David Pindur
In: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. B, Vědy hist. - . - Roč. 56, č. 1 (2007), S. 1-11.
kostely * sakrální památky * Pavlovice * kostel sv. Jana Křtitele * historický a stavební vývoj
BA 6367.

1100.BEČKOVÁ, Jana
Osovští z Doubravice : náhrobní kameny na vnitřním nádvoří třebíčského zámku : [článek] / Jana Bečková
In: Sbor. Muz. Blansko. - [Sv.] 2007 (2007), S. 45-55.
Třebíč * Osovští z Doubravice * náhrobní kameny
BA 3390.

1101.BĚLOVÁ, Jana
Z historie kostela Nejsvětější Trojice v Rokycanech : [článek] / Jana Bělová
In: Sbor. Muz. Dr. Bohuslava Horáka. - Č. 19 (2007), S. 11-26.
kostel Nejsvětější Trojice * Rokycany * historický a stavební vývoj
BA 6214.

1102.BĚRSKÁ, Pavlína
Historický a stavební vývoj kostela sv. Martina ve Skalici do poloviny 19. století : [článek] / Pavlína Běrská, David Pindur
In: Práce a Stud. Muz. Beskyd. - Sv. 18 (2007), S. 1-23.
kostely * Frýdek-Místek (okres) * Skalice (část města Frýdku-Místku) * kostel sv. Martina * historický a stavební vývoj
BA 6017.

1103.BURIAN, Vladislav
Hrádky a tvrze na Jindřichohradecku. [Část 1], Lokality z bývalého politického okresu dačického : [článek] / Vladislav Burian, Jaroslav Novák
In: Vlastivěd. Sbor. Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska. - Sv. 19 (2007), S. 144-171.
Dačice (politický okres) * Jindřichohradecko * hrádky a tvrze
BA 5691.

1104.DARY
Dary a obdarování : příspěvky z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané v Uherském Hradišti v roce 2007 / sest. a red. upr. Ludmila Tarcalová. - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2007. - 247 s.
ISBN: 978-80-86185-60-6
lidové obyčeje * dary * konferenční sborníky
cz - cze
cz - sla
cz - eng
cz - ger
ABE 343
BM 1206.

1105.DURDÍK, Tomáš (1951-2012)
Hrad Přimda / Tomáš Durdík. - 1. vyd. - Praha : Společnost přátel starožitností v Praze v nakl. Unicornis, 2007. - 103 s., il., plány
ISBN 978-8086204-18-5
Přimda (hrad) * hrady * zříceniny hradů * historický vývoj * studie
cz - cze
ABE 343
BM 2352.

1106.GARKISCH, Miloš (1947-)
Historie zvonů v Hořovicích : [článek] / Miloš Garkisch
In: Minul. Berounska. - Sv. 10 (2007), S. 65-74.
zvony * Hořovice
BA 6168.

1107.HANZLÍKOVÁ, Kateřina
Přínos Pavla Janáka k teorii a praxi české památkové péče : [článek] / Kateřina Hanzlíková
In: Vlastivěd. Sbor. Pelhřimovska. - Sv. 18 (2007), S. 112-118.
Klub za starou Prahu
Janák, Pavel
památková péče
BA 5557.

1108.HEJDOVÁ, Dagmar
Relikviář sv. Maura : [článek] / Dagmar Hejdová
In: Bibl. Strahov. - Sv. 8-9 (2007), S. 7-76.
relikviář sv. Maura * restaurování * dějiny * popis relikviáře * výzdoba
BA 6721.

1109.HODEČEK, Dalibor
Majitelé panství v Jaroměřicích nad Rokytnou a proměny jejich sídla do roku 1686 : [článek] / Dalibor Hodeček
In: Západ. Morava. - . - Roč. 11 (2007), S. 5-28.
Jaroměřice nad Rokytnou (zámek) * do r. 1686 * majitelé * historický a stavební vývoj
BA 3017.

1110.JIČÍNSKÁ, Filomena
Jak se naši předkové odívali : [článek] / Filomena Jičínská
In: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce. Sv. 3, Schola genealogica ac heraldica nova. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2007, S. 201-216.
kroje * odívání * české země
BA 2952.

1111.KAMENNÉ
Kamenné kříže Čech a Moravy : sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů : katalog dodatků - 300 nových křížů / ed. Jaroslav Vít ; foto Stanislav Wieser. - Aš : Muzeum Aš, 2007. - 204 s.
sborníky * Morava * Čechy * kamenné kříže * katalogy
cz - cze
ABE 343
BM 1244.

1112.KOVÁŘ, Daniel (1975- )
Hrad Maškovec a tvrz v Kamenném Újezdě na Českobudějovicku : [článek] / Daniel Kovář, Jiří Úlovec
In: Jihočes. Sbor. hist. - . - Roč. 75 (2006 (2007)), S. 5-39.
hrady * tvrze * Českobudějovicko * Maškovec (hrad) * Kamenný Újezd * historický a stavební vývoj
BA 3096.

1113.KOVÁŘ, Daniel (1975- )
Tvrz v Dolních Kněžekladech na Vltavotýnsku : [článek] / Daniel Kovář
In: Výběr. - . - Roč. 44, č. 1 (2007), S. 16-23.
tvrze * Dolní Kněžeklady (tvrz) * historický a stavební vývoj
BA 5793.

1114.KOVÁŘ, Daniel (1975- )
Zámek Neznašov u Týna nad Vltavou - jihočeská rezidence rodu Kořenských, Vrtbů a Berchtoldů : [článek] / Daniel Kovář
In: Výběr. - . - Roč. 44, č. 2 (2007), S. 95-126.
Neznašov (zámek) * Neznašov (vesnice) * rod Kořenských * majitelé * rod Berchtoldů * historický a stavební vývoj * rod Vrtbů
BA 5795.

1115.KOVÁŘ, Daniel (1975- )
Zaniklý hrad v Trhových Svinech : [článek] / Daniel Kovář
In: Jihočes. Sbor. hist. - . - Roč. 76 (2007), S. 5-29.
Trhové Sviny * zaniklé hrady
BA 3103.

1116.KRUMHOLZ, Martin
Stavební historie a osudy Clam-Gallasova paláce : [článek] / Martin Krumholz
In: Praž. Sbor. hist. - Sv. 35 (2007), S. 155-223.
paláce * Clam-Gallasův palác * Praha * rod Gallasů
BA 6248.

1117.KUDLÁČKOVÁ, Markéta
Sepulkrální sochařství konce 19. století na Kolínsku : [článek] / Markéta Kudláčková
In: Památ. střed. Čech. - . - Roč. 21, č. 1 (2007), S. 71-75.
Kolínsko * sepulkrální památky * stol. 19., konec * sepulkrální sochařství
BA 5197.

1118.KÜHN, Petr
Poznámky k tajemnému hradu "Winterstein" v Lužických horách : [článek] / Petr Kühn
In: Bezděz. - Sv. 16 (2007), S. 27-48.
hrady * Winterstein (hrad) * vlastivěda * Lužické hory
BA 3880.

1119.MACEK, Petr
Kostel sv. Jakuba Většího v Kadlíně : [článek] / Petr Macek, Pavel Zahradník
In: Confluens. - Sv. 6 (2007), S. 1-14.
Kadlín (obec) * kostely * kostel sv. Jakuba Většího * historický a stavební vývoj
BA 6725.

1120.MARŠÁLEK, Petr
K historii nové budovy Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí : [článek] / Petr Maršálek
In: Práce a Stud. Muz. Beskyd. - Sv. 18 (2007), S. 54-78.
Frýdlant nad Ostravicí * budova Městského úřadu * historický a stavební vývoj
BA 6018.

1121.MATÚŠEK, Miloš
Památková péče a strukturální fondy Evropské unie : [článek] / Miloš Matúšek
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 3 (2007), S. 28-29.
Evropská unie * strukturální fondy * památková péče * Česká republika
BA 4003.

1122.MRAČANSKÁ, Eva
Památné stromy Moravskoslezského kraje (okresy Bruntál, Opava, Ostrava) : [článek] / Eva Mračanská
In: Vlastivěd. Listy Slezska a sev. Moravy. - . - Roč. 33, č. 1 (2007), S. 33-36.
přehledy * Bruntál (okres) * Opava (okres) * Ostrava (okres) * památné stromy
BA 4812.

1123.MRAČANSKÁ, Eva
Památné stromy Moravskoslezského kraje (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín) : [článek] / Eva Mračanská
In: Vlastivěd. Listy Slezska a sev. Moravy. - . - Roč. 33, č. 2 (2007), S. 37-40.
Frýdek-Místek (okres) * Karviná (okres) * Nový Jičín (okres) * přehledy * památné stromy
BA 4815.

1124.MÜCKE, Petr
Kunětické družstvo : historie záchrany významné přírodní a kulturní památky : [článek] / Petr Mücke
In: Východočes. Sbor. hist. - Sv. 14 (2007), S. 143-185.
Státní okresní archiv, Pardubice
spolky * fond Kunětické družstvo * Kunětická hora (hrad) * propagace myšlenky záchrany hradu * Kunětické družstvo (spolek) * r. 1920
BA 6113.

1125.MUSIL, František (1939-)
Zámeček Porz u Mikulova : [článek] / František Musil
In: Vlastivěd. Věst. morav. - . - Roč. 59, č. 3 (2007), S. 264-271.
Porz (zámeček u Mikulova) * historický a stavební vývoj
BA 4465.

1126.MUSIL, František (1939-)
Zámky v Kocurovicích a Třinci - doplněk k nejnovějším pracím o šlechtických sídlech na Těšínsku : [článek] / František Musil
In: Těšínsko. - . - Roč. 50, č. 1 (2007), S. 19-24.
Kocurovice * Třinec * Těšínsko * šlechtická sídla
BA 6274.

1127.PECHOVÁ, Jarmila
Zvyky spojené s narozením a úmrtím v bývalých německých obcích na Vyškovsku : [článek] / Jarmila Pechová
In: Vlastivěd. Věst. morav. - . - Roč. 59, č. 3 (2007), S. 256-263.
lidové zvyky * německé obyvatelstvo * Vyškovsko * narození * úmrtí
BA 4464.

1128.PEŘINA, Ivan
Ke stavebnímu vývoji hradu Hrubý Rohozec : [článek] / Ivan Peřina
In: Archaeol. hist. - Sv. 32 (2007), S. 283-295.
Hrubý Rohozec (hrad) * stol. 13., konec * stavební vývoj * typologie hradů * obytné věže
BA 6720.

1129.PODZIMKOVÁ, Kateřina
Lidová architektura v Javornici : [článek] / Kateřina Podzimková
In: Orlické hory a Podorlicko. - Sv. 14 (2007), S. 201-225.
Javornice * lidová architektura
BA 6767.

1130.PRAŽSKÝ
Pražský hrad ve fotografii / 1939-1989 = Prague Castle in Photographs / 1939-1989 / ed. Klára Halmanová. - Praha : Správa Pražského hradu : Nakladatelství KANT, 2007. - 172 s., obr
ISBN: 978-80-86970-45-5
historická fotografie * fotografické publikace * Praha * r. 1939-1989 * Pražský hrad
cz - cze
cz - eng
ABE 343
BM 1953.

1131.ROŽMBERSKÝ, Petr
Gotická tvrz a zámecká pevnost Kaceřov / Petr Rožmberský, Milan Novobilský. - 1. vyd. - Plzeň : Petr Mikota, 2007. - 63 s., fot. příl. v textu, plány
ISBN 978-80-86596-91-4
Kaceřov (tvrz a pevnost) * historický a stavební vývoj
cz - cze
ABE 343
BM 2349.

1132.ŘÍHOVÁ, Vladislava
Turecké motivy na moravských fasádách z počátku 17. století : [článek] / Vladislava Říhová
In: Moravskotřeb. vlastivěd. Listy. - Č. 18 (2007), S. 24-31.
reliéfy s tureckým motivem * moravské arkádové zámky * výzdoba zámeckých staveb * turecké motivy na fasádách
BA 6762.

1133.SOCHOROVÁ, Markéta
Nové poznatky ke stavebnímu vývoji zámku Hradiště : [článek] / Markéta Sochorová, Jiří Bouda, Hana Hanzlíková
In: Již. Plzeňsko. - Sv. 5 (2007), S. 77-92.
Hradiště (zámek) * stavební vývoj
BA 5955.

1134.ŠÁMAL, Petr
Domy na Starém Městě pražském. [Díl] II. / Petr Šámal, Alexandr Rymarev. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. - 403 s.
ISBN: 978-80-7106-911-9
domy * architektura * Praha * dějiny * Staré Město pražské
cz - cze
ABE 343
BM 1189.

1135.ŠOPÁK, Pavel
Zámek ve Vysoké : [článek] / Pavel Šopák
In: Vlastivěd. Listy Slezska a sev. Moravy. - . - Roč. 33, č. 1 (2007), S. 30-32.
Vysoká (zámek) * Slezsko * historický a stavební vývoj
BA 4811.

1136.ŠTĚPÁN, Jan
Dějiny panského dvora v Třebčíně : [článek] / Jan Štěpán
In: Střed. Morava. - . - Roč. 13, č. 25 (2007), S. 34-52.
historický vývoj * Třebčín (panský dvůr)
BA 3193.

1137.THOMOVÁ, Soňa
Hrady a zámky Čech, Moravy a Slezska : toulky napříč staletími / Soňa Thomová, Marie Homolová. - 1. vyd. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2007. - 509 s., bar. fot. v textu
ISBN 978-80-86880-60-0
hrady * Morava * Čechy * Slezsko * zámky
cz - cze
ABE 343
BM 2353.

1138.TVRZ
Tvrz a město Jeseník ve středověku : [článek] / Pavel Kouřil, Peter Kováčik, Dalibor Prix, Martin Wihoda
In: Archaeol. hist. - Sv. 32 (2007), S. 239-268.
archeologické nálezy * Jeseník * středověk * písemné prameny * tvrze * středověké opevnění * Slezsko české
BA 6719.

1139.ÚLOVEC, Jiří (1957-)
Hrad a zámek Líšno : [článek] / Jiří Úlovec
In: Sbor. vlastivěd. Pr. Podblanicka. - Sv. 44-47 (2007), S. 131-235.
historický vývoj * stavební vývoj * archivní prameny * majitelé * Líšno (hrad a zámek)
BA 3947.

1140.ÚLOVEC, Jiří (1957-)
O bývalé tvrzi v Dubu u Tábora : [článek] / Jiří Úlovec
In: Tábor. Arch. - Sv. 13 (2007), S. 251-271.
tvrze * Dub (tvrz u Tábora) * historický a stavební vývoj
BA 6270.

1141.ÚLOVEC, Jiří (1957-)
Tvrz a zámek ve Velkém Valtinově : [článek] / Jiří Úlovec
In: Bezděz. - Sv. 16 (2007), S. 49-78.
tvrze * Velký Valtinov * zámky * historický a stavební vývoj
BA 3881.

1142.ÚLOVEC, Jiří (1957-)
Zaniklá tvrz a zámek v Krchlebech u Čáslavi : [článek] / Jiří Úlovec
In: Památ. střed. Čech. - . - Roč. 21, č. 2 (2007), S. 1-24.
tvrze * historický vývoj * Krchleby (okr. Kutná Hora) * majitelé * zámky
BA 5198.

1143.ÚLOVEC, Jiří (1957-)
Zaniklé tvrze ve Strádově a ve Věžovaté Pláni : [článek] / Jiří Úlovec
In: Výběr. - . - Roč. 44, č. 3 (2007), S. 191-207.
Věžovatá Pláně (tvrz) * zaniklé tvrze * Strádov (tvrz)
BA 5798.

1144.ÚLOVEC, Jiří (1957-)
Zříceniny hradu Tetín : [článek] / Jiří Úlovec
In: Minul. Berounska. - Sv. 10 (2007), S. 11-41.
zříceniny hradů * Tetín (hrad) * Tetín-oblast (Beroun, Česko) * historický a stavební vývoj
BA 6166.

1145.VOJKOVSKÁ, Eva
Příspěvek k stavebnímu vývoji kostela sv. Kateřiny ve Vendryni od konce 18. století do počátku 20. století : [článek] / Eva Vojkovská
In: Sbor. St. okr. Arch. Frýdek-Místek. - Sv. 8 (2007), S. 87-98.
kostely * stavební vývoj * Vendryně * kostel sv. Kateřiny
BA 3438.

1146.WIESER, Stanislav
Jaroslav Vít pětasedmdesátníkem : [článek] / Stanislav Wieser
In: Sbor. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje. - [Sv. 14] 2006 (2007), S. 280-284.
Vít, Jaroslav (1932-, *10.4.1932 - , okresní konzervátor památkové péče)
medailony * životní výročí * památková péče
BA 6257.

3.6.1 Žurnalistika
1147.BENDA, Josef
Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006 / Josef Benda. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2007. - 273 s. + CD-ROM
ISBN: 978-80-246-1387-1
periodický tisk * právní předpisy * r. 1989-2006 * Česká republika * vlastnictví periodického tisku
cz - cze
ABE 343
BM 1443.

1148.KARLÍČEK, Petr
Politická karikatura v československém denním tisku leden-březen 1948 : [článek] / Petr Karlíček
In: Němci v českých zemích. - Sv. 6 (2007), S. 7-95.
Československo * denní tisk * politická karikatura * r. 1948, leden-březen
BA 6212.

1149.KRAFLOVÁ, Hana
Brňan volbou : novinář a spisovatel Karel Tauš (1897-1984). Příspěvek k obrazu brněnské žurnalistiky 20.-40. let 20. století : [článek] / Hana Kraflová
In: Čas. Morav. Muz., Vědy společ. - . - Roč. 92, č. 1-2 (2007), S. 163-193.
Moravské zemské muzeum v Brně, Brno
Tauš, Karel (1897-1984, *5.10.1897 Praha - +7.5.1984 Brno, novinář a spisovatel)
stol. 20., 1. pol. * žurnalistika * Brno * literární pozůstalosti
BA 6733.

1150.ONDŘEKA, Zbyšek
Těšínsko 1957-2007 : [článek] / Zbyšek Ondřeka
In: Těšínsko. - . - Roč. 50, č. 5 (2007), S. 1-13.
Těšínsko (periodikum) * r. 1957-2007 * dějiny periodik
BA 6281.

1151.SLOVNÍK
Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů denního tisku v letech 1939 až 1945 / kol. aut. - 1. vyd. - Praha : Matfyzpress, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, 2007. - 159, XVI s.
ISBN 978-80-86732-96-1
šéfredaktoři * legální český denní tisk * odpovědní redaktoři * biografické slovníky * Protektorát Čechy a Morava * r. 1939-1945
cz - cze
ABE 343
BM 2343.

3.6.2 Bibliografie (všeobecně, oborová bibliografická pracoviště a výsledky jejich práce)
1152.LICHTENBERGOVÁ, Edita
Funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR) v praxi : [článek] / Edita Lichtenbergová
In: Knihovny současnosti 2007 : sborník z 15. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2007 v Seči u Chrudimi. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 2007, S. 355-367.
bibliografické záznamy * katalogizační pravidla * popisné údaje * ustanovení mezinárodních zásad katalogizace * národní bibliografie * základní úroveň záznamu
BA 4780.

3.6.3 Informatika
1153.KUNT, Miroslav (1970-)
Informatika a konference Národního archivu : [článek] / Miroslav Kunt
In: Pag. Hist. - Č. 15 (2007), S. 501-503.
Národní archiv, Praha
r. 2006 * informace o akcích * konference * informatika
BA 5024.

3.6.4 Informativní literatura
1154.ADRESÁŘ
Adresář statutárních měst České republiky : [článek]
In: Veřej. Správa. - . - Roč. 18, č. 11 (2007), S. 1-24 příl.
adresáře * Česká republika * statutární města
BA 4008.

1155.BRUNNER, Johann
Lexikon koněspřežních železnic = Lexikon der Pferdeeisenbahnen / Johann Brunner, Ivo Hajn ; přel. Eliška Boková. - České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007. - 175 s.
ISBN: 978-80-86260-78-5
stol. 19. * Evropa * železniční doprava * koněspřežní železnice * dějiny * lexikony
cz - cze
cz - ger
ABE 343
BM 1371.

1156.BUBEN, Milan M.
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. Díl 3., Sv. 2, Žebravé řády / Milan M. Buben. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2007. - 423 s.
ISBN: 978-80-7277-140-0
encyklopedie * žebravé řády * kongregace * řády * české země * církev katolická * řeholní společnosti
cz - cze
ABE 343
BM 1229.

1157.BUDÍN, Stanislav (1903-1979)
Jak to vlastně bylo / Stanislav Budín ; doslov Milena Bartlová. - 1. vyd. - Praha : Torst, 2007. - 617 s.
ISBN: 978-80-7215-331-2
Budín, Stanislav (1903-1979, *23.3.1903 v Kamenci Podolském (Ukrajina) - +1979, vl. jménem Bencion Bať, význ. žurnalista žid. původu, od r. 1923 žijící v Československu)
biografie
cz - cze
ABE 343
BM 1392.

1158.BURIAN, Michal
Historie spojovacího vojska / Michal Burian, Jiří Rýc. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany - Agentura vojenských informací a služeb, 2007. - 247 s.
ISBN: 978-80-7278-411-1
armáda * Česká republika * jubilejní publikace * spojovací vojsko
cz - cze
ABE 343
BM 1173.

1159.CÍRKEV
Církev a smrt = Church and Death : the institutionalization of Death in the early modern Times : institucionalizace smrti v raném novověku / k vyd. připr. Martin Holý a Jiří Mikulec. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2007. - 301 s. - (Folia historica Bohemica ; Suppl. I)
ISBN: 978-80-7286-106-4
pohřební obřady * raný novověk * sborníky textů * církevní praxe * pohřby
cz - cze
cz - eng
ABE 343
BM 1123.

1160.ČERNÝ, Jindřich (1930-)
Osudy českého divadla po druhé světové válce : divadlo a společnost 1945-1955 / Jindřich Černý. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2007. - 526 s.
ISBN: 978-80-200-1502-0
kulturní politika * kulturní a společenský život * Čechy * divadlo * r. 1945-1955
cz - cze
ABE 343
BM 1170.

1161.EMAUZY
Emauzy : benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy : soubor statí věnovaných znovuotevření chrámu Panny Marie a sv. Jeronýma benediktinského kláštera Na Slovanech Opatství Emauzy 21.4.2003 / eds. Klára Benešovská a Kateřina Kubínová. - Praha : Academia, 2007. - 404 s.
ISBN: 978-80-200-1533-4
benediktini * klášter benediktinů Na Slovanech * Praha-Emauzy * kláštery
cz - cze
ABE 343
BM 1393.

1162.ETNOGRAFICKÝ
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska : mapová příloha. [Díl] V, Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792-1794 / přel. Anna Ohlídal[ová] ; ed. Jiří Woitsch, František Bahenský. - 1. vyd. - Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. - 42 mp
ISBN: 978-80-85010-94-7
Čechy * Židé * r. 1792-1794 * atlasy * etnografie * mapy
cz - cze
cz - ger
ABE 343
BM 1894.

1163.ETNOGRAFICKÝ
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. [Díl] V, Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792-1794 / přel. Anna Ohlídal[ová] ; ed. Jiří Woitsch, František Bahenský. - 1. vyd. - Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. - 135 s.
ISBN: 978-80-85010-94-7
Čechy * Židé * r. 1792-1794 * atlasy * etnografie
cz - cze
cz - ger
ABE 343
BM 1893.

1164.FIŠERA, Zdeněk
Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Zdeněk Fišera. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2007. - 303 s.
ISBN: 978-807277-061-8
encyklopedie * Morava * městské brány * Čechy * Slezsko
cz - cze
ABE 343
BM 1251.

1165.HALADA, Jan
Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006 / Jan Halada. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2007. - 378 s.
ISBN 978-80-7277-165-3
encyklopedie * Čechy * nakladatelství * seznamy * r. 1949-2006
cz - cze
ABE 343
BM 1040.

1166.HAŠA, Rudolf
Historie Vysoké školy zemědělské v Brně a "Masarykova lesa" / Rudolf Haša. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. - 345 s.
ISBN: 978-80-7375-052-7
Vysoká škola zemědělská v Brně, Brno
historie * r. 1919-1948 * školní lesní statek "Masarykův les" * vznik a vývoj
cz - cze
ABE 343
BM 1152.

1167.HLADKÁ, Zdeňka
Umíme ještě napsat dopis ? : proměny norem psaného textu v elektronické korespondenci (v e-mailech a SMS) : [článek] / Zdeňka Hladká, Ivan Šmilauer
In: KROK. - . - Roč. 4, č. 3 (2007), S. 27-33.
pravopis * elektronická korespondence * e-mail písemnosti * diakritika
BA 6222.

1168.HORÁK, Tomáš
Výtvarní umělci, umělečtí řemeslníci a výrobci hudebních nástrojů v Litoměřicích 16.-19. století / Tomáš Horák. - [Praha] : Helena Osvaldová - Nakladatelství OSWALD, 2007. - 189 s.
ISBN: 978-80-85433-99-9
výtvarní umělci * Čechy * stol. 16.-19. * výrobci hudebních nástrojů * Litoměřice * umělečtí řemeslníci
cz - cze
ABE 343
BM 1885.

1169.HRDLIČKA, Jaroslav (1959-)
Život a dílo Prof. Františka Kováře : příběh patriarchy a učence / Jaroslav Hrdlička. - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2007. - (Deus et Gentes ; Sv. 9)
ISBN: 978-80-87127-05-6
Kovář, František Prof. (1888-1969, *21.9.1888 Sebranice na Moravě - +12.6.1969 Praha, čes. učenec, teolog, patriarcha)
biskupové * Čechy * církev československá husitská * stol. 20. * biografie
cz - cze
ABE 343
BM 1168.

1170.INSTITUCE
Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých zemích. - Praha : Archiv Akademie věd ČR, 2007. - S. 135-194. - (Práce z Archivu Akademie věd ; Sv. 9)
věda * vědecké instituce * osobnosti * české země * struktura vědy
cz - cze
ABE 343
BM 1370.

1171.JAKUBCOVÁ, Alena
Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století : osobnosti a díla / Alena Jakubcová a kol. - 1. vyd. - Praha : Divadelní ústav, 2007. - 760 s. - (Česká divadelní encyklopedie)
ISBN 978-80-7008-201-0
encyklopedie * stol. 18. * divadlo * divadelní umělci * české země
cz - cze
ABE 343
BM 1089.

1172.KALENDÁRIUM
Kalendárium osobností Západních Čech na rok 2008. Sv. 1, Textová část / sest. Jitka Neužilová. - Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2007. - 300 s.
ISBN: 978-80-86944-15-9
osobnosti * kalendária * r. 2008 * Čechy západní
cz - cze
ABE 343
BM 1209.

1173.KALENDÁRIUM
Kalendárium osobností Západních Čech na rok 2008. Sv. 2, Rejstříky / sest. Jitka Neužilová. - Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2007. - S. 301-341
ISBN: 978-80-86944-15-9
osobnosti * kalendária * r. 2008 * rejstříky * Čechy západní
cz - cze
ABE 343
BM 1208.

1174.KATEDRA
Katedra historie : informační příručka / ed. Jana Burešová, Ivana Koucká, Jitka Svobodová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. - 241 s.
ISBN 978-80-244-1584-0
Univerzita Palackého v Olomouci : Filozofická fakulta, katedra historie, Olomouc
informativní příručky * vznik a vývoj
cz - cze
ABE 343
BM 976.

1175.KRAUS, Ivo
Čestní doktoři na České technice v Praze : osobnosti světové vědy a techniky / Ivo Kraus, Jiřina Masnerová a kol. - 1. vyd. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, Česká technika - nakladatelstvíČVUT, 2007. - 297 s.
ISBN: 978-80-01-03938-0
České vysoké učení technické v Praze, Praha
vysoké školy * osobnosti * Praha * čestní doktoři * jubilejní publikace * věda a technika
cz - cze
ABE 343
BM 1403.

1176.LAUDÁT, František
Dopravní stavby České republiky : 2003-2006 / František Laudát. - 1. vyd. - Praha : ABF, [2007]. - 283 s.
ISBN: 80-86905-33-0
r. 2003-2006 * dopravní stavby * přehledy * Česká republika
cz- cze
ABE 343
BM 2101.

1177.LIDOVÁ
Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv. 1, Biografická část / hl. red. Stanislav Brouček, Richard Jeřábek ; biogr. část sest. Richard Jeřábek. - 1. vyd. - Praha : Ústav evropské etnologie FF Masarykovy univerzity v Brně, 2007. - 284 s.
ISBN: 978-80-204-1711-4 (1. svazek)
lidová kultura * encyklopedie * Morava * Čechy * Slezsko * národopis * biografie
cz - cze
ABE 343
BM 1203.

1178.LIDOVÁ
Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv. 2, Věcná část A - N / hl. red. Stanislav Brouček, Richard Jeřábek. - 1. vyd. - Praha : Ústav evropské etnologie FF Masarykovy univerzity v Brně, 2007. - 634 s.
ISBN: 978-80-204-1712-1 (2. svazek)
lidová kultura * encyklopedie * Morava * Čechy * Slezsko * národopis
cz - cze
ABE 343
BM 1204.

1179.LIDOVÁ
Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv. 3, Věcná část 0 - Ž / hl. red. Stanislav Brouček, Richard Jeřábek. - 1. vyd. - Praha : Ústav evropské etnologie FF Masarykovy univerzity v Brně, 2007. - S. 643-1298
ISBN: 978-80-204-1713-8 (3. svazek)
lidová kultura * encyklopedie * Morava * Čechy * Slezsko * národopis
cz - cze
ABE 343
BM 1205.

1180.LUTOVSKÝ, Michal
Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů / Michal Lutovský, Milena Bravermanová. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2007. - 223 s.
ISBN: 978-80-7277-228-5
Čechy * prezidenti * panovníci * hroby a hrobky
cz - cze
ABE 343
BM 1264.

1181.MACKOVÁ, Marie
Voršilky v Čechách do roku 1918 / Marie Macková. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2007. - 157 s. - (Monographica ; [Sv.] 7)
Čechy * dějiny * do r. 1918 * voršilky
cz - cze
ABE 343
BM 1407.

1182.MATĚJČEK, Tomáš
Malý geografický a ekologický slovník : příručka pro školy a veřejnost / Tomáš Matějček a kol. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., 2007. - 132 s.
ISBN: 978-80-86034-68-3
slovníky * ekologické slovníky * příručky * geografické slovníky
cz - cze
ABE 343
BM 1400.

1183.NOVOTNÝ, Vojtěch
Katolická teologická fakulta 1939-1990 : prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století / Vojtěch Novotný. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2007. - 523 s.
ISBN: 978-80-246-1369-7
Československo * historický vývoj * r. 1939-1990 * teologické fakulty * teologické studium
cz - cze
ABE 343
BM 1320.

1184.PERNICA, Bohuslav (1973-)
Profesionalizace ozbrojených sil : trendy, teorie, zkušenosti / Bohuslav Pernica. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2007. - 247 s.
ISBN: 80-7278-381-6
ozbrojené síly * Česká republika * profesionální služby
cz - cze
ABE 343
BM 1002.

1185.PLAČEK, Miroslav
Encyklopedie slovenských hradů / Miroslav Plaček, Martin Bóna. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2007. - 390 s.
ISBN: 978-80-7277-333-6
Slovensko * hrady * encyklopedie
cz - cze
ABE 343
BM 1200.

1186.POLITICKÝ
Politický okres Kamenice nad Lipou v Chytilově adresáři 1915. - České Budějovice : Historicko-vlastivědný spolek, 2007. - 25 s.
ISBN 978-80-239-9841-2
(Publikace je přetiskem Chytilova Úplného adresáře Království českého /část Politický okres Kamenice nad Lipou/, původní a nakladatelské údaje přetištěny též na titulní straně)
Chytil, Alois (1877-1949, redaktor, vydavatel adresářů)
r. 1915 * Kamenice nad Lipou (okres) * adresáře
cz - cze
ABE 343
BM 1563.

1187.POVODNĚ
Povodně v českých zemích. - 1. vyd. - [Praha] : Professional Publishing, 2007. - 144 s.
ISBN: 978-80-86946-39-9
povodí Odry * povodí Labe * povodí Moravy * dějiny * české země * povodně
cz - cze
ABE 343
BM 1156.

1188.PŮL
Půl století hospodářských dějin : sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc.. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. - 482 s. - (Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze ; [Sv.] 7)
Průcha, Václav Prof. ing., CSc. (1931-, význ. čes. ekonom a pedagog)
jubilejní sborníky * hospodářské dějiny * stol. 20.
cz - cze
ABE 343
BM 1324.

1189.ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina
Študáci a kantoři : české střední školy v letech 1867-1918 / Kateřina Řezníčková. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2007. - 215 s. - (Otazníky našich dějin ; Sv. 14)
ISBN 978-80-7277-163-9
r. 1867-1918 * střední školství * české země * vznik a vývoj
cz - cze
ABE 343
BM 1039.

1190.SÍGL, Miroslav
Kdo byl a je kdo : Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko : osobnosti, samospráva, historie / Miroslav Sígl. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2007. - 646 s.
ISBN: 978-80-7277-351-0
Kralupsko * Neratovicko * samospráva * osobnosti * Mělnicko * dějiny
cz - cze
ABE 343
BM 1148.

1191.SOLNICKÝ, Pavel
Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku. Díl 1., Bílovecko, Bruntálsko, Hlučínsko, Krnovsko, Novojičínsko, Odersko-Fulnecko, Opavsko a Vítkovsko / Pavel Solnický. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2007. - 221 s.
ISBN 978-80-7277-244-5
Morava * vodní mlýny * dějinný vývoj * Slezsko * mlynářství
cz - cze
ABE 343
BM 1076.

1192.ŠERÝCH, Jiří
Michael Rentz fecit : Michael Jindřich Rentz dvorní rytec hraběte Šporka / Jiří Šerých. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2007. - 518 s. + CD-ROM
ISBN: 80-246-1229-4
Rentz, Michael Jindřich ([1698]-[1758], *asi 1698 - +asi 28.6.1758, něm. mědirytec a kreslíř, dvorní rytec hraběte Šporka)
dílo * biografie
cz - cze
ABE 343
BM 1067.

1193.ŠPLÍCHAL, Václav
Poselství dřeva / Václav Šplíchal, Marie Otavová a kol. ; fot. Jaromír Ježek a další aut.. - 1. vyd. - Letohrad : GOLEMPRESS, 2007. - 702 s. - (Zlaté ruce ; Sv. 1)
ISBN: 978-80-903883-0-7
dřevo * řemesla spojená se dřevem * encyklopedie * Morava * dřevěné stavby * Čechy * lesy * Slezsko * památné stromy
cz - cze
ABE 343
BM 1210.

1194.VOJÍŘ, Vladimír
Podzemní Praha : (malá kniha z historického podzemí velkoměsta) / Vladimír Vojíř. - [Praha] : Nákl. vl., 2007. - 128 s.
jeskyně * katakomby * Praha * historické podzemí * štoly * kryty
cz - cze
ABE 343
BM 1167.

1195.VÝSTAVBA
Výstavba Prahy ve druhé polovině 20. století - pražské panelstory / kol. aut.. - Praha : IROP - Inženýrská a realitní organizace Praha, 2007. - 75 s.
r. 1957-2007 * stavební vývoj * Praha * jubilejní publikace
cz - cze
ABE 343
BM 1141.

1196.WALDAUF, Jan
Sokol : malé dějiny velké myšlenky. Díl 1. / Jan Waldauf. - 1. vyd. - Luhačovice : Nakladatelství Atelier IM Luhačovice, 2007. - 381 s.
ISBN: 978-80-85948-67-7
do r. 1948 * tělocvičná jednota * Sokol * dějiny * vznik a vývoj
cz - cze
ABE 343
BM 1968.

1197.ZACH, Aleš (1941-)
Nakladatelské Kladno : z dějin kladenské knižní kultury / Aleš Zach ; slovník osobností zprac. Eva Wróblewská a Jiří Mika. - 1. vyd. - Kladno : Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 2007. - 180 s.
ISBN: 978-80-85191-49-3
Kladno * vývoj * nakladatelství * nakladatelé * knižní kultura
cz - cze
ABE 343
BM 1096.

4.1.1 Soupisy obhájených dizertačních a kandidátských prací - z archivnictví, PVH, příbuzných vědních oborů
1198.PŘEHLED
Přehled závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964-2006 : [článek]
In: Hist. Fotogr. - . - Roč. 7 (2007), S. 72-79.
Katedra fotografie FAMU, Praha
bakalářské práce * r. 1964-2006 * přehledy * magisterské práce * soupisy
BA 3041.

4.1.2 Dizertační a kandidátské práce
1199.MÁLKOVÁ, Květoslava
Vývoj živnostenské otázky v rakouském Slezsku 1859-1914 : autoreferát disertační práce (Ph. D.) / Květoslava Málková. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, FF, Katedra historie, 2007. - 30 s.
živnosti * vývoj * dizertační práce * živnostníci * Slezsko rakouské * autoreferáty * r. 1859-1914
cz - cze
ABE 343
BM 1223.

1200.SALAŠ, Milan
Bronzové depoty střední a pozdní doby bronzové na Moravě a v českém Slezsku : teze doktorské disertační práce k získání vědeckého titulu "doktor věd" ve skupině věd historických / Milan Salaš. - Brno : Moravské zemské muzeum v Brně, 2007. - 43 s.
Morava * bronzové depoty * Slezsko české * doba bronzová, střední až pozdní * doktorské dizertace
cz - cze
ABE 343
BM 1296.

Autorský rejstřík
Adam, Robert  ... 353
Adamec, Tomáš  ... 81894
Adamová, Karolina  ... 499
Al Saheb, Jan  ... 3423433443456486946959911099
Altová, Blanka  ... 960
Augustin, Milan (1960-)  ... 232
Auský, Stanislav A. (1922-)  ... 603
Babička, Vácslav (1949-2012)  ... 165227422
Babka, Lukáš  ... 302
Bacílková, Bronislava (1957-)  ... 11429456457
Baďurová, Anežka  ... 506
Bahenský, František  ... 11621163
Bajzíková, Martina  ... 438
Bakala, Jaroslav (1931-2008)  ... 174
Baláž, Július  ... 82171303477
Balcárek, Pavel (1940-)  ... 121241
Baletka, Tomáš (1971-)  ... 943
Balík, Ivo  ... 765
Balíková, Marie  ... 1016
Barcuch, Antonín  ... 944
Barešová, Jana  ... 916
Barnettová, Jiřina  ... 525
Baroch, Miroslav  ... 766
Barteček, Ivo (1953-)  ... 498
Bártl, Stanislav  ... 269
Bartl, Zdeněk  ... 1016
Bartlová, Lenka  ... 431466
Bartlová, Milena  ... 1157
Bartoň, Jiří  ... 507
Bartošíková, Jarmila  ... 489
Bartošová, Jana (1971-)  ... 895
Bartůšek, Václav (1951-)  ... 497
Bařina, Miloslav  ... 1041
Baštecká, Lydia (1948-)  ... 175283347
Bäumlová, Michaela  ... 741
Bečková, Jana  ... 1100
Bekešová, Martina  ... 747748
Běličová, Milena (1960-)  ... 8384
Bělová, Jana  ... 1101
Benáková, Eva  ... 48
Benda, Josef  ... 1147
Beneš, Edvard (1884-1948)  ... 348349350
Beneš, Luděk  ... 1042
Benešová, Emilie (1957-)  ... 151400
Benešová, Zdena  ... 108478
Benešovská, Klára  ... 1161
Benýšková, Jarmila  ... 19
Beránek, Karel (1924-)  ... 380421696
Beránek, Vladimír  ... 649
Beránková, Věra (1939-)  ... 346380696
Beranová Vaicová, Romana  ... 790
Bernas, Jiří (1976-)  ... 120152161
Berrová, Petra  ... 1012
Běrská, Pavlína  ... 1102
Bielik, Branislav  ... 469
Bíl, Zdeněk  ... 634
Bílek, Jan  ... 352
Bílek, Karol (1939-)  ... 176177365
Bílková, Eva  ... 85
Bimková, A.  ... 228
Bisingerová, Marie (1944-)  ... 697
Blažek, Petr  ... 341391
Blodigová, Alexandra (1952-)  ... 122153
Bobková, Lenka (1947-)  ... 113
Bock, Jiří  ... 635
Boďová, Anna  ... 439470
Boková, Eliška  ... 1155
Boldan, Kamil (1966-)  ... 742
Bolom, Sixtus  ... 767
Bóna, Martin  ... 1185
Borák, Mečislav (1945-)  ... 123125896
Borovský, Tomáš  ... 564860
Bortelová, Marie  ... 672
Borýsková, Štěpánka  ... 155
Boštík, Martin (1975-)  ... 897
Boublík, Jan  ... 44272867
Bouda, Jiří  ... 1133
Bravermanová, Milena  ... 1180
Brezová, Vlasta  ... 455
Brňovják, Jiří  ... 809
Brodský, Pavel (1954-)  ... 743744
Brokešová, Daniela  ... 70
Brom, Bohumír (1957-)  ... 116154
Brouček, Stanislav  ... 117711781179
Brož, Miroslav  ... 508
Brožek, Aleš  ... 1017
Brunner, Johann  ... 1155
Brychtová, Jana (1944-)  ... 509
Břeň, Jan  ... 684
Buben, Milan M.  ... 8108111156
Budil, Ivo T.  ... 146
Budín, Stanislav (1903-1979)  ... 1157
Buchvaldek, Miroslav  ... 941942
Bukač, Václav  ... 1043
Bukovský, Vladimír  ... 428440449453
Bulva, Ladislav  ... 910
Bumba, Jan  ... 625
Burachovič, Stanislav  ... 1044
Burdychová, Milena  ... 1074
Bureš, Michal  ... 650
Burešová, Jana  ... 1174
Burgetová, Jarmila (1931-)  ... 1021
Burian, Michal  ... 1158
Burian, Vladislav  ... 1103
Bůžek, Václav (1959-)  ... 242
Cáder, Radovan  ... 10451046
Cajthaml, Petr  ... 636
Cedzová, Martina  ... 440449
Cermanová, Iveta (1976)  ... 1018
Cermanová, Tereza  ... 745746
Cisár, Vladimír  ... 1047
Císařovská, Blanka  ... 512513514
Cséfálvayová, Linda  ... 443
Čadský, Vladimír  ... 605
Čajová, Jaroslava  ... 899
Čechák, Tomáš  ... 448
Čechura, Jaroslav  ... 354
Čekal, Jiří  ... 992
Čeladín, Jindřich  ... 1048
Čepelák, Jiří  ... 651768
Čepička, Ladislav  ... 265274
Čeppan, Michal  ... 442443444447
Černá, Alena M.  ... 354
Černá, Zora  ... 86721
Černikovský, Petr  ... 515698
Černušák, Tomáš  ... 304
Černý, Jindřich (1930-)  ... 1160
Černý, Jiří (1939-)  ... 900
Červená, Radana  ... 1049
Červenka, Vladimír  ... 812
Čížek, Jan  ... 305
Čornejová, Ivana  ... 517
Čoupek, Jiří (1947-)  ... 675
Čtvrtník, Pavel  ... 262
Čumlivski, Denko (1949-)  ... 275346
David, Jaroslav  ... 978979
Dejmek, Jindřich (1965-)  ... 356
Dejmková, Jiřina  ... 49
Dernovšková, Jana  ... 429
Dibelka, Jaroslav (1981-)  ... 242652
Dokoupil, Lumír  ... 285
Dokoupilová, Marie  ... 355
Doležal, Daniel  ... 117916
Doležalová, Pavla  ... 620
Doleželová, Jarmila  ... 124
Domański, Józef  ... 980
Doskočil, Oldřich  ... 286
Doubková, Věra  ... 1040
Doubravský, Zdeněk  ... 901
Douša, Jaroslav (1949-)  ... 178179403
Drábek, Pavel  ... 63
Dragoun, Zdeněk  ... 50
Drahoňovský, Jan  ... 1050
Drašarová, Eva (1959-)  ... 88105180262
Dubánek, Martin  ... 432
Duhajská, Hana  ... 50
Ďurčanský, Marek  ... 494
Durdík, Tomáš (1951-2012)  ... 1105
Ďurovič, Michal (1960-)  ... 151155429434441443455
Dvonka, Vladimír  ... 444
Dvořáčková-Malá, Dana  ... 519
Dvořák, Jan  ... 520
Dvořák, Miloš  ... 521
Dvořák, Tomáš  ... 110111
Dvořáková, Jiřina  ... 676
Dyková, Věra  ... 306
Ebel, Martin (1960-)  ... 637
Edl, Jan  ... 307
Eisenhammer, Miroslav (1972-)  ... 119
Emmert, František (1974-)  ... 522
Faitová, Miloslava  ... 1021
Fasora, Lukáš  ... 665
Feierabend, Ladislav [Karel] (1891-1969)  ... 523
Fejtová, Olga  ... 127128945
Felcman, Ondřej (1950-)  ... 524
Fencl, Pavel  ... 12
Fencl, Tomáš  ... 233
Ferklová, Renata (1950-)  ... 308
Ferro, Marc (1924-)  ... 604
Fetters, Aleš  ... 1314
Fiala, Miroslav  ... 638
Fialová, Anežka (1947-)  ... 15
Fialová, Ludmila  ... 46993
Fic, Victor Miroslav (1922-2005)  ... 525
Fidlerová, Alena  ... 747748
Filip, Robert  ... 677
Filip, Zdeněk (1925-2008)  ... 902
Fišer, Zdeněk  ... 3581019
Fišera, Zdeněk  ... 1164
Flodr, Miroslav (1929-)  ... 653
Foltýn, Dušan  ... 946
Foltýn, Tomáš  ... 359
Formánek, Jaroslav  ... 769
Foukalová, Helena  ... 238
Fous, Karel  ... 786
Francek, Jindřich (1943-)  ... 89243654
Frelichová, Kristýna  ... 1051
Friedler, Eric (1971-)  ... 605
Frolec, Ivo  ... 1052
Frolík, Jan (1947-)  ... 485
Fučíková, Eliška  ... 265268
Fukala, Radek  ... 770903
Furmánek, Jaroslav  ... 847
Gába, Zdeněk  ... 54
Gaberdénová, Lucie  ... 278
Gabriel, Jiří  ... 369
Galamboš, Ivan  ... 458
Garkisch, Miloš (1947-)  ... 905266991106
Gawrecká, Marie  ... 666
Gawrecki, Dan (1943-)  ... 639
Gebhart, Jan (1945-)  ... 527
Gilbert, Martin (1936-)  ... 606
Glejdurová, Mária  ... 700
Gottlieb, Jaromír  ... 1053
Gracová, Blažena  ... 181528
Gregorovičová, Eva (1950-)  ... 911156
Gronský, Ján  ... 626627
Grossmannová, Dagmar  ... 868885886
Growka, Květoslav  ... 182848
Grulich, Josef  ... 994
Grunda, Blahomil  ... 771
Habartová, Romana  ... 1054
Hajn, Ivo  ... 1155
Hajšman, Jan  ... 360
Hajzlerová, Irena  ... 229
Halada, Jan  ... 1165
Halda, Josef P.  ... 38
Haldová, Štěpánka  ... 38
Halířová, Martina  ... 140
Halmanová, Klára  ... 1130
Hamplová, Martina  ... 981
Hána, Jiří  ... 869
Hánová, Anna  ... 604
Hanus, Jozef (1949-)  ... 428442443444447453
Hanusová, Emília  ... 447453
Hanuš, Jiří (1963-)  ... 244
Hanzlíková, Hana  ... 1133
Hanzlíková, Kateřina  ... 1107
Harna, Josef  ... 568
Hartmanová, Květa  ... 1015
Harvilko, Jan  ... 749
Hásek, Václav  ... 529607608
Hásková, Jarmila (1936-2007)  ... 870871
Haša, Rudolf  ... 1166
Haun, August  ... 947
Hauner, Milan  ... 348349350
Havlíček, Josef  ... 948
Havlínová, Bohuslava  ... 443447463
Havlová, Michaela  ... 904
Heger, Vladimír  ... 71129
Heitlingerová, Alena (1950-)  ... 530
Hejdová, Dagmar  ... 1108
Hejnová, Miroslava  ... 1020
Hejralová, Petra  ... 1055
Helmichová, Šárka  ... 619
Hladká, Zdeňka  ... 1167
Hladký, Ladislav (1942-2011)  ... 38183184361613813
Hlaváček, Ivan (1931-)  ... 60701
Hledíková, Zdeňka  ... 702
Hnulíková, Blanka (1972-)  ... 155157459460461
Hodeček, Dalibor  ... 1109
Hoffmann, František (1920-)  ... 703
Hofman, Petr  ... 137
Holá, Mlada (1979-)  ... 130
Holát, Pavel  ... 185
Holec, František (1925-2011)  ... 186
Holečková, Zuzana  ... 872
Holoušková, Marta  ... 65
Holý, Martin  ... 1159
Homolová, Marie  ... 1137
Honc, Jaroslav (1925-1999)  ... 772
Horáček, Jiří  ... 873
Horák, Tomáš  ... 1168
Horčáková, Václava  ... 37
Horčička, Václav  ... 609
Horký, Roman  ... 287
Horňák, Ivo  ... 814
Hornišer, Igor  ... 10561057
Horpeniak, Vladimír (1948-)  ... 905
Horská, Pavla  ... 995
Hošťálek, Stanislav  ... 815
Houdek, František  ... 562
Houška, Vítězslav (1925-)  ... 531
Houšková, Zlata  ... 1021
Hozák, Jan (1950-)  ... 187
Hradecká, Vladimíra (1949-)  ... 188189
Hrachová, Eva  ... 53
Hrachová, Hana  ... 309
Hrbáčková, Eva  ... 462
Hrdlička, Jaroslav (1959-)  ... 1169
Hrdý, Josef  ... 874
Hrnčířová, Alena  ... 239
Hrnčířová, Květa  ... 25
Hrubý, Petr (1921-)  ... 610
Hubená, Féba  ... 64
Hubička, Jan  ... 479
Hutař, Jan (1979-)  ... 426
Charouz, Jindřich Zdeněk  ... 906
Chlubna, Jan  ... 801
Chocholáč, Bronislav  ... 190564
Chocholoušková, Hana (1951-)  ... 288
Chromcová, Gabriela  ... 65
Chutný, Karel  ... 89
Chvojka, Jiří  ... 875
Ibel, Johannes  ... 234
Icha, Roman  ... 816
Indra, Bořivoj (1931-2010)  ... 276
Jakouběová, Vladimíra  ... 1058
Jakšičová, Dana  ... 532
Jakubcová, Alena  ... 1171
Jakubec, Ivan  ... 533
Jakubec, Pavel  ... 310
Janák, Dušan (1948-)  ... 611678
Janák, Jan (1932-2008)  ... 534
Janák, Pavel  ... 535
Jančík, Drahomír (1948-)  ... 876
Jančovičová, Viera  ... 443
Janišová, Jana  ... 246817
Janouch, František (1931-)  ... 632
Jarmarová, Hana  ... 7291191311
Javorská, Eva  ... 92
Jedináková, Jiřina  ... 60
Jedlička, Jiří  ... 1059
Jelínek, Tomáš  ... 673
Jelínková, Nora  ... 1060
Jeránková, Martina (1974-)  ... 45
Jeřábek, Antonín  ... 1022
Jeřábek, Richard (1931-2006)  ... 117711781179
Jež, Radim  ... 362363364
Ježek, Jaromír  ... 1193
Jičínská, Filomena  ... 1110
Jindra, Jiří  ... 536
Jindra, Zdeněk  ... 533
Jirková, Pavla  ... 247
Jiroušek, Bohumil (1972-)  ... 537
Jiřík, Karel (1930-)  ... 192679
Jiskra, Zdeněk  ... 982
Johanisová, Naďa  ... 523
Jonová, Jitka  ... 628629
Jůna, Jan  ... 704773774775
Juřák, Petr  ... 66
Juřica, Martin  ... 949
Kabelíková, Božena  ... 1061
Kábová, Hana  ... 193365
Kačerová, Eva  ... 46
Kahuda, Jan (1974-)  ... 109118120131158194195262416777
Kalbáč, Václav  ... 907
Kalbáčová, Františka  ... 907
Kalina, Tomáš (1947-)  ... 120158169
Kalinová, Lenka  ... 538
Kallerová, Milena  ... 312313
Kalous, Antonín  ... 655
Kaňák, Bohdan  ... 7393159196
Kaplan, Karel (1928-)  ... 539
Karel, Jiří  ... 816
Karlíček, Petr  ... 1148
Karlík, Petr  ... 960
Karlsson, Blanka  ... 289
Kasík, Stanislav  ... 818819
Kasl, Jiří  ... 621
Kasper, Tomáš  ... 540
Kašpar, Jan  ... 290
Kašpar, Zdeněk  ... 291
Katuščák, Svetozár  ... 428453
Kavanová, Klára  ... 996
Kejřová, Veronika  ... 950
Keresteš, Peter  ... 292
Khel, Richard  ... 722
Kianička, Daniel  ... 877
Kilian, Andreas (1974-)  ... 605
Kilián, Jan  ... 541778779
Klabalová, Božena  ... 1819
Kladiwa, Pavel  ... 641667668669
Klaus, Václav  ... 516
Kleisner, Tomáš  ... 849
Kliment, Petr  ... 1062
Klimeš, Roman  ... 820821
Klímová, Helena (1957-)  ... 383
Klínková, Hana  ... 235
Knoll, Adolf  ... 424
Knoll, Vilém  ... 542
Koblasa, Pavel (1975-)  ... 908909910911912
Kodera, Pavel  ... 951972
Kodešová, Libuše  ... 610
Kohout, Štěpán  ... 750
Kokešová, Helena  ... 160
Kokošková, Zdeňka (1963-)  ... 161267
Koláčný, Jaroslav (1949-)  ... 9
Kolář, Jiří Jan  ... 427
Kolář, Michal  ... 535
Kolář, Ondřej  ... 878879880881
Kolda, Vlastimil (1959-)  ... 282
Kolenovská, Daniela  ... 543
Kollmann, Josef (1920-2007)  ... 337
Konopa, Prokop  ... 134
Konvičná, Jana (1969-)  ... 113
Kopecká, Ivana  ... 448
Kopecký, Milan  ... 612
Kopička, Petr  ... 544
Kordiovský, Emil (1942-)  ... 9131023
Kořalka, Jiří  ... 545
Kořán, Květoslav  ... 780
Kostelecký, Jiří  ... 269
Kostićová, Zuzana M.  ... 737
Kostrhounová, Vladimíra  ... 1063
Košacký, Petr  ... 1064
Košek, Jan  ... 293
Košnar, Lubomír  ... 941942
Kotlík, Petr  ... 455
Kotyk, Petr (1963-)  ... 294
Kotyza, Oldřich  ... 366
Koubek, Kristián  ... 781782783784
Koubská, Libuše  ... 562
Koucká, Ivana  ... 1174
Koucký, Karel (1977-)  ... 152
Koudela, Miroslav (1964-)  ... 93705
Kouřil, Pavel (1950-)  ... 1138
Kováčik, Peter  ... 1138
Kovář, Daniel (1975-)  ... 9081112111311141115
Kovařík, David (1972-)  ... 1065
Kovářová, Stanislava (1956-)  ... 94
Koželuh, Josef  ... 1066
Kraflová, Hana  ... 1149
Kramář, Jan  ... 314
Kratochvílová, Alžběta  ... 973
Kratochvílová, Monika (1965-)  ... 495
Kraus, Ivo  ... 1175
Krejča, František  ... 914
Krejča, Otomar L.  ... 546
Krejčík, Tomáš (1951-)  ... 785822886
Krejčová, Helena  ... 546
Kreuz, Petr (1967-)  ... 664
Krlín, Jan (1964-)  ... 910
Kroček, Miloslav  ... 952
Krotilová, Jana (1938-)  ... 295
Krumholz, Martin  ... 1116
Krušinský, Rostislav  ... 141
Křečková, Jitka (1966-)  ... 480751852
Křenovská, Věra (1942-)  ... 1067
Křesadlo, Vít  ... 823
Křesťan, Jiří (1957-)  ... 109135
Kříček, Václav  ... 201024
Kříž, Ladislav  ... 824
Kuba, Jiří  ... 197
Kubátová, Ludmila  ... 1025
Kubelková, Jana  ... 996
Kubeš, Jiří  ... 367
Kubíček, Jaromír (1938-)  ... 21611068
Kubíková, Anna (1948-)  ... 198199953954
Kubínová, Kateřina  ... 1161
Kučera, Jiří  ... 955
Kučera, Štěpán  ... 825
Kučera, Zdeněk  ... 956957
Kučerová, Klára  ... 45826
Kudláčková, Markéta  ... 1117
Kühn, Petr  ... 1118
Kuchařová, Hedvika  ... 670
Kuchyňka, Zdeněk  ... 940
Kukánová, Zlatuše (1958-)  ... 853
Kuklík, Jan (1967-)  ... 249527
Kulhánek, Otakar  ... 547
Kunt, Miroslav (1970-)  ... 1622626421153
Kvapilová, Iva  ... 680
Kyas, Vojtěch  ... 417
Kynčlová, Blanka  ... 50
Kyzourová, Ivana  ... 270
Lacina, Vlastislav  ... 568
Lach, Jiří  ... 500
Landr, Petr  ... 752
Landsmann, Martin  ... 293
Langerová, Johana  ... 454
Lapáček, Jiří  ... 656
Laudát, František  ... 1176
Ledvinka, Václav (1947-)  ... 127128
Legnerová, Hana  ... 136277
Lenderová, Milena  ... 250296
Lešikar, Miloš  ... 722
Lidinský, Vít  ... 423473
Liebl, Petr  ... 530
Lieblová, Dagmar  ... 530
Lichtenbergová, Edita  ... 1152
Likovský, Zbyněk  ... 882
Linhartová, Lenka (1960-)  ... 237
Lippert, Andreas  ... 941942
Loch, Jan  ... 827
Lochovský, Zdeněk  ... 601
Lomičková, Radka  ... 706
Loužek, Marek  ... 516
Lovčí, Radovan  ... 548
Lozoviuková, Kateřina  ... 681
Ludvíková, Miroslava  ... 997
Luňák, Petr  ... 378
Lustigová, Martina (1978-)  ... 549
Luštinec, Jan  ... 1069
Lutovský, Michal  ... 5501180
Luxová, Alena  ... 676
Lužný, Jan  ... 551
Macek, František  ... 74
Macek, Ladislav  ... 95
Macek, Oskar  ... 225226474
Macek, Petr  ... 1119
Macková, Marie  ... 2511181
Macurová, Naděžda  ... 96
Mahel, Richard  ... 552
Machatová, Hana  ... 315
Machovec, Martin  ... 616
Majer, Jiří (1922-2008)  ... 1070
Maková, Alena  ... 447463
Mála, Lubomír  ... 97
Malina, Dalibor  ... 22
Málková, Květoslava  ... 1199
Malý, Tomáš  ... 252
Maráz, Karel (1971-)  ... 854
Marek, Jindřich (1978-)  ... 10181026
Mareš, Jan  ... 657786
Mareš, Miroslav  ... 828
Marešová, Jana  ... 393
Marková, Anna  ... 449
Marková, Markéta  ... 3739
Maršala, Martin  ... 449
Maršálek, Petr  ... 3441120
Maršálek, Zdenko  ... 137
Maršík, Zbyněk  ... 974
Maršíková, Magdalena  ... 974
Martinková, Hana  ... 50
Martínková, Jana  ... 553
Martínková, Romana  ... 658
Martinovský, Ivan (1937-)  ... 200664
Marvanová, Eva  ... 1032
Maříková, Martina  ... 138368
Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937)  ... 369
Masnerová, Jiřina  ... 1175
Mašek, Petr (1959-)  ... 763764
Matějček, Tomáš  ... 1182
Matějů, Jana  ... 46
Matlas, Pavel  ... 659660
Mátlová, Iveta  ... 23
Matouš, Václav (1933-2007)  ... 253
Matoušek, Václav  ... 960
Matoušková, Svatava  ... 676
Matúšek, Miloš  ... 1121
Matušíková, Lenka (1950-)  ... 163164346416
Matušková, Martina  ... 316
Maur, Eduard (1937-)  ... 46998
Maurová, Miroslava  ... 75
Mečířová, Iveta  ... 1071
Medková, Marta  ... 486
Melkesová, Miloslava  ... 46
Melzer, Miloš (1941-)  ... 918
Měsíc, Cyril  ... 201
Mihola, Jiří  ... 304
Michaláková, Irena  ... 62
Míchalová, Kristýna  ... 787
Mika, Jiří  ... 1121197
Míka, Zdeněk  ... 554
Miklová, Martina  ... 139
Mikule, Stanislav  ... 7888291072
Mikulec, Jiří  ... 5655661159
Mikulka, Jiří (1956-)  ... 1073
Mikušek, Eduard (1946-)  ... 202
Milec, Miroslav  ... 855
Milichovská, Svatava  ... 445
Milichovský, Miloslav  ... 445
Mináriková, Jarmila  ... 447453463
Mírka, Jakub  ... 861
Mirtlová, Marie  ... 958
Míšková, Alena (1957-)  ... 555
Mišúr, Peter  ... 630
Mitáček, Jiří  ... 556
Mleziva, Štěpán  ... 643
Modráčková, Dana  ... 46410741075
Moravcová, Irena  ... 999
Motlíček, Tomáš  ... 418
Moutvic, Miroslav (1932-)  ... 254
Mračanská, Eva  ... 11221123
Mráka, Jiří (1948-)  ... 203
Mrkvička, Pavel  ... 644
Mrvík, Vladimír  ... 707
Mrvík, Vladimír Jakub  ... 490
Mücke, Pavel  ... 592
Mücke, Petr  ... 1124
Müller, Karel (1958-)  ... 374708830831832856862
Musil, František (1939-)  ... 11251126
Musil, Jakub  ... 1076
Musílek, Ladislav  ... 448
Musilová, Martina  ... 44272
Mysliveček, Milan (1951-)  ... 975
Náplavová, Marie  ... 1054
Náprstek, Vladimír  ... 789
Navrátil, Ivo  ... 98919
Nebeský, Jiří J. K. (1974-)  ... 920
Nečas, Ctibor  ... 2846741000
Nečasová, Eva (1952-)  ... 1077
Nedorost, Libor  ... 614
Nejedlá, Alena  ... 53
Nejedlý, Josef  ... 850
Nekuda, Vladimír (1927-2006)  ... 921
Nekvapil, Ladislav  ... 560
Němcová, Jana  ... 833
Němec, Bohumír  ... 910
Němec, Jan  ... 204709
Němeček, Jan  ... 370
Němečková, Věra (1950-)  ... 883
Nerglová, Anna  ... 426
Neschwara, Christian  ... 645
Nešpor, Petr  ... 124
Nešpor, Zdeněk R. (1976-)  ... 670
Neužilová, Jitka  ... 11721173
Nosková, Alena (1942-)  ... 317
Nosková, Jana  ... 1001
Novák, Jaroslav  ... 1103
Novák, Petr  ... 1028
Novák, Vladimír  ... 622
Nováková, Eva  ... 1078
Nováková, Stanislava  ... 774775922
Novobilský, Milan  ... 1131
Novotná, Markéta (1977-)  ... 710
Novotný, Gustav  ... 501561
Novotný, Jiří (1941-)  ... 184884
Novotný, Lukáš (1979-)  ... 923
Novotný, Milan (1973-2012)  ... 318
Novotný, Vojtěch  ... 1183
Nový, Rostislav (1932-1996)  ... 711
Očenášková, Eva  ... 432
Oesterreicher, Jiří  ... 9831002
Ofner, Günter  ... 297
Ohlídalová, Anna  ... 11621163
Oliverius, Miroslav  ... 25
Olšáková, Lenka  ... 465
Olšan, Max  ... 26
Olšina, Miroslav (1949)  ... 99205489
Olšovský-Laboutka, Jaromír  ... 834
Ondřeka, Zbyšek  ... 92495910791150
Oravec, Peter  ... 469
Otavová, Marie  ... 1193
Ottomanský, Miroslav  ... 586
Oulíková, Petra  ... 319
Pacner, Karel  ... 562
Padrnosová, Jitka  ... 100
Pakosta, Oldřich  ... 857
Palát, Jiří  ... 723724725
Pálka, Petr  ... 150
Pallavisini, Alfredo  ... 617
Panáček, Jaroslav (1908-1992)  ... 791
Pánek, Jaroslav (1947-)  ... 206
Papajík, David  ... 792
Papcunová, Jana  ... 53
Papoušková, Radka  ... 1003
Parduba, Jiří  ... 925
Pařez, Jan  ... 371810811
Pasák, Tomáš (1933-1995)  ... 255
Pastyřík, Svatopluk  ... 984
Pátková, Hana  ... 372712726863
Pátra, Milan  ... 1081
Pátrová, Karin  ... 320
Paukrt, Martin  ... 373
Paulusová, Hana (1954-)  ... 429431441446466
Pavlíček, Jan  ... 563
Pavlík, Jiří  ... 236
Pavlík, Zdeněk  ... 1004
Pavlincová, Helena  ... 369
Paxton, Robert O. (1932-)  ... 616
Pazderová, Alena (1952-)  ... 11166321384480
Pažout, Jaroslav (1974-)  ... 599
Pehr, Michal (1977-)  ... 59
Pecháček, Jiří  ... 1082
Pechová, Jarmila  ... 1127
Pelikánová, Hana  ... 592
Penížková, Xenie  ... 322
Pernica, Bohuslav (1973-)  ... 1184
Peřich, Leopold (1901-1974)  ... 374
Peřina, Ivan  ... 1128
Pešek, Jiří  ... 127128502
Pěta, Jan  ... 1029
Petr, Stanislav (1944-)  ... 753
Pflegerová, Štěpánka  ... 661
Pindur, David  ... 37592610991102
Pistulka, Martin  ... 1005
Píša, Milan  ... 927
Pitucha, Václav (1947-)  ... 376
Pivcová, Zuzana  ... 377491
Plaček, Miroslav  ... 2561185
Plachý, Jiří  ... 682
Podborský, Vladimír  ... 1083
Podešt, Štěpán  ... 48
Podškubka, Jan  ... 754
Podzimek, Antonín  ... 713793
Podzimková, Kateřina  ... 1129
Pojar, Miloš  ... 567602
Pokluda, Zdeněk (1946-)  ... 207
Pokorná, Magdaléna  ... 353
Pokorná, Vanda  ... 616
Pokorný, Pavel R. (1947-)  ... 835836
Pokorný, Radek  ... 101236
Polách, Radek  ... 928
Poláková, Lucie  ... 157
Polívka, Miloslav (1951-)  ... 565566929
Polívková, Alena  ... 985
Poljaková, Marie  ... 27
Poncarová, Barbora  ... 986
Popelka, Pavel  ... 1084
Popelka, Petr  ... 569
Poraziński, Jarosław  ... 492
Pospíšil, Josef  ... 910
Poulíček, Jaroslav  ... 617
Pouzar, Vladimír  ... 763764851
Povolný, Daniel  ... 357
Povolný, Mojmír  ... 570
Prečan, Vilém (1933-)  ... 512513514
Prix, Dalibor  ... 1138
Procházka, Lubomír (1956-)  ... 934
Procházková, Eva (1950-)  ... 208
Prokop, Jaroslav (1939-)  ... 931
Prokopová, Zdeňka (1973-)  ... 142
Przybylová, Blažena (1952-)  ... 493
Přidal, Petr  ... 481
Psíková, Jiřina (1946-)  ... 379
Pšeničková, Jana (1940-2008)  ... 209
Ptáčníková, Světlana  ... 322
Pumpr, Pavel  ... 564
Radimská, Jitka (1948-)  ... 1030
Rak, Petr (1960-)  ... 503
Raková, Svatava (1947-)  ... 504
Raková, Zuzana  ... 257571
Reháková, Milena  ... 444
Rejšek, Martin  ... 1006
Rexová, Kristina  ... 37
Richter, Vít (1949-)  ... 1031
Roháček, Jiří  ... 738
Rohlová, Eva  ... 944
Rous, Pavel  ... 961
Rožmberský, Petr  ... 1131
Růžek, Vladimír (1950-)  ... 837
Ryantová, Marie (1964-)  ... 160173258351864
Rybička, Tomáš  ... 1085
Rýc, Jiří  ... 1158
Rychlík, Jan  ... 572
Rychlíková, Jitka  ... 36102103323573
Rychlý, Jozef  ... 428453
Rymarev, Alexandr  ... 1134
Řeháček, Karel (1972-)  ... 324683
Řehák, Vladimír  ... 456
Řezáčová, Eva  ... 435
Řezníčková, Kateřina  ... 1189
Říhová, Hana  ... 7
Říhová, Vladislava  ... 1132
Sabov, Peter  ... 470
Sádlo, Václav (1949-)  ... 361574
Saicová Římalová, Lucie  ... 353
Salaš, Milan  ... 1200
Salmaggi, Cesare  ... 617
Sander, Rudolf  ... 259
Secká, Milena  ... 109
Sedláček, Pavel (1965-)  ... 838839
Sedláčková, Beáta  ... 1032
Sedláčková, Helena (1960-)  ... 167168
Sedláková, Monika (1972-)  ... 3251087
Sedlář, Tomáš  ... 326327
Sekyrková, Milada (1966-)  ... 210
Semotanová, Eva (1952-)  ... 510511962976
Senček, Richard R.  ... 575
Schejbal, Jan  ... 866
Schelle, Karel  ... 633647
Schwarzenberg, Karel František  ... 840
Schwippel, Jindřich (1935-)  ... 115
Sieber, Karel (1979-)  ... 623
Siebertová, Barbara (1964-)  ... 605
Sígl, Miroslav  ... 1190
Skála, Adam (1977-)  ... 381403
Skalický, Karel  ... 693
Skálová, Ivana  ... 482
Sklenář, Karel (1938-)  ... 576
Sklenářová, Eva  ... 887
Skopal, Jaroslav  ... 577
Skopal, Michael  ... 328
Skopalová, Marie  ... 2981007
Skrzyński, Tomasz  ... 494
Skřivánek, František  ... 618841
Skupien, Marek  ... 382
Slaboch, Martin  ... 796797
Slabová, Ilona  ... 46
Sládková, Alice  ... 1088
Slavíček, Lubomír  ... 260
Slavíčková, Pavla  ... 299
Slovik, Radomír  ... 437
Sluka, Václav  ... 171
Smejkal, Ladislav (1946-)  ... 932
Smíšková, Helena  ... 240
Smolová, Věra  ... 578916
Smutná, Kateřina (1947-)  ... 495
Smutná, Silva  ... 1089
Smutný, Bohumír (1944-)  ... 211
Sochor, Vlastimil  ... 50
Sochorová, Markéta  ... 1133
Sokolová, Františka  ... 916
Solnický, Pavel  ... 1191
Sommer, Petr  ... 579
Součková, Magda  ... 450
Soukupová, Blanka  ... 602
Sovadina, Miloslav (1949-)  ... 29688932
Spáčilová, Dagmar (1955-)  ... 1011496497
Staněk, Tomáš (1952-)  ... 580
Stara, Alois Karel  ... 7981008
Starý, Marek (1974-)  ... 799800
Starý, Václav (1934-)  ... 581963
Státník, Dalibor (1962-)  ... 212
Stejskalová, Helena  ... 755756757
Stellner, František  ... 801
Sterneck, Tomáš  ... 385386
Stibor, Jiří (1943-)  ... 285
Stoklásková, Zdeňka (1963-)  ... 2611014
Stoklasová, Bohdana  ... 10331034
Strachota, Karel (1962-)  ... 278
Straka, Karel (1975-)  ... 582
Straka, Roman (1965-)  ... 429441
Streit, Vincenc  ... 631
Strížencová, Alina  ... 492
Střešinka, Josef  ... 933
Stuchlá, Pavla (1972-)  ... 76
Stupka, Jiří  ... 262
Sudek, Josef  ... 535
Sudová, Martina (1971-)  ... 934
Suchodolski, Stanislaw  ... 888
Suchý, Marek  ... 471
Svatoš, Martin (1951-)  ... 335
Svěrák, Vlastimil (1958-)  ... 387
Svoboda, Lukáš  ... 842
Svoboda, Miroslav  ... 213
Svoboda, Zdeněk  ... 630
Svobodová, Eva  ... 1035
Svobodová, Iveta  ... 977
Svobodová, Jaroslava  ... 1016
Svobodová, Jitka  ... 1174
Swierczeková, Lucie  ... 160420
Sýkora, Miloslav  ... 763764
Sýkorová, Ivana  ... 964
Synek, Jaroslav  ... 976
Szabóová, Zuzana  ... 453
Szunyogová, Blanka  ... 425
Šámal, Petr  ... 1134
Šamberger, Zdeněk (1923-2012)  ... 214215338498
Šandera, Martin  ... 802
Šatochinová, Marie (1947-)  ... 91011
Šedivý, Josef  ... 456
Šefčík, Erich (1945-2004)  ... 889
Šerých, Jiří  ... 1192
Ševčík, Milan  ... 439
Šimánková, Alena (1958-)  ... 317
Šimeček, Pavel  ... 671
Šimeček, Zdeněk (1929-)  ... 758
Šimek, Eduard (1936-)  ... 67
Šimek, Jan  ... 960
Šimíček, Josef  ... 1009
Šimonek, Jan  ... 77
Šimsová, Sylva  ... 336
Šimůnek, Pavel  ... 847
Šimůnek, Robert (1971-)  ... 388583965
Široký, Miroslav  ... 451
Široký, Radek  ... 739
Škabrada, Jiří  ... 329
Škarvada, Petr  ... 988
Šlézar, Pavel  ... 662
Šlosar, Vladimír  ... 432
Šmahel, František (1934-)  ... 339584585
Šmajclová, Diana (1969-)  ... 900
Šmeral, Jiří  ... 40418
Šmerda, Jan  ... 890
Šmíd, Aleš  ... 689
Šmilauer, Ivan  ... 1167
Šopák, Pavel  ... 3741135
Šouša, Jiří (1952-)  ... 184209884
Špaček, Jaroslav  ... 915
Špiritová, Alexandra (1936-2013)  ... 8172262421646
Šplíchal, Václav  ... 1193
Šrámek, Pavel (1949-)  ... 723724725
Štarha, Ivan (1935-)  ... 78216217389663690843
Štefan, Jan T.  ... 145759885886
Štěpán, Jan  ... 8588598911136
Štěpán, Pavel  ... 989
Štěpán, Václav (1941-)  ... 263
Štorek, Michal  ... 330
Štyglerová, Terezie  ... 1010
Šulc, Jaroslav (1974-)  ... 390
Šustrová, Petruška  ... 606
Švarcová, Helena  ... 760
Švarcová, Ivana  ... 423473
Švehlová, Daniela  ... 438
Švorc, Peter  ... 586
Tarantová, Klára  ... 587
Tarcalová, Ludmila (1946-)  ... 1104
Tejček, Michal (1976-)  ... 331
Tesařová, Sylva  ... 1090
Teťhal, Vladimír  ... 935
Thiessová, Anne-Marie  ... 620
Thomová, Soňa  ... 1137
Tinzová, Bohumila  ... 104
Tlapák, Radek  ... 803
Tomášek, Jan  ... 804
Tomeček, Oto  ... 966
Tomek, Vladivoj  ... 844845
Tomeš, Josef  ... 591
Tomíček, Rudolf  ... 264
Topinka, Jiří (1970-)  ... 218402588
Tošnerová, Marie (1956-)  ... 714
Trapl, Miloš (1935-)  ... 219589590
Trejtnar, František  ... 967
Trnka, Miloslav  ... 794
Trnková, Bohumila  ... 794
Trnková, Mária  ... 440449470
Trojek, Tomáš  ... 446448
Tronečková, Irena  ... 1091
Uhlíř, Jiří (1937-)  ... 936
Uhlíř, Zdeněk  ... 1036
Úlovec, Jiří (1957-)  ... 3003929471112113911401141114211431144
Ungermann, Jiří  ... 846
Urminský, Ivan  ... 332
Uzunoglu, Yekta (1953-)  ... 632
Vácha, Zdeněk  ... 221
Valenta, Aleš  ... 266658727
Valová, Zuzana  ... 1092
Vaněk, Miroslav  ... 592
Vaněk, Vojtěch  ... 340
Váňová, Gabriela  ... 46
Vaško, Václav (1921-)  ... 593
Vávra, Jan  ... 1037
Vávra, Václav  ... 691
Vávrová, Petra  ... 147148455
Vavřínek, Karel  ... 763764
Veberová, Jana  ... 333
Večeřová, Dana  ... 52
Věchetová, Zuzana  ... 1011
Vejmelková, Drahomíra  ... 10
Velfl, Josef  ... 51
Veličková, Helena  ... 1038
Vendl, Václav Karel  ... 393
Vernet, Juan (1923-)  ... 621
Veselý, Eduard  ... 1093
Veverková, Irena  ... 968969
Videman, Jan  ... 892893
Vidláková, Olga  ... 692
Viktořík, Michael  ... 937
Vilimovská, Veronika  ... 658
Vindušková, Anna (1947-)  ... 491011
Vinen, Richard  ... 622
Vinter, Josef  ... 938
Virant, Gregor  ... 230
Vít, Jaroslav (1932-)  ... 1111
Vítek, Miloslav  ... 728729730731732733734735736
Vlasáková, Eva  ... 222
Vlček, Radomír (1957-)  ... 244613
Vlk, Miloslav (1932-)  ... 1094
Vnouček, Jiří  ... 471
Vodičková, Hana  ... 1039
Vohnická, Jarmila  ... 30
Voit, Petr  ... 761
Vojáček, Ladislav  ... 633647
Vojáček, Milan (1974-)  ... 144153169
Vojíř, Vladimír  ... 1194
Vojkovská, Eva  ... 1145
Vojtal, Petr  ... 69
Vojteková, Beáta  ... 439470
Volná, Alena  ... 31323334
Vondra, Roman  ... 595596597
Vondrová, Jitka  ... 394
Vorel, Petr  ... 149598
Vosková, Monika  ... 622
Voškerušová, Hana  ... 990
Votápek, Vladimír  ... 865
Vozáková, Karla  ... 939
Vozar, Jiří  ... 334
Vrbenská, Františka  ... 452
Vrbová, Alena  ... 805
Vyhlídal, Zdeněk  ... 600
Vykouk, Jaroslav (1943-)  ... 940
Vytlačil, Lukáš  ... 806
Waldauf, Jan  ... 1196
Wanner, Michal  ... 110225226231425474475
Waska, Karel (1951-)  ... 715
Wasková, Eva (1952-)  ... 223
Wasková, Marie (1979-)  ... 716739
Weberová, Lucie  ... 429446467
Weinlichová, Vladimíra  ... 170
Wettmann, Andrea  ... 231
Wieser, Stanislav  ... 104411111146
Wihoda, Martin (1967-)  ... 1138
Wihodová, Veronika  ... 717
Wimmer, Stanislav  ... 353
Woitsch, Jiří  ... 11621163
Woitschová, Klára (1977-)  ... 395762
Wolf, Jiří  ... 503718
Wróblewská, Eva  ... 1197
Zábranský, Vilém  ... 1005
Zahradník, Pavel  ... 1119
Zahradník, Zdeněk  ... 1097
Zahradníková, Marie  ... 602
Zach, Aleš (1941-)  ... 1197
Zajačiková, Zuzana  ... 454
Zápotočná, Andrea  ... 740
Zatloukalová, Vlasta  ... 719
Zbavitel, Miloš  ... 374
Zderadička, Ivan  ... 476
Zelinger, Jiří  ... 430
Zeschick, Johann  ... 601
Zezulová, Jitka  ... 301489
Zídek, Petr (1972-)  ... 623
Zikmund, Jiří  ... 400
Zíková, Tereza  ... 146
Zouhar, Jan  ... 369
Zudová-Lešková, Zlatica  ... 624
Žáková, Veronika  ... 468
Žalman, Jiří  ... 1098
Žantovský, Petr (1962-)  ... 632
Žemlička, Josef (1946-)  ... 579
Županič, Jan  ... 807808
Žůrek, Václav  ... 720

Názvový rejstřík
"... já věřím a doufám vždy v lepší budoucnost !" : korespondence Antonína Dokoupila se Zdenou Wolkerovou  ... 355
"Das zweite Auge der Geschichte ist die Chronologie" : materiálie k výuce chronologie na filozofických ústavech v Čechách v první třetině 19. století   ... 863
"Hornictví a hutnictví - dominující fenomén ekonomického vývoje našich zemí" : (K 85. životnímu výročí báňského historika PhDr. Jiřího Majera, CSc. - životopis a vybraná bibliografie)  ... 51
"Je třeba vyrovnat se s řáděním pravicových živlů" : úvahy Václava Krále nad stavem československé historiografie z léta 1969  ... 394
"Jihomoravské muzeum" v podhůří Alp : činnost a působení muzeí Němců z Čech a Moravy na příkladě Südmährisches Landschaftsmuseum v Geislingen an der Steige   ... 1065
"Náš starověk" v díle Ladislava Horáka  ... 978
"První česko-moravský konkordát" : fragment Dudíkova textu ke sporu pražského biskupa Ondřeje II. s králem Přemyslem I. (Příspěvek k poznání pozůstalosti II.)   ... 552
"Sobě, umění, přátelům" : kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939  ... 260
"Tentokrát to bouchne" : edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden - únor 1977)  ... 391
"Velevážený pane, ač neznám, píši ..." : (Z korespondence Antonína Zelnitia s Františkem Adámkem)  ... 358
"Všichni cizí budiž bedlivě sledováni (...)" : evidence obyvatelstva v Brně 1857-1863   ... 1014
10. archívne dni v Slovenskej republike  ... 116
110 let archivní práce na Šternbersku  ... 73
12. konference archivářů ČR v Děčíně  ... 118
2194 dnů : ilustrovaná chronologie druhé světové války  ... 617
26. kongres SIBMAS ve Vídni  ... 108
3. národní konference kvality  ... 129
500 let výroby papíru v českém Slezsku (1507-2007)  ... 723724725
50 let Státního okresního archivu Opava  ... 486
75 let docenta PhDr. Miloše Kouřila  ... 219
Ad honorem Josef Polišenský 1915-2001  ... 498
Adresář knihoven muzeí a galerií ČR  ... 1015
Adresář Státního oblastního archivu v Plzni  ... 483
Adresář statutárních měst České republiky  ... 1154
Agenda státoobčanských rešerší v českých archivech  ... 237
Aktuální seznam periodik docházejících do knihovny Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. se sídlem v Chebu  ... 62
Albrecht z Valdštejna a jeho doba  ... 274
Albrecht z Valdštejna a jeho doba : průvodce výstavou, Praha, Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnská jízdárna 15.11.2007 - 17.2.2008  ... 268
Album pozdně středověkého písma : Západní Čechy  ... 726
Album vedut Království českého  ... 947
Alice Garrigue Masaryková - život ve stínu slavného otce  ... 548
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2007  ... 763
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2008  ... 764
Alois Vařejka a jeho doba  ... 263
Altmannovo panorama : Konzervování a adjustace kolorovaného panoramatického plánu z roku 1640  ... 454
Analýza železogalových inkoustů a barevné vrstvy fondu Desek zemských a dvorských pomocí rentgenfluorescence  ... 446
Anatomie fašismu  ... 616
Andreas Augustin Fiedler (barokní historik z Chomutova)  ... 503
A nepozdvihne meč... : odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989   ... 341
Anna Hradecká z Rožmberka  ... 787
Antroponyma v předbělohorských berních rejstřících z Hradeckého kraje  ... 984
Arabské Španělsko a evropská vzdělanost  ... 621
Archeologický atlas pravěké Evropy  ... 941942
Archiválie sportovních a tělovýchovných spolků uložené ve fondech Státního okresního archivu (SOkA) Jablonec nad Nisou  ... 290
Archivář Heinrich Zimmermann  ... 222
Archiv České koruny : edice faksimilií  ... 346
Archiv města Šumperka  ... 72
Archiv ministerstva zahraničních věcí v prvních třiceti letech  ... 75
Archivní bilance roku 2006  ... 104
Archivní časopis  ... 396
Archivní dokumenty o malíři Johannu Grusovi starším (1790-1855) v Oblastním muzeu Děčín - pobočka Varnsdorf  ... 286
Archivní fond Okresní kulturní středisko Olomouc ve Státním okresním archivu Olomouc   ... 326
Archivní inspirace Josefa Polišenského  ... 338
Archivní kaleidoskop  ... 107
Archivní kulturní památky uložené ve Státním oblastním archivu v Zámrsku   ... 323
Archivní sborník  ... 397
Archivum Trebonense : sborník studií pracovníků Státního oblastního archivu v Třeboni   ... 398
Archiv úřadu hlavního města Varšavy  ... 493
Archiv v roce 2006  ... 90
Archivy, knihovny, muzea posedmé  ... 112
Atentát : operace Anthropoid 1941-1942  ... 505
Badatelna 2006  ... 238
Báňské zákonodárství v historii královských horních měst Horní Slavkov, Krásno, Čistá  ... 264
Básník a král : Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby   ... 270
Bayern - Böhmen : 1500 Jahre Nachbarschaft  ... 271
Bečov nad Teplou, horní hrad : epigrafika a její přínos pro poznání stavebního vývoje  ... 739
Bedřich z Hradce 1282-1302 : (Studie o dosud neznámém členu rodu pánů z Hradce s připojením regest listin, ve kterých se vyskytuje zmínka o Bedřichovi z Hradce)  ... 773
Běloruská emigrace v Československu (1918-1938)  ... 543
Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě  ... 601
Benediktinské proboštství na Teslíně  ... 578
Berní rula  ... 351
Berounské zemědělství a výstavba města v číslech josefínského katastru  ...  547
Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů (1970-2005)  ... 64
Bibliografický rejstřík sborníku Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek (1977-2007, Č. 1-19)  ... 66
Bibliografie : výběr z české demografické literatury za 2. pololetí 2006 a 1. pololetí 2007  ... 42
Bibliografie časopisu Těšínsko 1985-2006  ... 65
Bibliografie české lingvistiky 1999  ... 53
Bibliografie dějin Českých zemí za rok 2000  ... 37
Bibliografie historicko-vlastivědné literatury okresu Česká Lípa za rok 2006   ... 29
Bibliografie Mgr. Alexandry Špiritové  ... 8
Bibliografie nemovitých kulturních památek okresu Havlíčkův Brod  ... 48
Bibliografie odborných prací PhDr. Pavla R. Pokorného  ... 43
Bibliografie památkové péče za rok 2000  ... 49
Bibliografie prací dr. Mirjam Bohatcové  ... 52
Bibliografie prací PhDr. Rudolfa Tecla z let 1969-2006  ... 7
Bibliografie pracovníků Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2006  ... 1
Bibliografie Prof. PhDr. Marie Bláhové, DrSc  ... 45
Bibliografie příspěvků uveřejněných v časopise DVT v letech 1993-2007  ... 63
Bibliografie Sborníku bruntálského muzea za léta 1998-2007  ... 69
Bibliografie závažnějších prací PhDr. Jaroslava Šůly, CSc  ... 47
Biografický slovník českých zemí  ... 555657
Biografický slovník Slezska a severní Moravy  ... 58
Blahopřání profesoru Janu Janákovi  ... 211
Bohatě naplněný život : životní osudy Jana Karla Hrašeho  ... 574
Bohumil Struhala a počátky okresního archivu v Holešově  ... 205
Boj o výročí : spor o oprávněnost oslav 600. jubilea města České Lípy v roce 1937  ... 571
Božena Němcová : korespondence  ... 353
Brňan volbou : novinář a spisovatel Karel Tauš (1897-1984). Příspěvek k obrazu brněnské žurnalistiky 20.-40. let 20. století  ... 1149
Brněnská diecéze 1777-2007: historie a současnost : sborník příspěvků ze sympozia na Biskupském gymnáziu v Brně 10. 11. 2007  ... 124
Brněnská městská kancelář a její úředníci v letech 1850-1860  ... 719
Brněnský alumnát : výchova a vzdělávání duchovenstva v Brně v letech 1807-1950   ... 906
Brněnský městský písař Jan z Pustiměře  ... 717
Brno v minulosti a dnes : sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna   ... 898
Bronzové depoty střední a pozdní doby bronzové na Moravě a v českém Slezsku : teze doktorské disertační práce k získání vědeckého titulu "doktor věd" ve skupině věd historických  ... 1200
Bruntálské městské muzeum v letech 1907-1946 : ke stému výročí vzniku  ... 1056
Budoucnost ztraceného kulturního dědictví : dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války  ... 125
Bundesarchiv - historie a současnost  ... 491
Cesta k měnové reformě roku 1953 : od maďarského modelu zavední volného trhu k měnové reformě sovětského typu  ... 876
Cestami křesťanské politiky : biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích  ... 59
Cestou dějin : k poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc.  ... 510511
Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu : pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848-1989  ... 572
Církev a smrt : institucionalizace smrti v raném novověku  ... 1159
Církevní archivy a fondy v České republice  ... 304
Církevní knížata v zemích Koruny české  ... 841
Císař Karel IV. a pražský zahraniční obchod  ... 521
Cizincem na Moravě : zákonodárství a praxe pro cizince na Moravě 1750-1867   ... 261
Codex gigas - Ďáblova bible : tajemství největší knihy světa  ... 273
Colloredové z Wallsee a jejich pokus o integraci do prostředí panovnického dvora v habsburské monarchii : edice instrukcí Jeronýma Colloreda o výchově jeho nejstaršího syna z let 1723-1725  ... 367
Co nabízejí (raně novověké) testamenty ? : zamyšlení nad možnostmi kvantifikace   ... 252
Consul urbis Budvicensis a jeho vlastnoruční genealogické záznamy  ... 385
Čas, minulost, memoria středověkého Brna : (Prolegomena)  ... 860
Časopisy České republiky : 1919-1945  ... 61
ČAS v roce ... : ročenka České archivní společnosti  ... 399
Česká a chorvatská škola v Končenicích  ... 938
Česká historiografie na počátku 21. století - cesty jejího hodnocení   ... 502
Česká republika - Státní oblastní archiv v Litoměřicích : stručný průvodce   ... 484
České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympózia konaného ve dnech 27. - 28. června 2006 v Českých Budějovicích v rámci 23. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění  ... 109
České katastry od 11. do 21. století  ... 625
České knihovnictví v kontextu světových trendů  ... 1033
České právní dějiny do roku 1945  ... 647
Česko : Ottův historický atlas  ... 976
Česko-německá deklarace : deset let poté  ... 516
Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932-1939  ... 582
Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918  ... 525
Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989  ... 623
Československý exil v archivním výzkumu : zpráva z brněnské konference  ... 139
Československý samostatný ženijní prapor 1 (1944-1945)  ... 612
Českoslovenští letci působící za druhé světové války v RAF ve fondech Archivu bezpečnostních složek MV ČR  ... 322
Čestní doktoři na České technice v Praze : osobnosti světové vědy a techniky   ... 1175
Češi a Němci v dějinách Čech a Moravy  ... 555
Češi v 1. světové válce  ... 614
Čeští vědci v exilu  ... 562
Činnost archivu v roce 2006  ... 97
Činnost Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou v roce 2006  ... 1050
Činnost muzea Velké Meziříčí v roce 2006  ... 1091
Činnost Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou v roce 2006  ... 1072
Činnost státních okresních archivů v roce 2006  ... 87
Čištění plochých a svitkových fotografických materiálů  ... 459
Čítanka německých novověkých textů ze 17. -18. století  ... 727
Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku  ... 242
Čtyřicet let od vydání prvního čísla sborníku Historická demografie  ... 995
Ďáblova bible : tajemství největší knihy světa  ... 269
Dámy na cestách : cestovní deníky žen a dívek dlouhého 19. století   ... 296
Dary a obdarování : příspěvky z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané v Uherském Hradišti v roce 2007  ... 1104
Datace dvou urbářů fondu Velkostatek Defurovy Lažany  ... 861
Decentralizace veřejné správy v České republice  ... 692
Dějiny, současnost a perspektivy rekonstrukčních map  ... 962
Dějiny českého stavebního práva  ... 637
Dějiny českobudějovické nemocnice  ... 900
Dějiny hospodářství českých zemí  ... 533
Dějiny Jiráskova náměstí v Moravské Ostravě  ... 949
Dějiny kolonizací : od dobývání až po nezávislost 13.-20. století  ...  604
Dějiny některých domů a rodů v Paceřicích a v Kozicích  ... 948
Dějiny panského dvora v Třebčíně  ... 1136
Dějiny rodu Fričů a jeho významné osobnosti  ... 796
Dejiny Slovenska : dátumy, udalosti, osobnosti  ... 518
Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2007  ... 126
Dějiny školství v českých zemích  ... 517
Dějiny Těšínského Slezska 1938-1945 na stránkách Těšínska  ... 896
Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoj  ... 974
Denní záznamy (diáře) Jana Karla Hrašeho z let 1871 a 1872 : (Edice)   ... 361
Depozitáře a uložení sbírek v regionálním muzeu v Chrudimi  ... 1074
Digitalizace církevních listin v rámci evropského projektu Monasterium  ... 751
Digitalizace fondů a sbírek Vojenského historického archivu  ... 477
Digitalizace kartotéky vězňů Hlavního úřadu Hospodářské správy SS (SS Wirthschaftsverwaltungshauptamt)  ... 234
Digitální archiv a archivní formáty  ... 474
Dlouhodobé uchovávání zvukových záznamů  ... 423
Dobrou chuť, velkoměsto : sborník příspěvků z 23. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK ve dnech 5. a 6. října 2004 v Clam-Gallasově paláci v Praze  ... 127
Dobrovolníci a druhá světová válka : ustašovci, vlasovci, banderovci, legionáři, židovské legie  ... 603
Doc. PhDr. Andělín Grobelný, DrSc  ... 528
Doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc. slaví jubileum  ... 589
Docela obyčejný rok ve Vlastivědném muzeu Jesenicka  ... 1064
Dokumentová komunikace : studijní texty  ... 1032
Dokumenty, vztahující se k naší historii, uložené ve Vojenském archivu ve Freiburgu, SRN  ... 377
Dokumenty československé zahraniční politiky  ... 356
Dokumenty o Bohumilu Laušmanovi v britských archivech  ... 336
Domus correctione müroviensis  ... 628
Domus correctione Müroviensis  ... 629
Domy na Starém Městě pražském  ... 1134
Dopisy Milady Horákové  ... 357
Do poslední pence : československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních otázkách 1938-1982  ... 249
Dopravní stavby České republiky : 2003-2006  ... 1176
Dosud opomenutý pramen ke studiu populačního vývoje  ... 285
Druhá archivní knihvazačská soutěžní přehlídka 2007  ... 282
Duel   ... 473
Dům na skále  ... 593
Dušan Třeštík (1.8.1933 - 23.8.2007)  ... 579
Dva listy olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic těšínské kněžně Kateřině Sidonii z let 1579 a 1580  ... 342
Dva německé nápisy v kostele sv. Kateřiny ve Stříbrných Horách  ... 740
Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu pardubicko-holicko-přeloučského  ... 393
Edice urbáře panství Košátky z roku 1627  ... 390
Eduard Maur sedmdesátiletý  ... 583
E-government je nástroj pro lepší veřejnou správu  ... 230
E-government z pohledu spisové služby  ... 227
Elektronické dokumenty a dlouhodobé uchovávání  ... 476
Elektronické publikace na Internetu  ... 846
Emauzy : benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy  ... 1161
Emil Hácha (1938-1945)  ... 255
Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006  ... 1165
Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku  ... 1164
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích   ... 1156
Encyklopedie slovenských hradů  ... 1185
Epigrafika v památkové péči  ... 738
EPIS - praktický právní servis  ... 472
Erbovní listiny ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a okresních archivech Královéhradeckého a Pardubického kraje  ... 373
Erb Půhončích z Předmostí  ... 830
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska  ... 1163
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska : mapová příloha  ... 1162
Európsky projekt MIP Prechodové prvky v papieri (Transitional Metals in Papers)   ... 442
Evropa dvacátého století  ... 622
Evropská velkoměsta za druhé světové války : každodennost okupovaného velkoměsta   ... 128
Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb a co s tím ...  ... 1021
Exkurze v institucích zabývajících se restaurováním fotografických dokumentů nebo jejich uložením, konzultace s odborníky na restaurování fotografických dokumentů : [zpráva ze zahraniční služební cesty, Kodaň (Dánsko), 30.10.-2.11.2007.]   ... 155
Falešné a nehodnotné mince na Moravě ve 2. polovině 17. století  ... 868
Falošnice falošné ! alebo Kremnická mincovňa a falzifikáty mincí v 18. storočí   ... 877
Falzum pečeti knížete Vladislava I. u zakládací listiny kladrubského kláštera   ... 852
Farní kroniky jako historický pramen (Slánsko)  ... 295
Feudální renta na komorních velkostatcích Brandýs nad Labem, Přerov nad Labem a Lysá nad Labem v předbělohorském období  ... 649
Fond slohového nábytku ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy  ...  1094
Fondy sportovních a tělovýchovných spolků v Libereckém okrese  ... 288
Fotografická sbírka ministerstva pošt a telegrafů 1918-1948  ... 314
Fotografické dokumenty uložené ve Státním okresním archivu Tachov  ... 307
František Palacký (1798-1876) : der Historiker der Tschechen im österreichischen Vielvölkerstaat  ... 545
František Raušar : 150. výročí narození  ... 1066
František Roubík : neúnavný poutník mapou historie  ... 185
Františkov 1657-1939 : přehled dějin kdysi samostatné obce s exkursem jejího správního vývoje  ... 635
Funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR) v praxi  ... 1152
Galerie moderního umění v Hradci Králové : výroční zpráva za rok 2006   ... 1085
Genealogie a genetika  ... 781782783784
Genealogie panovnických rodů na internetu  ... 801
Genealog Rudolf Melichar a jeho dějiny města Černovic  ... 765
Geografická literatura v knihovnách norimberského patriciátu v období raného novověku   ... 945
Gotická tvrz a zámecká pevnost Kaceřov  ... 1131
Graduál Sobotecký  ... 743
Hanobení erbu a jména v raně novověkém moravském zemském právu  ... 817
Heraldické památky chrámu sv. Kateřiny na Novém Městě pražském  ... 844
Heraldické památky kostela sv. Klimenta na Novém Městě pražském a vzpomínka na vladyky z Hradešína  ... 827
Heraldické památky v Koryčanech  ... 831
Heraldické pověsti z Rýmařova  ... 816
Heraldický materiál v genealogických a heraldických sbírkách Národního archivu : (Listy z památníků ve Wunschwitzově a Renzově sbírce)  ... 826
Heraldika   ... 815
Heraldika : heraldika, čili, Přehled její theorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě  ... 840
Historická fotografie : sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky  ... 400
Historická geografie mezi geografií a historiografií  ... 956
Historická topografie Českého Krumlova (1424) 1459-1654  ... 953954
Historická topografie kunvaldské osady Zaječiny  ... 967
Historické fondy Národní knihovny ČR : průvodce  ... 1020
Historické fondy Národní knihovny ČR : stručné dějiny jejich zpracování  ...  1026
Historické útržky z Poněšic  ... 908
Historicko-vlastivědná bibliografie středních Čech za rok 1998  ... 16
Historický a stavební vývoj kostela sv. Martina ve Skalici do poloviny 19. století   ... 1102
Historický atlas měst České republiky   ... 970
Historický průzkum lesů v českých zemích a jeho nejvýznamnější představitel Emil Hošek   ... 561
Historický ústav AV ČR, v.v.i. : odkud jdeme a kam  ... 504
Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005)  ... 640
Historie a genealogie obce Želeč u Žatce  ... 780
Historie a současnost vojenského správního archivu v Olomouci  ... 74
Historie a současnost židovské ulice v Tachově (dnešní K. H. Borovského)   ... 950
Historie spojovacího vojska  ... 1158
Historie s vůní humoru : k nedožitým osmdesátinám Václava Votočka  ... 919
Historie Vysoké školy zemědělské v Brně a "Masarykova lesa"  ... 1166
Historie zvonů v Hořovicích  ... 1106
Historik v proměnách doby a prostředí 19. století  ... 244
Hluboká sto let městem  ... 909
Hodiny ze sbírek Jihočeského muzea  ... 1060
Hohenbergové   ... 807
Horácké muzeum Nové Město na Moravě v roce 2006  ... 1090
Horní kniha města Krupky z let 1512-1533 (1535)  ... 718
Hospodářské, sociální a náboženské poměry po bitvě na Bílé hoře  ... 529
Hospodářsko-sociální poměry v Kostelci nad Labem 50. a 60. let 17. století  ... 1006
Hrabata Wallisové (Walsh of Carrickmines)  ... 766
Hrad a zámek Líšno  ... 1139
Hrádky a tvrze na Jindřichohradecku  ... 1103
Hrad Maškovec a tvrz v Kamenném Újezdě na Českobudějovicku  ... 1112
Hrad Přimda  ... 1105
Hrady a zámky Čech, Moravy a Slezska : toulky napříč staletími  ... 1137
Hranice   ... 920
Hranice plaského klášterství za opata Evžena Tyttla (1699-1738) a dokumentace jejich reliktů v krajině  ... 973
Hrašeho Dějiny Náchoda v kontextu českého urbánního dějepisectví  ... 515
Hrdelní soudnictví na panství Hluboká nad Vltavou (1661-1765)  ... 659
Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů  ... 1180
Hromadné konzervovanie - krok k záchrane kultúrneho dedičstva ?  ... 440
Hromadné odkyselování v archivech : srovnání metod Bookkeeper® a CSC BookSaver®   ... 441
Husův dům v Prachaticích : pověst a skutečnost  ... 963
Charta 77: Dokumenty 1977-1989  ... 512513514
Chemické aspekty korózie železogalových atramentov  ... 443
Chladné zbraně a militaria 2. sv. války ve sbírkách Regionálního muzea v Chrudimi   ... 1076
Chronologie - nástroj rodopisného bádání  ... 865
Identifikácia železogalových atramentov fotografiou v NIR oblasti  ... 444
Ikonografie mincí Vladislava II. (1138-1146) čili Kdo přinesl české vzory do krakovské mincovny ve 2. čtvrtině 12. století  ... 888
Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách : teze disertace k získání vědeckého titulu "doktor věd" ve skupině historických věd  ... 744
Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2006  ... 93
Informace o regionální a vlastivědné literatuře z let 2006 a 2007  ... 17
Informační systém o veřejných službách  ... 691
Informatika a konference Národního archivu  ... 1153
Informativní přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů  ... 91011
Ing. Alois Čapek a jeho kronika Týniště nad Orlicí  ... 904
Ing. Emil Hošek, CSc. (1923-2000) a historický průzkum lesů v českých zemích   ... 501
Ing. Karel Bárta  ... 1045
Inkunábule z knihovny františkánského kláštera v Chebu  ... 741
In memoriam Dušana Třeštíka  ... 584
In memoriam Václav Matouš (20.11.1933 - 22.6.2007) : vzpomínky na přítele a kolegu  ... 183
Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých zemích  ... 1170
Instituce státní moci v ČR : úplný přehled s internetovými odkazy  ... 630
Instrukce pro hospodářské úředníky klášterního panství Police z roku 1845   ... 347
Instruklce olomouckého biskupa Viléma Prusinovského z Víckova pro úředníka hukvaldského panství z roku 1570  ... 343
Internetové mapové zdroje pro toponomastiku  ... 979
Inventář pozůstalosti Václava Skrbenského z Hříště a na Šenově z roku 1590   ... 362
I oni byli proti : sborník z mezinárodní historické konference, která se konala ve dnech 13.-15. listopadu 2006 v Ústí nad Labem  ... 245
Irák a jeho symboly (vlajky, znaky a pečetě) od roku 1919 do dnešní doby   ... 820
Ivan Martinovský sedmdesátiletý  ... 178188
IX. sjezd českých historiků  ... 149
Jáchymov v zrcadle času : stručné dějiny prvních radonových lázní světa   ... 1044
Jak dál v komunální heraldice ? : černými stránkami  ... 825
Jakou cenu mají a kolik nás stojí muzejní sbírky ?  ... 1098
Jak se naši předkové odívali  ... 1110
Jak to vlastně bylo  ... 1157
Jakub Lolek - významný etnograf ze severní Moravy  ... 899
Jak záměna podobizen dvou Vincenců Morstadtů pomohla vypátrat jejich společné předky v Německu  ... 769
Jan Frolík slaví šedesátiny  ... 212
Jan Karel Hraše a náchodský městský archiv (ke 100. výročí úmrtí)   ... 175
Jan Opletal - osudný podzim 1939  ... 600
Jarmile Háskové k životnímu jubileu  ... 873
Jaromír Čelakovský jako editor : plány a realita v editorském díle Jaromíra Čelakovského a otázka vzniku diplomatáře Kutné Hory  ... 340
Jaromír Kubíček sedmdesátiletý  ... 1023
Jaroslav Vít pětasedmdesátníkem  ... 1146
Jasenná 1298 - 1305 - 2007 : k 700 letům první písemné historické zmínky o obci Jasenná na Jaroměřsku  ... 936
Ještě k Ditrichštejnovu znakovému privilegiu pro Vojnův Městec z roku 1607   ... 708
Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu  ... 546
Jindřich Šilhan - badatel v oboru dějin papírenství, autor historických a vlastivědných prací z historie Vysočiny  ... 721
Jindřich Tomas octogenarius  ... 202
Josef Hlávka  ... 306
Josef Pekař a Josef Vítězslav Šimák : edice vzájemné korespondence  ...  365
Josef Polišenský a edice Documenta Bohemica  ... 337
Josef Václav Radecký z Radče - druhý život v medailích  ... 874
Jubilantka PhDr. Anežka Fialová  ... 1019
Jubilejní desátý ročník ISSS je minulostí  ... 134
Jubileum PhDr. Jaroslavy Hoffmannové  ... 193
Jubileum PhDr. Sylvíny Řeřichové  ... 198
Kalendárium osobností Západních Čech na rok 2008  ... 11721173
Kamenné kříže Čech a Moravy : sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů   ... 1111
Kamýk nad Vltavou a jeho vilikace  ... 710
Kapitula Litoměřice a její archiv (1057-1946)  ... 70
Kaplický misál  ... 745
Kardinál František Ditrichštejn 1570-1636 : gubernátor Moravy  ... 241
Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba  ... 248
Kardinálské sympozium v Mikulově  ... 121
Karel Kramář : první československý premiér  ... 549<